Facebook cover photo zastita djece od nasiljaPodrška umrežavanju i jačanju nevladinih organizacija u njihovom odgovoru na nasilje nad djecom dio je višegodišnje regionalne inicijative sa ciljem unapređenja zaštite djece od nasilja i socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju, koja se implementira u partnerstvu između UNICEF-a, EU, European Disability Foruma - EDF i sedam zemalja/teritorija u procesu pridruživanja EU (IPA 2015).

U cilju sprovođenja ove inicijative u Crnoj Gori, predstavništvo UNICEF-a sklopilo je partnerstvo sa određenim brojem nevladinih organizacija i fnansijski podržalo njihove projekte. Upravo ove organizacije trenutno čine Mrežu NVO za zaštitu djece od nasilja i to su: Udruženje “Roditelji”, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Centar za romske inicijative, Centar za ženska prava, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, kao i Juventas, koji koordiniše Mrežom. Njihovi projekti imaju za cilj okončanje nasilja nad djecom, a pojedinačno se u okviru toga bave različitim temama:

Sprovodeći program “Koordinisanim djelovanjem u suzbijanju nasilja i dječijih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici”, Centar za romske inicijative nastoji poboljšati institucionalne mehanizme za suzbijanje dječijih ugovorenih brakova i rodno zasnovanog nasilja u romskoj i egipćanskoj zajednici, kroz izrađivanje smjernica za procesuiranje slučajeva za potrebe rada institucija. Pored toga, ovim projektom se teži unaprijediti znanje relevantnih aktera o intervencijama i strategijama u rješavanju dječijih brakova u Crnoj Gori kroz analizu postojećih slučajeva, kao i senzibilisati i mobilizovati romsku i egipćansku zajednicu za rješavanje navedenog problema.

Udruženje „Roditelji“ je u februaru 2017. godine otvorilo prvu nacionalnu, anonimnu i besplatnu SOS Roditeljsku liniju na kojoj roditelji/staratelji mogu da dobiju savjete u vezi sa roditeljstvom. Cilj SOS Roditeljske linije je da bude servis podrške svim roditeljima u Crnoj Gori, kako u dijelu koji se odnosi na vaspitanje djeteta, roditeljske kompetencije, poboljšanje komunikacije s djetetom ili mladom osobom unutar porodice, tako i na mnoga druga pitanja koja se odnose na zaštitu djetetovih potreba, prava i odgovornosti.

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica priprema projekat „Unapređenje institucionalnog odgovora na nasilje nad djecom“, koji ima za cilj jačanje kapaciteta zaposlenih u zdravstvenom, pravnom i socijalnom sektoru za profesionalnu, kvalitetnu i efkasniju brigu i zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja. Projektne aktivnosti će obezbijeditit sagledavanje stavova, iskustava i potreba pedijatara u ovoj oblasti, uslove za sistemsko obrazovanje zdravstvenih radnika, multidisciplinarni pristup rješavanju problema, kao i veći nivo znanja i vještina stručnjaka u prepoznavanju seksualnog nasilja nad djecom i efkasnog tretmana.

Centar za ženska prava sprovodi projekat „Zaštita djece i žena od nasilja u porodici: ka unaprijeđenom institucionalnom odgovoru“ u okviru kojeg će organizovati veliku konferenciju, kao i treninge za sudije i sudske vještake, čiji je cilj jačanje institucionalnog odgovora na nasilje u porodici i unapređenje znanja donosilaca odluka u oblasti zaštite od nasilja. Edukativni program za pravosuđe je nastao prema konceptu i metodologiji koju je osmislio Centar za ženska prava, na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu sa žrtvama porodičnog nasilja i na osnovu rezultata istraživanja o percepcijama unutar pravosuđa o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici, a program je akreditovan od strane Vijeća sudija i Centra za edukaciju pravosuđa. U okviru projekta, CŽP je koordinirao kvalitativnim istraživanjem o znanju, stavovima i praksama u vezi sa nasiljem nad djecom.

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić sprovodi projekat „Program za razvoj standarda u zaštiti djece od porodičnog nasilja“, kojim se želi unaprijediti zaštita djece od nasilja kroz razvijanje standardizovanog programa za rad sa djecom u skloništu za žene i djecu žrtve nasilja. U okviru projekta će biti sprovedene i aktivnosti koje imaju za cilj osnaživanje kapaciteta specijalizovanih servisa za pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici, kao i kapaciteta lokalnih multidisciplinarnih timova kojima koordinišu centri za socijalni rad. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić je kroz projekat već realizovao prvo, od dva planirana kvantitativna istraživanja o znanjima, stavovima i praksama građana i roditelja na temu nasilja nad djecom u Crnoj Gori.

Projektom „Unapređenje zaštite djece u Dječjem domu Mladost i djece korisnika odabranih NVO u Crnoj Gori“, Juventas teži da podrži proces uvođenja procedura za zaštitu djece od nasilja prvenstveno za Dječji dom „Mladost“, kao i za nevladine organizacije koje će biti članovi Mreže NVO koje rade na zaštiti djece od nasilja. Do kraja projekta Mrežu će činiti minimum sedam NVO, a svakako vjerujemo da će ih u budućnosti biti mnogo više.

Newletter Mreže možete preuzeti ovdje:  Newsletter.pdf