Publikacije

On 1 January 2016, Juvetas and Centre for Monitoring and Research – CeMI and Queer Montenegro, started implementing the project Equal Access to Justice in Criminal Justice System of Montenegro. The project is implemented with the support of the ...
It is necessary that the Government of Montenegro immediately starts the legal procedure for amending the in catering facilities, which in fact abolished the ban on smoking in public spaces. Law on fees for the use of tobacco products, and ...
Report on implementation and effects of the Strategy for Development of Social and Child Protection was created under the project "Fostering community - SPEED UP", which Juventas implemented in cooperation with the NGO SOS Phone Podgorica, and the ...
Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kamp Konik (2011-2015) i pratećim preporukama pripremila je Jelena Čolaković, ...
Social and child protection provide and implement measures and programs for individuals and families with unfavorable personal or family circumstances, which include prevention, assistance in satisfying the basic existential needs and ...
Pravo na zdravlje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava, kako u nizu svjetski relevantnih dokumenata (deklaracije, konvencije, protokoli, povelje, itd)1, tako i u nacionalnom zakonodavstvu. Zdravlje kao osnovno ljudsko pravo neophodno je za ...
Djeca bez roditeljskog staranja do sticanja punoljetstva, odnosno najkasnije do 18. godine života, posebno su zaštićena setom nacionalnih i međunarodnih normi. Država ima obavezu da im na individualnom nivou, u okruženju najsličnijem ...
Ustav Crne Gore zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju “po bilo kom osnovu” (čl. 8) i izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu (čl. 7). Posebnom odredbom proglašena je jednakost svih lica pred zakonom, ...
Nacionalni strateški odgovor na HIV prepoznaje grupe u povećanom riziku od HIV-a koje u najvećoj mjeri predstavljaju i grupe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, s toga je u kontekstu analize efekata politika o smanjenja ...
  The general attitude of Montenegrins towards LGBT population can be characterized as negative. A great number of those questioned who consider homosexuality, bisexuality and transgender a disease, often “incurable”, also oppose to ...
Brošura je dio informativnog paketa koji je 2012. godine pripremljen za mlade u okviru projekta Evropske vrijednosti za mlade. Zajedničko tržište (eng. the common market) podrazimijeva ne samo integrisanje tržišta roba, već i tržišta ...
 O izazovima i potrebi unaprjeđenja vladavine prava i borbe protiv korupcije često se govori i u Ambasadi SAD i širom Crne Gore. Tačno je da je u tom smislu izuzetno važno  sarađivati  sa policijom, sudijama i vladinim zvaničnicima, i da ...
  “SPEED UP (Social Policies, Entrepreneurship, Employment, Dialogue UPgrading)” project, launched in August 2014, was supported by European Commission via EU Delegation to Montenegro, and is being implemented by NGO Juventas and SOS ...
Studija „Primjenjivost standarda za pružanja socijalnih servisa u organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori” predstavlja analizu stanja u oblasti pružanja usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite, analizu novousvojenih kriterijuma i ...
The Independent Report on the Implementation of Measures of the Strategy for the Employment and Development of Human Resources was created in order to assess the level of implementation of the measures of this Strategy, analyze the existing problems ...
Studija o socijalnom preduzetništvu u Crnoj Gori je izrađena kako bi na praktičan i konkretan način ponudila moguća rješenja i preporuke za regulisanje formalno-pravnog statusa socijalnih preduzeća, te da pokrene dijalog svih zainteresovanih ...
Nevladine organizacije Juventas i Akcija za ljudska prava (Human Rights Action - HRA) su od decembra 2013. godine do kraja decembra 2015. godine uz podršku Evropske unije (posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori) i ambasade Velike ...
In the time of globalization, fast technical and technological and significant demographic changes characterized by the global economic crisis, the labor market is especially dynamic in the developing and transitioning countries. The problematics of ...
All European and international referent organizations and bodies strongly support harm reduction as an efficient, evidence based approach to prevention of ineffective diseases transmition and treatment of persons who use drugs. Harm reduction ...
Akcioni plan je izrađen sa ciljem da doprinese unaprijeđenju uslova za rad, obrazovanja i rehabilitacije u zatvoru, kao i poboljšanju resocijalizacije zatvorenika i zatvorenica nakon izdržane zatvorske kazne. Nacrt akcionog plana je dio ...
Prev Next

Pravo na zdravlje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava, kako u nizu svjetski relevantnih dokumenata (deklaracije, konvencije, protokoli, povelje, itd)1, tako i u nacionalnom zakonodavstvu.

Zdravlje kao osnovno ljudsko pravo neophodno je za ostvarivanje svih ostalih prava. Svako ljudsko biće ima pravo na uživanje najviših ostvarivih zdravstvenih standarda. U tom smislu država je dužna da uspostavi sistem zdravstvene zaštite radi pružanja zdravstvene zaštite jednakog kvaliteta za sve građane, odnosno, u obavezi je da osigura da svi imaju pristup zdravstvenim ustanovama, proizvodimai uslugama, kako bi mogli da uživaju najviši mogući standard fizičkog i mentalnog zdravlja.

Prava pacijenata su ljudska prava svih osoba koje imaju potrebu za zdravstvenim uslugama i koriste ih bez obzira na stanje svog zdravlja. Pacijenti su najbrojniji, samim tim i najranjiviji dio sistema zdravstvene zaštite, budući da im od pruženih usluga u ovom sistemu zavise zdravlje i život. Pored zakonskih rješenja koja tretiraju prava pacijenata postoje i drugi mehanizmi njihove zaštite. Oni uključuju kompetentne i dobro informisane medicinske radnike, adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, etičke kodekse, nezavisna i efikasna tijela i mehanizme zaštite kao što su komisije za kontrolu i unapređenje kvaliteta, zaštitnika pacijenata u svakoj državnoj, ali i privatnoj zdravstvenoj ustanovi, zdravstvene inspekcije, udruženja građana koja se bave zaštitom prava pacijenata, te na posebnom mjestu informisane I edukovane korisnike/ce medicinskih usluga, odnosno opštu zajednicu.

U studiji koja je pred Vama dali smo pregled pravnog, institucionalnog, te strateškog okvira, ali i međunarodnih dokumenata značajnih u oblasti zaštite prava pacijenata. Govorili smo o implementaciji istih, te dali kratak osvrt ne samo iz perspektive opšte zajednice, već i posebno osjetljivih kategorija stanovništa koje se suočavaju sa posebnim izazovima u ostvarivanju i dostupnosti adekvatne i kvalitetne zdravstvene zaštite. Odabir grupa reflektuje prethodno iskustvo istraživačkog tima u pružanju servisa iz oblasti socijalne ili zdravstvene zaštite, odnosno zaštite prava pacijenata, pripadnicima izdvojenih populacija. Posebno mjesto u studiji zauzimaju i preporuke za unapređenje stanja koje predviđaju konkretne mjere za poboljšanje politika i zakona u datoj oblasti, te predstavljaju značajan doprinos poboljšanju sistema zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

Studija je dio projekta „SPEED UP“ (Social Policies, Entrepreneurship, Employment, DialogueUPgrading) koji je počeo da se sprovodi u drugoj polovini 2014. godine. Podržan je od strane Evropske komisije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a sprovode ga NVO Juventas i SOS telefonza žene i djecu žrtve nasilja – Podgorica, u saradnji sa Koalicijom za društvene promjene. Koaliciju čine:Centar za građansko obrazovanje - CGO, Centar za monitoring i istraživanje - CeMI, Cazas, Ekvista, Juventas, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, NVO Naše doba i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore - UMHCG.

Cilj projekta je jačanje uloge civilnog društva u daljoj harmonizaciji crnogorskih socijalnih politika sastandardima EU i davanje doprinosa procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Kroz projektne aktivnosti, članovi Koalicije za društvene promjene prolaze kroz niz treninga o javnom zastupanju, socijalnom preduzetništvu i unapređenju kvaliteta pružanja usluga ranjivim grupama. Koalicija se bavi monitoringom socijalnih politika u oblasti smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, kao I predlaganjem i zastupanjem javnih politika u oblastima socijalne zaštite, zapošljavanja, zdravlja obrazovanja.

Publikaciju Građani/ke i zdravstevna zaštita možete preuzeti ovdje.