donacija ziksNevladina organizacija (NVO) Juventas obezbijedila je donaciju Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Podgorici u vidu šivaćih mašina, platna i pratećih potrepština za šivenje u cilju, kako su saopštili, bolje integracije zatvorenica nakon izlaska iz zatvora.

Kako je saopšteno iz Juventasa, donaciju, čija je vrijednost više hiljada eura, su obezbijedili uz pomoć Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana, koja se već duži niz godina bavi humanitarnim radom u Crnoj Gori.

„Naime, zatvorenice i pored dobrih materijalnih uslova u kojima borave nemaju dovoljno sadržaja za uključivanje u radno-okupacionu terapiju, koja je dio zlatnog standarda rehabilitacije zatvoreničke populacije“, kaže se u saopštenju koje potpisuje programska direktorica NVO Juventas Tijana Žegura.

Ona je podsjetila da je Juventas, uz punu podršku ZIKS-a, proteklih mjeseci radio na podizanju kapaciteta sadržaja kojim bi se, kako su pojasnila, omogućio viši nivo rehabilitacije i uspješnije pripreme za otpust, odnosno buduće integracije žena koje izdržavaju kaznu u ZIKS-u.

Žegura je ukazala da u Juventasovoj studiji „Jednak pristup pravdi u pravosudnom sistemu Crne Gore“, podaci pokazuju da u 2016. godini, 54 odsto ukupne zatvoreničke populacije čine penološki povratnici.

„Međutim, posmatrajući pojedinačne cjeline ZIKS-a, dolazimo do podataka da je u Kazneno-popravnom domu stopa penalnog povratništva 67 odsto, da je devet odsto povratnika kažnjeno uslovno ili novčanom kaznom, dok je stopa povratništva u poluotvorenom odjeljenju, gdje je i najveća mogućnost radnog angažmana, oko 30 odsto“, podsjetila je Žegura.

U Studiji se, kako je navela, ocijenjuje da neadekvatan tretman osuđenih lica, zajedno sa nepostojećim sistemom resocijalizacije i integracije, je direktni uzročnik visoke stope kriminalnog recidivizma u Crnoj Gori.

„Da bi osoba koja je prekršila zakon i našla se u zatvoru uslijed dodijeljene kazne, postala koristan član našeg društva, nije dovoljno samo oduzeti joj slobodu, već je potrebno adekvatno raditi na penalnom tretmanu ovog lica, a posebnu pažnju, vrijeme i kadar, posvetiti adekvatnoj rehabilitaciji i pripremi za kasniju resocijalizaciju“, istakla je Žegura.

Prema njenim riječima, ovom donacijom će se povećati broj upošljenih zatvorenica, što pozitivno utiče na proces rehabilitacije i resocijalizacije, čime se opet direktno utiče na smanjeje stope kriminalnog i kasnije penalnog recidivizma.

„Donacijom će se takođe poboljšati ekonomska situacija upošljenih zatvorenica tokom boravka u zatvoru, a što je najvažnije one stiču vještine koje im mogu koristiti po izlasku iz zatvora“, istakla je Žegura.

Ona je najavila da je sljedeći koraci na kojima će Juventas zajedno sa ZIKS-om raditi je upošljavanje kadra angažovanog na pozicijama instruktora/ki šivenja.

„Nadamo se i da će se i sa ZIKS-om ostvariti saradnja, kojom bi se predvidjelo održavanje licenciranog kursa šivenja, kako bi polaznice bi stekle diplomu priznatu od Zavoda za zapošljavanje i samim tim postale konkurentnije na tržištu rada, odnosno kako bi im se povećala šansa da po izlasku iz ZIKS-a postanu društveno korisne članice našeg društva“, kazala je Žegura.

Wish You Happy International Youth DayNVO Juventas tradicionalno obilježava 12. avgust, Međunarodni dan mladih, ove godine sa porukom „Brinimo o sebi i svom zdravlju“.

Kao i prethodnih godina, želimo da se javnost usmjeri na mlade, njihove probleme, potrebe, potencijale, aktvno učešće u životu zajednice i odlučivanju, poboljšanje kvaliteta obrazovanja, unapređenje mogućnosti za zapošljavanje i rad, uspješu tranziciju od adolescencije u svijet odraslih, podršku pri stvaranju sopsvenih porodica, jačanje integriteta, te zaštitu ljudskih prava svih mladih.

Po popisu stanovništva iz 2011, više od petine ukupnog stanovništva u Crnoj Gori čine mladi uzrasta od navršenih 15 do 30 godina i time predstavljaju jednu od najvećih, ali i nevidljivih, društvenih grupa. Brojne potrebe i problemi mladih nisu zastupljeni u javnim politikama, a često, ako i jesu prepoznati u dokumentima, odsustvom implementacije zakona i strategija, kao grupa, mladi ostaju zanemareni u praksi. Mnogi mladi su pogođeni siromaštvom i ogromnom stopom nezaposlenosti, ali i zabrinuti zbog velikog upliva korupcije, nepotizma i kronizma pri zapošljavanju i napredovanju. Mladi s toga mogu odustati od svog integrieta i brige o sebi, a to se ne smije dozvoliti.

Ove godine naši glavni fokusi su integritet, zatim zdravlje mladih i promocija zdravih stilova života. Želimo poslati poruku da Crna Gora treba da stremi ka tome da postane društvo u kom rastu zadovoljni mladi, koji se školuju ili rade, imajući dostojanstvene životne uslove, mladi koji su sebi važni, pa stoga i o sebi brinu, aktivno doprinoseći svojoj zajednici.

Iz tog razloga će danas biti upriličena radionica „Koliko i kako brinemo o sebi“ koja za cilj ima da ojača mlade u odnosu na faktore rizika po zdravlje koje ovo razdoblje života karakteriše: nedovoljna briga i nemanje potrebnih informacija o seksualnom i reporoduktivnom zdravlju, upotreba psihoaktivnih supstanci (PAS), nasilje, narušena bezbjednost u saobraćaju, nedovoljna briga o mentalnom zdravlju.

Radionica „Koliko i kako brinemo o sebi“ koju vode psihloškinja Jasmina Đukić i Jovan Dašić, stipendista Juventasa, biće organizovana u Omladinskom centru u saradnji sa Unijom srednjoškolaca u subotu, 12. avgusta od 18.00h. Radionica je dio programa kojim Unija srednjoškolaca obilježava ovaj dan.

U okviru radionice „Koliko i kako brinemo o sebi“, biće predstavljena i savjetovališta za mlade, koja funkcionišu u okviru centara za prevenciju primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.


zdravi stlovi zivotaNevladina organizacija (NVO) Juventas
 će, kroz obuke srednjoškolaca, promociju postojećih populacionih savjetovališta i predmeta Zdravi stilovi života, informisati mlade o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i drugim temama vezanim za prevenciju bolesti i očuvanje zdravlja, kao i podizati svijest o rizičnom ponašanju te populacije, najavljeno iz te organizacije.

NVO Juventas će, kako je saopšteno, uz finansijsku podršku Ministarstva sporta Crne Gore, od septembra do novembra, realizovati projekat ,,Promocija populacionih savjetovališta među mladima u Crnoj Gori”.

Iz Juventasa su kazali da je projekat baziran na promociji izbornog predmeta Zdravi stilovi života, postojećih populacionih savjetovališta, povezivanja mladih sa njima namijenjenim zdravstvenim uslugama, medijsku promociju, te vršnjačku edukaciju.

“Posebno ćemo se fokusirati na promociju postojećih populacionih savjetovališta i na obuku srednjoškolaca iz Podgorice, Bijelog Polja, Berana, Nikšića, Bara i Tivta na temu zdravih stilova života, prvenstveno seksualnog i reproduktivnog zdravlja (SRZ), a u cilju jačanja edukatorske mreže”, navodi se u saopštenju.

Pored informisanja o SRZ i prevencije upotrebe psihokativnih supstanci (PAS), kako su saopštili iz Juventasa, srednjoškolci će moći da stečeno znanje prenesu vršnjacima i ojačaju svijest o rizicima koje nosi nedostatak informacija vezanih za zdravlje. 

“Glavni cilj je da, kroz projekat, povećamo broj učenika koji pohađaju predmet Zdravi stilovi života i povećamo posjećenost savjetovalištima i servisima u domovima zdravlja, promovišući smanjenje rizika i najčešćih poremećaja zdravlja”, objasnili su iz Juventasa.

Oni su istakli da istraživanja pokazuju da mali broj učenika bira predmet Zdravi stilovi života, a da je zabilježen nizak stepen znanja o reproduktivnom zdravlju kod mladih.

“Podaci pokazuju da je u 2014. i 2015 godini, samo 45 odsto ukupne populacije u osnovnim školama izabralo predmet Zdravi stilovi života. U srednjim školama je taj procenat pao na 30 odsto. Prema podacima Ministarstva prosvjete, svega 901 gimnazijalac je pohađao nastavu iz pomenutog predmeta”, ukazali su iz Juventasa.

U toj NVO smatraju da mladi veoma malo koriste savjetovališta i servise koji funkcionišu u okviru domova zdravlja.

“Kako je zdravlje mladih od ključne važnosti, ne samo za sadašnjost, već i za budućnost, postoji evidentna potreba za promocijom postojećih savjetovališta i servisa i samog značaja edukacije o zdravim stilovima života”, saopšteno iz Juventasa.

“Podatak da je u prošloj godini bilo 37 novih infekcija HIV-om i da su to osobe od 20 do 35 godina, nam govori da nešto u prošlosti nismo najbolje uradili kada je u pitanju seksualno i reproduktivno zdravlje. Mladi su kao poseban problem u tom slučaju naveli i da ne mogu da razgovaraju sa roditeljima o ovim temama”, kazali su iz Juventasa.

Oni smatraju da je posebna odgovornost primarne zdravstvene zaštite prevazilaženje predrasuda, neznanja i promocija ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i komunikacije.

“Mjere unapređivanja zdravlja i primarne prevencije kod mladih baziraju se na podizanju nivoa znanja, promjeni rizičnog ponašanja, usvajanju pozitivnih modela ponašanja primjenom savjetovališnog metoda rada, na način prilagođen mladima”, ocijenjeno iz Juventasa.

 

slika1

Danas će u Ženevi, u  Ujedinjenim nacijama  biti održan sastanak sa nevladinim organizacijama iz Crne Gore koje su Komiitetu za zabranu diskriminacije žena dostavile izvještaje iz sjenke. Izvještaje će u ime NVO Centar za ženska prava, NVO Sigurna ženska kuća, NVO SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, NVO Centar za romske inicijative, NVO Spektra i NVO Queer Montenegro predstaviti Maja Raičević , a Ivana Vujović će govoriti ispred NVO Juventas, NVO Queer Montenegro i NVO Spektra.

Fokus će biti na oblastima u kojima je diskriminacija žena najprisutnija , a to su nasilje nad ženama , nesposobnost državnih institucija da odgovorno i posvećeno primjenjuju politike rodne ravnopravnosti  i posebno ranjivi položaj samohranih majki i njihove djece, kao i žena iz marginalizovanih grupa : Romkinja i Egipćanki, žena sa invaliditetom, LBT žena.

Posebna pažnja  biće posvećena postupanju države u odnosu na majke troje i više djece , kojima je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti  2015. godine propisano doživorno pravo na naknade, da bi im ponovnim izmjenama ovog zakona 2017. godine ovo pravo bilo ukinuto. Interesantno je da o ovoj temi nije pisano u državnom izvještaju, iako je u pitanju dskriminišuća praksa države , koja je oko 22000 žena izložila  situaciji pravne nesigurnosti, a  oko 4600 gubitku zaposlenja i teškoj materijalnoj situaciji.

Prenos sastanka nevladinih organizacija sa CEDAW Komitetom moguće je pratiti uživo posredstvom UN televizije, na sledećem linku:  www.webtv.un.org

jelena 2U Crnoj Gori postoji mreža socijalnih radnika, koji prepoznaju probleme LGBT zajednice i zbog toga je važno jačati njihove kapacitete, kako bi se kreiralo podržavajuće okruženje u kojem svaka individua može da dostigne puni potencijal.

Juventas je u saradnji sa Kvir Montenegrom i Institutom za pravne studije, organizovao dvodnevni trening za socijalne radnike, u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“, kojeg finansira Evropska unija (EU) posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Direktorica programa za izgradnju kapaciteta organizacija cvilnog društva, institucija i medija u NVO Juventas, Jelena Čolaković, kazala je da je treningu prisustvovalo 25 socijalnih radnika i studenata iz svih krajeva Crne Gore.

„Možemo da kažemo da smo se uspješno nosili sa temama koje se vezuju za LGBT zajednicu i da smo na ovaj način dali doprinos unapređenju povjerenja koje LGBT zajednica može da ima u institucije sistema“, kazala je Čolaković.

Ona je naglasila da je veoma važno da sami socijalni radnici govore o izazovima sa kojima se suočavaju pri radu sa LGBT zajednicom.

„Ovaj trening je bio prlika da razmjenjujemo iskustva, govorimo o izazovima i o potencijalnim rješenjima datih problema i situacija“, istakla je Čolaković.

Studenti socijalnog rada i socijalne politike su, kako je ocijenila, imali priliku da od starijih kolega čuju o iskustvima u radu sa LGBT zajednicom i da na taj način uče o problemima sa kojima se ta populacija susreće.

Vanja Mašković iz Centra za socijalni rad u Bijelom Polju, rekla je da je dobro što su edukaciji prisustvovali profesonalci, ali i studenti jer je to prilika da, kako je kazala, svi iz prve ruke slušaju o iskustvima LGBT osoba.

„Sve ovo nam je dragocjeno da primijenimo u našoj praksi tj. u direktnom radu sa korisnicima“, istakla je Mašković.

Ona je rekla da nije imala iskustvo u radu sa LGBT osobama, napominjući da je čovjek u prilici da bolje pomogne drugima, samo ako radi na sebi.

„Ovdje sam dobila neka znanja sa kojima mislim da ću sutra biti u prilici da pružim bolju pomoć i podršku ne samo LGBT osobama, nego i njihovim porodicama i ljudima kojima su oni okruženi“, zaključila je Mašković.

 

 LIC4679U Crnoj Gori potrebno je otvoriti Kliniku za liječenje bolesti zavisnosti i jačati ulogu psihijatra i izabranog doktora kada je u pitanju to oboljenje u svim domovima zdravlja, ocijenjeno je iz nevladine organizacije (NVO) Link.

NVO Link, koja okuplja osobe koje koriste droge, pacijente na supstitucionoj terapiji metadonom Iili buprenorfinom, bivše korisnike droga, ali i socijalne radnike, psihologe i ostale stručne radnike, pridružila se kampanji “Podrži! Ne kažnjavaj.” koristeći slogan “Podrži! Ne kažnjavaj nas“, koju sprovodi NVO Juventas sa partnerima.

Kako bi se poboljšao kvalitet života osoba koje su zavisne od droga, ali i uticalo na pozitivne promjene u našoj zajednici, predlažemo uspostavljanje Klinike za liječenje bolesti zavisnosti i jačanje uloge psihijatra i izabranog doktora u liječenju ovog oboljenja u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori.

Iz Link-a ocijenjuju da psihijatri nijesu dovoljno obučeni za rad sa osobama koje koriste droge, i da, kako su upozorili, nerijetko biraju da ne tretiraju ovo oboljenje.

Smatramo da je neophodno izvršiti dodatnu edukaciju i senzitivizaciju ovih stručnjaka, a sve u cilju povećanja stope uspješnosti izlječenja. Sa druge strane, smatramo da je bolest zavisnosti od droga suviše zastupljen u Crnoj Gori i da je neophodno uspostaviti Kliniku za liječenje bolesti zavisnosti, a kako bi se pružio adekvatan odgovor u potrebama liječenja i podrške. 

U Link-u smatraju da je potrebno povećati kapacitete supstitucionih programa u domovima zdravlja, posebno u Podgorici, kako bi se, kako su pojasnili, smanjile postojeće liste čekanja za započinjanje liječenja u Glavnom gradu.

„Potrebno je uvesti i besplatnu podjelu lijeka Naloxon osobama koje koriste droge, koji se koristi u slučajevima predoziranja od prekomjerne količine opijata. Podjela ovog lijeka vrši se besplatno u većini zemalja Evropske unije, preko mreže zdravstvenih sistema i servisa smanjenje štete, a u cilju smanjenja stope smrti nastale kao posljedica predoziranja“, kazali su iz LINK-a.

Kako su istakli, potrebno je stvoriti uslove za adekvatno liječenje osoba zavisnih od droga u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), kao i otvoriti prostorije za injektiranje.

„Prostorije za injektiranje su otvorene u većini zemalja Evropske unije, a u region postoje u Sloveniji, dok se u Hrvatskoj, Grčkoj, Makedoniji i Bugarskoj vode intezivni pregorovi o otvaranju istih“, naveli su iz Link-a.

Oni su pojasnili da su prostorije za injektiranje sigurna mjesta u kojima osobe zavisne od droga mogu pod medicinskim nadzorom koristiti droge, i na istom mjestu ostaviti upotreijebljene igle i špriceve.

„Ovakvim načinom podrške se osoba zavisna od droga veže za zdravstveni sistem, čime se povećava šansa za eventualnim izlječenjem, ali i sprječava infekcija virusnim hepatitisom C, HIVom I drugim krvlju prenosivim infekcijama, te drastično smanjuje rizik od smrti usljed predoziranja. Sa druge strane, doprinosi se zajednici na način što se upotrijebljene igle i špricevi odlažu na licu mjesta, čime je uveliko smanjena mogućnost da se isti nađu na javnim površinama“, istakli su iz Link-a.

Oni su pozvali sve roditelje da, ukoliko sumnjaju da njihovo dijete koristi droge, posjete neku instituciju koja se bavi problemom zavisnosti, kako bi na vrijeme dobili stručnu pomoć, „a ne gubili godine u suočavanju sa problemom, čime se on isključivo produbljuje“.

„Ovo je samo dio problema sa kojima se svakodnevno susrijeću osobe zavisne od droge, osobe koje su nekada bile zavisne od droga, ili su u procesu liječenja i njihove porodice, što direktno utiče i na naše cijelo društvo. Važno je ne okretati glavu od ovog problema, jer ga jedino možemo riješiti kada se istinski suočimo sa njim“, poručili su iz Link-a.

Oni su kazali da u potpunosti podržavamo preporuke NVO Juventas i 4 Life u vezi besplatne rehabilitacije i uvođenja neinterferonske terapije za osobe oboljele od virusne infekcije Hepatitisom C, apelujući na institucije da se ozbiljnije posvete prevenciji narkomanije među djecom i mladima.

Nevladine organizacije Juventas i Link su, u okviru kampanje "Podrži! Ne kažnjavaj (nas)", oslikale mural u centru Podgorice, kojim se skreće pažnja na položaj osoba koje koriste droge u Crnoj Gori, ali i u svijetu.

 LIC4680

 

work with us we are hiring 300x192

JUVENTAS

requires

International consultancy

for the provision of the set of social delivery standards for NGOs in working with youth at risk in Western Balkans

(as part of a project “ARYSE - At-Risk Youth Social Empowerment”)

 

 

Minimum Requirements:

  • University degree;
  • Advanced university degree in social work, psychology or pedagogy or other relevant field is a strong asset;
  • At least 5 years of experience and expertise (including practical) in the area of social or health protection of young people at risk;
  • Have knowledge of relevant international standards in the areas of service provision for following groups: youth and children in conflict with the law, youth and children who use drugs, young people living in families with a history of conflict with the law and/or drug abuse, street youth and children, young Roma and young people who were children without parental care;
  • Familiarity with the social and child care system in Western Balkans is a strong asset;
  • Excellent command of English or local WB language (both spoken and written), while fluency in both local WB language and English will be considered as an asset;
  • Strong communication skills;
  • Excellent writing skills with proven record of publications within the last 5 years.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Terms of Reference for the consultancy position can be found hire ToR YOUTH ARYSE Standards.doc

If you are a dynamic person who would like to contribute to delivering of long-lasting, positive changes for Western Balkans’ children and youth, please apply with a cover letter, CV, and financial offer by email or fax quoting the position “Standards in service delivery” to the following address:

Fax: +3820657098

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Closing date for applications is 12th July 2017 by 12:00 noon.

Only short listed candidates will be contacted for an interview.

 

Mladi koji koriste droge nemaju dovoljno programa podrške, zbog čega je neophodno jačati pedagoško-psihološke službe u školama, kao i formirati programe za tu populaciju u okviru centara za socijalni rad, ocijenjeno je na panel diskusiji Podrži, ne kažnjavaj.

Panel su, povodom 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv droge, organizovale nevladine organizacije Juventas i Unija srednjoškolaca Crne Gore (UNSCG).

Direktorica Programa  smanjenja štete u NVO Juventas, Tijana Žegura, predstavila je online anketu "Mladi i droge u Crnoj Gori" koju je sprovela ta organizacija, u kojoj je učestvovalo 590 osoba mlađih od 30 godina iz cijele Crne Gore, od kojih je bilo validno 562 upitnika.

„Na pitanje da li su ikada probali alkohol, 92 odsto je kazalo da jeste, da često koriste alkohol tri do četiri puta godišnje izjasnio se svaki peti učesnik, više puta mjesečno 13 odsto ispitanika. To je po nama podatak koji je prilično zabrinjavajući u ovom trenutku, posebno kad se uzme u obzir da su 30 odsto ispitanih maloljetnici“, rekla je Žegura.

Prema njenim riječima, skoro jedna trećina ispitanika se izjasnila da je prvi put probala alkohol prije svoje 14. godine, a dvije trećine prije 18. godine. „Alkohol kupuje skoro polovina ispitanika u lokalu, baru ili sličnim prostorima, dok ga jedna trećina kupuje u prodavnici“.

„Na pitanje da li su probali marihuanu, 42,7 odsto je odgovorilo da jesu, više puta sedmično da je koristi svaki peti ispitanik. Pozitivan trenutak je da 37 odsto njih koji su probali marihuanu ne koriste trenutno marihuanu“, kazala je Žegura.

Kako je navela, na pitanje da li mladi poznaju nekog ko je mlađi od 18 godina i koristi alkohol?, taj procenat iznosi 92,5 odsto.

„67 odsto njih poznaju nekog drugog ko koristi marihuanu, a skoro polovina njih se izjavašnjava da poznaje nekoga ko koristi neku drugu drogu. Na pitanje da li poznaju nekoga od 25 godina ko ima problem sa drogom, skoro 59 odsto odgovara da poznaju“, istakla je Žegura.

Ona je rekla da je na pitanje kome bi se obratili za pomoć, dvije trećine ispitanika kazalo da bi na prvom mjestu to bila porodica, sedam odsto bi se njih obratilo domu zdravlja, 13 odsto nevladinim organizacijama, 16 odsto kancelarjama za prevenciju.

„Najveći problem je što mladi ne znaju gdje da se obrate za pomoć, nisu slobodni da se obrate službama u osnovnim ili srednjim školama, u domove zdravlja ako su maloljetni moraju sa sobom da povedu roditelje“, upozorila je Žegura.

Predsjednica Upravnog odbora UNSCG, Andrea Mićanović, ocijenila je da su prezentovani rezultati istraživanja stavova mladih o drogama važan pokazatelj da nešto treba mijenjati , razviti i ojačati servise podrške učenicima koji koriste droge unutar obrazovnog sistema.

„Neophopdno je ojačati pedagoško-psihološke službe u smislu praćenja i identifikovanja problematičnih vidova ponašanja među učenicima koji mogu biti posljedica korišćenja narkotika, kako bi se moglo intervenisati u najranijim fazama. Nakon toga, jako je važno učenicima ponuditi savjetovane usluge i uputiti ih na programe podrške koji postoje unutar njihove zajednice“, istakla je Mićanović.

Prema njenim riječima, u komunikaciji sa delegatima UNSC primjetili su da učenici velikog broja srednjih škola u Crnoj Gori često ne osjećaju slobodu da se obrate za pomoć pedagoško-psihološkim službama pri rješavanju običnih školskih problema.

„To ukazuje da je potrebno da pedagozi i psiholozi grade zdrav i prijateljski odnos sa svojim učenicima zasnovan na međusobnom povjerenju“, kazala je Mićanović.

Ona je rekla da mladi često u drogi vide rješenje za životne probleme, pa, kako smatra, „treninzi životnih vještina“ koji su osmišljeni da učenike poduče vještinama suočavanja sa svakodnevnim životnim problemima, mogu biti korisni.

Studentkinja Fakulteta političkih nauka na smjeru Socijalni rad i socijalne politika, Sonja Njunjić,  kazala je da djeca i mladi koji koriste droge nemaju dovoljno programa podrške, „pogotovo ako imaju ispod 18 godina“.

„Većina korisnika droga prvi kontakt sa drogama imaju kao maloljetna lica i vrlo mali broj njih se obraća institucijama sistema, što govori koliko imaju povjerenje u institucije i odgvoru koji dobijaju“, navela je Njunjić.

Ona je ocijenila da je vidiljiv nedostatak podrške Centra za socijalni rad mladim korisnicima droga, „zbog čega bi kao prioritet trebao da bude socijalna zaštita za mlade korisnike droga“.

„To podrazumijeva osnivanje programa i usluga direktno namijenjenih njima kao i njihovim porodicama“, ocijenila je Njunjić.

Student Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Jovan Dašić je, govoreći o preporukama za rješavanje problema koji postoje u zdravstvenom sistemu, kazao da tu spadaju reforme sistema kontrole droga, kao i da fokus treba da bude na zdravlje svakog pojedinca i smanjenje štete.

„Važno je da obezbijedimo besplatan tretman, rehabilitaciju i resocijalizaciju mladih koji koriste droge, ali i finansijsku podršku države u održavanju već postojećih servisa u lokalnim zajednicama, da obezbijedimo kontinuiranu medicinsku edukaciju iz oblasti droga, prevencije narkomanije i radu sa osobama koje koriste droge“, naveo je Dašić.

Kampanja “Pruži podršku, ne kažnjavaj.“ je globalna inicijativa koju su pokrenuli Međunarodni konzorcijum za politike o drogama, Međunarodna mreža osoba koje koriste droge, Međunarodna mreža smanjenja štete i Međunarodna HIV/AIDS alijansa, a Juventas i 4 Life je po treći put obilježavaju u Crnoj Gori.

Podsjećamo da je Juventas ranije danas, zajedno sa 4Life, tražio omogućavanje besplatnog tretmana u Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika droga, te uvođenje ne-interferonske terapije za oboljele od virusnog Hepatitisa C.

 

SAOPTENJE KJUVENTAS I NVO 4LIFE

Nevladine organizacije 4 Life i Juventas su povodom Međunarodnog dana borbe protiv droge, koji se obilježava 26.juna, a u okviru globalne kampanje „Pruži podršku. Ne kažnjavaj.“ zatražile hitno rješavanje problema bolesti zavisnosti od droga. Oni ocjenjuju da je ovaj problem već duži niz godina problem javnog zdravlja, ali da se u mnogim sferama neadekvatno tretira.

Zbog toga se ovom prilikom obraćamo resornim ministarstvima u Vladi Crne Gore, na prvom mjestu Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada i socijalnog staranja, te Komisiji za droge i Nacionalnom savjetu sa droge, kako bi se u što hitnijem roku počelo raditi na pitanjima od izuzetne važnosti za svakog pojedinca koji je pogožen bolestima zavisnosti, njegovu porodicu i na kraju za društvo u kojem živimo:

1. Obezbjeđenje besplatnog boravka u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika droga za sve osobe u potrebi za ovim vidom tretmana.

Besplatan tretman u ovoj ustanovi je nešto što nevladin sektor, na prvom mjestu 4 Life, traži već godinama unazad, a usljed činjenice da je iznos kojim štićenik i njegova porodica učestvuju u troškovima boravka jednak polovini prosječne zarade u Crnoj Gori, te da je samim tim ova vrsta tretmana nedostupna za mnogobrojne porodice i njihove članove, koji nijesu u finansijskoj mogućnosti da plate boravak i tretman u ovoj ustanovi.

2. Obezbjeđenje plaćanja troškova tretmana u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika droga, za članove porodica koje su u socijalnoj potrebi i već su ostvarile pravo na primanja iz socijalne zaštite.

Besplatan boravak osoba iz socijalno ugroženih porodica se mora obezbijediti na način što će Ministarstvo rada i socijalnog staranja preko opštinskih centara za socijalni rad, obezbjediti mjesečni iznos koji su štićenici u obavezi platiti Ustanovi. Juventas je i tokom posljednje izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, predlagao da se ova vrsta podrške unese u Zakon, ali nije naišao na podršku.

3. Uvođenje ne-intereferonske terapije za liječenje virusne infekcije hepatitisom C i izdavanje dozvole za kupovinu generičkih ljekova ne-interferonske terapije od strane pacijenata.

Podaci iz zemalja Evropske unije pokazuju da intereferonska terapija koja se, nažalost još uvijek koristi u Crnoj Gori, pored toga što ima mnogo više neželjenih dejstava na pacijenta, od kojih su neka toliko jaka da se nikako ne preporučuje da pacijentica ostane u drugom stanju do pola godine poslije prestanka uzimanja terapije, niti da pacijentova partnerka ostane u drugom stanju u istom vremenskom intervalu, ima i prilično nižu stopu uspješnosti, od nove ne-interferonske terapije, koja se u posljednjih par godina koristi širom Evropske unije, Australije, Indije i drugih zemalja. Takođe, po ugledu na zemlje EU, potrebno je odobriti uvoz generičkih ljekova, kako bi ih pacijenti mogli sami kupiti, a ljekari ordinirati i pratiti stanje pacijenta, što je dozvoljeno i u većini zemalja regiona.

Pored prioritetnih mjera koje treba hitno sporvesti, nevladine organizacije Juventas i 4 Life će, podnijeti Ombudsmanu pritužbu na događaje iz maja tekuće godine, po pitanju dešavanja u vezi supstitucionog tretmana buprenorfinom, a usljed otvorene diskriminacije grupe pacijenata oboljelih od bolesti zavisnosti.

Kampanja “Pruži podršku, ne kažnjavaj.“ je globalna inicijativa koju su pokrenuli Međunarodni konzorcijum za politike o drogama, Međunarodna mreža osoba koje koriste droge, Međunarodna mreža smanjenja štete i Međunarodna HIV/AIDS alijansa, i Juventas i 4 Life je po treći put obilježavaju u Crnoj Gori. Kampanje se ujedno, u koordinaciji Mreže nevladinih organizacija za politike o drogama Jugoistočne Evrope, čije su i Juventas i 4 Life članice, po prvi put simultano sprovodi u 8 zemalja Jugoistočne Evrope.

 

Aktivisti nevladine organizacije (NVO) Juventas očistili su šest lokacija u Podgorici od odbačenog pribora za injektiranje i sakupili oko 3,6 hiljada korišćenih igala i špriceva.

Kako je saopšteno iz Juventasa, od tih šest lokacija, četiri su od izuzetnog značaja za lokalnu zajednicu, jer se nalaze u neposrednoj blizini stambenih zgrada i zelenih površina namijenjenih za boravak djece, kao i šetačkih zona.

NVO Juventas, kako su podsjetili, od 2004. godine sprovodi program smanjenja štete nastale kao posljedica upotrebe psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, te je ova akcija samo još jedna u nizu aktivnosti koje se sprovode u cilju poboljšanja kvaliteta života društva.

„Ovom prilikom su očišćenje lokacije na Starom Aerodromu, centru grada, Sastavcima, u blizini željezničke stanice, na Murtovini, te šetačkoj zoni brda Ljubović. Nažalost, usljed nabujale vegetacije, aktivisti Juventasa nijesu bili u mogućnosti da očiste i lokaciju na brdu Gorica. Sakupljeno je približno 3,6 hiljada korišćenih igala i špriceva na ovim lokacijama“, kaže se u saopštenju.

Iz Juventasa su upozorili da je zabrinjavajući porast korišćenja psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, posebno među mlađom populacijom, i istakli da problem narkomanije odavno postao problem javnog zdravlja.

„Iako je u Crnoj Gori primjetno poboljšanje u posljednjih pola godine, po pitanju rješavanja problema bolesti zavisnosti, napominjemo da naša država još uvijek nije dovoljno izgradila kapacitete kako bi se na ovaj problem adekvatno i blagovremeno odgovorilo“, navodi se u sapštenju.

Iz Juventasa su ocijenili da bi, pored servisa prevencije, liječenja, smanjenja štete, rehabilitacije i resocijalizacije, u okviru smanjenja štete, trebalo oformiti i prve prostorije za injektiranje, po uzoru na Sloveniju i ostale zemlje Evropske unije.

„Time bi se obezbijedilo da se psihoaktivne supstance injektiraju u medicinski kontrolisanim uslovima, a samim tim smanjila i pojava obačenih igala i špriceva na javnim lokacijama, ali i stopa smrtnosti usljed predoziranja kod osoba koje koriste droge, odnosno stopa infekcije krvlju prenosivim infekcijama, na prvom mjestu Hepatitis-om C i HIV-om“, istakli su iz Juventasa.

Iz te organizacije su naveli da je ovu akciju čišćenja lokacija u zajednici karakterisalo i to što su se stručnom osoblju Juventasa, prvi put pridružila i tri mlada volontera, koja su na ovaj način htjela da doprinesu dobrobiti društvene zajednice.

„U okviru programa smanjenja štetnih posljedica nastalih usljed upotrebe psihoaktivnih supstanci Juventasa, čije su aktivnosti usmjerene na podizanje kvaliteta života osoba koje koriste droge, organizuju se periodične akcije čišćenja lokacija u lokalnoj zajednici, ali i vanredne po pozivu građana“, kazali su iz te organizacije.

Oni su pozvali građane, ukoliko primijete odbačene špriceve i igle, da ih kontaktiraju pozivom na broj 020 624 608, mail-om na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili putem Facebook stranice Nvo Juventas.

Facebook cover photo zastita djece od nasiljaPodrška umrežavanju i jačanju nevladinih organizacija u njihovom odgovoru na nasilje nad djecom dio je višegodišnje regionalne inicijative sa ciljem unapređenja zaštite djece od nasilja i socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju, koja se implementira u partnerstvu između UNICEF-a, EU, European Disability Foruma - EDF i sedam zemalja/teritorija u procesu pridruživanja EU (IPA 2015).

U cilju sprovođenja ove inicijative u Crnoj Gori, predstavništvo UNICEF-a sklopilo je partnerstvo sa određenim brojem nevladinih organizacija i fnansijski podržalo njihove projekte. Upravo ove organizacije trenutno čine Mrežu NVO za zaštitu djece od nasilja i to su: Udruženje “Roditelji”, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Centar za romske inicijative, Centar za ženska prava, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, kao i Juventas, koji koordiniše Mrežom. Njihovi projekti imaju za cilj okončanje nasilja nad djecom, a pojedinačno se u okviru toga bave različitim temama:

Sprovodeći program “Koordinisanim djelovanjem u suzbijanju nasilja i dječijih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici”, Centar za romske inicijative nastoji poboljšati institucionalne mehanizme za suzbijanje dječijih ugovorenih brakova i rodno zasnovanog nasilja u romskoj i egipćanskoj zajednici, kroz izrađivanje smjernica za procesuiranje slučajeva za potrebe rada institucija. Pored toga, ovim projektom se teži unaprijediti znanje relevantnih aktera o intervencijama i strategijama u rješavanju dječijih brakova u Crnoj Gori kroz analizu postojećih slučajeva, kao i senzibilisati i mobilizovati romsku i egipćansku zajednicu za rješavanje navedenog problema.

Udruženje „Roditelji“ je u februaru 2017. godine otvorilo prvu nacionalnu, anonimnu i besplatnu SOS Roditeljsku liniju na kojoj roditelji/staratelji mogu da dobiju savjete u vezi sa roditeljstvom. Cilj SOS Roditeljske linije je da bude servis podrške svim roditeljima u Crnoj Gori, kako u dijelu koji se odnosi na vaspitanje djeteta, roditeljske kompetencije, poboljšanje komunikacije s djetetom ili mladom osobom unutar porodice, tako i na mnoga druga pitanja koja se odnose na zaštitu djetetovih potreba, prava i odgovornosti.

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica priprema projekat „Unapređenje institucionalnog odgovora na nasilje nad djecom“, koji ima za cilj jačanje kapaciteta zaposlenih u zdravstvenom, pravnom i socijalnom sektoru za profesionalnu, kvalitetnu i efkasniju brigu i zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja. Projektne aktivnosti će obezbijeditit sagledavanje stavova, iskustava i potreba pedijatara u ovoj oblasti, uslove za sistemsko obrazovanje zdravstvenih radnika, multidisciplinarni pristup rješavanju problema, kao i veći nivo znanja i vještina stručnjaka u prepoznavanju seksualnog nasilja nad djecom i efkasnog tretmana.

Centar za ženska prava sprovodi projekat „Zaštita djece i žena od nasilja u porodici: ka unaprijeđenom institucionalnom odgovoru“ u okviru kojeg će organizovati veliku konferenciju, kao i treninge za sudije i sudske vještake, čiji je cilj jačanje institucionalnog odgovora na nasilje u porodici i unapređenje znanja donosilaca odluka u oblasti zaštite od nasilja. Edukativni program za pravosuđe je nastao prema konceptu i metodologiji koju je osmislio Centar za ženska prava, na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu sa žrtvama porodičnog nasilja i na osnovu rezultata istraživanja o percepcijama unutar pravosuđa o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici, a program je akreditovan od strane Vijeća sudija i Centra za edukaciju pravosuđa. U okviru projekta, CŽP je koordinirao kvalitativnim istraživanjem o znanju, stavovima i praksama u vezi sa nasiljem nad djecom.

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić sprovodi projekat „Program za razvoj standarda u zaštiti djece od porodičnog nasilja“, kojim se želi unaprijediti zaštita djece od nasilja kroz razvijanje standardizovanog programa za rad sa djecom u skloništu za žene i djecu žrtve nasilja. U okviru projekta će biti sprovedene i aktivnosti koje imaju za cilj osnaživanje kapaciteta specijalizovanih servisa za pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici, kao i kapaciteta lokalnih multidisciplinarnih timova kojima koordinišu centri za socijalni rad. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić je kroz projekat već realizovao prvo, od dva planirana kvantitativna istraživanja o znanjima, stavovima i praksama građana i roditelja na temu nasilja nad djecom u Crnoj Gori.

Projektom „Unapređenje zaštite djece u Dječjem domu Mladost i djece korisnika odabranih NVO u Crnoj Gori“, Juventas teži da podrži proces uvođenja procedura za zaštitu djece od nasilja prvenstveno za Dječji dom „Mladost“, kao i za nevladine organizacije koje će biti članovi Mreže NVO koje rade na zaštiti djece od nasilja. Do kraja projekta Mrežu će činiti minimum sedam NVO, a svakako vjerujemo da će ih u budućnosti biti mnogo više.

Newletter Mreže možete preuzeti ovdje:  Newsletter.pdf

SM 5U petak 12. maja  održan je sastanak Mreže nevladinih organizacija za zaštitu djece od nasilja u UN ECO zgradi.

Sastanku su pored NVO Juventas, prisustvovale članice Mreže: Udruženje Roditelji, CRINK, SOS PG, SOS NK, Centar za ženska prava.

Mreža ima zadatak da do kraja projekta (jun 2017) kreira Procedure za zaštitu djece od nasilja, čijim pisanjem će koordinisati Juventas, a čijim prihvatanjem će biti uslovljen ulazak novih organizacija koje se bave zašttitom dječjih prava u Mrežu. Politiku zaštite djece od nasilja trebaju da imaju sve institucije i organizacije koje rade sa djecom i za djecu, pa se shodno tome i ovdje uočava značaj rada Mreže. Evidentan je značajan napredak u oblasti unapređenja dječijih prava, međutim sprovođenje propisa iz ove oblasti i kapaciteta institucija da kroz partnerstvo pruže efikasnu prevenciju i zaštitu djece od nasilja predstavlaju izazov. Vjerujemo da će rad Mreže doprinijeti rješenju ovog problemu, u cilju da se nasilje nad djecom u svakom pogledu okonča.

 LIC9899Na pres konferenciji je predstavljeno „Istraživanje o stavovima kandidata za poslaničke funkcije o pitanjima od značaja za LGBT osobe“, koje je sproveo Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) za potrebe projekta “Moja prava su i tvoja prava”, a koji sprovode Kvir Montenegro i Juventas.

Predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegra, Danijel Kalezić je, predstavljajući istraživanje koje je sprovedeno od oktobra prošle do maja ove godine, kazao je da su crnogorski kandidati za poslanike, za razliku od građana, pokazali značajno visok stepen razumijevanja za potrebe LGBT osoba.

“Na uzorku od 29 ispitanika koji su poslanici u parlamentu, njih 65 odsto bi glasalo za zakon koji omogućava LGBTI osobama registrovanje istopolnog partnerstva sa nekim obimom prava sličnim onim koji proističu iz braka”, istakao je Kalezić u PR Centru.

Prema njegovim riječima, 83 odsto poslanika bi glasalo za ostvarivanje prava LGBT osoba na brak, dok bi, kako je naveo, njih 21 odsto tako glasalo samo ako bi od njih to partija tražila.

Kalezić je istakao da dramatična promjena u stavovima kandidata za poslanike nastupa kada je u pitanju usvajanje djece od strane LGBT osoba.

“Svega 20 odsto ispitanika podržava mogućnost da LGBT osobe, po osnovu zajedničkog života sa svojim  partnerima ili parterkama, usvajaju djecu, dok se polovina njih protivi ovoj ideji”, precizirao je Kalezić.

On je dodao da bi 68 odsto poslanika podržalo povorku ponosa, dok je njih 24 odsto protiv.

“17,9 odsto kandidata za poslanike je spremno da uzme učešće u Povorci ponosa, dok više od polovine ispitanika nije spremno na taj korak”, kazao je Kalezić.

Direktorica programa za izgradnju kapaciteta organizacija cvilnog društva, institucija i medija u Juventasu, Jelena Čolaković, kazala je da više od polovine kandidata za poslaničke funkcije zna da homoseksualnost nije bolest, a skoro polovina njih zna da biseksualnost nije bolest.

“Pogrešan odgovor na ova pitanja dalo je 18 odsto ispitanika, dok trećina ispitanih nema stav, odnosno ne zna da li su homoseksualnost i biseksualnost bolesti”, saopštila je Čolaković.

Ona je navela da skoro 40 odsto ispitanih ne zna da li je transrodnostbolest.

“Pitanja vezana za trans osobe ukazuju na nedostatak informacija i na potrebu direktnog kontakta sa donosiocima odluka, kako bi se problemi, sa kojima se trans zajednica suočava, riješili.

Prema njenim riječima, ako bi saznali da njihovo dijete pripada LGBT zajednici, 31 odsto ispitanika bi pokušalo da “pomogne” djetetu, tražeći medicinske usloge.

“Podatak zabrinjava, jer govori o visokom stepenu neznanja. Važno je naglasiti da ne govorimo o bolesti i da se homoseksualnost ne liječi”, pojasnila je Čolaković.

Psihološkinja u CeMI-ju, Milena Nikolić, navela je da više od polovine ispitanih smatra da LGBT osobe treba da imaju pravo da se  slobodno i javno grle, drže za ruke i ljube

„55,7 odsto kandidata za poslanike smatra da LGBT osobe imaju pravo da slobodno i javno izražavaju svoju seksualnost. Njih 27,4 odsto bi se osjećalo neprijatno da vide dvije žene kako javno izražavaju svoju homoseksualnost dok taj procenat za dva muškarca iznosi oko jednu trećinu“, objasnila je Nikolić.

Ona je kazala da je  skoro 70 odsto ispitanih čulo da je neko, na bilo koji način, zlostavljan zbog toga što je LGBT osoba, a da je, kako je navela, njih 5,7 odsto svjedočilo takvom nasilju.

„Skoro 40 odsto kandidata za poslanike bi podržalo svog kolegu, prijatelja ili komšiju, ukoliko bi saznao da je LGBT osoba a preko 14 odsto njih bi pokušalo da pomogne oko liječenja“, istakla je Nikolić.

Predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja,  Zlatko Vujović, kazao je da je važno je napraviti razliku između kandidata za poslanike i poslanika.

 “U istraživanju je učestvovalo 106 ispitanika od čega je njih 29 izabrano na parlamentarnim izborima u oktobru tako da smo suzili ciljnu grupu ispitanika”, istakao je Vujović.

On je dodao da  je pohvalno što su sve izborne liste, koje su obezbijedile parlamentarni status, osim Demokrata, učestvovale  u istraživanju.

“Demokrate nisu dozvolile svojim poslanicima da učestvuju u ovom istraživanju, ali komparativna studija i dalje traje pa se nadam da će kolege iz Demokrata ipak odlučiti da učestvuju”, kazao je Vujović.

 LIC9833Obuka za policijske službenike o LGBT pravima trebalo bi da doprinese boljem razumijevanju različitosti i obavljanju profesionalnih zadataka, jer društveno prihvatanje te populacije još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, ocijenjeno je iz nevladinih organizacija (NVO) Juventas i Kvir Montenegro.

Te dvije organizacije su, u saradnji sa partnerima, organizovale obuku za policijske službenike, u okviru projekta u okviru projekta „Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori“, kojeg finansira Evropska unija (EU) posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gor

Direktorica programa za izgradnju kapaciteta organizacija cvilnog društva, institucija i medija u NVO Juventas, Jelena Čolaković, kazala je da je današnja obuka organizovana na simboličan datum.

„Danas je Međunarodni dan protiv homofobije i transfobije i to je posebno bitno nama, jer su na treningu prisutne kontakt osobe za saradnju sa LGBT zajednicom iz gotovo svih centara bezbjednosti u Crnoj Gori, navela je Čolaković.

Pored kontakt osoba za LGBT zajednicu iz centara bezbjednosti, kako je navela, obuku pohađaju i studenti Policijske akademije u Danilovgradu.

„Obuku pohađa 16 osoba. Posebno nam je drago što je ova obuka rađena u saradnji sa Upravom policije i Policijskom akademijom u Danilovgradu, koja pokazuje proaktivan pristup u odnosu na obrazovanje svojih studenata, kada su u pitanju ljudska prava LGBT osoba“, istakla je Čolaković.

Prema njenim riječima, obuka podrazumijeva radionice interaktivnog karaktera koje se odnose na identitete, strateški i nacionalni okvir kada su u pitanju LGBT ljudska prava.

„Nadamo se da će ova obuka stvoriti povoljniju kako društvenu, tako i profesionalnu klimu. Smatramo da onog trenutka kada bolje razumijemo određenu različitost, možemo u skladu sa tim bolje obavljati naše profesionalne zadatke koje nam svakodnevni posao predstavlja“, navela je Čolaković.

Predsjednik Upravnog odbora Kvir Montenegro, Danijel Kalezić, kazao je, govoreći o Međuanrodnom danu borbe protiv homofobije i transfobije, da je u ovogodišnjem fokusu obilježavanja tog datuma na međunardnom nivou podrška porodice,

„Nama je jako drago zbog te poruke, jer je poruka proteklog Montenegro prajda bila  Podrška - porodična vrijednost i naš fokus je bio na podršci porodice koja i dalje izostaje kad su LGBT osobe u pitanju“, istakao je Kalezić.

On je kazao da ove godine Kvir Montenegro, Juventas i partnerske organizacije 17.maj obilježavaju cjelonedeljnim programom, koji podarzumijeva niz aktivnosti, od premijere predstave „Pometne pitomca Terlesa“, do konferencija od kojih će završna biti u petak.

„Mislim da možemo govoriti o većem društvenom prihvatanju LGBT osoba u Crnoj Gori, ali ne možemo govoriti o društvenom prihvatanju koje je na nivou da bi svima nama omogućio da budemo slobodni u svakodnevnom životu“, ukazao je Kalezić.

Bez obzira na sve pozitivne pomake, kako je upozorio, i dalje veliki broj nas živi skriveno i u strahu svakodnevno.

„Svim LGBT osobama želim da poručim da ne postoji neko ili nešto zbog čega mi naš život treba da proživimo skriveno ili u strahu. Niko nije vrijedan toga da mi živimo na način koji ne odražava naše potrebe i nas kao osobe, već odražava potrebe ljudi koji smatraju da mi treba da živimo drugačije i da budemo to što nismo“, zaključio je Kalezić.

 LIC9699

U Crnoj Gori značajno su unaprijeđena prava i uslovi boravka pritvorenih i osoba na izdržavanju kazne zatvora, ali nisu dovoljno iskorišćene prilike da se stanje dodatno unaprijedi, poručila izvršna direktorica nevladine organizacije (NVO) Juventas Ivana Vujović.

Ona je, na nacionalnoj konferenciji “Jednak pristup pravdi i pravosudnom sistemu Crne Gore”, koju su organizovali NVO Juventas, Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) i LGBTQ asocijacija Kvir Montenegro,  kazala da su, studija i izvještaji, rezultat istraživanja koja su sprovedena prošle godine, u okviru istoimenog projekta koji  finansijski podržava Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte.

Vujović je kazala da je kroz projekat praćeno postupanje pravosudnih organa prema osobama koje koriste droge, osobama sa teškoćama u psihičkom funksionisanju,te osobama koje žive sa HIV/AIDS-om tokom istražnog postupka suđenja i penalnog boravka u zatvoru.

Posebno istraživanje je, kako je napomenula Vujović, sprovedeno i u odnosu na položaj LGBT osoba u zatvorima.

 “U odnosu na položaj osoba sa teškoćama u psihičkom funkcionisanju, institucijama nedostaje obučeni kadar a često i prostorni kapaciteti. Tako dolazimo u situaciju da se obavezna mjera liječenja zavisnosti sprovodi u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, koji nema Specijalnu bolnicu, nema dovoljno zaposlenih u službi tretmana i u službi zdravstvene zaštite, a Specijalna psihijatrijska bolnica u Dobroti nema dovoljno kreveta naminjenjih pacijentima koje im sud upućuje”, pojasnila je Vujović.

Prema njenim riječima NVO Juventas je, od septembra do decembra prošle godine, organizovala 17 kontrolnih posjeta Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), a CeMI je, kako je kazala, analizirao 80 sudskih postupaka.

“Uzimajući u obzir da je tokom prošle godine u ZIKS-u boravilo 46 odsto povratnika, a da je stepen povratništva visok među populacijom osoba koje koriste droge, od posebne važnosti za ovu populaciju, ali i društvo u cjelini je značajno poboljšanje programa liječenja bolesti zavisnosti u zatvorskim uslovima, kao i na slobodi, za osobe koje su u sukobu sa zakonom”, ocijenila je Vujović.

Ona je naglasila da je položaj žena koje koriste droge, a koje su u sukobu sa zakonom veoma zabrinjavajući, i da osobe sa poteškoćama u psihičkom funkcionisanju ne dobijaju adekvatnu podršku kada se nađu na slobodi.

“I pored značajnih poboljšanja, moramo naglasiti i da zdravstvena zaštita osoba koje žive sa HIV-om i one koje imaju Hepatitis C u zatvoru nije izjednačena sa onom na slobodi”, rekla je Vujović.

Ministar pravde Crne Gore, Zoran Pažin, kazao je da društvo mora da ima poseban senzibilitet prema socijalno ranjivim grupama, jer je, kako je pojasnio, mjera u kojoj su zaštićena njihova prava mjera humanosti jednoga društva.

“Pravo na pristup sudu kao integralni element prava na pravično i javno suđenje i princip zabrane diskriminacije su dvije teme, odnosno dva međunarodno pravna standarda od kapitalnog značaja za ukupan prosperitet crnogorskog društva”, istakao je Pažin. 

Princip zabrane diskriminacije u međunarodnom pravnom okviru je, kako je podsjetio, uređen članom  14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih soboda, ali na “jedan način koji je u određenoj mjeri limitiran”.

“Član 14. podrazumijeva zabranu diskriminacije u ostvarenju samo onih prava, koja su zaštićena Evropskom konvencijom, ali odlično znamo da su Konvencijom uređena uglavnom građanska i politička prava, dok su ekonomska, socijalna, i kulturna prava uređena nekim drugim međunarodnim pravnim instrumentima”, pojasnio je Pažin.

Savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore, Bojana Bandović, smatra da je potrebno riješiti nedostatak prostornih kapaciteta i da je stanje bezbjednosti sudova na izuzetno niskom nivou.

“Samo su Viši sudovi u Podgorici i Bijelom Polju opremljeni posebnim čekaonicama u kojima bi svjedoci čekali početak glavnog pretresa, dok kada je riječ o osnovnim sudovima, oni ove probleme prevazilaze koristeći druge prostorije i tako poštuju međunarodne standarde koji nalažu da sudovi vode računa da se u svakoj situaciji kada je potrebno izbjegne susret okrivljenog i žrtve”, objasnila je Bandović.

Predsjednik Osnovnog suda u Podgorici, Zoran Radović, kazao je da stvarnost “kaska” za zakonodavnim određenjima, ali da je postignut veliki napredak u dijelu koji se odnosi na javnost rada sudova.

“U našem sudu postoje ekrani gdje se svakodnevno mogu vidjeti suđenja, tj. građani na sajtu suda mogu da vide koja su suđenja toga dana i mogu da tim suđenjima prisustvuju”, kazao je Radović.

Dekan Fakulteta pravnih nauka na Univerzitetu Donja Gorica (UDG), Zoran Stojanović, smatra da je krivično pravo za relativno kratko vrijeme prešlo ogroman put, pogotovo, kako je rekao, u nekim oblastima.

“Sada u Krivičnom zakoniku Crne Gore imamo odredbu da, ako je krivično djelo učinjeno prema licu zbog njegove seksualne orijentacije, to je obavezno otežavajuća okolnost”, objasnio je Stojanović.

On je kazao da u javnosti vlada pogrešan utisak, da su neuračunljiva lica česti izvršioci krivičnih djela, jer je statistički, kako je objasnio, to zanemarivo.

“Mnogo su češća ona lica sa određenim psihičkim smetnjama, koje su daleko od toga da bismo mogli da ih proglasimo za neuračunljivost. Naše krivično pravo je takvo da traži veoma mnogo da bi se neko proglasio neuračunljivim”, naglasio je Stojanović.

Generalna direkotrica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, Marijana Laković Drašković, rekla je da osobe koje su lišene slobode zbog mentalnog oboljenja ili drugih psihijatrijskih problema moraju imati jednak tretman, a lišenje slobode, kako je precizirala, ne smije biti proizvoljno već mora biti utemeljeno na konkretnom zakonskom osnovu.

“Lišenje slobode ovih osoba mora biti u cilju zdravstvene i socijalne kontrole uz primjenu objektivnih medicinskih standarda u odlučivanju da li se neka osoba smatra mentalno oboljelom cijeneći prirodu takvog stanja, koje mora biti dovoljno ozbiljno da bi se moglo opravdati lišenje slobode”, rekla je Laković Drašković.

Autorka studije, Jelena Đurišić, istakla je da je važno uskladiti pravnu i psihijatrijsku terminologiju, kao i riješiti pitanje ograničenih kapaciteta Specijalne psihijatrijekse ustanove Dobrota u Kotoru.

“S obzirom na preopterećenost sudskog i odjeljenja za liječenje bolesti zavisnosti, kao i dugogodišnjih neriješenih problema vezanih za rad te bolnice, a posebno s obzirom na činjenicu da Specijalna psihijatrijska bolnica u Kotoru od svog osnivanja nije zamišljena kao zatvorska bolnica, evidentna je potreba za izgradnjom Zatvorske bolnice, a što je u skladu sa brojnom uporednopravnom praksom i preporukama”, rekla je Đurišić.