Nevladina organizacija (NVO) Juventas raspisala je poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za dodjelu malih grantova kao podršku implementaciji projekata organizacija civilnog društva, koji doprinose socijalnoj inkluziji djece i mladih u riziku u Crnoj Gori, a koji će biti otvoren do 22. oktobra.

Poziv je raspisan u okviru regionalnog projekta Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti kojim koordinira NVO Juventas koordinira, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Koordinatorka programa u NVO Juventas, Maja Marković, kazala je da je isti poziv otvoren u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Srbiji.

„Za sve države važe isti uslovi koji su propisani pozivom. Ukupna finansijska podrška dostupna kroz ovaj poziv je 210 hiljada eura, odnosno 35 hiljada kada se ovo podijeli na šest država“, rekla je Marković u PR Centru.

Prema njenim riječima, specifični ciljevi poziva su jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave mladima u riziku, uspostavljanje održavanja i unaprijeđenja postojećih servisa za mlade u riziku, kao i, kako je navela, poboljšanje postojećih ili uspostavljanje novih politika i praksi na lokalnom odnosno na nacionalnom nivou.

„Kada su u pitanju oblasti i teme koje su dostupne za finansiranje, to su obrazovanje, zdravlje, zapošljavanje, bezbjednost, jednakost i pristup pravdi, kao i socijalna inkluzija i zaštita“, navela je Marković.

Ona je pojasnila da se u vodiču, koji je dostupan na sajtu ARYSEN mreže i Juventasa, detaljno nalaze sve teme, navodeći da su to samo neki od prijedloga.

 „Kada se radi o kriterijumima koji aplikanti treba da ispune – organizacije koje žele da se prijave na poziv moraju biti registrovane kao neprofitne organizacije, u skladu sa domaćom legislativom najmanje godinu prije objavljivanja poziva“, navela je Marković.

Kako je pojasnila, organizacije moraju imati sjedište u Crnoj Gori, i prethodne godine treba da su imale budžet između deset hiljada i 100 hiljada eura.

„Individualnci, političke partije, međunarodne organizacije, vladine institucije i religijske organizacije se ne mogu prijaviti na ovaj poziv. Projekti moraju biti implementuirani u državi u kojoj organizacija djeluje – u Crnoj Gori. Projekti treba da traju od četiri do sedam mjeseci i planirano je da period implementacije bude od novembra do juna“, kazala je Marković.

Jedna organizacija se, kako je navela, može pojaviti u samo jednoj aplikaciji, kao aplikant ili kao partner.

„Maksimalna finansijska podrška po jednom projektu je deset hiljada eura, s tim što organizacija ne može tražiti više od 90 odsto ukupnog iznosa projekta“, precizirala je Marković.

Ona je kazala da je na sajtu Juventasa detaljno objašnjena procedura apliciranja i aplikacioni paket koji je potrebno dostaviti, a aplikacije je, kako je istakla, potrebno dostaviti na mail adresu i na adresu Juventasa.

„Rok za podnošenje aplikacija je 22. oktobar, a zainteresovani pitanja mogu postavljati do 8. oktobra“, zaključila je Marković.

Asistentkinja na projektima u NVO Juventas, Nina Šćepanović, pojasnila je da je ta organizacija koordinator regionalnog projekta Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti, koji sprovodi uz podršku Evropske unije od januara 2016. do okotobra 2019.godine.

Projektni partneri su, kako je navela, organizacije iz šest država sa Zapadnog Balkana - ARSIS iz Albanije, Asocijacija Margina iz Bosne i Hercegovine, HOPS iz Makedonije, Lavirint sa Kosova, Prevent iz Srbije i Fondacija SHL iz  Njemačke.

„Ova grupa NVO, koja ima dugogodišnje iskustvo u pružanju podrške mladim koji su u riziku od socijalne isključenosti, okupila se sa ciljem unaprijeđenja politika i prakse, kako vladinih, tako i nevladinih organizacija, i sa ciljem da doprinese aktivnom učešću mladih u društvenim procesima sa podričja Zapadnog Balkana, naročito onih koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti“, pojasnila je Šćepanović.

Ona je kazala da su mladi, naročito oni koji su u riziku - djeca i mladi bez roditeljskog staranja, djeca i mladi sa ulice, Romi, djeca i mladi koji koriste psihoaktivne supstance ili su u sokobu sa zakonom, kao i djeca i mladi koji žive u porodicama koji imaju problem sa zakonom ili sa istorijom korišćenja psihoaktivnih supstanci, najznačajniji korisnici, odnosno ciljna grupa ovog projekta.

„Opšti cilj projekta je pružanje doprinosa postizanju socijalne inkluzije za većinu mladih u riziku na regionalnom nivou, i to kroz jačanje kapaciteta civilnog sektora kroz postizanje bolje saradnje kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou, i kroz aktivnosti koje se tiču zastupanja“, navela je Šćepanović.

Ona je kazala da se specifični cilj akcije odnosi na pružanje podrške i jednakom pristupu obrazovanju, zaposlenju pravosuđu i drugim povezanimn oblastima za većinu mladih u riziku sa područja Zapadnog Balkana.

 

 

 

 

 

Poštovana g-đo Pribilović,

Obraćamo Vam se povodom naših saznanja da će,  na osnovu Mišljenja Ministarstva javne uprave, ostala ministarstva koja dodjeljuju sredstva nevladinim organizacijama u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore, broj 37/2017"), u različitim oblastima, po automtizmu uskraćivati podršku projektima koji su dijelom finansirani kroz fondove Evropske unije. Molimo Vas, da nam u što skorijem roku, pisanim putem odgovorite, da li su saznanja do kojih smo došli tačna.

U odnosu na pisani odgovor Ministarstva na ovaj upit, Koalicija će se oko ovog  pitanja jasno odrediti. Ipak, s obzirom na to da ovakve informacije već postoje, cijenimo svrsishodnim da ukažemo na nekoliko činjenica.

Prva je ta  što se u  konkursima ministarstava u njihovom osnovnom i definišućem tekstu, propisuju uslovi koje je potrebno ispuniti kako bi projekti bili finansirani, ali ni na jednom mjestu  nije propisano ili  naglašeno da se neće podržavati projekti koji su dijelom finansirani sredstvima Evropske Unije. U slučaju da su saznanja o kojima govorimo ispravna, to bi značilo da je došlo do  naknadno utvrđenog uslova koji  nije bio preciziran konkursom, čime se narušava zakonitost i ispravnost procedura i kompletnog procesa do sada.  Ovaj postupak regulisan je Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa, a projekti koji su podržani od strane EU u najvećem broju slučajeva upravo su iz oblasti od javnog interesa, u skladu sa našim zakonodavstvom.

Takođe, nameće se logično pitanje- zašto bi se ovaj naknadni uslov odnosio samo na projekte podržane kroz fondove EU, a ne i na projekte podržane od strane drugih donatora? Ukoliko nije tako, molimo vas da nam potvrdite da se svi projekti i programi koji podrazumijevaju djelimično finansiranje iz drugih fondova takođe eliminišu po automatizmu.

Važna okolnost za ovo pitanje je i ta što još uvijek nije donešena Uredba o kofinansiranju projekata EU za domaće nevladine organizacije, iako je ta ovabeza trebalo da bude završena u januaru tekuće godine, a u skladu sa kojom bi EU projekti mogli biti kofinansirani. Upravo zbog toga što ova mogućnost ne postoji u ovoj godini, nameće se razlog više da EU projekti mogu biti podržani putem konkursa ministarstava, odnosno ocijenjivani  od strane evaluatora, u skladu sa uspostavljenom procedurom. Nakon usvajanja Uredbe, ova dva procesa bi trebalo jasno odvojiti.

 

Stoga, u iščekivanju Vašeg odgovora, izražavamo očekivanje da ove informacije ipak nijesu tačne, jer bi kompletna procedura dodjele sredstava sa nivoa ministarstava bila dovedena u pitanje. Ovom prilikom Vas molimo da nam u odgovoru, u slučaju potvrde ovih navoda, ukažete na utemeljenje takve odluke u važećim zakonskim i podzakonskim aktima, uključujući uslove konkursa koji definišu stav Ministarstva javne uprave po ovom pitanju.

 

S poštovanjem,

Ana Novaković

Predsjednica Upravnog odbora

 

 

U Crnoj Gori abortus godišnje obavi oko 1,4 hiljade žena, a u više od 70 odsto slučajeva riječ je o namjernim prekidima trudnoće, zbog čega je važno obezbijediti dostupnost savremenih oblika kontracepcije svim ženama, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Saradnik na javno-zdravstvenim projektima u NVO Juventas, Jovan Dašić, je povodom 26. septembra Svjetskog dana kontracepcije, kazao da je upotreba modernih oblika kontracepcije, kao i svijest o seksualno prenosivim bolestima kao što je HIV/AIDS veoma niska.

“Izvještaj komiteta Ujedinjenih nacija za eliminisanje svih formi diskriminacije nad ženama (CEDAW) navodi kao jedan od problema sa kojim se žene u Crnoj Gori suočavaju neadekvatan pristup kontracepciji i mjerama unapređenja seksualnog i reporduktivnog zdravlja”, rekao je Dašić u izjavi za PR Centar.

On je ukazao da žene nerado traže medicinsku pomoć u slučajevima oboljenja genitalnog trakta, kada im je potrebno savjetovanje u odnosu na kontracepciju i u slučajevima kada su žrtve seksualnog ili fizičkog nasilja.

“Kako bi mogle da donesu ispravnu odluku o bezbjednim i pouzdanim kontraceptivnim mjerama, žene treba da budu obavještene o kontraceptivnim sredstvima i njihovoj upotrebi, kao i da im bude garantovana edukacija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, te na raspolaganje stavljena pristupačna savjetovališta za planiranje porodice”, rekao je Dašić.

On je kazao da se muškarci, takođe rijetko savjetuju o kontracepciji, polno prenosivim infekcijama i planiranju porodice.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), kako je naveo Dašić, 33 miliona neplaniranih trudnoća se dogodi zbog neuspješne kontracepcije ili njene nepravilne upotrebe.

„Zbog toga je važno da mladi budu u dovoljnoj mjeri informisani o različitim kontraceptivnim metodama“, ocijenio je Dašić.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori, svake godine, abortus obavi više od 1,4 hiljade žena, a u više od 70 odsto slučajeva, kako je istakao, riječ je o namjernim prekidima trudnoće.

„Crna Gora se obavezala da će smanjiti stopu prekida trudnoće i unaprijediti kvalitet usluga vezanih za prekid trudnoće, koje su uslovljene medicinskim indikacijama, kao dijela usluga oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kroz Strategiju očuvanja i unapređenja reproduktivnog i seksualnog zdravlja 2013 – 2020“, kazao je Dašić.

On je rekao da se ukupan broj abortusa veoma smanjio u regionima gdje je efektivna kontracepcija dostupna i široko korištena.

„Ali se i dalje ovaj metod pojavljuje u značajnom postotku kao metod planiranja porodice sa svim posljedicama i rizicima za reproduktivno zdravlje žene“, ukazao je Dašić.

On je istakao da je važno obezbijediti dostupnost savremenih oblika kontracepcije svim ženama i djevojkama, „besplatno ako je neophodno” kao i, kako je dodao, podići svijest o sprječavanju neželjene trudnoće i polno prenosivih bolesti, uključujući HIV/AIDS.

“Bar neki oblici moderne kontracepcije moraju biti besplatni i ženama mora biti data puna mogućnost izbora”, ocijenio je Dašić.

CEDAW, kako je podsjetio, navodi i da se mora osigurati integracija seksualnog i reproduktivnog zdravlja u školske kurikulume gdje će se, kako je dodao, poseba pažnja posvetiti prevenciji maloljetničkih trudnoća, seksualno prenosivih bolesti, ali i patrijahalnih koncepata koji vode ka rodno uslovljenom nasilju.

“Zbog toga ponovo ističemo da predmet Zdravi stilovi života treba uvesti kao obavezan, ili bar dostupan svim učenicima osnovnih i srednjih škola”, kazao je Dašić.

 

 

Mladi predstavljaju osnov društva za progresivni napredak i zbog toga je veoma važno pružiti im blagovremene i pravovremene informacije, koje se tiču unaprjeđenja i očuvanja njihovog zdravlja, ocijenjeno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Ta NVO je, kako je saopšteno, na Ivanovim koritima organizovala četvorodnevni Seminar o zdravim stilovima života, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, prevenciji HIV-a i vršnjačkoj edukaciji, na kojem je učestvovalo 18 učenika iz šest škola i gradova iz Crne Gore.

Saradnik na javno-zdravstvenim projektima u NVO Juventas, Jovan Dašić, kazao je da je seminar organizovan u okviru projekta „Znanjem do zdravlja“, koji sprovodi Juventas, a koji je finansijski podržao Direktorat za mlade Ministarstva sporta.

„Projekat je baziran na promociji zdravlja mladih, prvenstveno mentalnog zdravlja, seksualnog i reproduktivnog, kao i uticaju nasilja na zdravlje mladih, uticaju određenih faktora rizika, kao što su saobraćajne nezgode, gojaznost...“ naveo je Dašić.

Mladi, kako smatra, predstavljaju osnov jednog društva za progresivni napredak i ulaganje u njihovo zdravlje se, kako je dodao, višestruko isplati.

„Stoga imamo posebne programe namijenjene očuvanju i unapređenju zdravlja mladih. Jedan od takvih je program savjetovališta za mlade, koji funkcionišu u okviru domova zdravlja. U Crnoj Gori postoji 18 domova zdravlja u okviru kojih funkcionišu savjetovališta za mlade“, rekao je Dašić.

Prema njegovim riječima, svrha savjetovališta za mlade je da utiču na formiranje stavova i ponašanja, koji su u skladu sa zdravljem.

„Kako su obolijevanja i umiranja mladih, najčešće, preventabilnog karaktera, od izrazite je važnosti pružiti im blagovremene i pravovremene informacije, koje se tiču unaprjeđenja i očuvanja njihovog zdravlja“, kazao je Dašić.

On je ukazao da su otežavajuće okolnosti za mlade sve brži život, opterećenost školskim obavezama, negativan uticaj medija, i vršnjački pritisak koji, kako je pojasnio, nije uvijek pozitivan.

„Stoga je jako važno mladima pružiti eksternu podršku, a podršku koja se tiče zdravlja mogu svakako pronaći u savjetovalištima za mlade“, kazao je Dašić.

Prema njegovim riječima, seminar okuplja 18 učesnika iz šest škola i gradova iz Crne Gore.

„Tu su učesnici iz Plava, Pljevalja, Danilovgrada, Podgorice, Budve i Herceg Novog. Oni će, svakako, na ovom seminaru steći neka nova znanja i vještine. I očekujemo da će ta nova znanja na adekvatan način prenijeti svojim vršnjacima prilikom radionica, koje budu organizovali u svojim školama“, rekao je Dašić.

Generalni direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta, Nenad Koprivica je, otvarajući seminar, kazao da je promocija zdravih stilova života i povećanje svijesti i znanja mladih o zaštiti zdravlja naročito, kako je pojasnio, u periodu adolescencije i njihovog prelaska u odraslo doba, jedan od ključnih prioriteta koji je prepoznat Strategijom za mlade 2017-2021.

„Ministarstvo sporta u kontinuitetu daje podršku omladinskim organizacijama u pogledu realizacije projekata koji imaju za cilj implementaciju ključnih mjera i aktivnosti predviđenih Strategijom i njenim Akcionim planom, uključujući i one koji su usmjerene na zdravlje i zaštitu zdravlja mladih ljudi“, istakao je Koprivica.

On je kazao da je, u odnosu na prethodnu godinu, Ministarstvo sporta ove godine tri puta uvećalo finansijska sredstva i opredijelilo više od pola miliona eura za omladinske projekte.

Šesnaestogodišnji Filip Ćuković iz Podgorice, kazao je da od seminara očekuje da se kod njegovih vršnjaka podigne svijest o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, polno prenosivim bolestima i prevenciji HIV-a jer se, kako je dodao, te teme izbjegavaju.

„Mladi se najčešće osjećaju neugodno da pričaju o tim temama, a mislim da ne bi trebalo. I upravo ćemo uz pomoć ove radionice to moći da dokažemo i vršnjacima“, rekao je Ćuković.

Učenik trećeg razreda Srednje mještovite škole „Bećo Bašić“ iz Plava, Željko Bolević, kazao je da je veoma zahvalan što ima mogućnost da prisustvuje seminaru jer, kako je rekao, iako je imao priliku, u osnovnoj školi, nije izabrao predmet Zdravi stilovi života.

„I uvijek sam osjećao neki nedostatak po tom pitanju. Tako da se nadam da ću sada to ispraviti, da ću naučiti nešto više o zdravlju mladih. Jer mladi su budućnost naša, budućnost svijeta i zdrava omladina znači zdrava država“, rekao je Bolević.

Učenica trećeg razreda Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ u Danilovgradu, Bojana Rajković, smatra da su radionice o zdravim stilovima života, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, prevenciji HIV-a, od velikog značaja jer, kako je pojasnila, predavači imaju prijateljski odnos sa učesnicima.

„Pogotovo kada su u pitanju ovakve teme, koje su kod nas još tabu, đaci su dosta opušteniji na takvim radionicama i mogu mirnije i slobodnije da postavljaju pitanja, nego što bi to uradili u školama“, rekla je Rajković.

Ona se, kako je kazala, pet godina bavi omladinskim aktivizmom.

„Ove radionice su bitne i zbog socijalizacije, komunikacije, zbog druženja. A, naravno i zbog podizanja svijesti, da se pokaže mladima da je u redu pričati o takvim stvarima, pogotovo zbog toga što mi smatramo da, zbog interenta, mi o tim temama znamo mnogo više nego što zapravo znamo“, rekla je Rajković.

Učenica danilovgradske Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“, Ljubica Popović, kazala je da želi da proširi znanje na teme seksualnog i reproduktivnog zdravlja, prevencije HIV-a, gojaznosti jer, kako je rekla, smatra da su te teme među mladima nedovoljno zastupljene.

„Učenici sve manje predmet Zdravi stilovi života biraju kao izborni. Smatram da bi to trebalo da rade u većem broju, zbog toga što nam to može biti veoma korisno za život“, ocijenila je Popović.

 

 

MREŽA ZA OSNAŽIVANJE MLADIH U RIZIKU OD SOCIJANE ISKLJUČENOSTI

Objavljuje

OTVORENI POZIV

 

Za dostavljanje projektnih prijedloga za dodjelu malih grantova kao podršku implementaciji projekata organizacija civilnog društva koji doprinose socijalnoj inkluziji djece i mladih u riziku u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni I Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Srbiji.

 

Poziv je objavljen u sklopu projekta ‘’ Osnaživanje mladih u riziku’’ podržanog od strane Evropske unije. Projekat sprovode sljedeće organizacije: Juventas (Crna Gora) koji je i koordinator projekta, dok su partneri: ARSIS (Albanija), Asocijacija Margina (Bosna i Hercegovina), HOPS (Makedonija), Lavirint (Kosovo), Prevent (Srbija) i Fondacija SHL (Njemačka).

 

Opšti cilj projekta je pružanje doprinosa postizanju socijalne inkluzije većine mladih u riziku na regionalnom nivou, kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, regionalne/nacionalne saradnje i aktivnosti koje se tiču zastupanja.

Cilj ovog poziva je pružanjue doprinosa socijalnoj inkluziji djece i mladih u riziku u Crnoj Gori, Albaiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Srbiji kroz jačanje uloge koju imaju organizacije civilnog društva u procesu pružanja socijalnih servisa, kao i u unaprjeđenju lokalnih i nacionalnih politika i praksi.

Ukupna budžetska sredstva opredijeljena za dodjelu malih grantova iznose 210.000,00 EUR, odnosno 35.000,00 po zemlji.

Maksimalan iznos koji može biti dodijeljen za realizaciju jednog projekta je 10.000,00 EUR.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 22. oktobar 2018. godine.

Više informacija o temama poziva, procesu prijavljivanja i kreiterijumima odabira nalazi se u Guidelines for submission of project proposals  za dodjelu malih grantova, ovdje možete preuzeti Application package

 

 

 

“ Iskra u mraku – Smanjenje štete u Crnoj Gori“ (“Sparkle in the Dark- Harm Reduction in Montenegro”) je dokumentarni film o NVO Juventas, snimljen od strane ekipe Drugreporter-a, koji je premijerno bio prikazan u noći ovogodišnje kampanje “Podrži.Ne kažnjavaj.” (“Support. Don’t punish.”)

Snimljen u jesen 2017, sam video je moćan alat za zagovaranje za Crnu Goru, iako je dužina video zapisa samo 13 minuta, uspeli smo poslati snažnu poruku - da smanjenje štete u Crnoj Gori funkcioniše i da ga treba finansirati .

Juventas je kao nevladina organizacija počeo sa radom 1996. godine i uspio je biti u centru događaja vezanih za određene kategorije osoba u riziku u Crnoj Gori i njihova prava. Od 2004. godine započeli smo svoj rad sa osobama koje koriste droge I seksualnim radnicima/cama, a tokom "zlatnih godina" finansiranja naših usluga I servisa od strane Globalnog fonda učinili smo zaista mnogo. Prepreke su postojale, sigurno, svugdje oko nas, ali smo uspjevali da nastavimo naš rad uprkos njima, što I dalje činimo.

Pokazali smo želju i napore da se program nastavi tek nakon odlaska Globalnog fonda, kada više nismo imali pravo na finansiranje, jer je Crna Gora postala zemlja sa srednjim prihodom. U to vrijeme smo bili suočeni sa stvarnošću - bez finansiranja, bili smo prisiljeni da zatvorimo skoro sve postojeće usluge u našim Drop-in centrima osim razmjene sterilne opreme za injektiranje unutar Drop-in centra za osobe koje koriste droge. Na sreću, nakon nekoliko težih meseci, naši napori su se isplatili, a sve naše usluge su počele da rade ponovo. Podrška Globalnog fonda u skladu sa domaćim sredstvima za naredne tri godine je uslovno osigurana.

U dokumentarnom filmu govorimo o svakodnevnom radu, kako vodimo naše Drop-in centre i rad na terenu, sa kojim problemima se suočavamo i nakon svih ovih godina rada, i koje su dobre strane pokušaja da se napravi promjena kroz programe smanjenja štete. Naši klijenti su imali priliku da objasne kako usluge ispunjavaju njihove potrebe, posebno kada je u pitanju podrška vršnjačkih radnika. Pored toga, dokumentarni film je uključio i pregled naše saradnje sa vladinim institucijama, što se pokazalo stalnim naporima usmjerenim na poboljšanje kvaliteta saradnje od kojih će naši klijenti imati koristi.

Film smo premijerno prikazali 26. juna, kao dio ovogodišnjeg obilježavanja kampanje “Podrži. Ne kažnjavaj”. Pozvali smo lokalne nevladine organizacije, naše klijente, kao i ljude iz vladinih institucija, kako bismo skrenuli pažnju na probleme sa kojima se svi suočavamo. Iste večeri održana je javna rasprava čiji su glavni govornici bili članovi Crnogorske mreže za smanjenje štete LINK, koordinatorka programa direktne asistencije za osobe koje koriste droge NVO Juventas Marija Milić i psiholog Instituta za javno zdravlje Tatijana Đurišić Mandić. Diskusija je bila usmerena na mlade I nove psihoaktivne supstance (NPS), roditelje, ali i na javnost uopšte, koji nemaju adekvatne informacije ili nisu spremni da čuju o potencijalnim načinima da pomognu svojoj djeci / članovima porodice / članovima zajednice u potrebi. Diskusija je bila veoma produktivna jer je aktivno učestvovala svaka prisutna osoba, dajući glavnim govornicima odlične doprinose za buduće aktivnosti, a posebno na ciljanu kategoriju mladih u Crnoj Gori. Razlog ovakvog koncepta može se prvenstveno naći u našoj želji da privučemo što više ljudi iz zajednice, da čuju naše priče, da saznaju sa čime se svakodnevno borimo i da se shvati da osobe koje koriste droge imaju glasove koji se moraju čuti. Mi u NVO Juventas vjerujemo da je sistem podrške mladima koji počinju eksperimentisati sa psihoaktivnim supstancama nerazvijen, a od presudne je važnosti da možemo prilagoditi usluge njihovim potrebama i boriti se i smanjiti stigmu oko mladih ljudi koji trebaju pomoć i koji nam se u vezi sa tim I obraćaju. 

Najveću pažnju treba obratiti na sledeće: 

• Gotovo da nema programa za prevenciju. Mladi su izloženi ilegalnom tržištu droga i ostavljeni bez adekvatnog programa podrške. 

• Podrška osobama koje koriste droge svedena su na nekoliko opcija za tretman i nezadovoljavajuća je, naročito kada se radi o djeci I mladima. 

• Koordinacija prevencije i lečenja gotovo ne postoji, institucije nisu povezane, programi nemaju kapacitet i često nisu dostupni. 

• Nema gotovo nikakve kontrole nad novim supstancama koje prodiru na naše tržište. 

• Sprečavanje predoziranja takođe je na nezadovoljavajućem i nepostojećem nivou. 

• Postoji nekoliko programa reintegracije i resocijalizacije koji, pored toga, nisu održivi. Dakle - Podržite, ne kažnjavajte i finansirajte programe smanjenja štete u Crnoj Gori! 

 

Marija Milić, NVO Juventas.

 

 

U Sarajevu je od 3. do 5. septembra, u okviru projketa Budget Advocacy and Monitoring in countries of South East Europe, organizovan prvi u nizu treninga za konusultativne timove.  

Tokom treninga članiovi timova stekli su bolje razumijevanje projekta, koji su to najbolji modeli zagovaranja i sprovođenja kontrole budžeta.   

Cilj treninga bio je sticanje međusobnog razumijevanja projekta, koji je najbolji model zagovaranja i načini sprovođenja kontrole budžeta i koje su tačne uloge konsultantskih timova u sprovođenju nacionalnih planova djelovanja.  Trening je prošlo 15 učesnika iz 3 zemlje (Crna Gora, Makedonija i Srbija), koje su uklljučene u realizaciju projekta.

Obuku su održali Darko Antikj iz ESE-a i Vlatko Dekov iz HOPS-a koji su razvili model i uspješno ga implementirali u Makedoniji.

U toku obuke posbena pažnja bila je posvećena sljedećim temama: upravljanje budžetom na nacionalnom i lokalnom nivou, analizi budžeta, prepoznavanju donosioca odluka i načina zagovaranja, kao i planiranje i implementacija zagovaračkog procesa.

JUVENTAS

requires 

International consultancy 

for preparation and conduction of a training course on protection children against violence for the NGO Network for protection children from violence

(as part of UNICEF-EU partnership “Protecting children from violence and promoting social inclusion of children with disabilities in Western Balkans and Turkey - IPA 2015”)

Minimum Requirements:

 • University degree, preferably advanced, in social science (or other relevant field);
 • Knowledge of relevant international and national standards and research and evidence-based interventions and strategies in the areas of the protection of children from violence, including UNICEF’s Ending Violence against Children: Six Strategies for Action, Council of Europe “Policy Guidelines on Integrated National Strategies for the Protection of Children from Violence”, the package INSPIRE etc.,;
 • Familiarity with Secretary General’s Study on Violence against Children from 2006;
 • At least 10 years of experience in preparing and conducting lectures and training in the area of the protection of children from violence;
 • Experience in strengthening capacity of civil society organizations and networks in programming on violence against children;
 • Familiarity with Montenegro’s policy framework on the protection of children from violence;
 • Excellent command of local language (both spoken and written), while fluency in both local language and English will be considered as an asset;
 • Strong communication and workshop facilitation skills;
 • Excellent writing skills.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Terms of Reference for the consultancy position can be found here: Terms of Reference

If you are a dynamic person who would like to contribute to delivering of long-lasting, positive changes in development of Montenegrin CSOs, please apply with a cover letter, CV, proposed training methodology and financial offer by email or fax quoting the position “International consultancy for preparation and delivery of a training course for working on the protection of children from violence to the Montenegrin NGO Network for the protection of children from violence” to the following address:

Fax: +3820657098

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Closing date for applications is  13th September  2018 by 12:00 noon.

Only short listed candidates will be contacted for an interview.

 

Saradnja LGBTIQ zajednice i Uprave policije (UP) je profesionalna i kvalitetna kada su u pitanju organizacije povorki ponosa, a značajno je unaprijeđena izgradnjom povjerenja i dodatnom senzibilizacijom policijskih službenika, koji rade na zaštiti prava i sloboda pripadnika te zajednice.

To je ocijenjeno na sastanku direktora UP Veselina Veljovića sa predstavnicima nevladinih organizacija (NVO) koje se bave zaštitom i promocijom prava LGBTIQ zajednice.

Iz UP je saopšteno da je Veljović podržao aktivnosti koje sprovode predstavnici NVO, a koje se odnose na slučajeve procesuiranja nasilja nad LGBTIQ osobama, na obuke, seminare i studijske posjete namijenjene policijskim službenicima, kojima se unaprjeđuju znanja i stiču iskustva u radu u toj oblasti.

“Ocijenjeno je da je saradnja policije i LGBTIQ zajednice bila profesionalna i kvalitetna i kada su u pitanju organizacije povorki ponosa održanih prethodnih godina, te da će se sa takvom saradnjom nastaviti”, navodi se u saopštenju UP. 

Veljović je, kako je saopšteno, podsjetio da su zalaganje crnogorske policije na zaštiti LGBTIQ prava na početku saradnje prepoznale međunarodne organizacije i mreže koje se bave zaštitom prava LGBTIQ osoba, navodeći da je UP bila prva policijska organizacija ikada koja je dobila nagradu „Prijatelj pravde – nagrada za 2011. godinu“, koju dodjeljuje Konferencija „Pravda na Balkanu – jednakost za seksualne manjine“.

“Kao važno je ocijenjeno i to što u svim centrima bezbjednosti postoje LGBTIQ kontakt policijski službenici, koji su zaduženi za saradnju i kontakt sa pripadnicima LGBTIQ zajednice i kojima se LGBTIQ osobe mogu obratiti kad god postoji potreba da se posavjetuju sa policijom ili prijave bilo kakav vid uznemiravanja i nasilja”, dodaje se u saopštenju.

Veljović je konstatovao da je važno i aktivno učešće predstavnika UP u izradi Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba za period od 2013. do 2018. godine i u ispunjavanju obaveza iz akcionih planova za Strategiju, kao i to što UP ima predstavnika u Radnoj grupi, koju čine predstavnici državnih organa i nevladinog sektora, a koja je zadužena za izradu nove Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba za narednih pet godina.

“Tim povjerenja LGBT zajednice i UP, sastavljen od predstavnika UP, MUP-a i članova NVO, a čiji je mandat istekao ove godine, imao je značajnu ulogu u rješavanju aktuelnih pitanja koja opterećuju LGBTIQ zajednicu, a koja su u nadležnosti policije. Dogovoreno je da se Tim ponovo oformi i da se u komunikaciji članova ovog Tima dogovore dalje aktivnosti u cilju daljeg unaprjeđenja saradnje”, ističu u UP.

Na sastanku je naglašeno da će policija i dalje preduzimati aktivnosti kako bi zaštitila pripadnike LGBTIQ zajednice u svim prijavljenim slučajevima nasilja, i da će sagledati pojedinačno i slučajeve govora mržnje i prema tim pitanjima se odnositi u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.

“Predstavnici LGBTIQ zajednice u policiji imaće pouzdanog i profesionalnog partnera u rješavanju svih pitanja koja se tiču policijskog rada i postupanja”, zaključio je Veljović.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnik direktora UP za Sektor policije opšte nadležnosti Nikola Janjušević i portparolka UP Tamara Pavićević, dok su ispred NVO prisustvovali Danijel Kalezić iz Kvir Montenegra, Jovan Ulićević iz SPEKTR-e, Jelena Čolaković iz Juventasa, Bojana Jokić iz LGBT Foruma Progres i Džon Barac iz LGBTIQ socijalnog centra.

 

 

 

 

Nacrt zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda trebalo bi što prije da bude na dnevnom redu sjednice Skupštine Crne Gore, jer je javna rasprava o tom aktu završena u decembru.

Nepunih godinu dana je prošlo, od kako je urađen Nacrt zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, a njegovo usvajanje i implementacija i dalje čekaju.

NVO Juventas i CeMI više puta su apelovali prije početka turističke sezone, na značaj što ranijeg usvajanja i implementacije ovog zakona, međutim odgovor je izostao.  Postavlja se pitanje zašto i zbog čega se prolongira predlaganje zakona Skupštini na usvajanje i implementaciju?

Novim Zakonom o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, jasno definiše zabrana pušenja na javnim prostorima i radnim prostorima. Implementacijom tog zakona poništavaju se sporne odredbe Zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda, akustičnih i elektroakustičnih uređaja, kojim je trenutno predviđeno, da ugostitelji plaćaju taksu, u iznosu od jedan euro po metru kvadratnom, ukoliko žele omogućiti pušenje u ugostiteljskom objetku. Skrećemo pažnju na prošlogodišnji podatak da je od takse na upotrebu duvanskih proizvoda za četiri i po godine (od kada se naplaćuje do 2017), državni budžet je prihodovao samo 2,14 miliona eura, dok su izdvajanja za liječenja malignih i kardiovaskularnih oboljenja izazvanih pušenjem, višestruko veća.

Trebalo što prije unaprijediti znanje i ojačati kapacitete inspekcijskih službi za postupanje po Zakonu o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, obzirom da nadležne inspekcijske službe, do sada nijesu postupale po aktuelnom Zakonu o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, tj. sankcionisale upotrebu duvanskih proizvoda na javnim mjestima, koja nisu ugostiteljski objekti.

Potrebno je kontinuirano podsjećati da je Crna Gora potpisala Okvirnu konvenciju kontrole duvana (FCTC) i time se, kako su pojasnili, obavezala da će sprovoditi dosljednu politiku u oblasti kontrole duvanskih proizvoda.

U proteklih pola godine bilo više događaja kojima su, kako su naveli, predstavnici vlasti prekršili konvenciju. Tako smo imali pozdravljanje otvaranja rada novog duvanskog komninata, od strane trenutnog potpredsjednika Vlade za ekonomski sistem i finansije i tadašnjeg gradonačelnika Podgorice, kao i organizovanje Samita ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava, prilikom kojeg je predstavnik jedne duvanske kompanije aktivno lobirao za izmjenu akciznog kalendara u cilju snižavanja akciza na duvanske proizvode, što se i dogodilo na prvoj sjednici vlade nakon održanog Samita.

Posljednji podaci Instituta za javno zdravlje ukazuju na porast broja pušača i to za 4,4 odsto. A porast broja pušača i izloženost duvanskom dimu je u direktnoj vezi sa zabrinjavajućim izdvajanjem novca za liječenje kardiovaskularnih i malignih oboljenja.

Rezultati analize SZO, kako su naveli, upozoravaju da će nesprovođenje odredbi o zabrani pušenja na javnim mjestima koštati Crnu Goru 10.514 života.

Ukoliko se zakon usvoji, dugoročno posmatrano smanjenje prevalence pušenja sačuvalo živote 37.522 građana Crne Gore, što predstavlja šest odsto ukupnog stanovništva naše zemlje. Dodatno, smanjila bi se izdvajanja za liječenje različitih kardiovaskularnih i malignih oboljenja, uzrokovanih pušenjem.

Podsjećamo, kada je nekadašnja državna zajednica SCG trebala da potpiše Okvirnu konvenciju o kontroli duvana, prije 18 godina, proces je išao prilično sporo, a predstavnici Ministarstva zdravlja su tada saopštili „da proces usvajanja usporava duvanska industrija.“

 

Da li je to i danas slučaj?

 

 

Problem predoziranja, u Crnoj Gori, nije dovoljno prepoznat, niti označen kao alarmantan, zbog čega mu je potrebno posvetiti veću pažnju u cilju smanjenja smrtnih slučajeva, te povećanja svijesti medicinskih radnika i društva u cjelini, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Koordinatorka Programa direktne asistencije za osobe koje koriste droge u NVO Juventas, Marija Milić je, povodom 31. avgusta Međunarodnog dana prevencije predoziranja, kazala da se taj datum svake godine obilježava kako bi se podigla svijest o tom problemu, pružila podrška svima, koji su najbliže izgubili uslijed predoziranja, te smanjila stigmatizacija zbog smrti uzrokovane predoziranjem,.

“Glavna poruka koja se šalje jeste da je svaka smrt uzrokovana predoziranjem mogla biti spriječena”, poručila je Milić u izjavi za PR Centar.

Ona je navela da je Drop in Centar u NVO Juventas, u prvoj polovini ove godine, posjetilo 348 osoba koje koriste droge.

“Te osobe su se, u istom periodu, 1.654 puta obratile našim servisima. Svi oni su u riziku od mogućeg predoziranja. I svi oni poznaju, ili su poznavali nekog ko se predozirao”, kazala je Milić.

Sa praksom od preko deset godina rada sa osobama koje koriste droge, kako je pojasnila, u Juventasu smatraju da problemi predoziranja i osoba koje koriste droge, u Crnoj Gori, nisu dovoljno prepoznati, niti označeni kao alarmantni.

“U prilog tome je i činjenica da ne postoji, odnosno do sada nisu postojali statistički podaci o broju smrtnih slučajeva uslijed predoziranja. U Evropi, prema podacima Centra za praćenje droga i bolesti zavisnosti, svake godine, u prosjeku, 12 hiljada osoba izgubi život usljed predoziranja”, navela je Milić.

Ona je istakla da je problem predoziranja veoma važan i da mu je potrebno posvetiti pažnju sa ciljem, kako je objasnila, smanjenja smrtnih slučajeva i povećanja svijesti medicinskih radnika/ca i društva u cjelini o tom problemu.

Terenski radnik u Drop in Centru NVO Juventas, Mladen Vujović, pojasnio je da se predoziranje javlja kao posljedica uzimanja prevelike količine neke droge ili kombinacije droga, a ponekad, kako je dodao, droga i alkohola.

“Droga savlada tijelo, a naročito mozak i ostale važne organe kao što su srce, jetra, pluća i bubrezi, pa organizam odjednom postaje toliko slab da ne može da se izbori. Svako ko koristi drogu može da se predozira, bilo da je u pitanju “veteran” ili neko ko prvi put uzima. Život predozirane osobe zavisi od brzine i načina zbrinjavanja”, rekao je Vujović.

On je kazao da je cilj da se poboljša kvalitet života osoba koje koriste droge, između ostalog, kroz prevenciju smrti uslijed predoziranja.

“Najčešći uzrok smrti pri predoziranju je miješanje nekoliko vrsta droga sa sličnim efektima, npr. heroin sa tabletama i/ili alkoholom)”, ukazao je Vujović.

Prema njegovim riječima, kod predoziranja opijatima predozirana osoba može biti budna, ali ne može da govori, a kako je dodao, mogu se javiti blijedilo lica i tijela, modrina lica i usana, nesvjestica, povraćanje i gušenje.

“Dolazi do nepravilnog rada srca i usporavanja ili potpune nemogućnosti opipavanja pulsa, usporenog disanja i na kraju gubljenja svijesti, a osoba postaje nesposobna da diše pravilno”, rekao je Vujović.

Kod predoziranja stimulansima, kako je kazao, može doći do grčenja mišića i tijela, tremora, pritiska i bola u grudima, nesvjestice, otežanog disanja i gušenja.

Vujović je istakao da je izuzetno važno na vrijeme reagovati u situaciji kada se neka osoba predozirala.

“Ono sto je najvažnije jeste da prvo provjerimo da li je osoba u svjesnom stanju. Ukoliko jeste, treba je pokušati držati budnom dok pomoć ne stigne (šetati, razgovarati, kvasiti lice vodom). Ukoliko osoba nije svjesna, treba da pozovemo hitnu pomoć, a dok ne stigne, treba osloboditi disajne puteve, okrenuti je na bok, sa glavom zabačenom unazad, da bi jezik ostao u normalnom položaju”, objasnio je Vujović.

On je ukazao da Službe hitne pomoći u Crnoj Gori posjeduju antidote, koji poništavaju dejstvo pojedinih droga.

“Broj na koji ih možete dobiti je 124 i nikako ne treba odlagati pozivanje hitne pomoći”, zaključio je Vujović.

 

 

TENDER ZA SPOVOĐENJE ISTRAŽIVANJA U OKVIRU PROJEKTA

„KOALICIJA PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA U CRNOGORSKIM ŠKOLAMA”

 

 

 

Upućujemo poziv/tender za sprovođenje istraživanja u okviru projekta“Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama”, broj ugovora 2018/395-382  koji je finansiran u okviru IPA programa.

Uz ovaj poziv dostavljamo opis kreiranog upitnika, kao i dodatne uslove neophodne za sprovođenje istaživanja pomenutog projekta.

Svu neophodnu dokumentaciju za učešće na tenderu možete preuzeti ovdje: Dokumentacija za učešće na tenderu . 

Opis:

U okviru projekta “Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama” koji sprovode Udruženje Roditelji, NVO Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore i Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja (CeP), a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, NVO Juventas sprovodi istraživanje među učenicima osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori. Istraživanje je fokusirano na ispitivanje različitih dimenzija vršnjačkog nasilja među učenicima osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori. Ciljnu grupu koju želimo ispitati u ovom istraživanju predstavljaju učenici VI, VII i VIII razreda osnovih škola u Crnoj Gori i učenici I, II i III razreda srednjih škola u Crnoj Gori.

 

Za potrebe istraživanja, kreiran je upitnik koji je posebno prilagođen učeničkom uzrastu. Upitnik sadrži i uputstvo za popunjavanje namjenjeno učenicima.  Upitnik se sastoji od pitanja koja su organizovana u pet cjelina, shodno ciljevima istraživanja. Pitanja u okviru svake cjeline ukazaće na specifičnosti pojave vršnjačkog nasilja u školama i stava učenika prema ovoj temi.

 

U Crnoj Gori je potrebno uložiti veća sredstva i ojačati servise, kako bi se javnost upoznala sa potrebom prevencije, značajem ranog otkrivanja i liječenja Hepatitisa B i C, kao i pojednostaviti procedure testiranja, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Koordinatorka Programa direktne asistencije u Juventasu, Marija Radović, je povodom 28. jula Svjetskog dana Hepatitisa, kazala da je, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), 325 miliona ljudi u svijetu inficirano virusima Hepatitisa B i C, od kojih godišnje umre oko 1,3 miliona ljudi, „što je alarmantan podatak“. 

Ona je istakla da su virusni Hepatitisi B i C infekcije, koje su u velikoj mjeri prisutne u Crnoj Gori, navodeći da posebno pogađaju određene kategorije stanovništva, kao sto su osobe koje koriste droge injektiranjem.

„Kroz rad Juventasovog Drop in centra, za osobe koje koriste droge injektiranjem, u prvoj polovini ove godine, pružili smo usluge za 348 osoba i sprovodili preventivne aktivnosti u vidu informisanja o hepatitisima, a takođe smo pružali pomoć i upućivali korisnike na testiranje i liječenje“, navela je Radović.

U Crnoj Gori, kako je kazala, nema tačne evidencije o broju inficiranih Hepatitisom C, međutim, kako je pojasnila, postoji osnovana procjena da su više od 50 odsto osoba, koje injektiraju droge nosioci tog virusa.

„Prema podacima istraživanja, koje je sproveo Institut za javno zdravlje u saradnji sa Juventasom 2014. godine među osobama koje koriste droge, 53 odsto ih je bilo inficirano virusom Hepatitisa C (HCV-om)“, rekla je Radović.

Prema njenim riječima, Juventas od 2004. godine kontinuirano sprovodi aktivnosti u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) a, kako je kazala, na izdržavanju kazne je veliki broj osoba koje su u riziku u odnosu na infekcije virusima Hepatitisa B i C.

„Prema podacima ZIKS-a koje smo dobili u martu ove godine, 12 lica, na izdržavanju kazne, je inficirano virusom Hepatitisa C, a dvije osobe virusom Hepatitisa B. Pored registrovanih, veliki je broj onih koji se nisu testirali, a nosioci su virusa, pa je stoga važno podržati preventivne programe u okviru ove ustanove i omogućiti pravovremeno testiranje i liječenje tokom izdržavanja kazne zatvora“, objasnila je Radović.

Ona je istakla da je pozitivno to što je u Crnoj Gori terapija za virusne hepatitise besplatna.

„Ipak, postavlja se pitanje da li je terapija dostupna svima, jer se u praksi dešava da pacijenti čekaju terapiju kako bi se uključili u liječenje. Takođe, ne idemo u korak sa svijetom kada je u pitanju terapija, koja se kod nas i dalje zasniva na interferonu, koji je u mnogim zemljama prevaziđen i koji često ne daje dovoljno dobre rezultate, a liječenje je dugo i zahtjevno za pacijente“, objasnila je Radović.

Novom, savremenom terapijom koja, kako je pojasnila, podrazumijeva uzimanje jedne tablete dnevno tokom 12 sedmica, postiže se izliječenje kod 98 do 100 odsto oboljelih.

„Važno je razmisliti o promjeni prakse vezane za testiranje na HCV, za koje je kod nas potrebno uzeti uput kod izabranog doktora, dok u mnogim zemljama već postoji pojednostavljena procedura i testiranje je moguće obaviti, anonimno, dobrovoljno, kao i testiranje na HIV, bez potrebnog uputa. Takva praksa je prisutna i u Hrvatskoj i pokazala se kao učinkovita“, ukazala je Radović.

Ona je istakla da za Hepatitis B postoji vakcina i da je važno da se vakcinišu svi koji su u riziku.  

Prema njenim riječima, od prošle godine Ministarstvo zdravlja je, kako je rekla, u određenoj mjeri podržalo preventivne programe usmjerene na kategorije stanovništva, koje su u najvećem riziku, kada su u pitanju hepatitisi B, C i HIV.

„Međutim, potrebna su mnogo veća sredstva i jačanje ovih servisa kako bi postigli što bolje rezultate i upoznali cjelokupnu javnost sa potrebom prevencije, značajem ranog otkrivanja i liječenja ovih infekcija. Javnozdravstvene intervencije u odnosu na hepatitise B i C je potrebno jasnije i efikasnije integrisati sa onima povezanim sa infekcijom HIV-a“, smatra Radović.

Značaj eliminacije Hepatitisa je, kako je navela, prepoznat Globalnom zdravstvenom strategijom o virusnim hepatitisima od 2016- 2021, čiji je cilj eliminacija infekcija i smrti od hepatitisa B i C do 2030. godine.

„Kako bismo odgovorili izazovima neophodna je izrada crnogorske Nacionalne strategije u ovoj oblasti. Potrebno je da se što više sredstava i energije usmjeri ka prevenciji i ranom otkrivanju i liječenju“, rekla je Radović.

Virusni hepatitisi B i C se, kako je rekla, prenose krvlju.

„Hepatitis C može da se prenese i seksualnim putem, ali tu je manji rizik. Svi oni koji smatraju da su u riziku, definitivno, treba da se testiraju što je od najvećeg značaja kako bi znali svoj status“, kazala je Radović.

 

JUVENTAS

requires

International consultancy

for preparation and conduction of a training course on protection children against violence for the NGO Network for protection children from violence

(as part of UNICEF-EU partnership “Protecting children from violence and promoting social inclusion of children with disabilities in Western Balkans and Turkey - IPA 2015”)

 

 

Minimum Requirements:

 

 • University degree, preferably advanced, in social science (or other relevant field);
 • Knowledge of relevant international and national standards and research and evidence-based interventions and strategies in the areas of the protection of children from violence, including UNICEF’s Ending Violence against Children: Six Strategies for Action, Council of Europe “Policy Guidelines on Integrated National Strategies for the Protection of Children from Violence”, the package INSPIRE etc.,;
 • Familiarity with Secretary General’s Study on Violence against Children from 2006;
 • At least 10 years of experience in preparing and conducting lectures and training in the area of the protection of children from violence;
 • Experience in strengthening capacity of civil society organizations and networks in programming on violence against children;
 • Familiarity with Montenegro’s policy framework on the protection of children from violence;
 • Excellent command of local language (both spoken and written), while fluency in both local language and English will be considered as an asset;
 • Strong communication and workshop facilitation skills;
 • Excellent writing skills.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Terms of Reference for the consultancy position can be found on this link TOR and www.reliefweb.int

If you are a dynamic person who would like to contribute to delivering of long-lasting, positive changes in development of Montenegrin CSOs, please apply with a cover letter, CV, proposed training methodology and financial offer by email or fax quoting the position “International consultancy for preparation and delivery of a training course for working on the protection of children from violence to the Montenegrin NGO Network for the protection of children from violence” to the following address:

 

Fax: +3820657098

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Kako je navela koordinatorka programa Smanjenje štete u Juventasu, Marija Milić, posebno zabrinjava da izvještaji Uprave policije ukazuju da su stariji maloljetnici i mlađe punoljetne osobe, pratično još adolescenti, uključeni u mreže koje se bave distribucijom droge na uličnom nivou

Prisustvo psihoaktivnih supstanci u okviru osnovnih škola je alarmantno i potvrđuje činjenicu da se prevencija neadekvatno sprovodi u obrazovnim ustanovama, smatraju u nevladinom sektoru.

Koordinatorka programa Smanjenje štete u Juventasu, Marija Milić, ukazala je na sve veći broj naslova u medijima povezanih sa mladima i korišćenjem psihoaktivnih supstanci, gdje su najčešće u pitanju mlađa punoljetna lica.

Kako je navela, posebno zabrinjava da izvještaji Uprave policije ukazuju da su stariji maloljetnici i mlađe punoljetne osobe, pratično još adolescenti, uključeni u mreže koje se bave distribucijom droge na uličnom nivou.

“Droga je lako dostupna, odgovor države izostaje. Po ko zna koji put apelujemo da se država mora baviti prevencijom i tretmanom i pružati podršku djeci i mladima koji su u konfliktu sa zakonom, kao i onima koji su korisnici psihoaktivnih supstanci”, rekla je Milić agenciji MINA.

Ona je kazala da je prisustvo psihoaktivnih supstanci u okviru osnovnih škola alarmantno i da to potvrđuje činjenicu da se prevencija u obrazovnim ustanovama ne sprovodi adekvatno.

Milić je ukazala na podatke EPSAD istraživanja iz 2015. godine, prema kojima je 27 odsto mladih odgovorilo da bi „lako“ ili „vrlo lako“ nabavili kanabis, odnosno 18 odsto ekstazi.

Ona je dodala da se u svijetu dnevno pojavi po nekoliko desetina/stotina novih psihoaktivnih supstanci, od kojih je većinu njih nemoguće detektovati standardnim testovima na PAS.

Preporuka je, kaže Milić, prilagoditi preventivne programe u osnovnim i srednjim školama sa aktuelnim stanjem u državi i zemljama regiona, i koristiti se dobrim praksama koje su se pokazale kao adekvatne u cilju rješavanja takvih problema.

“To znači ne zatvarati oči nad problemom već ponuditi i moderne programe smanjenja štete na mjestima na kojima postoji povećan rizik od upotrebe psihoaktivnh supstanci”, naglasila je Milić.

Ona je istakla da su u naprednijim zemljama mladima dostupni i testovi kojima se utvrđuje sastav droge koju konzumiraju kako bi se izbjegao rizik od predoziranja, odnosno smrtnog ishoda.

Milić smatra da Crna Gora, kada je u pitanju sistem nadzora nad novim psihoaktivnim supstancama (NSP), daleko zaostaje za zemljama EU, pa i okruženja.

On je ko primjer dobre prakse u nadzoru nad NPS navela Hrvatsku, u kojoj i zaposleni u okviru programa NVO za smanjenje štete mogu u svakom trenutku odnijeti supstancu na testiranje, bez bojazni da će biti krivično gonjeni, što je vrlo važno kako bi tačno saznali koji je sastav novih droga na tržištu.

“Bitno je pojačati zakonsku kontrolu i smanjenje dostupnosti novih droga i njihovog zdravstvenog i društvenog uticaja na one koje ih koriste droge, kao i sprječavanje daljeg širenja pojave NPS na evropskom nivou”, rekla je Milić.

Prema njenim, riječima, roditelji i članovi porodica nedovoljno su edukovani i ne zainteresovani da budu dio prevencije i da saznanju dodatne informacije o drogama I postojećim programima prevencije.

“Pored prevencije koja bi targetirala djecu i prilagođavanja servisa mladim ljudima, treba sprovesti i programe prilagođene roditeljima osnovaca i srednjoškolaca”, ocijenila je ona.

Milić je kazala da ni u kom slučaju odgovor na upotrebu psihoaktivnih supstanci ne smije biti represivan, marginalizujući i osuđujući, niti se djeca, mladi, odrasle osobe koje koriste PAS i njihove porodice smiju prepustiti same sebi.

“Količine droge koje su zaplijenjene u poslednje vrijeme su dovoljan pokazatelj da smo u sred javnozdravstvene krize na koju ne reagujemo adekvatno”, rekla je ona.

Stručni tim Roditeljske linije udruženja Roditelji smatra da je u Crnoj Gori problem što većina školskih dvorišta ostaje otključana nakon završetka nastave, pa Uprava nema kontrolu nad aktivnostima u dvorištu u večernjim satima.

Prema njihovim riječima, roditelji bi mogli preko Savjeta roditelja da pokrenu inicijativu sa upravama škola da se povede više računa o tome ko se i kada okuplja u dvorištu.

“Angažovati školske domare da i u večernjim satima nadgledaju dvorište, ako je moguće uvesti video nadzor i ostvariti komunikaciju sa policijskom patrolom koja je najbliža u tom dijelu grada, pa da i oni povremeno provjeravaju školska dvorišta”, rekli su iz Stručnog tima Roditeljske linije.

Oni su ukazali da su djeca u periodu adolescencije naročito ranjiva i podložna uticaju vršnjačke grupe i različitih trendova koji su često društveno neprihvatljivi i opasni po njih, i da je zbog toga uloga porodice i škole ključna.

“Veoma je važno da roditelji razvijaju odnos povjerenja sa djecom, kako bi oni imali slobodu da im uvijek kažu kada imaju neki problem i kada im se desi nešto neobično. Najbolji način za to je razgovor, interesovanje za svaki segment njihovog života i edukacija i roditelja i djece o tome koje vrste droga postoje i koje su štetne posljedice konzumacije”, naveli su iz Stručnog tima Roditeljske linije.

Kako su dodali, neophodno je da roditelji provjere i najmanju sumnju da dijete ima kontakt sa dilerima, da se za savjet obrate stručnom licu, školskom psihologu, upravi škole, policiji, kako bi dobili savjet kako da razgovaraju sa djetetom i zaštite njegovu bezbijednost.

Iz Stručnog tima su kazali da su važni programi prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci koji se realizuju u školama, koji se fokusiraju na prepoznavanje faktora rizika koji dovode tinejdžere u problematične situacije, uključivanje šire lokalne zajednice, povezivanje sa NVO sektorom u cilju sprovođenja radionica u školama, edukacija učenika o vrstama droga i posljedicama njihovog korišćenja.

Prema njihovim riječima, škola i šira društvena zajednica treba oštro da kažnjavaju svaki slučaj zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, ističući posljedice.

U Stručnog timu Roditeljske linije smatraju da se treba usmjeriti na promjenu javnog mnjenja o negativnim posljedicama korišćenja droge, stavova o tome koja je prevalence zloupotrebe droga, koji je to profil prosječnog korisnika, osvijetliti koje su to vještine koje treba naučiti kako bi se oduprli pritisku.

“Na nivou šire društvene zajednice promovisati zdrave stilove života i aktivnosti koje su alternativa zloupotrebi psihoaktivnih supstanci - vannastavne aktivnosti, vikend programi za cijelu porodicu, organizacija korisnih predavanja, događaja, sportskih aktivnosti”, rekli su iz Stručnog tima.