Koalicija Saradnjom do cilja, koju čini 100 NVO, poziva Ministarstvo javne uprave da hitno objavi poziv za kofinansiranje projekata i programa NVO finansiranih iz fondova EU, i time ispuni svoju zakonsku obavezu.

Vlada Crne Gore je donijela Uredbu o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa podržanih iz fondova Evropske unije, koja je objavljena u Službenom listu CG broj 64/2018.

Podsjećamo, Vlada je bila u obavezi da ovu Uredbu  donese još u januaru ove godine, ali je to učinila sa zakašnjenjem od punih osam mjeseci. To ne smije biti razlog da se poziv za kofinansiranje projekata u ovoj godini ne objavi, odnosno da se u ovoj godini ne izvrši zakonska obaveza. Korisnici projekata i programa NVO ne smiju trpjeti štetu zbog neažurnosti Vlade u izvršavanju  svojih poslova.

Očekujemo da MJU u hitnom roku objavi poziv, kako bi se postupak kofinansiranja projekata i programa finansiranih iz fondova EU okončao do kraja kalendarske godine.

Ukoliko se poziv ne objavi, bićemo uvjereni da je Vlada sa jasnom namjerom odlagala donošenje Uredbe, kako u ovoj godini ne bi dodijelila sredstva za ovu svrhu, te na taj način otežala realizaciju projekata, a time i  rad nevladinih organizacija.

S obzirom na to da je riječ o projektima EU, Koalicija NVO Saradnjom do cilja  će o ovom zahtjevu, kao i do sada obavijestiti Delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori.

Koalicija NVO Saradnjom do cilja trenutno okuplja 100 nevladinih organizacija iz čitave Crne Gore i predstavlja najveću organizovanu koaliciju NVO u Crnoj Gori.

 

Ana Novaković, predsjednica Upravnog odbora

 

 

 

Rezultat referenduma u Rumuniji pokazao je da građani ne podržavaju nazadne politike po pitanju ljudskih prava, a Crna Gora je na dobrom putu da kreira poštujuće okruženje za sve, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet smatraju u nevladinoj organizaciji (NVO) Juventas.

Građani Ruminije su se, na dvodnevnom referendumu koji je održan proteklog vikenda, izjašnjavali o prihvatanju ustavnog amandmana prema kojem bi brak bio definisan kao zajednica muškarca i žene, umjesto zajednice supružnika, ali referendum nije uspio, jer je izašlo samo 20,4 odsto građana, a odziv od 30 odsto je bio uslov da bi bio validan.

Programska direktorica u NVO Juventas, Jelena Čolaković, kazala je u izjavi za PR Centar, da bi sve države trebalo da idu ka tome da organizuju referendume, kako bi se unaprijedio zakonodavni okvir, a ne da bi se, kako je kazala, unazadila državna politika po pitanju ljudskih prava.

„Rezultat referenduma u Rumuniji sam posmatrala kao nešto što je ohrabrujuće u moru konzervativnih politika, koje sada, sve više dobijaju maha. To je ipak država Evropske unije (EU) i od te Unije očekujemo maksimum u kontekstu standarda, koje zagovara. A vjerujem da će Crna Gora na tome putu biti samo bolja i da neće imati ovakve vrste ispada“, rekla je Čolaković.

Rezultat referenduma je, kako je kazala, pokazao da građani Rumunije ne vjeruju slijepo konzertvativnim i nazadnim politikama i da, kako je dodala, za sebe i pripadnike LGBT zajednice žele bolji život.

„Ohrabrujuća je poruka da je narod rekao „ne“ konzervativnoj i nazadnoj politici, koja je pokušala da progura nešto što bi bilo ogroman korak unazad“, istakla je Čolaković.

Prema njenim riječima, referendum je organizovan pošto-poto, trajao je dva dana i za njega je bio propisan minimalni cenzus od 30 odsto.

„Ali i pored svega toga, narod Rumunije je pokazao da zna da razmišlja svojom glavom, što uvijek očekujem od građana bilo koje države. Narod Rumunije je vidio koliko diskriminacija košta. U ovom konkretnom slučaju, kompletan proces je koštao 40 miliona, kako bi politika bila retrogradnija i kako bi unazadila ljudska prava u konkretnoj zemlji“, navela je Čolaković.

Crna Gora se, kako je ocijenila, nalazi na putu koji ide ka unaprjeđenju ljudskih prava.

„Vodimo računa o tome kakve zakone donosimo. Vodimo računa da u njima svi građani Crne Gore prepoznaju mehanizam, koji ih štiti, koji može za njih da znači bolje. Vjerujem da će građani u Crnoj Gori biti ti koji će podržati kompletno unaprijeđenje i da ćemo u narednom periodu moći da kažemo da živimo u državi, koja je srećnija i u kojoj su svi njeni građani podjednako tretirani i zaštićeni“, kazala je Čolaković.

Kada je riječ o pravima LGBT osoba u Crnoj Gori je, kako smatra, potrebno još raditi na njihovom unaprjeđenju. 

„Do kraja godine nas očekuju značajnije zakonodavne promjene. Vjerujemo da u narednom periodu itekako ima mjesta za poboljšanje. Vjerujemo da sada imamo adekvatne partnere, da smo svi na istoj talasnoj dužini. Govorim o nacionalnim institucijama i organizacijama, koje učestvuju u cijelom procesu, ali i o lokalnim samoupravama, koje će tokom ove i naredne godine raditi na tome da kreiraju poštujuće okruženje za sve građane, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet“, navela je Čolaković.

U narednom periodu će, kako je najavila, u pet opština u Crnoj Gori, biti urađeni akcioni planovi koji se vezuju za borbu protiv homofobije i transfobije.

„Na taj način ćemo, polako, djelovati lokalno, a misliti i na sveopšti nacionlani kontekst“, rekla je Čolaković.

 

 

 

27. i 28. septembra 2018. godine u Budvi održana je radionica o jačnju sistema monitoringa i evaluacije (Monitoring and evaluation system strenghtening- MESS). Ovo je jedna od nekoliko radionica planiranih prvom fazom tehničke podrške Vlade Francuske 5% Inicijative u izradi plana za monitoring i evaluciju zasnovanog na Nacionalnoj strategiji za borbu protiv HIV/AIDSa 2015-2020, kao i jačanja kapaciteta za monitoring i evaluciju Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDSa 2015-2020.

Zaposleni u Nvo Juventas su, zajedno sa članovima Nacionalnog koordinišućeg tijela CCM i članovima Nacionalne komisije za AIDS, predstavnicima Ministarstva Zdravlja i Nevladinog sektora, imali priliku da od konsultanta Inge Oleksy saznaju više o osnaživanju sistema monitoringa i evaluacije.

Tokom dvodnevne obuke, učesnici su upoznati sa 12 funkcionalnih komponenti plana za monitoring i evaluaciju i aktivno su učestvovali dajući svoj doprinos formiranju adekvatnog plana za monitoring i evaluaciju, koji će na kraju planirane druge faze biti ravijen, dok će treća faza obuhvatati jačanje kapaciteta za monitoring i evaluaciju Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDSa 2015-2020.

Učesnici seminara su tokom dva dana kroz rad u grupama i podjelu na Vladin i nevladin sektor, dali svoja mišljenja i izrazili potrebe u svih 12 komponenti koje su uključivale: organizacione strukture monitoringa i evaluacije vezane za HIV; ljudske kapacitete; partnerstva za planiranje, koordinaciju i upravljanje sistemom monitoringa i evaluacije; nacionalnom, multisektorskom planu monitoringa i evaluacije vezanom za HIV; godišnjem, kalkulisanom nacionalnom planu za HIV; komunikaciju, zastupanje i kulturu vezana za HIV; nacionalne i subnacionalne baze podataka o HIV-u; rutinski monitoring HIV programa, istraživanja i nadzor;  reviziju podataka; evaluaciju HIV-a i agende istraživanja, kao i širenje i korišćenje podataka.

Prisutvom ovoj, ali i ostalim fazama obuke, NVO Juventas svojim aktivnim doprinosom nastavlja da pruža podršku daljem razvoju sistema monitoringa i evaluacije nad HIV-om.

 

 

Od 23. do 25. septembra u Skoplju održan je trodnevni sastanak regionalne mreže „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“. Reginoalnu mrežu čine nezavisne istraživačke organizacije i istraživači/ce iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Nakon veoma uspješne regionalne konferencije održane u junu u Beogradu, članovi mreže su na trodnevnim sastancima imali prilike da evaluiraju uspjesnost protekle konferencije i rade na planiranju daljih koraka u radu. Uspješno su dogovarani dalji koraci mreže čiji je cilj uticanje na ključne izazove sa kojima se suočava država blagostanja, kao i definisanje potencijalnih budućih pravaca reformi država blagostanja na Zapadnom Balkanu.

Svakako, cilj samog postojanja mreže i svih njenih aktivnosti je osmišljavanje ideja i pronalaženje načina na koji istraživači/ce u društvenim naukama mogu podržati kreotore/ke politika u stvaranju socijalne politike koja će biti održiva i usmjerena na potrebe socijalno ugroženih grupa.

 

NVO Juventas je jedna od nevladinih organizacija koja se aktivno uključila u javnu raspravu o Nacrtu zakona o mladima sa ciljem da svojim komentarima doprinese izradi što kvalitetnijeg zakonskog teksta.

Ministarstvo sporta je, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave, pripremilo Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o mladima u kojem su sumirani svi komentari, primjedbe i sugestije dobijeni u toku javne rasprave, sa preciziranjem onih primjedbi koje su prihvaćene kao i razloga za one koje su odbijene.

NVO Juventas je dostavila Ministarstvu sporta 15 prijedloga amandmana i komentara na Nacrt zakona o mladima i ukazala na članove zakona koji nepovoljno djeluju na aktivizam mladih i njihovo učešće u procesima donošenja odluka.

Ministarstvo sporta je prihvatilo prijedloge NVO Juventas-a kojim se predlaže brisanje pojedinih odredbi predloženog zakona poput tih da se “organizacija može osnovati ako ima obezbijeđen prostor za administrativno poslovanje organizacije” - što ne stimuliše mlade ljude da se bave omladinskom politikom, zatim da član organa omladinske organizacije ne može biti lice koje je član organa druge omladinske organizacije ili član druge omladinske organizacije - što ne podstiče mlade ljude da budu aktivni na raznim poljima i rade kako na ličnom razvoju, tako i razvoju zajednice.

Dodatno, prihvaćen je i prijedlog kojim se predlaže brisanje odredbe kojom se nalaže da će se Omladinska organizacija izbrisati iz registra po službenoj dužnosti ako: ne obavlja aktivnosti duže od jedne godine; i ako u toku godine ne sprovede najmanje jedan omladinski projekat, što ne podstiče i djeluje demotivišuće na mlade ljude.

Takođe, izmjenama pomenutog zakona predloženo je da članove Savjeta za mlade u opštini čine najmanje dva predstavnika omladinskih organizacija, što će doprinijeti da lokalni omladinski organi bolje prepoznaju potrebe mladih u svojoj opštini i ispune svoje nadležnosti koje su im propisane ovim i drugim aktima.

Dalje, komentari koji su upućeni od strane NVO Juventas-a odnosili su se na preusko definisanje omladinske politike gdje organizacije za mlade, neformalne grupe mladih nisu prepoznate kao one koje sprovode omladinsku politiku, kao i preciznije definisanje omladinskih servisa, odnosno omladinskog centra i omladinskog kluba.

Takođe, prihvaćenim prijedlozima se predviđaju pozitivne promjene koje se tiču smanjenja ograničenja za mlade u pogledu registrovanja omladinske organizacije, sufinansiranja projekata omladinskih organizacija, uslova za obavljanje omladinskog rada kao i upravljanja omladinskim servisom, budući da Zakon treba da podstiče i uključi mlade ljude u procese donošenja odluka.

 

NVO Juventas će i u budućnosti nastaviti da ostvaruje saradnju sa predstavnicima državnih institucija u cilju izrade kvalitetnijih zakona i razvoja politika koje doprinose poboljšanju položaja mladih.

 

 

 

Podgorica, PR pres servis – Vlade država u Jugoistočnoj Evropi bi trebalo da pruže veću finansijsku podršku nevladinim organizacijama (NVO) koje sprovodeprograme smanjenja štete, a u tom cilju je važno da same organizacije izgrade kapacitete budžetskog zagovaranja u svojim državama.

To je ocijenjeno na prvom danu trodnevnog treninga koji organizuju NVO Juventas i Mreža za politiku droga u jugoistočnoj Evropi (DPNSEE), u okviru projekta Zagovaranje i nadgledanje/praćenje budžeta u zemljama jugoistočne Evrope, koji su podržali Fondacija otvoreno društvo i Evroazijski savez za smanjenje štete.

Koordinatorka Programa direktne asistencije za socijalno ugrožene kategorije ljudi u NVO Juventas, Marija Radović, kazala je da je ta organizacija jedna od 22 članice Mreže od 2015. godine, od kada i formalno mreža postoji.

„Mislim da je za organizaciju vrlo važno što je dio Mreže, jer je naš cilj da otvorenim i konstruktivnim dijalogom sa drugim organizacijama, pronađemo načine za kreiranje javne politike o drogama,  koja će se zasnivati na poštovanju ljudskih prava, socijalne inkluzije i poštovanju javnog zdravlja“, navela je Radović.

Prema njenim riječima, organizacije koje sprovode programe smanjenja štete u Crnoj Gori se suočavaju sa određenim problemima.

„Prije svega, godinama je predstavljao problem neprepoznavanje značaja sprovođenja programa smanjena štete, čiji je cilj prevencija krvlju seksualno prenosivih infekcija“, navela je Radović.

Ona je kazala da su se NVO suočavale sa problemom i 2015. godine kada se Globalni fond, koji je godinama finansirao ovaj program smanjena štete, povukao iz Crne Gore, u smislu da je na Crnu Goru bio red da preuzme finansiranje tih programa.

 „Međutim, to je išlo teže. Postigli smo napredak, jer je država ipak prepoznala značaj svih servisa koje pružamo socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, i u jednom trenutku preko projekata Ministarstva zdravlja, uspjeli smo da održimo naše servise. Ali, ta podrška treba biti mnogo veća. Svakako radimo na zagovaranju toga i nadamo se da će značaj biti prepoznat u budućnosti“, kazala je Radović.

Predstavnik organizacije HOPS iz Makedonije, Vlatko Dekov, smatra da organizacije koje rade na području Balkana ne rade puno po pitanju budžeta, monitoringa i zagovaranja.

„To je veoma važno za nas, kao nevladine organizacije, kao dodatna vrijednost našeg svakodnevnog rada zato što na taj način možemo da vidimo kako naše države kreiraju budžet, kako se taj budžet troši i da li se troši prema namjeni za koju je napravljen, da li postoje konkretne budžetske stavke koje se ne troše u određenom periodu, sa jedinstvenim ciljem da nađemo finansijska sredstva koja bi bila bolje potrošena u interesu svih građana, a posebno za finansiranje nevladinih organizacija koje pružaju usluge marginalizovanim zajednicama“, istakao je Dekov.

On je ocijenio da države Balkana još uvijek nisu toliko bogate da finansiraju sve programe koje sprovode nevladine organizacije.

Dekov je ocijenio da je jedan od glavnih razloga održavanja treninga taj da se NVO više usmjere prema budžetskom zagvoranju u svojim državama.

„Budžetskim zagovaranjem NVO mogu da postignu više toga. Prvo, da pomognu državi da uvidi kako ona troši novac – da li troši onako kako je planirano. Drugo, da nađu novac koji je značajan za finansiranje drugih programa. Treće, da se uvidi realnost finansiranja programa koji su fokusirani prema marginalizovanim zajednicama u državi“, pojasnio je Dekov.

On je rekao da je najvažnije da NVO, koje pružaju servise prema marginalizovanim zajednicama, mogu da programe finansiraju od budžeta Vlade ili nekog relevantnog Ministarstva.

Predstavnik organizacije Emancipacija, solidarnost i jednakost (ESE) Darko Antik, kazao je da je glavni cilj trodnevnog treninga da organizacije, koje rade implementaciju programa za smanjenje štete, kreiraju plan budžetskog zagovaranja, i aktivnosti koje će, kako je naveo, da doprinesu tome da država preuzme odgovornost za finansiranje programa za smanjenje štete.

On je rekao da je Makedonija započela da izdavaja novac iz budžeta za finansiranje programa za smanjenje štete, od prošle godine.

„Iznos novca koji se izdvaja iz budžeta države je minimalan da bi ovi programi uspjeli da se implementiraju u Makedoniji. Razlog zbog kojeg je država preuzela finansiranje ovih organizacija rezultirao je zajedničkim radovim svih organizacija“, naveo je Antik.

 

Nevladina organizacija (NVO) Juventas raspisala je poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za dodjelu malih grantova kao podršku implementaciji projekata organizacija civilnog društva, koji doprinose socijalnoj inkluziji djece i mladih u riziku u Crnoj Gori, a koji će biti otvoren do 22. oktobra.

Poziv je raspisan u okviru regionalnog projekta Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti kojim koordinira NVO Juventas koordinira, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Koordinatorka programa u NVO Juventas, Maja Marković, kazala je da je isti poziv otvoren u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Srbiji.

„Za sve države važe isti uslovi koji su propisani pozivom. Ukupna finansijska podrška dostupna kroz ovaj poziv je 210 hiljada eura, odnosno 35 hiljada kada se ovo podijeli na šest država“, rekla je Marković u PR Centru.

Prema njenim riječima, specifični ciljevi poziva su jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave mladima u riziku, uspostavljanje održavanja i unaprijeđenja postojećih servisa za mlade u riziku, kao i, kako je navela, poboljšanje postojećih ili uspostavljanje novih politika i praksi na lokalnom odnosno na nacionalnom nivou.

„Kada su u pitanju oblasti i teme koje su dostupne za finansiranje, to su obrazovanje, zdravlje, zapošljavanje, bezbjednost, jednakost i pristup pravdi, kao i socijalna inkluzija i zaštita“, navela je Marković.

Ona je pojasnila da se u vodiču, koji je dostupan na sajtu ARYSEN mreže i Juventasa, detaljno nalaze sve teme, navodeći da su to samo neki od prijedloga.

 „Kada se radi o kriterijumima koji aplikanti treba da ispune – organizacije koje žele da se prijave na poziv moraju biti registrovane kao neprofitne organizacije, u skladu sa domaćom legislativom najmanje godinu prije objavljivanja poziva“, navela je Marković.

Kako je pojasnila, organizacije moraju imati sjedište u Crnoj Gori, i prethodne godine treba da su imale budžet između deset hiljada i 100 hiljada eura.

„Individualnci, političke partije, međunarodne organizacije, vladine institucije i religijske organizacije se ne mogu prijaviti na ovaj poziv. Projekti moraju biti implementuirani u državi u kojoj organizacija djeluje – u Crnoj Gori. Projekti treba da traju od četiri do sedam mjeseci i planirano je da period implementacije bude od novembra do juna“, kazala je Marković.

Jedna organizacija se, kako je navela, može pojaviti u samo jednoj aplikaciji, kao aplikant ili kao partner.

„Maksimalna finansijska podrška po jednom projektu je deset hiljada eura, s tim što organizacija ne može tražiti više od 90 odsto ukupnog iznosa projekta“, precizirala je Marković.

Ona je kazala da je na sajtu Juventasa detaljno objašnjena procedura apliciranja i aplikacioni paket koji je potrebno dostaviti, a aplikacije je, kako je istakla, potrebno dostaviti na mail adresu i na adresu Juventasa.

„Rok za podnošenje aplikacija je 22. oktobar, a zainteresovani pitanja mogu postavljati do 8. oktobra“, zaključila je Marković.

Asistentkinja na projektima u NVO Juventas, Nina Šćepanović, pojasnila je da je ta organizacija koordinator regionalnog projekta Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti, koji sprovodi uz podršku Evropske unije od januara 2016. do okotobra 2019.godine.

Projektni partneri su, kako je navela, organizacije iz šest država sa Zapadnog Balkana - ARSIS iz Albanije, Asocijacija Margina iz Bosne i Hercegovine, HOPS iz Makedonije, Lavirint sa Kosova, Prevent iz Srbije i Fondacija SHL iz  Njemačke.

„Ova grupa NVO, koja ima dugogodišnje iskustvo u pružanju podrške mladim koji su u riziku od socijalne isključenosti, okupila se sa ciljem unaprijeđenja politika i prakse, kako vladinih, tako i nevladinih organizacija, i sa ciljem da doprinese aktivnom učešću mladih u društvenim procesima sa podričja Zapadnog Balkana, naročito onih koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti“, pojasnila je Šćepanović.

Ona je kazala da su mladi, naročito oni koji su u riziku - djeca i mladi bez roditeljskog staranja, djeca i mladi sa ulice, Romi, djeca i mladi koji koriste psihoaktivne supstance ili su u sokobu sa zakonom, kao i djeca i mladi koji žive u porodicama koji imaju problem sa zakonom ili sa istorijom korišćenja psihoaktivnih supstanci, najznačajniji korisnici, odnosno ciljna grupa ovog projekta.

„Opšti cilj projekta je pružanje doprinosa postizanju socijalne inkluzije za većinu mladih u riziku na regionalnom nivou, i to kroz jačanje kapaciteta civilnog sektora kroz postizanje bolje saradnje kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou, i kroz aktivnosti koje se tiču zastupanja“, navela je Šćepanović.

Ona je kazala da se specifični cilj akcije odnosi na pružanje podrške i jednakom pristupu obrazovanju, zaposlenju pravosuđu i drugim povezanimn oblastima za većinu mladih u riziku sa područja Zapadnog Balkana.

 

 

 

 

 

Poštovana g-đo Pribilović,

Obraćamo Vam se povodom naših saznanja da će,  na osnovu Mišljenja Ministarstva javne uprave, ostala ministarstva koja dodjeljuju sredstva nevladinim organizacijama u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore, broj 37/2017"), u različitim oblastima, po automtizmu uskraćivati podršku projektima koji su dijelom finansirani kroz fondove Evropske unije. Molimo Vas, da nam u što skorijem roku, pisanim putem odgovorite, da li su saznanja do kojih smo došli tačna.

U odnosu na pisani odgovor Ministarstva na ovaj upit, Koalicija će se oko ovog  pitanja jasno odrediti. Ipak, s obzirom na to da ovakve informacije već postoje, cijenimo svrsishodnim da ukažemo na nekoliko činjenica.

Prva je ta  što se u  konkursima ministarstava u njihovom osnovnom i definišućem tekstu, propisuju uslovi koje je potrebno ispuniti kako bi projekti bili finansirani, ali ni na jednom mjestu  nije propisano ili  naglašeno da se neće podržavati projekti koji su dijelom finansirani sredstvima Evropske Unije. U slučaju da su saznanja o kojima govorimo ispravna, to bi značilo da je došlo do  naknadno utvrđenog uslova koji  nije bio preciziran konkursom, čime se narušava zakonitost i ispravnost procedura i kompletnog procesa do sada.  Ovaj postupak regulisan je Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa, a projekti koji su podržani od strane EU u najvećem broju slučajeva upravo su iz oblasti od javnog interesa, u skladu sa našim zakonodavstvom.

Takođe, nameće se logično pitanje- zašto bi se ovaj naknadni uslov odnosio samo na projekte podržane kroz fondove EU, a ne i na projekte podržane od strane drugih donatora? Ukoliko nije tako, molimo vas da nam potvrdite da se svi projekti i programi koji podrazumijevaju djelimično finansiranje iz drugih fondova takođe eliminišu po automatizmu.

Važna okolnost za ovo pitanje je i ta što još uvijek nije donešena Uredba o kofinansiranju projekata EU za domaće nevladine organizacije, iako je ta ovabeza trebalo da bude završena u januaru tekuće godine, a u skladu sa kojom bi EU projekti mogli biti kofinansirani. Upravo zbog toga što ova mogućnost ne postoji u ovoj godini, nameće se razlog više da EU projekti mogu biti podržani putem konkursa ministarstava, odnosno ocijenjivani  od strane evaluatora, u skladu sa uspostavljenom procedurom. Nakon usvajanja Uredbe, ova dva procesa bi trebalo jasno odvojiti.

 

Stoga, u iščekivanju Vašeg odgovora, izražavamo očekivanje da ove informacije ipak nijesu tačne, jer bi kompletna procedura dodjele sredstava sa nivoa ministarstava bila dovedena u pitanje. Ovom prilikom Vas molimo da nam u odgovoru, u slučaju potvrde ovih navoda, ukažete na utemeljenje takve odluke u važećim zakonskim i podzakonskim aktima, uključujući uslove konkursa koji definišu stav Ministarstva javne uprave po ovom pitanju.

 

S poštovanjem,

Ana Novaković

Predsjednica Upravnog odbora

 

 

U Crnoj Gori abortus godišnje obavi oko 1,4 hiljade žena, a u više od 70 odsto slučajeva riječ je o namjernim prekidima trudnoće, zbog čega je važno obezbijediti dostupnost savremenih oblika kontracepcije svim ženama, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Saradnik na javno-zdravstvenim projektima u NVO Juventas, Jovan Dašić, je povodom 26. septembra Svjetskog dana kontracepcije, kazao da je upotreba modernih oblika kontracepcije, kao i svijest o seksualno prenosivim bolestima kao što je HIV/AIDS veoma niska.

“Izvještaj komiteta Ujedinjenih nacija za eliminisanje svih formi diskriminacije nad ženama (CEDAW) navodi kao jedan od problema sa kojim se žene u Crnoj Gori suočavaju neadekvatan pristup kontracepciji i mjerama unapređenja seksualnog i reporduktivnog zdravlja”, rekao je Dašić u izjavi za PR Centar.

On je ukazao da žene nerado traže medicinsku pomoć u slučajevima oboljenja genitalnog trakta, kada im je potrebno savjetovanje u odnosu na kontracepciju i u slučajevima kada su žrtve seksualnog ili fizičkog nasilja.

“Kako bi mogle da donesu ispravnu odluku o bezbjednim i pouzdanim kontraceptivnim mjerama, žene treba da budu obavještene o kontraceptivnim sredstvima i njihovoj upotrebi, kao i da im bude garantovana edukacija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, te na raspolaganje stavljena pristupačna savjetovališta za planiranje porodice”, rekao je Dašić.

On je kazao da se muškarci, takođe rijetko savjetuju o kontracepciji, polno prenosivim infekcijama i planiranju porodice.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), kako je naveo Dašić, 33 miliona neplaniranih trudnoća se dogodi zbog neuspješne kontracepcije ili njene nepravilne upotrebe.

„Zbog toga je važno da mladi budu u dovoljnoj mjeri informisani o različitim kontraceptivnim metodama“, ocijenio je Dašić.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori, svake godine, abortus obavi više od 1,4 hiljade žena, a u više od 70 odsto slučajeva, kako je istakao, riječ je o namjernim prekidima trudnoće.

„Crna Gora se obavezala da će smanjiti stopu prekida trudnoće i unaprijediti kvalitet usluga vezanih za prekid trudnoće, koje su uslovljene medicinskim indikacijama, kao dijela usluga oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kroz Strategiju očuvanja i unapređenja reproduktivnog i seksualnog zdravlja 2013 – 2020“, kazao je Dašić.

On je rekao da se ukupan broj abortusa veoma smanjio u regionima gdje je efektivna kontracepcija dostupna i široko korištena.

„Ali se i dalje ovaj metod pojavljuje u značajnom postotku kao metod planiranja porodice sa svim posljedicama i rizicima za reproduktivno zdravlje žene“, ukazao je Dašić.

On je istakao da je važno obezbijediti dostupnost savremenih oblika kontracepcije svim ženama i djevojkama, „besplatno ako je neophodno” kao i, kako je dodao, podići svijest o sprječavanju neželjene trudnoće i polno prenosivih bolesti, uključujući HIV/AIDS.

“Bar neki oblici moderne kontracepcije moraju biti besplatni i ženama mora biti data puna mogućnost izbora”, ocijenio je Dašić.

CEDAW, kako je podsjetio, navodi i da se mora osigurati integracija seksualnog i reproduktivnog zdravlja u školske kurikulume gdje će se, kako je dodao, poseba pažnja posvetiti prevenciji maloljetničkih trudnoća, seksualno prenosivih bolesti, ali i patrijahalnih koncepata koji vode ka rodno uslovljenom nasilju.

“Zbog toga ponovo ističemo da predmet Zdravi stilovi života treba uvesti kao obavezan, ili bar dostupan svim učenicima osnovnih i srednjih škola”, kazao je Dašić.

 

 

Mladi predstavljaju osnov društva za progresivni napredak i zbog toga je veoma važno pružiti im blagovremene i pravovremene informacije, koje se tiču unaprjeđenja i očuvanja njihovog zdravlja, ocijenjeno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Ta NVO je, kako je saopšteno, na Ivanovim koritima organizovala četvorodnevni Seminar o zdravim stilovima života, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, prevenciji HIV-a i vršnjačkoj edukaciji, na kojem je učestvovalo 18 učenika iz šest škola i gradova iz Crne Gore.

Saradnik na javno-zdravstvenim projektima u NVO Juventas, Jovan Dašić, kazao je da je seminar organizovan u okviru projekta „Znanjem do zdravlja“, koji sprovodi Juventas, a koji je finansijski podržao Direktorat za mlade Ministarstva sporta.

„Projekat je baziran na promociji zdravlja mladih, prvenstveno mentalnog zdravlja, seksualnog i reproduktivnog, kao i uticaju nasilja na zdravlje mladih, uticaju određenih faktora rizika, kao što su saobraćajne nezgode, gojaznost...“ naveo je Dašić.

Mladi, kako smatra, predstavljaju osnov jednog društva za progresivni napredak i ulaganje u njihovo zdravlje se, kako je dodao, višestruko isplati.

„Stoga imamo posebne programe namijenjene očuvanju i unapređenju zdravlja mladih. Jedan od takvih je program savjetovališta za mlade, koji funkcionišu u okviru domova zdravlja. U Crnoj Gori postoji 18 domova zdravlja u okviru kojih funkcionišu savjetovališta za mlade“, rekao je Dašić.

Prema njegovim riječima, svrha savjetovališta za mlade je da utiču na formiranje stavova i ponašanja, koji su u skladu sa zdravljem.

„Kako su obolijevanja i umiranja mladih, najčešće, preventabilnog karaktera, od izrazite je važnosti pružiti im blagovremene i pravovremene informacije, koje se tiču unaprjeđenja i očuvanja njihovog zdravlja“, kazao je Dašić.

On je ukazao da su otežavajuće okolnosti za mlade sve brži život, opterećenost školskim obavezama, negativan uticaj medija, i vršnjački pritisak koji, kako je pojasnio, nije uvijek pozitivan.

„Stoga je jako važno mladima pružiti eksternu podršku, a podršku koja se tiče zdravlja mogu svakako pronaći u savjetovalištima za mlade“, kazao je Dašić.

Prema njegovim riječima, seminar okuplja 18 učesnika iz šest škola i gradova iz Crne Gore.

„Tu su učesnici iz Plava, Pljevalja, Danilovgrada, Podgorice, Budve i Herceg Novog. Oni će, svakako, na ovom seminaru steći neka nova znanja i vještine. I očekujemo da će ta nova znanja na adekvatan način prenijeti svojim vršnjacima prilikom radionica, koje budu organizovali u svojim školama“, rekao je Dašić.

Generalni direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta, Nenad Koprivica je, otvarajući seminar, kazao da je promocija zdravih stilova života i povećanje svijesti i znanja mladih o zaštiti zdravlja naročito, kako je pojasnio, u periodu adolescencije i njihovog prelaska u odraslo doba, jedan od ključnih prioriteta koji je prepoznat Strategijom za mlade 2017-2021.

„Ministarstvo sporta u kontinuitetu daje podršku omladinskim organizacijama u pogledu realizacije projekata koji imaju za cilj implementaciju ključnih mjera i aktivnosti predviđenih Strategijom i njenim Akcionim planom, uključujući i one koji su usmjerene na zdravlje i zaštitu zdravlja mladih ljudi“, istakao je Koprivica.

On je kazao da je, u odnosu na prethodnu godinu, Ministarstvo sporta ove godine tri puta uvećalo finansijska sredstva i opredijelilo više od pola miliona eura za omladinske projekte.

Šesnaestogodišnji Filip Ćuković iz Podgorice, kazao je da od seminara očekuje da se kod njegovih vršnjaka podigne svijest o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, polno prenosivim bolestima i prevenciji HIV-a jer se, kako je dodao, te teme izbjegavaju.

„Mladi se najčešće osjećaju neugodno da pričaju o tim temama, a mislim da ne bi trebalo. I upravo ćemo uz pomoć ove radionice to moći da dokažemo i vršnjacima“, rekao je Ćuković.

Učenik trećeg razreda Srednje mještovite škole „Bećo Bašić“ iz Plava, Željko Bolević, kazao je da je veoma zahvalan što ima mogućnost da prisustvuje seminaru jer, kako je rekao, iako je imao priliku, u osnovnoj školi, nije izabrao predmet Zdravi stilovi života.

„I uvijek sam osjećao neki nedostatak po tom pitanju. Tako da se nadam da ću sada to ispraviti, da ću naučiti nešto više o zdravlju mladih. Jer mladi su budućnost naša, budućnost svijeta i zdrava omladina znači zdrava država“, rekao je Bolević.

Učenica trećeg razreda Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ u Danilovgradu, Bojana Rajković, smatra da su radionice o zdravim stilovima života, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, prevenciji HIV-a, od velikog značaja jer, kako je pojasnila, predavači imaju prijateljski odnos sa učesnicima.

„Pogotovo kada su u pitanju ovakve teme, koje su kod nas još tabu, đaci su dosta opušteniji na takvim radionicama i mogu mirnije i slobodnije da postavljaju pitanja, nego što bi to uradili u školama“, rekla je Rajković.

Ona se, kako je kazala, pet godina bavi omladinskim aktivizmom.

„Ove radionice su bitne i zbog socijalizacije, komunikacije, zbog druženja. A, naravno i zbog podizanja svijesti, da se pokaže mladima da je u redu pričati o takvim stvarima, pogotovo zbog toga što mi smatramo da, zbog interenta, mi o tim temama znamo mnogo više nego što zapravo znamo“, rekla je Rajković.

Učenica danilovgradske Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“, Ljubica Popović, kazala je da želi da proširi znanje na teme seksualnog i reproduktivnog zdravlja, prevencije HIV-a, gojaznosti jer, kako je rekla, smatra da su te teme među mladima nedovoljno zastupljene.

„Učenici sve manje predmet Zdravi stilovi života biraju kao izborni. Smatram da bi to trebalo da rade u većem broju, zbog toga što nam to može biti veoma korisno za život“, ocijenila je Popović.

 

 

MREŽA ZA OSNAŽIVANJE MLADIH U RIZIKU OD SOCIJANE ISKLJUČENOSTI

Objavljuje

OTVORENI POZIV

 

Za dostavljanje projektnih prijedloga za dodjelu malih grantova kao podršku implementaciji projekata organizacija civilnog društva koji doprinose socijalnoj inkluziji djece i mladih u riziku u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni I Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Srbiji.

 

Poziv je objavljen u sklopu projekta ‘’ Osnaživanje mladih u riziku’’ podržanog od strane Evropske unije. Projekat sprovode sljedeće organizacije: Juventas (Crna Gora) koji je i koordinator projekta, dok su partneri: ARSIS (Albanija), Asocijacija Margina (Bosna i Hercegovina), HOPS (Makedonija), Lavirint (Kosovo), Prevent (Srbija) i Fondacija SHL (Njemačka).

 

Opšti cilj projekta je pružanje doprinosa postizanju socijalne inkluzije većine mladih u riziku na regionalnom nivou, kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, regionalne/nacionalne saradnje i aktivnosti koje se tiču zastupanja.

Cilj ovog poziva je pružanjue doprinosa socijalnoj inkluziji djece i mladih u riziku u Crnoj Gori, Albaiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Srbiji kroz jačanje uloge koju imaju organizacije civilnog društva u procesu pružanja socijalnih servisa, kao i u unaprjeđenju lokalnih i nacionalnih politika i praksi.

Ukupna budžetska sredstva opredijeljena za dodjelu malih grantova iznose 210.000,00 EUR, odnosno 35.000,00 po zemlji.

Maksimalan iznos koji može biti dodijeljen za realizaciju jednog projekta je 10.000,00 EUR.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 22. oktobar 2018. godine.

Više informacija o temama poziva, procesu prijavljivanja i kreiterijumima odabira nalazi se u Guidelines for submission of project proposals  za dodjelu malih grantova, ovdje možete preuzeti Application package

 

 

 

“ Iskra u mraku – Smanjenje štete u Crnoj Gori“ (“Sparkle in the Dark- Harm Reduction in Montenegro”) je dokumentarni film o NVO Juventas, snimljen od strane ekipe Drugreporter-a, koji je premijerno bio prikazan u noći ovogodišnje kampanje “Podrži.Ne kažnjavaj.” (“Support. Don’t punish.”)

Snimljen u jesen 2017, sam video je moćan alat za zagovaranje za Crnu Goru, iako je dužina video zapisa samo 13 minuta, uspeli smo poslati snažnu poruku - da smanjenje štete u Crnoj Gori funkcioniše i da ga treba finansirati .

Juventas je kao nevladina organizacija počeo sa radom 1996. godine i uspio je biti u centru događaja vezanih za određene kategorije osoba u riziku u Crnoj Gori i njihova prava. Od 2004. godine započeli smo svoj rad sa osobama koje koriste droge I seksualnim radnicima/cama, a tokom "zlatnih godina" finansiranja naših usluga I servisa od strane Globalnog fonda učinili smo zaista mnogo. Prepreke su postojale, sigurno, svugdje oko nas, ali smo uspjevali da nastavimo naš rad uprkos njima, što I dalje činimo.

Pokazali smo želju i napore da se program nastavi tek nakon odlaska Globalnog fonda, kada više nismo imali pravo na finansiranje, jer je Crna Gora postala zemlja sa srednjim prihodom. U to vrijeme smo bili suočeni sa stvarnošću - bez finansiranja, bili smo prisiljeni da zatvorimo skoro sve postojeće usluge u našim Drop-in centrima osim razmjene sterilne opreme za injektiranje unutar Drop-in centra za osobe koje koriste droge. Na sreću, nakon nekoliko težih meseci, naši napori su se isplatili, a sve naše usluge su počele da rade ponovo. Podrška Globalnog fonda u skladu sa domaćim sredstvima za naredne tri godine je uslovno osigurana.

U dokumentarnom filmu govorimo o svakodnevnom radu, kako vodimo naše Drop-in centre i rad na terenu, sa kojim problemima se suočavamo i nakon svih ovih godina rada, i koje su dobre strane pokušaja da se napravi promjena kroz programe smanjenja štete. Naši klijenti su imali priliku da objasne kako usluge ispunjavaju njihove potrebe, posebno kada je u pitanju podrška vršnjačkih radnika. Pored toga, dokumentarni film je uključio i pregled naše saradnje sa vladinim institucijama, što se pokazalo stalnim naporima usmjerenim na poboljšanje kvaliteta saradnje od kojih će naši klijenti imati koristi.

Film smo premijerno prikazali 26. juna, kao dio ovogodišnjeg obilježavanja kampanje “Podrži. Ne kažnjavaj”. Pozvali smo lokalne nevladine organizacije, naše klijente, kao i ljude iz vladinih institucija, kako bismo skrenuli pažnju na probleme sa kojima se svi suočavamo. Iste večeri održana je javna rasprava čiji su glavni govornici bili članovi Crnogorske mreže za smanjenje štete LINK, koordinatorka programa direktne asistencije za osobe koje koriste droge NVO Juventas Marija Milić i psiholog Instituta za javno zdravlje Tatijana Đurišić Mandić. Diskusija je bila usmerena na mlade I nove psihoaktivne supstance (NPS), roditelje, ali i na javnost uopšte, koji nemaju adekvatne informacije ili nisu spremni da čuju o potencijalnim načinima da pomognu svojoj djeci / članovima porodice / članovima zajednice u potrebi. Diskusija je bila veoma produktivna jer je aktivno učestvovala svaka prisutna osoba, dajući glavnim govornicima odlične doprinose za buduće aktivnosti, a posebno na ciljanu kategoriju mladih u Crnoj Gori. Razlog ovakvog koncepta može se prvenstveno naći u našoj želji da privučemo što više ljudi iz zajednice, da čuju naše priče, da saznaju sa čime se svakodnevno borimo i da se shvati da osobe koje koriste droge imaju glasove koji se moraju čuti. Mi u NVO Juventas vjerujemo da je sistem podrške mladima koji počinju eksperimentisati sa psihoaktivnim supstancama nerazvijen, a od presudne je važnosti da možemo prilagoditi usluge njihovim potrebama i boriti se i smanjiti stigmu oko mladih ljudi koji trebaju pomoć i koji nam se u vezi sa tim I obraćaju. 

Najveću pažnju treba obratiti na sledeće: 

• Gotovo da nema programa za prevenciju. Mladi su izloženi ilegalnom tržištu droga i ostavljeni bez adekvatnog programa podrške. 

• Podrška osobama koje koriste droge svedena su na nekoliko opcija za tretman i nezadovoljavajuća je, naročito kada se radi o djeci I mladima. 

• Koordinacija prevencije i lečenja gotovo ne postoji, institucije nisu povezane, programi nemaju kapacitet i često nisu dostupni. 

• Nema gotovo nikakve kontrole nad novim supstancama koje prodiru na naše tržište. 

• Sprečavanje predoziranja takođe je na nezadovoljavajućem i nepostojećem nivou. 

• Postoji nekoliko programa reintegracije i resocijalizacije koji, pored toga, nisu održivi. Dakle - Podržite, ne kažnjavajte i finansirajte programe smanjenja štete u Crnoj Gori! 

 

Marija Milić, NVO Juventas.

 

 

U Sarajevu je od 3. do 5. septembra, u okviru projketa Budget Advocacy and Monitoring in countries of South East Europe, organizovan prvi u nizu treninga za konusultativne timove.  

Tokom treninga članiovi timova stekli su bolje razumijevanje projekta, koji su to najbolji modeli zagovaranja i sprovođenja kontrole budžeta.   

Cilj treninga bio je sticanje međusobnog razumijevanja projekta, koji je najbolji model zagovaranja i načini sprovođenja kontrole budžeta i koje su tačne uloge konsultantskih timova u sprovođenju nacionalnih planova djelovanja.  Trening je prošlo 15 učesnika iz 3 zemlje (Crna Gora, Makedonija i Srbija), koje su uklljučene u realizaciju projekta.

Obuku su održali Darko Antikj iz ESE-a i Vlatko Dekov iz HOPS-a koji su razvili model i uspješno ga implementirali u Makedoniji.

U toku obuke posbena pažnja bila je posvećena sljedećim temama: upravljanje budžetom na nacionalnom i lokalnom nivou, analizi budžeta, prepoznavanju donosioca odluka i načina zagovaranja, kao i planiranje i implementacija zagovaračkog procesa.

 

TENDER ZA SPOVOĐENJE ISTRAŽIVANJA U OKVIRU PROJEKTA

„INTEGRISANI I SISTEMSKI PRISTUP POBOLJŠANJU KVALIETETA ŽIVOTA LGBT OSOBA U CRNOJ GORI”

 

Upućujemo poziv/tender za sprovođenje istraživanja u okviru projekta“Integrisani i sistemski pristup poboljšanju kvalieteta života LGBT osoba u Crnoj Gori”, broj ugovora 2017/394-013 koji je finansiran u okviru EIDHR programa.

Uz ovaj poziv Vam dostavljamo opis, kao i dodatne uslove neophodne za sprovođenje istaživanja pomenutog projekta.

Opis:

U okviru projekta ““Integrisani i sistemski pristup poboljšanju kvalieteta života LGBT osoba u Crnoj Gori” koji sprovode NVO Juventas i LGBTIQ asocijacija KVIR MONTENEGRO, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, NVO Juventas sprovodi istraživanje o stavovima opšte populacije koji se odnose na seksualnu orijentaciju, rodni identitet i društvene vrijednosti, sa posebnim fokusom na nalaze iz pet opština (Podgorica, Kolašin, Bijelo Polje, Mojkovac i Kotor)  koje su direktno uključene u implementaciju programa i diseminaciju rezultata.

Ciljevi istraživanja  predviđeni ovim projektom su: 

 • Utvrđivanje stavova opšte zajednice u odnosu na seksualne orijentacije drugačije od heteroseksualne i rodne identitete drugačije od cisrodnog[1]
 • Utvrđivanje vrijednosti koje crnogorska opšta zajednica smatra da su dio crnogorskog konteksta/bića, te koje većina građana smatra da su važne

Predloženo istraživanje je potrebno da bude kvalitativnog tipa, kako bi podaci prikupljeni kroz istraživanje dali mjerljivu sliku onih aspekata koje želimo ispitati, a za potrebe istraživanja treba kreirati upitnik koji će se sprovoditi u direktnom kontaktu sa ispitanikom (face to face).

Za potrebe istraživanja potrebmo je definisati reprezentativan uzorak veličine najmanje 800 ispitanika.

Potrebno je obučiti anketare i sprovesti israživanje na definisanom reprezentativnom istraživanju. Zatim je potrebno kreirati elektronsku bazu podataka sa svim podacima prikupljenim u istraživanju, statistički obraditi sve podatke i izraditi izvještaj u wordu i ppt formatu.

Ponuđač može dostaviti ponudu lično ili poštom 01.10.2018. godine do 16:00 časova na dolje navedenu adresu, sa naznakama i informacijama:

Ime naručioca: NVO Juventas

Naznaka: Prijava za tender za sprovođenje istraživanja, projekat Integrisani i sistemski pristup poboljšanju kvalieteta života LGBT osoba u Crnoj Gori

Naznaku: Ne otvarati prije početka tenderske evaluacije.

Ponuda se dostavlja u jednoj koverti, unutar koje mora da su odvojene tehnička ponuda (u jednoj manjoj koverti) i finansijska ponuda (u jednoj manjoj koverti), na adresu:

Ul. Omladinskih brigada 6, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kriterijum za odabir ponude biće najkavlitetnija ponuda u odnosu na ponuđenu cijenu.

Kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje: TENDER ZA SPOVOĐENJE ISTRAŽIVANJA

JUVENTAS

requires 

International consultancy 

for preparation and conduction of a training course on protection children against violence for the NGO Network for protection children from violence

(as part of UNICEF-EU partnership “Protecting children from violence and promoting social inclusion of children with disabilities in Western Balkans and Turkey - IPA 2015”)

Minimum Requirements:

 • University degree, preferably advanced, in social science (or other relevant field);
 • Knowledge of relevant international and national standards and research and evidence-based interventions and strategies in the areas of the protection of children from violence, including UNICEF’s Ending Violence against Children: Six Strategies for Action, Council of Europe “Policy Guidelines on Integrated National Strategies for the Protection of Children from Violence”, the package INSPIRE etc.,;
 • Familiarity with Secretary General’s Study on Violence against Children from 2006;
 • At least 10 years of experience in preparing and conducting lectures and training in the area of the protection of children from violence;
 • Experience in strengthening capacity of civil society organizations and networks in programming on violence against children;
 • Familiarity with Montenegro’s policy framework on the protection of children from violence;
 • Excellent command of local language (both spoken and written), while fluency in both local language and English will be considered as an asset;
 • Strong communication and workshop facilitation skills;
 • Excellent writing skills.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Terms of Reference for the consultancy position can be found here: Terms of Reference

If you are a dynamic person who would like to contribute to delivering of long-lasting, positive changes in development of Montenegrin CSOs, please apply with a cover letter, CV, proposed training methodology and financial offer by email or fax quoting the position “International consultancy for preparation and delivery of a training course for working on the protection of children from violence to the Montenegrin NGO Network for the protection of children from violence” to the following address:

Fax: +3820657098

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Closing date for applications is  13th September  2018 by 12:00 noon.

Only short listed candidates will be contacted for an interview.