Nevladina organizacija (NVO) Juventas, kao loklani partner, učestvovala je zajedno sa preko 200 ključnih aktera sa Zapadnog Balkana i iz država članica EU, na regionalnoj konferenciji „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“, koja je održana od 6. do 8. juna u Beogradu.

Regionalna konferencija predstavlja okosnicu istoimene inicijative, čiji je NVO Juventas ponosni član, a koju je pokrenula grupa nezavisnih istraživačkih organizacija i istraživača/-ica iz zemalja Zapadnog Balkana, u cilju ostvarivanja zajedničkog uticaja u značajnim oblastima za državu blagostanja u regionu.

Na konferenciji su, u okviru četiri panel diskusije i 13 tematskih radnih grupa, date smjernice istraživačima/-icama u društvenim naukama u stvaranju održive socijalne politike, usmjerene na potrebe ugroženih grupa.

Pored toga, na konferenciji su pokrenute dvije regionalne inicijative za dalji rad na unapređivanju države blagostanja u regionu, Inicijativa za unapređeno upravljanje u socijalnom sektoru na Zapadnom Balkanu i Inicijativa za politike budućnosti države blagostanja.

“Izazovi sa kojima se suočavaju države blagostanja na Zapadnom Balkanu su veliki u odnosu na razvijenije zemlje. Većina zemalja ima veoma nizak bruto domaći proizvod, nepovoljnu socijalnu situaciju, visoku nezaposlenost i neadekvatne ishode u sferi obra¬zovanja i zdravstva, te neefikasnu izvršnu vlast i administraciju”, poručeno je na konferenciji.

Regionalno specifične izazove predstavljaju, kako su naveli, visoka emigracija, veliki udio dugotrajne nezaposlenosti, kao i rasprostranjena siva ekonomija.

“Regionalna inicijativa nastoji da utiče na postojeće procese usmjerene na održive reforme u regionu, kao što su ekonomsko upravljanje i programi ekonomskih reformi, proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji (EU), kao i programi reformi politike zapošljavanja i socijalne politike”, saopšteno je na konferenciji.

Prema njihovim riječima, regionalna inicijativa ima za cilj da stvori prostor za dugotrajnije promišljanje i ciljano djelovanje, kroz godišnje regionalno okupljanje najistaknutijih istraživača/-ica i lidera/-ki u društvu.