Željeli bismo da obavijestimo zainteresovanu javnost da predstavnice civilnog sektora u radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o mladima, obrazovanoj od strane Ministarstva sporta, nijesu saglasne sa nacrtom koji je poslat na javnu raspravu.

Nacrt zakona o mladima koji je objavljen za javnu raspravu nije produkt zajedničkog rada vladinih i nevladinih članova radne grupe, već produkt samostalnog rada resornog ministarstva.

Naime, predstavnici Ministarstva sporta u radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o mladima su samostalno kreirali predloženi nacrt i dali prestavnicama civilnog sektora, ravnopravnim članovima radne grupe, 15 radnih sati da dostave komentare i konsultuju se sa ostatkom civilnog sektora.

Komentari civilnog sektora su poslati kao i jasno verbalizovano neslaganja sa predloženim rješenjima i da tekst nacrta zakona treba suštinski izmijeniti, što nije spriječilo Ministartsvo sporta da nacrt zakona da na javnu raspravu.

Civilni sektor u radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o mladima su predstavljale:

- Elvira Hadžibegovid Bubanja, Forum MNE

- Marija Stajović, Juventas

- Dunja Samardžić, Udruženje mladih sa hendikepom

Cilj kreiranja Zakona o mladima je unapređenje društvenog položaja mladih i stvaranja uslova za ostvarivanje njihovih potreba, pošto predloženi Nacrt zakona to ne ispunjava, pozivamo sve mlade ljude, kao i stručnu i laičku javnost da se uključe u javnu raspravu i da daju svoje komentare i sugestije.