image 5f4e5192a6471ade9d87b15f03f59b4d4c1009209df5c46d443cb57398c5e8c2 V

Dana 12.02. i 13.02. 2015. U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Podgorici sprovodi se završni sastanak sa ciljem finalizovanja Nacrta Akcionog plana reforme programa rehabilitacije i resocijalizacije za zatvorenike/ce. U razvoju Akcionog plana učestvovali su predstavnici Zavoda za izvršenja krivičnih sankcija, Ministarstva pravde Centra za socijalni rad Podgorica, Instituta za javno zdravlje, Centra za stručno, ZZZCG, NA, CEMI, Akcija za ljudska prava i Juventas.

Akcioni plan, sa ciljem predlaganja mjera reforme zatvorskog sistema, sastoji se iz 4 oblasti:

1. Unapređenje sveobuhvatnog tretmana osoba osuđenih na kaznu zatvora

2. Usluge za pripremu izlaska i podrška/usluge nakon izlaska

3. Pružanje zdravstvene zaštite licima lišenih slobode

4. Sprečavanje mučenja i drugog zlostavljanja

Ciljne grupe ovog dokumenta su osuđenici, ali i profesionaci koji rade sa njima i čije potrebe ne smju biti zanemarene u planiranju promjena.

Dvodnevni sastanak je dio projekta „Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije“ koji teži promociji ostvarivanja ljudskih prava, naročito u pogledu tretmana pritvorenika i lica na izdržavanju kazne zatvora. Fokus projekta je na proširenju mogućnosti za radno angažovanje lica na izdržavanju kazne zatvora, na povećanju pristupa formalnom i neformalnom obrazovanju, prikladnoj zdravstvenoj zaštiti sa posebnim naglaskom na rehabilitaciji korisnika droga, s ciljem obezbjeđenja efektivne resocijalizacije nakon otpusta iz zatvora, kao i prevencije nasilja i zlostavljanja u zatvorima i obezbjeđivanja adekvatanog institucionalnog odgovora na potrebe bivših zatvorenika.

Projekat se realizuje od decembra 2013. godine od strane NVO „Juventas” i NVO „Akcija za ljudska prava” iz Crne Gore, a partner na projektu je Ministarstvo pravde. Planirano je da projekat bude realizovan do oktobra 2015. godine. Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, koju predstavlja Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori , kroz  Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EDIHR) 2013. godine.