Nevladina organizacija (NVO) Juventas raspisala je poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za dodjelu malih grantova kao podršku implementaciji projekata organizacija civilnog društva, koji doprinose socijalnoj inkluziji djece i mladih u riziku u Crnoj Gori, a koji će biti otvoren do 22. oktobra.

Poziv je raspisan u okviru regionalnog projekta Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti kojim koordinira NVO Juventas koordinira, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Koordinatorka programa u NVO Juventas, Maja Marković, kazala je da je isti poziv otvoren u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Srbiji.

„Za sve države važe isti uslovi koji su propisani pozivom. Ukupna finansijska podrška dostupna kroz ovaj poziv je 210 hiljada eura, odnosno 35 hiljada kada se ovo podijeli na šest država“, rekla je Marković u PR Centru.

Prema njenim riječima, specifični ciljevi poziva su jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave mladima u riziku, uspostavljanje održavanja i unaprijeđenja postojećih servisa za mlade u riziku, kao i, kako je navela, poboljšanje postojećih ili uspostavljanje novih politika i praksi na lokalnom odnosno na nacionalnom nivou.

„Kada su u pitanju oblasti i teme koje su dostupne za finansiranje, to su obrazovanje, zdravlje, zapošljavanje, bezbjednost, jednakost i pristup pravdi, kao i socijalna inkluzija i zaštita“, navela je Marković.

Ona je pojasnila da se u vodiču, koji je dostupan na sajtu ARYSEN mreže i Juventasa, detaljno nalaze sve teme, navodeći da su to samo neki od prijedloga.

 „Kada se radi o kriterijumima koji aplikanti treba da ispune – organizacije koje žele da se prijave na poziv moraju biti registrovane kao neprofitne organizacije, u skladu sa domaćom legislativom najmanje godinu prije objavljivanja poziva“, navela je Marković.

Kako je pojasnila, organizacije moraju imati sjedište u Crnoj Gori, i prethodne godine treba da su imale budžet između deset hiljada i 100 hiljada eura.

„Individualnci, političke partije, međunarodne organizacije, vladine institucije i religijske organizacije se ne mogu prijaviti na ovaj poziv. Projekti moraju biti implementuirani u državi u kojoj organizacija djeluje – u Crnoj Gori. Projekti treba da traju od četiri do sedam mjeseci i planirano je da period implementacije bude od novembra do juna“, kazala je Marković.

Jedna organizacija se, kako je navela, može pojaviti u samo jednoj aplikaciji, kao aplikant ili kao partner.

„Maksimalna finansijska podrška po jednom projektu je deset hiljada eura, s tim što organizacija ne može tražiti više od 90 odsto ukupnog iznosa projekta“, precizirala je Marković.

Ona je kazala da je na sajtu Juventasa detaljno objašnjena procedura apliciranja i aplikacioni paket koji je potrebno dostaviti, a aplikacije je, kako je istakla, potrebno dostaviti na mail adresu i na adresu Juventasa.

„Rok za podnošenje aplikacija je 22. oktobar, a zainteresovani pitanja mogu postavljati do 8. oktobra“, zaključila je Marković.

Asistentkinja na projektima u NVO Juventas, Nina Šćepanović, pojasnila je da je ta organizacija koordinator regionalnog projekta Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti, koji sprovodi uz podršku Evropske unije od januara 2016. do okotobra 2019.godine.

Projektni partneri su, kako je navela, organizacije iz šest država sa Zapadnog Balkana - ARSIS iz Albanije, Asocijacija Margina iz Bosne i Hercegovine, HOPS iz Makedonije, Lavirint sa Kosova, Prevent iz Srbije i Fondacija SHL iz  Njemačke.

„Ova grupa NVO, koja ima dugogodišnje iskustvo u pružanju podrške mladim koji su u riziku od socijalne isključenosti, okupila se sa ciljem unaprijeđenja politika i prakse, kako vladinih, tako i nevladinih organizacija, i sa ciljem da doprinese aktivnom učešću mladih u društvenim procesima sa podričja Zapadnog Balkana, naročito onih koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti“, pojasnila je Šćepanović.

Ona je kazala da su mladi, naročito oni koji su u riziku - djeca i mladi bez roditeljskog staranja, djeca i mladi sa ulice, Romi, djeca i mladi koji koriste psihoaktivne supstance ili su u sokobu sa zakonom, kao i djeca i mladi koji žive u porodicama koji imaju problem sa zakonom ili sa istorijom korišćenja psihoaktivnih supstanci, najznačajniji korisnici, odnosno ciljna grupa ovog projekta.

„Opšti cilj projekta je pružanje doprinosa postizanju socijalne inkluzije za većinu mladih u riziku na regionalnom nivou, i to kroz jačanje kapaciteta civilnog sektora kroz postizanje bolje saradnje kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou, i kroz aktivnosti koje se tiču zastupanja“, navela je Šćepanović.

Ona je kazala da se specifični cilj akcije odnosi na pružanje podrške i jednakom pristupu obrazovanju, zaposlenju pravosuđu i drugim povezanimn oblastima za većinu mladih u riziku sa područja Zapadnog Balkana.