TENDER ZA SPOVOĐENJE ISTRAŽIVANJA U OKVIRU PROJEKTA

„INTEGRISANI I SISTEMSKI PRISTUP POBOLJŠANJU KVALIETETA ŽIVOTA LGBT OSOBA U CRNOJ GORI”

 

Upućujemo poziv/tender za sprovođenje istraživanja u okviru projekta“Integrisani i sistemski pristup poboljšanju kvalieteta života LGBT osoba u Crnoj Gori”, broj ugovora 2017/394-013 koji je finansiran u okviru EIDHR programa.

Uz ovaj poziv Vam dostavljamo opis, kao i dodatne uslove neophodne za sprovođenje istaživanja pomenutog projekta.

Opis:

U okviru projekta ““Integrisani i sistemski pristup poboljšanju kvalieteta života LGBT osoba u Crnoj Gori” koji sprovode NVO Juventas i LGBTIQ asocijacija KVIR MONTENEGRO, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, NVO Juventas sprovodi istraživanje o stavovima opšte populacije koji se odnose na seksualnu orijentaciju, rodni identitet i društvene vrijednosti, sa posebnim fokusom na nalaze iz pet opština (Podgorica, Kolašin, Bijelo Polje, Mojkovac i Kotor)  koje su direktno uključene u implementaciju programa i diseminaciju rezultata.

Ciljevi istraživanja  predviđeni ovim projektom su: 

  • Utvrđivanje stavova opšte zajednice u odnosu na seksualne orijentacije drugačije od heteroseksualne i rodne identitete drugačije od cisrodnog[1]
  • Utvrđivanje vrijednosti koje crnogorska opšta zajednica smatra da su dio crnogorskog konteksta/bića, te koje većina građana smatra da su važne

Predloženo istraživanje je potrebno da bude kvalitativnog tipa, kako bi podaci prikupljeni kroz istraživanje dali mjerljivu sliku onih aspekata koje želimo ispitati, a za potrebe istraživanja treba kreirati upitnik koji će se sprovoditi u direktnom kontaktu sa ispitanikom (face to face).

Za potrebe istraživanja potrebmo je definisati reprezentativan uzorak veličine najmanje 800 ispitanika.

Potrebno je obučiti anketare i sprovesti israživanje na definisanom reprezentativnom istraživanju. Zatim je potrebno kreirati elektronsku bazu podataka sa svim podacima prikupljenim u istraživanju, statistički obraditi sve podatke i izraditi izvještaj u wordu i ppt formatu.

Ponuđač može dostaviti ponudu lično ili poštom 01.10.2018. godine do 16:00 časova na dolje navedenu adresu, sa naznakama i informacijama:

Ime naručioca: NVO Juventas

Naznaka: Prijava za tender za sprovođenje istraživanja, projekat Integrisani i sistemski pristup poboljšanju kvalieteta života LGBT osoba u Crnoj Gori

Naznaku: Ne otvarati prije početka tenderske evaluacije.

Ponuda se dostavlja u jednoj koverti, unutar koje mora da su odvojene tehnička ponuda (u jednoj manjoj koverti) i finansijska ponuda (u jednoj manjoj koverti), na adresu:

Ul. Omladinskih brigada 6, 81000 Podgorica, Crna Gora

Kriterijum za odabir ponude biće najkavlitetnija ponuda u odnosu na ponuđenu cijenu.

Kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje: TENDER ZA SPOVOĐENJE ISTRAŽIVANJA