NVO Juventas je jedna od nevladinih organizacija koja se aktivno uključila u javnu raspravu o Nacrtu zakona o mladima sa ciljem da svojim komentarima doprinese izradi što kvalitetnijeg zakonskog teksta.

Ministarstvo sporta je, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave, pripremilo Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o mladima u kojem su sumirani svi komentari, primjedbe i sugestije dobijeni u toku javne rasprave, sa preciziranjem onih primjedbi koje su prihvaćene kao i razloga za one koje su odbijene.

NVO Juventas je dostavila Ministarstvu sporta 15 prijedloga amandmana i komentara na Nacrt zakona o mladima i ukazala na članove zakona koji nepovoljno djeluju na aktivizam mladih i njihovo učešće u procesima donošenja odluka.

Ministarstvo sporta je prihvatilo prijedloge NVO Juventas-a kojim se predlaže brisanje pojedinih odredbi predloženog zakona poput tih da se “organizacija može osnovati ako ima obezbijeđen prostor za administrativno poslovanje organizacije” - što ne stimuliše mlade ljude da se bave omladinskom politikom, zatim da član organa omladinske organizacije ne može biti lice koje je član organa druge omladinske organizacije ili član druge omladinske organizacije - što ne podstiče mlade ljude da budu aktivni na raznim poljima i rade kako na ličnom razvoju, tako i razvoju zajednice.

Dodatno, prihvaćen je i prijedlog kojim se predlaže brisanje odredbe kojom se nalaže da će se Omladinska organizacija izbrisati iz registra po službenoj dužnosti ako: ne obavlja aktivnosti duže od jedne godine; i ako u toku godine ne sprovede najmanje jedan omladinski projekat, što ne podstiče i djeluje demotivišuće na mlade ljude.

Takođe, izmjenama pomenutog zakona predloženo je da članove Savjeta za mlade u opštini čine najmanje dva predstavnika omladinskih organizacija, što će doprinijeti da lokalni omladinski organi bolje prepoznaju potrebe mladih u svojoj opštini i ispune svoje nadležnosti koje su im propisane ovim i drugim aktima.

Dalje, komentari koji su upućeni od strane NVO Juventas-a odnosili su se na preusko definisanje omladinske politike gdje organizacije za mlade, neformalne grupe mladih nisu prepoznate kao one koje sprovode omladinsku politiku, kao i preciznije definisanje omladinskih servisa, odnosno omladinskog centra i omladinskog kluba.

Takođe, prihvaćenim prijedlozima se predviđaju pozitivne promjene koje se tiču smanjenja ograničenja za mlade u pogledu registrovanja omladinske organizacije, sufinansiranja projekata omladinskih organizacija, uslova za obavljanje omladinskog rada kao i upravljanja omladinskim servisom, budući da Zakon treba da podstiče i uključi mlade ljude u procese donošenja odluka.

 

NVO Juventas će i u budućnosti nastaviti da ostvaruje saradnju sa predstavnicima državnih institucija u cilju izrade kvalitetnijih zakona i razvoja politika koje doprinose poboljšanju položaja mladih.