PreventionPrograms

NVO Juventas je, u saradnji sa Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) Podgorica, 2004. godine započeo projekat "Otvoreno sa zatvorenicima", poslednjih osam godina pod pokroviteljstvom Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Projekat za glavni cilj ima smanjenje rizika od prenosa HIV-a kod osoba koje su na izdržavanju kazne u ZIKS-u.

Ciljna populacija koja je obuhvaćena ovim projektom, koji se i danas kontinuirano sprovodi, su osuđenici, mladi u sukobu sa zakonom i štićenici centara za socijalni rad.

Terenski i socijalni radnici Juventasa već godinama sprovode ovaj projekat, kroz koji osuđenicima i zatvorskom stručnom osoblju pružaju informacije o rizicima prenosa zaraze HIV-om, kao i o samim programima smanjenja štete, kroz edukativne radionice i štampani materijal. 

U periodu od jula do decembra 2014. godine ukupno 141 osuđeno lice je učestvovalo na gore pomenutim edukativnim radionicama. Ovom prilikom ostvareno su 602 kontakta kroz grupna I individualna savjetovanja. Zatim, podijeljeno je oko 900 štampanih lifleta i brošura koje pružaju informacije o rizicima inficiranja HIV-om, kao i o drugim seksualno i krvlju prenosivim infekcijama, pravilnom korišćenju kondoma, rizicima prenosa hepatitisa A, B i C, o pravilnom injektiranju droga i riziku od predoziranja.