Mreža za zaštitu djece od nasilja uticaće na primjenu i usklađivanje zakonodavnih propisa i stručne prakse u Crnoj Gori sa evropskim i međunarodnim standardima, a četvorodnevna obuka, kojoj su članica te Mreže prisustvovale, omogućila im je, kako je saopšteno, jačanje kapaciteta.

Obuka je održana u Petrovcu, u okviru projekta Unaprjeđenje zaštite djece u Dječjem domu Mladost  i djece korisnika odabranih NVO u Crnoj Gori, koji je podržao UNICEF Crne Gore.

Socijalna radnica u NVO Juventas, Nina Šćepanović, kazala je da članice Mreže aktivno rade na jačanju kapaciteta, na razvoju informacija, kao i na prenošenju znanja u određenim oblastima zavisno od aspekta djelovanja tih organizacija.

„Na ovom četvorodnevnom treningu smo se okupili kako bi jačali kapacitete članica ove Mreže i kako bi kreirali Inicijative za dalji razvoj i održivost same mreže“, rekla je Šćepanović.

Ona je istakla da je Mreža za zaštitu djece od nasilja prva mreža takvog tipa u Crnoj Gori.

„Glavni cilj ove Mreže je zaštita djece od svih oblika i svih vrsta nasilja, kao i stvaranje bezbijednog i sigurnog okružena za svu djecu, njihov razvoj i kvalitetan život“, navela je Šćepanović.

Socijalna radnica u Udruženju Roditelji, Katarina Čarapić, kazala je da to Udruženje pruža besplatnu podršku roditeljima i starateljima u Crnoj Gori putem anonimne SOS roditeljske linije, a koja doprinosi, kako je ocijenila, sprječavanju i smanjenju kažnjavanja djece.

„Linija je obezbijedila mjesto gdje će moći da se posavjetuju o svim pitanjima u oblasti vaspitanja djece, poboljšanju njihovih roditeljskih kompetencija i komunikacije sa djecom, a sve u cilju prevencije nasilja“, pojasnila je Čarapić.

Ona je kazala da je četvorodnevni trening doprinio daljem radu kojim će, kako je kazala, Udruženje nastojati da pruži podršku svim roditeljima koji zatraže pomoć.

„Uzimajući u obzir važnost ove Mreže, vjerujem u uspješnost njenog daljeg funkcionisanja i nakon završetka projekta, obzirom da su naše kompetencije i znanje itekako unaprijeđene i to treba iskoristiti na kvalitetan način“, istakla je Čarapić.

Psihološkinja u NVO SOS telefon za djece i žene žrtve nasilja Podgorica, Nikolina Boljević, kazala je da je ta NVO u prethodnih godinu, prošla veliki broj edukacija i seminara, koji su im pomogli u daljoj realizaciji projekta i razvoju Mreže.

„Obuke su doprinijele produbljivanju našeg znanja na temu prevencije i zaštite djece od nasilja, kao i svih oblika zanemaivanja. Takođe su doprinijele jačanju kapaciteta unutar organizacija, kao razmjeni iskustava između organizacija članica Mreža, a sve u cilju obezbjeđivanja što kvalitetnijeg i bezbijednijeg okruženja za samo dijete, što je ujedno i cilj Mreže“, ocijenila je Boljević.

Edukatorka i ekspertkinja za pitanja zlostavljanja i zanemarivanja djece, Lidija Milanović, navela je da je formiranje Mreže važan trenutak, jer podrazumijeva, kako je pojasnila, primjenu i usklađivanje zakonodavnih propisa i stručne prakse sa evropskim i međunarodnim standardima.

„Konvencija o pravima djeteta, preporuke Savjeta Evrope i ostali propisi i prakse su ključni mehanizmi koji omogućavaju zaštitu prava djece u svim aspektima njihovog odrastanja. Mi smo se, na ovom seminaru, fokusirali na zaštitu djece od zlostavljanja i zanermarivanja, kao jedan od najvažnijih oblika zaštite života i zdravlja djece“, kazala je Milanović.

Ona je istakla da razvoj Mreže treba da omogući da se organizacije članice fokusiraju na problem djece, obzirom da u Mreži, kako je pojasnila, postoje organizacije koje se bave nasiljem nad ženama i kojima su djeca u drugom fokusu.

„Ovom obukom smo predvidjeli da se unaprijedi poznavanje razvoja djece, mehanizma djelovanja traume, kako zlostavljanje i zanemarivanje djeluje na razvoj djece, koje su to posljedice i da prepoznamo faktore nasilja nad djecom, jer su oni vezani i za društveni sistem, lokalne zajednice, porodicu i za samo djete“, rekla je Milanović.

Ona je kazala da je drugi dio obuke bio usmjeren na mogućnosti djelovanja Mreže na razvoj politika i praksi, kao i na definisanje ciljeva zagovaranja.

Kako je navela, utisak predstavnika NVO na obuci je da je zakonodavstvo u Crnoj Gori relativno usklađeno sa evropskim propisima i raznim preporukama, ali da nedostaje primjena istih.

„To je jedan od problema na kojima će Mreža sigurno morati da radi, kao i da sagleda koji su to uslovi i zašto se usvojena zakonska dokumenta i donijeti propisi ne primjenjuju“, rekla je Milanović.

Ona je kazala da se fizičko nasilje nad djecom relativno lako prepoznaje, a da je neophodno podsticati edukaciju i kompetencije stručnih lica o emocionalnom i seksualnom nasilju.

„Jedan od važnih faktora, kako su učesnici obuke naveli, jeste i razvoj kompetencije stručnjaka koji rade sa djecom za prepoznavanja nasilja nad djecom, pogotovu u pogledu emocionalnog i seksualnog nasilja, koja se najteže otkrivaju“, istakla je Milanović.

Mrežu čini osam organizacija: Udruženje Roditelji, Centar za romske inicijative, SOS Nikšić, SOS Podgorica, Nacionalno udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, Defendologija, Centar za ženska prava i Juventas, koji i koordinira radom Mreže.