27. i 28. septembra 2018. godine u Budvi održana je radionica o jačnju sistema monitoringa i evaluacije (Monitoring and evaluation system strenghtening- MESS). Ovo je jedna od nekoliko radionica planiranih prvom fazom tehničke podrške Vlade Francuske 5% Inicijative u izradi plana za monitoring i evaluciju zasnovanog na Nacionalnoj strategiji za borbu protiv HIV/AIDSa 2015-2020, kao i jačanja kapaciteta za monitoring i evaluciju Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDSa 2015-2020.

Zaposleni u Nvo Juventas su, zajedno sa članovima Nacionalnog koordinišućeg tijela CCM i članovima Nacionalne komisije za AIDS, predstavnicima Ministarstva Zdravlja i Nevladinog sektora, imali priliku da od konsultanta Inge Oleksy saznaju više o osnaživanju sistema monitoringa i evaluacije.

Tokom dvodnevne obuke, učesnici su upoznati sa 12 funkcionalnih komponenti plana za monitoring i evaluaciju i aktivno su učestvovali dajući svoj doprinos formiranju adekvatnog plana za monitoring i evaluaciju, koji će na kraju planirane druge faze biti ravijen, dok će treća faza obuhvatati jačanje kapaciteta za monitoring i evaluaciju Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDSa 2015-2020.

Učesnici seminara su tokom dva dana kroz rad u grupama i podjelu na Vladin i nevladin sektor, dali svoja mišljenja i izrazili potrebe u svih 12 komponenti koje su uključivale: organizacione strukture monitoringa i evaluacije vezane za HIV; ljudske kapacitete; partnerstva za planiranje, koordinaciju i upravljanje sistemom monitoringa i evaluacije; nacionalnom, multisektorskom planu monitoringa i evaluacije vezanom za HIV; godišnjem, kalkulisanom nacionalnom planu za HIV; komunikaciju, zastupanje i kulturu vezana za HIV; nacionalne i subnacionalne baze podataka o HIV-u; rutinski monitoring HIV programa, istraživanja i nadzor;  reviziju podataka; evaluaciju HIV-a i agende istraživanja, kao i širenje i korišćenje podataka.

Prisutvom ovoj, ali i ostalim fazama obuke, NVO Juventas svojim aktivnim doprinosom nastavlja da pruža podršku daljem razvoju sistema monitoringa i evaluacije nad HIV-om.