TENDER ZA SPOVOĐENJE ISTRAŽIVANJA U OKVIRU PROJEKTA

„INTEGRISANI I SISTEMSKI PRISTUP POBOLJŠANJU KVALIETETA ŽIVOTA LGBT OSOBA U CRNOJ GORI”

 

Raspisujemo poziv/tender za sprovođenje istraživanja u okviru projekta“Integrisani i sistemski pristup poboljšanju kvalieteta života LGBT osoba u Crnoj Gori”, broj ugovora 2017/394-013 koji je finansiran u okviru EIDHR programa.

Uz ovaj poziv Vam dostavljamo opis, kao i dodatne uslove neophodne za sprovođenje istaživanja pomenutog projekta.

Opis:

U okviru projekta ““Integrisani i sistemski pristup poboljšanju kvalieteta života LGBT osoba u Crnoj Gori” koji sprovode NVO Juventas i LGBTIQ asocijacija KVIR MONTENEGRO, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, NVO Juventas sprovodi istraživanje o stavovima opšte populacije koji se odnose na seksualnu orijentaciju, rodni identitet i društvene vrijednosti, sa posebnim fokusom na nalaze iz pet opština (Podgorica, Kolašin, Bijelo Polje, Mojkovac i Kotor)  koje su direktno uključene u implementaciju programa i diseminaciju rezultata.

Ciljevi istraživanja  predviđeni ovim projektom su: 

  • Utvrđivanje stavova opšte zajednice u odnosu na seksualne orijentacije drugačije od heteroseksualne i rodne identitete drugačije od cisrodnog[1]
  • Utvrđivanje vrijednosti koje crnogorska opšta zajednica smatra da su dio crnogorskog konteksta/bića, te koje većina građana smatra da su važne

Predloženo istraživanje je potrebno da bude kvalitativnog tipa, kako bi podaci prikupljeni kroz istraživanje dali mjerljivu sliku onih aspekata koje želimo ispitati, a za potrebe istraživanja treba kreirati upitnik koji će se sprovoditi u direktnom kontaktu sa ispitanikom (face to face).

Za potrebe istraživanja potrebmo je definisati reprezentativan uzorak veličine najmanje 800 ispitanika.

Potrebno je obučiti anketare i sprovesti israživanje na definisanom reprezentativnom istraživanju. Zatim je potrebno kreirati elektronsku bazu podataka sa svim podacima prikupljenim u istraživanju, statistički obraditi sve podatke i izraditi izvještaj u wordu i ppt formatu.

  1. Tehnički uslovi:

Naziv usluge:

METODOLOGIJA

Specifikacija

Izrada detaljne metodologije

Predloženo istraživanje je kvalitativnog tipa . Potrebno je kreirati reprezentativan uzorak.

Kreiranje upitnika[2]

 

Potrebno je kreirati upitnik ( face to face)

Sprovođenje istraživanja[3]

Opisati način sprovođenja istraživanja

Unos podataka

Podatke je potrebno unujeti u za tu priliku kreiranu SPSS bazu podataka

Obrada i kontrola podataka[4]

Logička i statistička

 

Izrada izvještaja

U word ppt i pdf formatu na crnogorskom jeziku

Prezentacija rezultata

Projektnim partnerima, medijima, laičkoj i stručnoj javnosti, domaćim i međunarodnim stejkholderima (kao npr. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Minsitarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i drugim relevantnim institucijama, Evropska komisija, Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Savjetu evrope, ERA mreža, ILGA Europe, TGEU, i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama i institucijama)

  1. Dodatni uslovi

 

Pravilo nacionalnosti

Na javnim nabavkama (tenderskoj proceduri) kojima se traži vršenje usluge finansirane od sredstva Evropske Unije, pravo učešća imaju fizička i pravna lica koja potiču iz prihvatljivih zemalja na osnovu Član 19 Regulative Savjeta 1085/2006:

-           Zemlje koje su korisnice ove regulative:  Albanija, Bosna i Herzegovina, Makedonija, Kosovo Crna Gora, Srbija, Turska.

-           Članice EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska Češka republika, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugall, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Šoanija, Švedska.

-           Zemlje Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (ENPI): Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldova, Maroko, Palestinska samouprava Zapadne obale i pojasa Gaze, Ruska federacija, Sirija, Tunis, Ukrajina.

-           Zemlje iz evropske ekonomske oblasti (EEA): Island, Lihtenštajn, Norveška.

Oslobađanje od PDV-a

Sredstva Evropske Unije od strane Vlade Crne Gore oslobođena su plaćanja PDV-a. U slučaju da izaberemo Vašu ponudu, faktura će biti oslobođena i plaćena bez PDV-a, dok ćete Vi dobiti potvrdu da je faktura oslobođena od PDV-a, od strane nadležnog tijela.

Navedena cijena treba da bude bez PDV-a.  Cijena ponude je fiksna i nije podložna reviziji. Pošto se radi o projektu finansiranom iz sredstava EU, za iznose preko 50 eura vrši se oslobađanje od plaćanja PDV-a.

Vaša ponuda mora da sadrži dokumente koji su dostavljeni uz ponudu:

  • Opšte informacije o ponuđaču (Aneks 1)
  • Informacije o računu ponuđača (popunjava i pecatira banka) (Aneks 2)
  • Izjava o zadovoljavanju eliminatornih uslova poziva (Aneks 3)
  • Rješenje o registraciji
  • Tehnička ponuda u skladu sa Tabelom A) Tehnički uslovi
  • Finansijska ponuda

Prema gore navedenom zahtjevu ponuđač može dostaviti ponudu lično ili poštom 31.10.2018. godine do 16:00 časova na dolje navedenu adresu, sa naznakama i informacijama:

Ime naručioca: NVO Juventas

Naznaka: Prijava za tender za sprovođenje istraživanja, projekat Integrisani i sistemski pristup poboljšanju kvalieteta života LGBT osoba u Crnoj Gori

Naznaku: Ne otvarati prije početka tenderske evaluacije.

Ponuda se dostavlja u jednoj koverti, unutar koje mora da su odvojene tehnička ponuda (u jednoj manjoj koverti) i finansijska ponuda (u jednoj manjoj koverti), na adresu:

Ul. Omladinskih brigada 6, 81000 Podgorica, Crna Gora

Ovdje možete preuzeti dokumentaciju za TENDER ZA SPOVOĐENJE ISTRAŽIVANJA