Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda trebalo bi što prije usvojiti i dosljedno primjenjivati, ocijenili su iz institucija zdravstvenog sistema i poručili da u cilju smanjenja pušenja nadležne inspekcije moraju biti angažovane u punom kapacitetu.

Nevladine organizacije Juventas i Centar za monitoring i istraživanje nedavno su saopštile da je Crna Gora država sa najvećom konzumacijom duvana po glavi stanovnika u svijetu i ocijenile da bi zbog toga Vlada trebalo da primijeni preventivne programa ograničavanja pušenja.

Direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje, Agima Ljaljević ukazala je da prema podacima istraživanja iz prošle godine u Crnoj Gori, 35,4 odsto odraslih osoba koristi duvanske proizvode, što je više u odnosu na 2012. kada je ih je bilo 31 odsto.

„Zapaža se povećanje broja korisnika, što je zabrinjavajuće, jer je u Crnoj Gori, do posljednjeg istraživanja, kontinuirano evidentiran trend pada konzumenata duvanskih proizvoda“, rekla je Ljaljević agenciji MINA.

Ona je dodala da i konzumiranje duvanskih proizvoda među mladima u Crnoj Gori takođe bilježi trend rasta.

Ljaljević je objasnila da su osnovne mjere u prevenciji i smanjenju upotrebe duvanskih proizvoda vezane za implementaciju odredbi Okvirne konvencije o potrošnji duvana (FCTC) prema kojoj je neophodno je uporedo sprovoditi mjere promocije, reklamiranja ponude, dostupnosti, informisanja i edukacije, cjenovne, poreske i akcizne politike, kaznene mjere nepoštovanja odredbi, u svrhu postizanja planiranih ciljeva.

„Predlažem da se što prije usvoji Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda i da se dosljedno primjenjuje u praksi, pri čemu je neophodno da se ojačaju kapaciteti inspekcijskih službi koje sprovode nadzor“, kazala je Ljaljević.

Osim toga, kako je naglasila, i svi ostali protokoli trebaju dosljedno biti primjenjivani, kako bi se spriječio pogubni uticaj duvanskog dima na zdravlje ljudi.

Ljaljević je predložila hitno formiranje Radne grupe za kontrolu duvana, kao multisektorsko tijelo koje treba da definiše Strategiju i Akcioni plan, a sredstva za implementaciju, prema njenim riječima, trebalo bi obezbijediti iz sredstava koja se izdvajaju kao akcize i porezi na duvan.

Ona je istakla da se novac ne smije koristiti za liječenje komplikacija upotrebe duvanskih proizvoda, već isključivo za promociju nepušenja, istraživanje i praćenje pušačkog statusa u populaciji i evaluaciju dostignuća planiranih ciljeva.

Ljaljević smatra da je vrlo značajno jačati kapacitete koji sprovode aktivnosti kontrole duvana u populaciji, sa zdravstveno-vaspitnog aspekta.

„Posebno je značajno sprovoditi istraživanja o uticaju upotrebe duvanskih proizvoda na zdravlje, kako bi se omogućilo praćenje efekata primjene propisanih mjera kontrole na zdravlje populacije“, rekla je Ljaljević.

Kako je dodala, važno je ustanoviti i u kojoj mjeri primjena akcizne politike utiče na tokove duvanskih proizvoda, a nakon toga utvrditi efekte na zdravlje ljudi.

Iz Ministarstva zdravlja su Agenciji MINA kazali da dosadašnja primjena Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda iz 2004. godine, koji je dva puta inoviran, nije dala očekivane rezultate, jer zabrana pušenja na javanim mjestima nije dosljedno ispoštovana.

To je, prema njihovim riječima, uslovilo pripremu i donošenje novog zakona, kako bi se obezbijedila adekvatna zaštita zdravlja ljudi od štetnih posljedica upotrebe duvanskih proizvoda.

Iz Ministarstva su rekli da se novim zakonom propisuje niz mjera za smanjenje i ograničavanje upotrebe duvanskih i sličnih proizvoda i sprječavanje štetnih posljedica njihove upotrebe, obilježavanje, reklamiranje, sastojci i druga pitanja od značaj za zaštitu ljudskog zdravlja.

„Prvi put se uređuju sastojci duvanskih proizvoda, zabrana prekogranične prodaje duvanskih proizvoda, proizvodnja i promet elektronskih cigareta i posuda za ponovno punjenje elektronskih cigareta i novih duvanskih proizvoda“, kazali su iz tog resora.

Kako su dodali, kao novo zakonsko rješenje predložena je i provjera tačnosti mjerenja emisije štetnih sastojaka od laboratorija koje su akreditovane i skladu sa tačno određenim ISO standardima i koje imaju ovlašćenje Ministarstva zdravlja za tu djelatnost.

Iz Ministarstva su istakli da ove laboratorije ne mogu osnivati proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda, koji ne mogu vršiti nadzor nad njima, a ni sa njima povezana lica.

„Zabranjena je proizvodnja i promet duvanskih proizvoda za pušenje kojima su dodati aditivi sa karakterističnom aromom i aromatične materije koje daju miris ili ukus, kao i proizvodnja i promet duvanskih proizvoda za pušenje kojima su dodate arome ili neka tehnička svojstva koja omogućavaju izmjenu mirisa ili ukusa duvanskog proizvoda ili jačine duvanskog dima“, naveli su iz Ministarstva.

Oni su rekli da je propisana izričita zabrana proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda koji sadrže vitamine i druge aditive koji stvaraju privid da duvanski proizvod koristi zdravlju, kofein ili taurin ili druge aditive i stimulanse koji se povezuju s energijom i vitalnošću, aditive kod kojih se emituju/otpuštaju obojene supstance tokom pušenja, koji tokom pušenja olakšavaju udisanje ili unos nikotina i imaju CMR (kancero mutagena reproduktivna) svojstva u nezapaljenom obliku.

Iz Ministarstva su kazali da je propisana zabrana pušenja u javnim i radnim prostorima i naglasili da se mora dosljedno poštovati, uz svestrano angažovanje nadležnih inspekcija.

Navode da se novim zakonom propisuje zabrana pušenja u svim radnim prostorima, kao i u javnim prostorima koji, između ostalih, obuhvataju i zdravstvene i obrazovne ustanove i ugostiteljske objekte.

Međutim, kako su dodali, u prostorijama koje poslodavac posebno odredi, opremi i označi, da je pušenje dozvoljeno, pušenje nije zabranjeno.
U Ministarstvu smatraju da propisivanje zabrana i ograničenja ne može, samo po sebi, dati očekivane rezultate i poručuju se nadležne inspekcije moraju angžovati u punom kapacitetu.

„Pored preventivnog djelovanja inspekcije, moraju se sprovoditi i kaznene mjere“, kazali su iz tog resora.

Novim zakonom propisuje se novčana kazna za prekršaj za nepridržavanje propisanih zabrana i ograničenja za pravno lice od 500 eura do 20 hiljada eura, za odgovorno lice u pravnom licu od 50 eura do dvije hiljade eura, a za preduzetnika od 150 eura do šest hiljada eura.

„Novčana kazna za prekršaj od 30 eura do hiljadu eura propisana je za oosbe koje puše u javnom i radnom prostoru i izlažu druge osobe sekundarnom duvanskom dimu, koja puše u javnom, odnosno radnom prostoru koji vlasnik, odnosno korisnik nije isključivo odredio za pušenje ili koja puši u sobama i apartmanima za smještaj gostiju, koje poslodavac nije odredio i istakao oznaku da je u tim sobama i apartmanima pušenje dozvoljeno“, naveli su iz Ministarstva.

Što se tiče odgovornosti, iz Ministarstva su napomenuli da je za kršenje zabrane pušenja u radnom prostoru odgovorno odgovorno lice u pravnom licu, a samu kontrolu zabrane može povjeriti drugom licu.

Nepridržavanjem zabrane pušenja u radnom prostoru, kako su dodali, zaposleni čini povredu radne discipline i protiv njega mora biti pokrenut postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, u skladu sa zakonom i ugovorom o radu.

I Ljaljević je navela da su kaznene odredbe sastavni dio svakog zakona, posebno kada je riječ o upotrebi duvanskih proizvoda ističući da je naročito je značajno zaštiti zdravlje od nevoljnog udisanja duvanskog dima.

„Pasivno pušenje predstavlja istu opasnost po zdravlje korisnika kao i aktivno, a zaštita se isključivo obezbjeđuje zabranom upotrebe duvanskih proizvoda na javnim mjestima“, ocijenila je Ljaljević.

Iz Ministarstva su kazali da su navedena zakonska rješenja u skladu sa evropskim propisima i stadardima zaštite ljudskog zdravlja i da ih prate stručna, naučna i životna iskustva.

„S obzirom da je pušenje duvana okarakterisano kao jedan od vodećih uzroka umiranja i obolijevanja stanovništva, a pri tome su pušenje i komplikacije koje ono izaziva preventabilnog karaktera, evidentna je efikasnost i efektivnost primjene mjera prevencije upotrebe duvanskih proizvoda i aktivnosti odvikavanja od pušenja“, poručili su iz tog resora.