Publikacije

On 1 January 2016, Juvetas and Centre for Monitoring and Research – CeMI and Queer Montenegro, started implementing the project Equal Access to Justice in Criminal Justice System of Montenegro. The project is implemented with the support of the ...
It is necessary that the Government of Montenegro immediately starts the legal procedure for amending the in catering facilities, which in fact abolished the ban on smoking in public spaces. Law on fees for the use of tobacco products, and ...
Report on implementation and effects of the Strategy for Development of Social and Child Protection was created under the project "Fostering community - SPEED UP", which Juventas implemented in cooperation with the NGO SOS Phone Podgorica, and the ...
Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kamp Konik (2011-2015) i pratećim preporukama pripremila je Jelena Čolaković, ...
Social and child protection provide and implement measures and programs for individuals and families with unfavorable personal or family circumstances, which include prevention, assistance in satisfying the basic existential needs and ...
Pravo na zdravlje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava, kako u nizu svjetski relevantnih dokumenata (deklaracije, konvencije, protokoli, povelje, itd)1, tako i u nacionalnom zakonodavstvu. Zdravlje kao osnovno ljudsko pravo neophodno je za ...
Djeca bez roditeljskog staranja do sticanja punoljetstva, odnosno najkasnije do 18. godine života, posebno su zaštićena setom nacionalnih i međunarodnih normi. Država ima obavezu da im na individualnom nivou, u okruženju najsličnijem ...
Ustav Crne Gore zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju “po bilo kom osnovu” (čl. 8) i izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu (čl. 7). Posebnom odredbom proglašena je jednakost svih lica pred zakonom, ...
Nacionalni strateški odgovor na HIV prepoznaje grupe u povećanom riziku od HIV-a koje u najvećoj mjeri predstavljaju i grupe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, s toga je u kontekstu analize efekata politika o smanjenja ...
  The general attitude of Montenegrins towards LGBT population can be characterized as negative. A great number of those questioned who consider homosexuality, bisexuality and transgender a disease, often “incurable”, also oppose to ...
Brošura je dio informativnog paketa koji je 2012. godine pripremljen za mlade u okviru projekta Evropske vrijednosti za mlade. Zajedničko tržište (eng. the common market) podrazimijeva ne samo integrisanje tržišta roba, već i tržišta ...
 O izazovima i potrebi unaprjeđenja vladavine prava i borbe protiv korupcije često se govori i u Ambasadi SAD i širom Crne Gore. Tačno je da je u tom smislu izuzetno važno  sarađivati  sa policijom, sudijama i vladinim zvaničnicima, i da ...
  “SPEED UP (Social Policies, Entrepreneurship, Employment, Dialogue UPgrading)” project, launched in August 2014, was supported by European Commission via EU Delegation to Montenegro, and is being implemented by NGO Juventas and SOS ...
Studija „Primjenjivost standarda za pružanja socijalnih servisa u organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori” predstavlja analizu stanja u oblasti pružanja usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite, analizu novousvojenih kriterijuma i ...
The Independent Report on the Implementation of Measures of the Strategy for the Employment and Development of Human Resources was created in order to assess the level of implementation of the measures of this Strategy, analyze the existing problems ...
Studija o socijalnom preduzetništvu u Crnoj Gori je izrađena kako bi na praktičan i konkretan način ponudila moguća rješenja i preporuke za regulisanje formalno-pravnog statusa socijalnih preduzeća, te da pokrene dijalog svih zainteresovanih ...
Nevladine organizacije Juventas i Akcija za ljudska prava (Human Rights Action - HRA) su od decembra 2013. godine do kraja decembra 2015. godine uz podršku Evropske unije (posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori) i ambasade Velike ...
In the time of globalization, fast technical and technological and significant demographic changes characterized by the global economic crisis, the labor market is especially dynamic in the developing and transitioning countries. The problematics of ...
All European and international referent organizations and bodies strongly support harm reduction as an efficient, evidence based approach to prevention of ineffective diseases transmition and treatment of persons who use drugs. Harm reduction ...
Akcioni plan je izrađen sa ciljem da doprinese unaprijeđenju uslova za rad, obrazovanja i rehabilitacije u zatvoru, kao i poboljšanju resocijalizacije zatvorenika i zatvorenica nakon izdržane zatvorske kazne. Nacrt akcionog plana je dio ...
Prev Next

Nacionalni strateški odgovor na HIV prepoznaje grupe u povećanom riziku od HIV-a koje u najvećoj mjeri predstavljaju i grupe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, s toga je u kontekstu analize efekata politika o smanjenja siromaštva, analiziran izvještaj o analizi efekata primjene Nacionalnog strateškog odgovora na HIV. Izrađena je detaljna metodologija praćenja nivoa implementacije definisanih mjera, a prikupljanje podataka je vršeno analizom dostupnih izvještaja, analizom podataka predstavljenih na Nacionalnoj konfereciji o HIV-u, održanoj u Budvi u novembru 2014, analizom podataka dobijenih pomoću zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama i podataka dobijenih tokom sastanaka organizovanim sa pružaocima usluga. Za potrebe kreiranja izvještaja korišćen je i finalni tekst Nacrta Nacionalnog odgovora na HIV (2015-2020) za čiju izradu je, s druge strane korišćen prvi nacrt ovog izvještaja.

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o praćenju realizacije Nacionalnog strateškog odgovora na HIV - AIDS u Crnoj Gori 2010 - 2014.

Izvještaj je dio projekta „Ubrzanje razvoja zajednice - SPEED UP”, koji je počeo sa sprovođenjem u julu 2014. Podržala ga je Evropska komisija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a sprovode ga NVO Juventas i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u saradnji sa Koalicijom za društvene promjene.

Koaliciju čine: Centar za građansko obrazovanje - CGO, Centar za monitoring i istraživanje - CeMI, Centar za romske inicijative iz Nikšića, Cazas, Ekvista, Juventas, Kvir Montenegro, Naše doba, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore - UMHCG.

Cilj projekta je jačanje uloge civilnog društva u daljoj harmonizaciji crnogorskih socijalnih politika sa standardima EU i davanje doprinosa procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Kroz projektne aktivnosti, članovi Koalicije za društvene promjene prolaze kroz niz treninga o javnom zastupanju, socijalnom preduzetništvu i unaprjeđenju kvaliteta pružanja usluga ranjivim grupama. Koalicija se bavi monitoringom socijalnih politika u oblasti smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, kao i predlaganjem i zastupanjem javnih politika u oblastima socijalne zaštite, zapošljavanja, zdravlja i obrazovanja.

U okviru projekta „Ubrzanje razvoja zajednice - SPEED UP” vrši se monitoring implementacije strateških dokumenata, koja su u vezi sa četiri oblasti obuhvaćene Strategijom za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti. Sama Strategija za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, koja je imala ograničen uspjeh, istekla je krajem 2011. godine i od tada još uvijek nije usvojen inovirani strateški dokument u ovoj oblasti. Međutim, nekoliko dokumenata usvojenih u prethodnom periodu, donekle pokrivaju ključne oblasti ove Strategije i mogu doprinijeti ostvarivanju njom definisanih ciljeva.