testiranje hivMINA: U Crnoj Gori se svega oko jedan odsto građana testira na HIV, što je svrstava među države sa najnižom stopom testiranja u Evropi.

U Crnoj Gori sjutra počinje sedmica testiranje na HIV kada će Savjetovališta za povjerljivo i dobrovoljno testiranje raditi svaki dan.

Kako je agenciji MINA saopšteno iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), stopa testiranja, isključujući dobrovoljne davaoce krvi, iznosi 10,1 na hiljadu stanovnika.

Specijalista socijalne medicine, Aleksandra Marjanović, kazala je da su, prema podacima koji su iz zdravstvenih ustanova dostavljeni Institutu, u 2016. godini na HIV testirane 23.144 osobe.

"Od ukupnog broja testiranih, 18.046 osobe testirane su u transfuziološkim jedinicama, 4.751 osoba je testirano u Centru za medicinsku mikrobiologiju Instituta za javno zdravlje, a 960 osoba je testirano u Savjetovalištima za povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST)", precizirala je Marjanović.

Prema njenim riječima, podaci o svim testiranim trudnicama nijesu dostupni. »Dostupan je samo podatak da su od početka epidemije kod četvoro djece HIV pozitivnih majki pronađena antitijela na HIV«.

Marjanović je kazala da ne postoje ni podaci o broju osoba testiranih na HIV u privatnim laboratorijskim ustanovama u Crnoj Gori.

Ona je ocijenila da je testiranje u Crnoj Gori u proteklih nekoliko godina značajno unaprijeđeno uspostavljanjem mreže od osam regionalnih Savjetovališta za povjerljivo savjetovanje i testiranje, u Baru, Kotoru, Herceg Novom, Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama i Pljevljima.

U Institutu, kako je navela, nemaju pouzdane podatke zašto je u Crnoj Gori stopa testiranja jedna od najnižih u Evropi.

"Pretpostvaka je da postoji smanjena svijest o mogućoj HIV infekciji jer ne postoji jasna percepcija pripadanja zajednici u kojima češće zbog rizičnog ponašanja dolazi do infekcije. Takođe se razmišlja i o tome da je mala sredina, tabui u vezi sa seksualnosti, predrasude i sterotip razlog zbog koga osobe ne dolaze na testiranje", kazala je Marjanović.

Tome bi se, smatra ona, moglo dodati i nepovjerenje u institucije sistema i strah u vezi sa otkrivanjem ličnih podataka.

"Sve ovo, uz određenu kliničku sliku (koja nije kod HIV infekcije tipična i skoro da sedam do deset godina od postojanja infekcije može da prođe bez ikakvih simtoma, a da osoba izgleda potpuno zdravo ) čini da se osobe rijetko i poslije mnogo razmišljanja odlučuju na testiranje", dodala je Marjanović.

Ona smatra da, u cilju podizanaja svijesti o značaju testiranja, treba promovisati savjetovanja sa testiranjem kao efikasnu preventivnu mjeru protiv HIV infekcije.

"Kroz savjetovanje se utiče na smanjenje rizika i prepoznavanje rizičnog ponašanja, kao i jačanje kapaciteta osobe u cilju angažovanja svih svojih snaga na smanjenju rizika i promjene ponašanja", kazala je Marjanović.

Kako je navela, neophodno je, takođe, širiti znanje uz obnavljanje postojećeg sa najnovijim istraživanjima zasnovanim na dokazima.

Marjanović je naglasila da osobe koje ranije otkriju HIV infekciju mogu biti i ranije uključene u proces liječenja. Tom prilikom, pojasnila je ona, omogućavaju sebi značajno kvalitetan život i zdravstveno stanje, a takođe i sprječavaju prenošenje infekcije.

»Najnovija naučna istraživanja pokazu da ako osoba ima nemjerljiv nivo virusnih kopija u krvi, takozvani nedetektabilni nivo, ne može da prenese HIV, odnosno ne može da inficira drugu osobu«, kazala je Marjanović.

Za preventivne aktivnosti u vezi sa HIV/AIDS-om, kao i u vezi sa svim preventabilnim bolestima, zadužene su preventivne medicinske grane, a odgovornost je, kako je kazala Marjanović, na onima koji jačaju, odnosno razvijaju preventivne programe.

"Međutim, smatram da je za podizanje svijesti o značaju testiranja vrlo važna zajednička aktivnost i onih koji donose odluke u zdravstvu i zdravstvenih profesionalaca, bez obzira da li su u preventivi ili kurativi", rekla je Marjanović.

Takođe je, kako je navela, vrlo važna i neophodna edukacija opšteg građanstva, posebno u radno i seksualno aktivnoj dobi, uz poseban akcenat edukacije ključnih populacijskih zajednica koje su u povećanom riziku (muskarci koji imaju seks sa muskarcima, injekcioni korisnici droga, seksualne radnice i radnici).

Marjanović je podsjetila da se građani mogu testirati na HIV u Savjetovalistima koja se nalaze u sedam domova zdravlja - u Baru, Beranama, Bijelom Polju, Nikšiću, Kotoru, Herceg Novom i Pljevljima, kao i u Instiutu za javno zdravlje.

"Na tim mjestima se može obaviti testiranje i savjetovanje bez ljekarskog uputa, dakle radi se o dobrovoljnom savjetovanju i testiranju. Takođe se u prijemnoj laboratoriji IJZ može obaviti samo testiranje bez razgovora, i to po uputu izabranog ljekara, kao i u centrima za transfuziologiju", pojasnila je ona.

Kako je kazala, savjetovanje i testiranje podrazumijeva povjerljiv razgovor između klijenta i savjetnika sa ciljem da se klijent osposobi da preuzme odgovornost i bude spreman za promjenu svog rizičnog ponašanja.

Nakon pred-test savjetovanja obavlja se testiranje, a potom post-test savjetovanje. Kakav razgovor će se voditi, zavisti od rezultata testa. Tokom tog razgovora može doći do prepoznavanja faktora za rizično ponašanje i utvrđivanje smjernica za njegovu promjenu za one osobe čiji je HIV test negativan. Za one čiji je test pozitivan, razgovor u vidu pružanja podrške i edukacija novoinficirane osobe i /ili člana porodice, bračnog ili seksualnog partnera je vrlo važna komponenta u cilju sprečavanja prenošenja HIV infekcije", precizirala je Marjanović.

Izvršna direktorka Juventasa Ivana Vujović smatra da Crna Gora ima razloga da bude zabrinuta kada je u pitanju HIV posebno zato što uglavnom mladi, koji ne znaju da žive sa tom infekcijom, nerijetko saznaju svoj status u uznapredovalom stadijumu AIDS-a.

"Ukoliko se na vrijeme ustanovi infekcija, HIV ne utiče značajnije na kvalitet života, dok osobe koje primaju ARV terapiju i imaju nedetektabilan broj kopija virusa - ne mogu prenijeti HIV svom patneru/ki seksualnim putem. Dakle, testiranje je jako važno", rekla je Vujović agenciji MINA.

Ona je kazala da su prošle godine u Crnoj Gori registrovana 34 slučaja HIV-a što je za 16 više od odnosu na 2015. kada je evidenetino 19 slučajeva, ocjenjujući da je to alarmantan porast.

Vujović je kazala da je Crna Gora još daleko od cilja UNAIDS-a da do 2020. godine 90 odsto osoba koje žive sa HIV-om zna svoj status, od čega 90 odsto prima ARV terapiju, koja kod 90 odsto dovodi do supresije virusa.

"Razlog zašto smo još daleko od tog cilja dominantno je zbog odsustva testiranja, koje je, iako anonimimno i povjerljivo, rijetko praktikovano", rekla je Vujović.

Ona smatra da se na tom primjeru vidi jedna od osnovnih manjkavosti crnogorskog sistema gdje kreatori zdravstvenih politika u duže vrijema ne stavljaju prevenciju u prvi plan.

Vujović je rekla da u Crnoj Gori ima osam centara za dobrovoljno, povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV, ali da oni nijesu dovoljno promovisani, a većina građana nije svjesna da postoje.

„Imamo Savjetovališta za mlade u svim Domovima zdravlja u kojima rade stručnjaci različitih profila, ali se rijetko u kom Domu zdravlja oni dovoljno posjećuju. Imamo predmet Zdravi stilovi života, ali on nije obavezan, i nije dostupan u svim školama“, rekla je Vujović.

Ona je kazala da je posljedicu takvog stanja, da mladi nedovoljno znaju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i rasporostranjene rizične seksualne prakse.

"Nijesmo svjesni da je radi očuvanja zdravlja svih nas pojedinačno, pa onda i cijele crnogorske populacije, prevenciju treba postaviti na viši nivo važnosti. U konkretnom slučaju, preporuke su da testiranje treba češće promovisati kroz medije, obrazovanje, kroz zdravstvene ustanove i rad u zajednici", kazala je Vujović.

Ona je rekla da su iz Juventusa i ranijih godina ukazivali na značaj mobilnog testiranja, posebno za grupe koje su u pojačanom riziku od HIV-a, po ugledu na uspješne priče iz regiona i Zapadne Evrope.

"Uzimajući u obzir poslednje napretke u cilju postizanja održivih servisa prevencije među grupama u riziku, koji je koordiniran od Ministarstva zdravlja, nadamo se konkretnom unapredjenju i u oblasti testiranja i promocije dobrih zdravstvenih praksi kod mladih", rekla je Vujović.

Ona je najavila da će Juventas naredne dvije sedmice sa Unijom srednjoškolaca promovisati testiranje, prvenstveno među tom populacijom, kako bi im približili funkcionisanje savjetovališta, razbili barijere koje mogu imati pri uspostavljanju kontakta sa savjetnicima i uputili ih u usluge koje mogu koristiti i na koje po potrebi mogu upućivati svoje vršnjake.

"U saradnji sa IJZ-om i Savjetovalištima za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje, organizovaće se i tribine po srednjim školama koje će za temu imati prevenciju HIV-a", najavila je Vujović.

logoRegionalni stručni skup na temu “Upravljanje podacima za unaprijeđeno javno zagovaranje u oblasti nasilja nad djecom i socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju” održan je prošle nedelje u Beogradu.

Regionalni stručni skup okupio je brojne predstavnike vladinog i NVO sektora, iz sedam zemalja. Iz Crne Gore stručnom skupu prisustvovali su: Marija Stajović - koordinatorka Omladinskog programa u NVO Juventas, Anđela Radovanović i Milanko Vojičić iz UMHCG, Bojana Miletić - Zavoda za Socijalnu i Dječiju zaštitu, Svetlana Sovilj – Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Regionalni stručni skup je vezan za Unicefov projekat pod nazivom “Unapređenje zaštite djece u Dječijem domu “Mladost” i djece korisnika odabranih NVO u Crnoj Gori – II faza”.

Ciljevi Regionalnog stručnog skupa bili su: unapređenje znjanja učesnika o ključnim elementima efikasnog upravljanja podacima koji su u vezi sa nasiljem u porodici i djecom sa smetnjama u razvoju. Predstavljeni su primjeri efikasnih regiona u upravljanju podataka, indetifikovana su ključna pitanja za svaku zemlju i njihova razrada u domaćem kontekstu.

Regionalni stručni skup na temu “Upravljanje podacima za unaprijeđeno javno zagovaranje u oblasti nasilja nad djecom i socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju”, otvorili su: Catherine Naughton, Direktorica EDF (European Disability Forum), John Patrick Clarke, potpredsjednik EDF (European Disability Forum), Michel Saint-Lot, Šef predstavništva UNICEF-a za Srbiju i Isil Erdemi, Projekt menadžerka , Internationaln Children’s Center Turkey.

dom zdravlja kotorMINA: Savjetovalište za mlade u kotorskom Domu zdravlja mjesečno posjeti više od 60 osoba, a veća angažovanost prosvjetnih radnika može doprinijeti povećanju broja polaznika, saopštio je direktor te zdravstvene ustanove, Igor Kumburović.

Kumburović je agenciji MINA kazao da je Dom zdravlja Kotor savremena zdravstvena ustanova, koja sugrađanima obezbjeđuje i pruža kvalitetnu i dostupnu primarnu zdravstvenu zaštitu, brine o njihovom zdravlju i vodi računa o njihovim pravima.

Kako je rekao, ta ustanova, koja je savremeno opremljena, sa efikasnom organizacijom, stručnim kadrom, primjenjujući dobru kliničku praksu i zakonsku regulativu, danas je moderan zdravstveni centar, koji prati evropske standarde i primjenjuje najsavremenije medicinske doktrine i pruža visok kvalitet zdravstvenih usluga.

Kumburović je naveo da kotorski Dom zdravlja, u skladu sa politikom Ministarstva zdravlja, primat daje preventivnim programima.

“Tako da smo otvorili brojna savjetovališta, među kojima je i Savjetovalište za mlade, čije je osnivanje bilo neophodno jer je mnogo pitanja na koji tinejdžeri traže odgovor i kada je vrlo važno pravilno ih usmjeriti na pravi put”, saopštio je Kumburović.

Prema njegovim riječima, Savjetovalište za mlade državni je projekat, i u okviru tih savjetovališta država je uočila potrebu za edukacijom i prevencijom mladih ljudi koji uz pomoć stručnih ljudi na najbolji mogući način izgrađuju svoju ličnost.

“Zadovoljni smo interesovanjem mladih za programe u Savjetovalištu, a primjetan je trend rasta posljednjih godina. Mjesečno više od 60 mladih posjeti Savjetovalište i kroz rad u grupama, uz pomoć naših stručnjaka prevazilazi probleme zbog kojih su nam se obratili za pomoć”, saopštio je Kumburović.

On je pojasnio da se radi grupno, pozivom i kontaktom sa prosvjetnim radnicima koji se u školi bave zdravim stilovima života.

“Aktivnosti se sprovode kroz predavanja (pedijatri, psiholog, ginekolog), radionice (psiholog), tribine organizovane u Centru za kulturu Kotor ( teme: vakcinacije, rezistencije na antibiotike, autistični sindrom, HIV, grip, sporta , a u četvrtak 26.10.2017. godine održaće se tribina na temu “ Nasilje u porodici”), edukativne radionice za mlade majke”, naveo je Kumburović.

Kako je kazao, mladi najviše posjećuju psihologa, sa problemima vezanim za rast i odrastanje, emocionalnu inteligenciju, nasilje u porodici i vršnjačko nasilje, preventivnu ginekologiju i nutricionizam.

Kumburović smatra da je mlade potrebno animirati, i dodaje da ne dolaze svi u Savjetovalište dobrovoljno.

“To rade prvenstveno prosvjetni radnici u školama u saradnji sa medicinskom sestrom iz Savjetovališta, koja organizuje rad u Savjetovalištu”, naveo je Kumburović.

On je naglasio da učesnici njihovih radionica prenose informacije svojim drugarima i na najbolji način preporučuju dolazak u savjetovalište, tako da im mladi dolaze i preventivno.

Iz Savjetovališta za mlade u cetinjskom Domu zdavlja su saopštili da ih posjete svake godine učenici osmih razreda osnovnih škola, kao i učenici trećih razreda srednjih škola.

“Broj posjeta je uglavnom isti (oko 160 učenika osnovnih i isto toliko učenika srednjih škola)”, rekli su iz tog Savjetovališta agenciji MINA.

Oni su ukazali da savjetovališta za mlade postoje u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori od 2009. godine, a opseg rada su problemi mentalnog i reproduktivnog zdravlja, zlostavljanja i zanemarivanja djece, kao i zdravi stilovi života.

Kako su naveli iz Savjetovališta na Cetinju, radi uniformnosti rada svih savjetovališta, kao i mogućnosti evaluacije, Institut za javno zdravlje (IJZ), kao krovna institucija, predlaže svake godine temu koju treba obraditi, uz mogućnost da svako radi ono što smatra neophodnim i interesantnim za svoju sredinu, a iz opsega je rada Savjetovališta.

“IJZ predlaže temu „Odvikavanje od pušenja po Mc. Farlandovoj metodi“, međutim mi smo procijenili da nemamo još uvijek značajan broj zavisnika od pušnje na pomenutom uzrastu”, rekli su iz Savjetovališta.

Oni smatraju da većina djece tog uztrasta eksperimentiše sa upotrebom duvanskim proizvoda, pa su odlučili da rade program prevencije pasivnog pušenja uz osvrt na reklamiranje duvanskih proizvoda, na šta su mladi pozitivno reagovali.

“Rad sa mladima se organizuje u grupama – predavanja, razgovori i radionice. Sa njima radi pedijatar na temu „Štetnost pušenja i pasivnog pušenja po zdravlje, sa osvrtom na fizički razvoj adolescenata“, a onda psiholog na temu „Problemi adolescencije sa psihološkog aspekta, formiranje i mijenjanje stavova, kako donosim odluke i kako reći ne u rizičnoj situciju“, objašnjavaju iz Savjetovališta.

Oni dodaju da rad sa mladima temelje na pređašnjem iskustvu.

Kako su kazali, cetinjski Dom zdravlja je od 2001. do 2009. dodine, odnosno do početka rada Savjetovališta, svake godine u okviru svojih preventivnih aktivnosti, realizovao istraživanje na temu „Zdravstveno ponašanje omladine sa osvrtom na maladaptivne forme ponašanja (upotreba alkohola, droge i pušenje)“, a ciljna grupa su takođe bili mladi iz osnovnih i srednjih škola.

Podaci iz tih istraživanja su, kako navode iz cetinjskog Savjetovališta, poslužili kao smjernica u radu sa mladima.

“Problemi sa kojima se mladi najčešće javljaju u Savjetovalište su strah od neuspjeha (karakterističan za prelazak iz osnove za srednju školu), problemi sa prihvatanjem autoriteta, posttraumatski stresni sindrom i anksiozni poremećaji”, saopštili su iz Savjetovališta na Cetinju.

Kako su rekli, broj slučajeva nije veliki, ali se javljaju u više navrata da bi problem bio riješen.

Iz Savjetovališta su naveli da se mladi uglavnom javljaju u Savjetovalište kad imaju neki problem, mada se, kako dodaju, dešavalo da sami iniciraju neke teme koje ih zanimaju, kao što je razvoj intelektualnih spsobnosti sa mogućnošću provjere svoje opšte sposobnosti, što im je udovoljeno, i upotreba seroida.

“Promovisanje rada savjetovališta uvijek je dobrodošlo, pogotovo putem medija, jer na taj način mladi najbrže dobijaju informacije o radu savjetovališta, i to ih može dodatno zainteresovati da se više uključe u rad”, poručuju iz cetinjskog Savjetovališta.

Kako navode, radu njihovog Savjetovališta realizuje se uz odličnu saradnju sa osnovnim i srednjim škola iz tog grada, bez čije podrške bi bilo mnogo komplikovanije obuhvatiti svu populaciju učenika.

ADP ZIDMINA: Koncept rada sa mladima u savjetovalištima u okviru domova zdravlja u Crnoj Gori odgovarajući je, ali je potrebno jačati saradnju sa civilnim sektorom, i zajednički rad na terenu, smatraju u nevladinoj organizaciji ADP Zid.

“To bi podrazumijevalo realizaciju većeg broja radionica, treninga i info sesija sa mladima”, kazala je psihološkinja u toj organizaciji, Maja Lješnjak agenciji MINA.

Ona je ocijenila je da da se mladima u Crnoj Gori ne posvećuje dovoljno pažnje u prevenciji bolesti zavisnosti.

“Uloga države je jako bitna u rješavanju problema mladih i potrebno je veće uključivanje u promovisanju značaja savjetovališta”, rekla je Lješnjak.

Ona je navela da Savjetovalište za osobe sa problemom kockanja u okviru ADP Zida sprovodi prevenciju zavisnosti od kockanja u sklopu koje se realizuju radionice u osnovnim i srednjim školama širom Crne Gore, kao i u sportskim klubovima.

“Realizuju se i treninzi za vršnjačke edukatore, tokom kojih se mladi osposobljavaju za rad na prevenciji zavisnosti. Pored prevencije, savjetovalište nudi i specijalizovan tretman osobama koje kockaju na problematičnom i patološkom nivou”, pojasnila je Lješnjak.

Ona je saopštila da je trenutno u procesu tretmana osam klijenata.

Lješnjak je navela da im se najčešće obraćaju članovi porodica osoba koje imaju problem sa kockanjem, i dodala da se na početku odradi dijagnostički pregled kako bi se utvrdilo na kom nivou osoba kocka i, u skladu sa dobijenim rezultatima, određuje se program tretmana.

“U savjetovalištu se realizuju i grupe samopomoći, tokom kojih klijenti dijele iskustva iz problema i na taj način pomažu jedni drugima i stvaraju mrežu podrške, koja je jako bitna u procesu oporavka”, rekla je Lješnjak.

Ona je ukazala da je, u okviru ADP Zida, pokrenut i Servis za podršku u karijernom vođenju i savjetovanju, sa ciljem razvijanja svijesti kod mladih o vještinama koje posjeduju, mogućnostima i ličnoj odgovornosti u procesu razvoja karijere.

Lješnjak je dodala da Servis za podršku u karijernom vođenju i savjetovanju nudi i mogućnost razvoja individualnog karijernog plana.

U servisu su angažovani i vršnjački savjetnici koji putem onlajn /online/ platforme “Karijerni telekon” pružaju podršku mladim ljudima u procesu razvoja karijere”, saopštila je Lješnjak.

Ona smatra da je, nažalost, mlade potrebno ohrabriti i animirati kako bi se sami javili u savjetovalište, i navodi da u njenoj organizaciji to rade kroz realizaciju radionica u srednjim školama, info sesija ,organizovanjem treninga za vršnjačke edukatore i njihov angažman.

“Mali broj se u savjetovalište obrati preventivno”, dodaje Lješnjak.

saoptenje 02.11NVO Juventas je, od početka godine, putem svojih socijalnih i zdravstvenih servisa, ostvarila kontakt i pružila usluge za 353 LGBT osobe, od kojih sa 104 nova muškarca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, saopšteno je iz te organizacije.

Oni su ocijenili da su, programi za grupe koje su teško dostupne ili su izložene diskriminaciji, od posebnog značaja za unapređenje ukupne zdravstvene i socijalne zaštite u Crnoj Gori.

“U vrlo izazovnim uslovima, vođeni prepoznatim potrebama, nastavili smo sa pružanjem servisa socijalne, zdravstvene zaštite i vršnjačke podrške LGBT osobama”, kaže se u saopštenju.

U okviru aktivnosti na prevenciji HIV/AIDS-a i ostalih seksualno prenosivih infekcija, Juventas je, kako se navodi, od januara do okobra ove godine, ostvario direktan kontakt sa 283 MSM osobe (muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima).

“Od tog broja njih 104 je novih, odnosno onih sa kojima tokom prethodnih 11 godina, od kada su uspostavljeni servisi, nije bio ostvaren kontakt. Ove godine Juventasov LGBT centar posjetile su 52 lezbejke i biseksualne žene, a uspostavljen je kontakt sa 18 trans osoba”, precizira se u saopštenju.

Iz Juventasa su podsjetili da su socijalni i zdravstveni servisi te organizacije za LGBT osobe, dostupni u LGBT centru u Podgorici svakog radnog dana od 17 do 21 sat.

“Direktan rad sa klijentima i klijentkinjama tokom godine organizovan je i u Nikšiću, Baru, Budvi, Tivtu i Ulcinju, dok se kontakt sa LGBT zajednicom iz ostalih gradova Crne Gore kontinuirano obavlja u LGBT Drop in centru u Podgorici”, podsjeća se u saopštenju.

LGBT Drop in centar je, kako smatraju u Juventasu, veoma važno mjesto za razvoj društvenog života, psihičkog i fizičkog zdravlja LGBT osoba.

“To je je jedno od glavnih mjesta okupljanja LGBT zajednice, članova porodica i prijatelja. Rad u zajednici i sa zajednicom predstavlja jedan od važnih kontrolnih faktora našeg rada gdje LGBT osobe imaju uvid u ono što su naši predlozi i mogućnost da ih modifikuju u skladu sa životnim iskustvom i dosadašnjom praksom”, navodi se u saopštenju.

Usluge koje, u okviru servisa, Juventas pruža klijentima su besplatno i povjerljivo savjetovanje sa psihologom, ljekarom, vršnjačko savjetovanje, kao i različite aktivnosti usmjerene na društveni život LGBT zajednice.

“Takođe, radi se organizovanje besplatnog testiranja na HIV/AIDS u Savjetovalištima, posredovanje pri ostvarivanju adekvatnog pristupa sistemu zdravstvene zaštite, besplatno distribuiranje kondoma i lubirikanata, kao i pružanje informacija o prevenciji HIV/AIDS-a i ostalih seksualno prenosivih infekcija”, kaže se u saopštenju.

Iz Juventasa su naveli da su rad LGBT servisa ove godine su podržali Ambasada Kraljevine Holandije, Ministarstvo finansija, kroz raspodjelu djela prihoda od igara na sreću i Institut za javno zdravlje Crne Gore.

Preventivno djelovanje o svim pitanjima osnova je rada podgoričkog Savjetovališta za mlade, saopštila je pedijatar Edita Bašović, navodeći da edukaciju te jedinice Doma zdravlja godišnje prođe oko 1,5 hiljada osoba.

Ona je navela da su u timu Savjetovališta, koje radi od 2009. godine, pedijatar, psiholog (koji trenutno ne radi), dva ginekolga i visoka medicinska sestra koja koordinira radom.

Bašović je kazala da u Savjetovalištu sa mladima rade pojedinačno i grupno, po principu radionica, predavanja i tribina.

“Mladi se mogu javiti po pitanju svih nedoumica koje ih muče iz oblasti zdravstva, ali i odrastanja”, rekla je Bašović agenciji MINA.

Kako je kazala, svi koji rade sa mladima ili ih imaju u kući, znaju da im briga o zdravlju nije prva na listi prioriteta, pa iz toga proističu i njihova interesovanja za Savjetovalište.

“Poznajući tu činjenicu, sprovodi se preventivni rad po školama, u prvom redu predavanja i radionice”, saopštila je Bašović.

Ona je rekla da je Savjetovalište počelo da radi na temu prevencije zloupotrebe duvana, potom su se bavili pitanjem ishrane, zaštite reproduktivnog zdravlja, zdravih stilova života, kao i prevencijom narkomanije.

Bašović je dodala da posljednje dvije godine Savjetovalište edukuje mlade o štetnosti i opasnosti narkotika, a predavanja i radionice su prilagođene uzrastu tako da zainteresuju i animiraju - sadrže upečatljive slajdove, video snimke i održavaju pažnju mladih.

“Osnova rada i jeste prevencija, da na jedan suptilan način dopremo do mladih i prenesemo poruku”, objasnila je Bašović.

Kako je navela, mladi se u Savjetovalište uglavnom javljaju u vezi sa reproduktivnim zdravljem, odnosno posjećuju ginekologe koji imaju termine za rad i prije i poslijepodne, u trajanju od dva sata.

“Na godišnjem nivou oko 1.500 mladih prođe edukaciju Savjetovališta, od čega najveći broj podrazmijeva rad po školama. Individualni rad je 25 do 30 mladih mjesečno”, precizirala je Bašović.

Često se, kako je reka, i roditelji interesuju za usluge Savjetovališta zbog problema u komunikaciji sa djecom. “Nerijetko roditelji dolaze bez djece, a potom zajedno”.

Bašović smatra da je značajno promovisati rad Savjetovališta.

“Adolescencija predstavlja period sazrijevanja, emotivne nestabilnosti, izgradnje identiteta mladih, i sama po sebi je puna izazova, a mi kao društvo - roditelji, prosvjeta i zdravstvo smo dužni da damo sve od sebe da im olakšamo”, poručuje Bašović.

Prostorije Savjetovalište se nalaze u podgoričkom Studentskom centru, i ono radi svakog radnog dana od sedam do 14 sati.

Direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje, Agima Ljaljević rekla je da 4.172 osobe koriste usluge u savjetovalištima za mlade svih domova zdravlja.

Ljaljević je navela da su predstavnici velikog broja domova zdravlja usluge realizovali i u školama.

„Individualnih posjeta bilo je 384. Neki od domova zdravlja obilježavali su važne datume iz kalendara zdravlja, vezano za kontrolu duvana na nacionalnom i međunarodnom nivou“, rekla je Ljaljević agenciji MINA.

Ljaljević je, govoreći o realizaciji Programa po domovima zdravlja, navela da je u Savjetovalištu u Domu zdravlja u Andrijevici, u 2016. godini organizovano pet radionica na kojima je bilo 61 polaznik.

Urađena su 103 individualna savjetovanja i sedam informacija telefonom, a održano je jedno predavanje u srednjoj školi na temu “Kontracepcija”.

U prošloj godini u barskom Savjetovalištu organizovano 11 radionica, na kojima je bilo 125 polaznika, dok je u Savjetovalištu u Beranama prošle godine organizovano isto toliko radionica, na kojima je bilo 165 polaznika.

U bjelopoljskom Savjetovalištu su u prošloj godini organizovali 12 radionica na kojima je bilo 127 polaznika, a u budvanskom šest radionica na kojima je bio 101 polaznik.

U Savjetovalištu na Cetinju u prošloj godini organizovali su šest radionica na kojima je bilo 60 polaznika, dok je u danilovgradskom organizovano 12 radionica na kojima je bilo 213 polaznika.

U hercegnovskom Savjetovalištu su u prošloj godini organizovali devet radionica na kojima je bilo 127 polaznika, a u Kolašinu sedam radionica sa 177 polaznika.

U kotorskom Savjetovalištu su prošle godine organizovane 22 radionice na kojima je bio 301 polazni, a u Mojkovcu 18 radionica na kojima je bilo 181 polaznik, i urađeno je 60 individualnih savjetovanja.

Prošle godine je u nikšićkom Savjetovalištu organizovano 12 radionica sa 180 polaznika, dok je u plavskom organizovano devet radionica na kojima je bilo 112 polaznika.

U Savjetovalištu u Pljevljima prošle godine je organizovano deset radionica na kojima je bilo 72 polaznika. 

U podgoričkom Savjetovalištu organizovano je 56 radionica na kojima je bilo 1.533 polaznika. U januaru je urađeno 22, a u decembru 14 individualnih savjetovanja.

U Savjetovalištu u Rožajama je u prošloj godini organizovano 12 radionica na kojima je bio 181 polaznik, dok je u Tivtu organizovano 20 radionica na kojima je bilo 96 polaznika, a urađena su i 92 individualna savjetovanja.

U ulcinjskom Savjetovalištu je u prošloj godini organizovano15 radionica na kojima je bilo 301 polaznik.

pusenje mladicgPodgorica, (MINA) – U Crnoj Gori raste broj mladih koji koriste duvanske proizvode, ali korisnici u programima odvikavanje od pušenja, nijesu motivisani i spremni da redovno pohađaju aktivnosti, saopštila je direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje, Agima Ljaljević.

Ona je ukazala da su ranija istraživanja o prevalenciji pušenja u Crnoj Gori pokazala, da je među odraslim od 15 do 64 godine, 31 odsto pušača i da je broj konzumenata duvanskih proizvoda povećan zbog činjenice da je pušenje opšte prihvaćena pojava.

Ljajević je navela i da najnovije istraživanje, sa još nepublikovanim podacima, pokazalo da je učešće pušača u opštoj populaciji povećano i da iznosi 35,4 odsto i da su muškarci više konzumiraju duvanske proizvode u odnosu na žene.

Ona je rekla da su neka od prethodnih istraživanja pokazala da je više pušača na sjeveru Crne Gore, kako u cijeloj, tako i u populaciji mladih.

Ljajević je saopštila da raste broj mladih koji koriste usluge Savjetovališta za mlade pri domovima zdravlja, ali ne i korisnika Programa odvikavanja od pušenja. Ona je objasnila da Program odvikavanja traje pet radnih dana u sedmici, svakog dana po dva sata.

„Međutim, korisnici nijesu spremni da svih pet dana uredno pohađaju aktivnosti, a nijesu ni motivisani za odvikavanje od pušenja“, kazala je Ljajević agenciji MINA.

Ona je objasnila da Program realizuje izabrani doktor, a s obzirom da se radi o Savjetovalištu za mlade, uglavnom su angažovani pedijatri ili specijalisti javnog zdravlja, ako ih ima Dom zdravlja.

 „Preporuka za izabranog doktora, u vezi sa ovim Programom, je da prije realizacije okupi polaznike u cilju predočavanja planiranih aktivnosti i upoznavanja sa grupom, kao i okupljanje nakon mjesec, kako bi se utvrdio trenutni pušački status“, saopštila je Ljaljević.

Ljaljević je navela da se radi o mladim korisnicima duvnskih proizvoda koji se nalaze u fazi modifikacije ponašanja koja je označena kao „prerazmišljanje-prekonteplacija“.

Ona je rekla da ta faza karakteriše početak svakog ponašanja, a koje nije povezano sa razmišljanjemo posljedicama preuzimanja takvog stila života.

“Korisnici, u ovoj fazi nijesu spremni da se, nakon pohađanja Programa, jave pružaocima usluga odvikavanja, kako bi se evidentirao ishod realizovanih aktivnosti”, dodala je Ljaljević.

Kako je navela, zbog svega toga ne postoji evidencija o broju korisnika koji su ostavili pušenje, jer nijesu motivisani da se javljaju u savjetovalište za evidetniranje „pušaćkog statusa“ nakon pohađanja Programa. S toga i nije poznato koliko je Program u praksi uspjesan.

Ljaljević je saopštila da danas postoje nove metode odvikavanja od pušenja, koje bi se mogli primjeniti u savjetovalištima, ali to zahtijeva valorizovanje cijelog postupka uvođenja novih programa.

Ona je podsjetila da je Institut za javno zdravlje uputio Ministarstvu zdravlja ranije incijativu za promjenom programa u savjetovalištima i uvođenje novih.  “Efikasnost do sada primjenjivanih metoda se ne može analizirati zbog prekidanja  pohađanja istog prije završetka”, rekla je Ljaljević.

Ona je navela da je ovaj Program uveden 2010. godine i od tada se kontinuirano realizuje u svim domovima zdravlja u okviru centara za podršku – Centar za prevenciju.

Ljaljević je pojasnila da je Program uveden zbog neprihavtljivog broja konzumenata duvanskih proizvoda u populaciji, a posebno među mladima.

Inicijalno je, kako je kazala, zamišljeno da sastavni dio Programa bude i edukacija mladih sa ciljem promjene stavova u vezi sa značajem promjene ponašanja i usklađivanja sa zdravim stilovima života.

Međutim, prema riječima Ljaljević, realizacija je naišla na veliki broj ograničenja što je uslovilo smanjenje efikasnosti planiranih mjera.

Dokumentarni film o programu smanjenja štete, koji sprovodi nevladina organizacija Juventas, skrenuće pažnju na probleme finansiranja tih servisa, bez kojih je nemoguće očekivati zaustavljanje epidemije HIV-a i ukazati na potrebe osoba koje koriste droge ili prodaju seks

Iz Juventasa je saopšteno da su tokom ove sedmice u Podgorici boravili predstavnici Rights Reporter Foundation (Izvještači o ljudskim pravima), koji su snimili dokumentarni film o programu smanjenja štete, koji sprovodi ta organizacija.

Direktorica Programa  smanjenja štete u NVO Juventas, Tijana Žegura, kazala je da je dokumentovanje stanja ljudskih prava u Crnoj Gori važno, jer je to, kako je navela, prilika da se čuju problemi, ali i rješenja, na kojima se radi.

„Mi ćemo biti jedna od rijetkih pozitivnih priča u regionu. Nadamo se da to na čemu sada radimo, neće da se završi za tri godine kada se završi podrška Globalnog fonda, već da će se Vlada Crne Gore obavezati da u potpunosti podrži i obezbijedi održivost ovakvih servisa“, istakla je Žegura.

Prema njenim riječima, Drop in centar programa smanjena štete je u prvih devet mjeseci ove godine posjetilo 530 osoba koje injektiraju droge i 60 seksualanih radnica i radnika, „a podijeljeno je preko 17 hiljada sterilnih igala.

„U tome periodu smo od njih primili preko 20 hiljada korišćenih igala i špriceva. Ponosni smo na to što smo razvili svijest naših korisnika usluga da korišćene igle i špriceve vrate nama i da ih mi odnesemo na uništenje. Oko trećina njih je upućena na servise zdravstvene i socijalne zaštite u zajednici“, kazala je Žegura.

Od početka godine, kakao je dodala, bilo je oko 500 savjetovanja sa socijalnim radnicima, a Juventasovi terenski radnici su, kako je navela, pružili savjetovanje na različite teme oko dvije hiljade puta.

„Mogu da kažem da je od početka godine, 60 klijenata prvi put koristilo naše servise. Posebno je taj broj bio visok u maju i junu, u istom trenutku kada je u Crnoj Gori promijenjen protokol za izdavanje buprenorfinske terepije za opijatske zavisnike“, pojasnila je Žegura. 

Juventasov program smanjenja štete, kako je istakla, trenutno ima punu podršku Ministarstva zdravlja.

„Pod pokroviteljstvom Fondacije otvorenog društva iz Njujorka, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, sprovodimo projekat za izradu mehanizma socijalnog ugovaranja za NVO u sistemu javnog zdravlja. Takođe, imamo najavu da je Globalni fond za tuberkulozu, AIDS i malariju opredijelio sredstva za servise u Crnoj Gori, ali  i da će Vlada učestvovati kao kofinansijer“, navela je Žegura.

Izvršni direktor Fondacije izvještači o ljudskim pravima, Peter Saroši, kazao je da se ta organizacija bori za ljudska prava seksualnih radnica i osoba koje koriste droge, napominjući da je njen cilj da skrene pažnju državama okruženja, na probleme sa kojima se suočavaju servisi smanjenja štete.

„Cilj dokumentarnog fima koji smo snimili u Crnoj Gori je bio da prikažemo problem i rješenje iz različitih perspektiva. Intervjuisali smo profesionalce, socijalne i zdravstvene radnike, a bili smo i u policiji, i u Vladi. Sa druge strane, intervjuisali smo i osobe koje koriste droge, jer smo htjeli da se njihov glas što više čuje, objasne njihove potrebe i da se na taj način u budućnosti kreiraju aktivnosti“, objasnio je Saroši.

Prema njegovim riječima, najinteresantniji dio boravka u Crnoj Gori bio je praćenje terenskog tima Juventasa i posjeta osobama koje koriste droge i seksualnim radnicama.

„Dali smo im čiste igle, špriceve i kondome. To je bilo iskustvo, gdje nismo samo slušali o tome šta se radi već smo i vidjeli na koji način i gdje se radi“, kazao je Saroši.

On je naveo da postoje planovi da se film, naredne godine prikaže, u sklopu kampanje “Support-don't punish”, povodom 26. juna, Međunarodnog dana borbe protiv droga.

„U mnogim zemljama svijeta se toga dana obilježava kampanja koja za cilj ima da se pošalje poruka da osobama koje koriste droge treba pružiti podršku, poboljšati im kvalitet života, a ne kažnjavati ih. To će biti jedna od zanimljivih stvari. Međutim, postoji niz događaja gdje će film moći da se iskoristi“, naveo je Saroši.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je pozitivan primjer, jer, kako je kazao, u mnogim zemljama u okruženju Vlade ne opredjeljuju novac za smanjenje štete.

„Crnogorska Vlada se obavezala da će u naredne tri godine, opredijeliti određenu sumu kojom će se finansirati servisi u zajednici. Međutim, problem je u tome što je taj novac, u ovom trenutku, simboličan i nikako ne može da iznese sve servise koji postoje, ili koji bi trebalo još više da se prošire", smatra Saroši.

On je dodao da je potrebno da NVO organizuju kampanje kojima bi se, kako je rekao, društvu objasnilo zašto su programi smanjenja šteta važni.

„Objasnilo bi se zašto treba da damo novac za ovakve programe. Treba da znamo da bez njih nikako ne možemo da očekujemo zaustavljanje epidemije HIV-a“, pojasnio je Saroši.


savjetovalite 1MINA: Crnoj Gori u okviru svih domova zdravlja funkcioniše 18 savjetovlišta za mlade, ali je posjećenost u njima mala, saopšteno je iz nevladine organizacije Juventas.

Jovan Dašić iz Juventasa objasnio da je prvo savjetovalište za mlade, prije reforme zdravstvenog sistema, formirano u Bijelom Polju 2003. godine i da su u njemu radili stručnjaci iz oblasti opšte medicine, pedijatrije, psihijatrije, neuropsihijatrije, psihologije i zdravstvene njege.

„Savjetovališta za mlade funkcionišu u sklopu svakog Doma zdravlja, u Crnoj Gori. Reformom zdravstvenog sistema postoji 18 domova zdravlja. Posjećenost savjetovališta u većem broju slučajeva mala i ne vode svi domovi zdravlja preciznu evidenciju“, kazao je Dašić agenciji MINA.

On je saopštio da je savjetovalište u Bijelom Polju, prema statistici za prošlu godinu, imalo 144 polaznika, organizovalo šest tribina u srednjim školama, dva okrugla stola za roditelje i pedagoge, da je bilo 109 individualnih posjeta, a da je na internet stranici bilo 1.238 posjeta.

Dašić je dodao da je Savjetovalište za mlade pri Domu Zdravlja Andrijevica prošle godine obuhvatilo 165 omladinaca svojim projektnim aktivnostima, dok je u Savjetovalištu za mlade u Domu Zdravlja Berane, 180 omladinaca prošlo školu odvikavanja od pušenja, a grupnim preventivnim aktivnosima su obuhvatili su 275 učenika.

Primjer dobre prakse, prema riječima Dašića je i Savjetovalište za mlade Doma Zdravlja Kotor gdje se svakog četvrtka održavaju grupne sesije za deset do 15 korisnika, odnosno za oko 50 korisnika mjesečno odnosno oko 700 korisnika godišnje.

“Uprkos relativno velikoj posjećenosti iz Savjetovališta izražavaju želju za povećanjem te statistike”, rekao je Dašić.

Dašić je rekao da su zdravstvena savjetovališta dio primarne zdravstvene službe i da su usmjerena rano otkrivanje i prevenciju najčešćih hroničnih bolesti, kao i praćenju oboljelih s ciljem sprječavanja komplikacija.

“U savjetovalištima se pružaju savjetovanja o navikama, subjektivnim i objektivnim tegobama, zdravom stilu života, kvalitetnoj ishrani, važnosti fizičke aktivnosti, kontrola krvnog pritiska i nivoa glukoze u krvi, a u nekim i kontrola holesterola u krvi”, rekao je Dašić.

Kako je naveo, reformom zdravstvenog sistema zdravstvena savjetovališta pripadaju centrima za prevenciju, koja funkcionišu u okviru centara za podršku domova zdravlja.

Prema njegovim riječima, u okviru Centra za prevenciju, funkcionišu savjetovalište za djecu, populaciono savjetovalište, savjetovalište za mlade, savjetovalište za reproduktivno zdravlje i higijensko-epidemiološka služba.

Dašić je saopštio da dobrovoljno i poverljivo testiranje i savjetovanje na HIV, u zavisnosti od organizacije doma zdravlja, funkcioniše u savjetovalištu za mlade, u savjetovalištu za reproduktivno zdravlje ili kao posebno savjetovalište.

“U Crnoj Gori sedam domova zdravlja i Institut za javno zdravlje vrše dobrovoljno i poverljivo savjetovanje i testiranje na HIV”, rekao je Dašić.

On je objasnio da se u svjetovalištima za mlade preventivno djeluje i ta populacija upoznaje sa bitnim karakteristikama razvoja u periodu mladalaštva, teškoćama i problemima sa kojima se suočavaju i načinima izbjegavanja i prevazilaženja tih teškoća.

Dašić je rekao da se u savjetovalištima radi individualno - dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje, grupno - preventivne radionice, najčešće program prevencije i odvikavanja od pušenja.

Savjetovališta organizuju predavanja i tribine u školama sa ciljem zdravstvenog prosvjećivanja i promocije zdravlja, manifestacije u lokalnoj zajednici, dijele promotivni materijal, oglašavaju putem masovnih medija kao i akcije otvorenog tipa.

Trenutno su, kako je naveo, zaposleni u većini savjetovališta prevashodno koncentrisani na program prevencije i odvikavanja od pušenja, što je pohvalno ali ne i dovoljno.

Dašić je rekao da bi u savjetovalištima za mlade trebalo sprovoditi teme o opštem zdravlju i normalnom rastu i razvoju, razvojnoj problematici adolescentnog uzrasta, prevencija alkoholizma, narkomanije i pušenja kod mladih.

Savjetovališta, kako je kazao, treba da rade i na programima prepoznavanje rizičnih oblika ponašanja, seksualno i reproduktivnog zdravlja i vaspitanja (ljubav i odnosi među polovima, vještina komuniciranja u oblasti seksulanosti, kontracepcija i trudnoća, planiranje porodice).

Trebalo bi, smatra Dašić, sprovoditi i teme o zaštiti reproduktivnog zdravlja mladih i prevencija polno prenosivih bolesti, zaštiti od neželjene trudnoće i njenih posledica, mentalnom zdravlju, o fazama odrastanja i sazrijevanja.

Savjetovališta treba i da sprovode teme o pedagoško-psihološko savetovanjima mladih sa problemima odrastanja i učenja (problemi u učenju , komunikacija u vršnjačkoj grupi, problemi zanemarivanja i zlostavljanja, pomoć u izboru budućeg zanimanja, ishrana i sl.) kao i savjetodavni rad sa porodicom adolescent i zdravi stilovi života.

SAOPTENJE JUVE USCG RODITELJI

Nevladine organizacije Unija srednjoškolaca Crne Gore, Juventas i Udruženje Roditelji pozvale su uprave škola i Ministarstvo prosvjete da zajedničkim radom utvrde razloge zbog kojih dolazi do učestale pojave nasilja u školskom okruženju, i na bazi toga, kako su istakli, utvrde i odgovornost.

Oni su, u reagovanju povodom masovnih tuča koje se događaju u Gimnaziji “25. maj” u Tuzima, ocijenili da dešavanja poput ovih najozbiljinje ugrožavaju sigurnost učenika i doprinose opštem pogoršanju kvaliteta obrazovnog sistema u Crnoj Gori. 

U reagovanju se podsjeća da na nekontrolisano nasilje u školskom okruženju Unija srednjoškolaca, ukazuje od svog osnivanja, dok su Juventas i Udruženje Roditelji više puta javno slali apele institucijama da iskoriste svoje kapacitete u rješavanju problema za koji su nadležni.

„Uprave škola moraju na adekvatan način odgovoriti na pojave nasilja, i moraju raditi na njihovoj prevenciji. I Ministarstvo i škole su zakonom obavezne da ispoštuju pravo učenika na sigurnost i zaštitu od nasilja“, poručuje se u reagovanju.

Ukoliko se ovakvi problem nastave, kako su istakli iz tri organizacije, odgovornost se mora tražiti među rukovodstvom škola i u Ministarstvu prosvjete.

„Vršnjačko nasilje je sve zastupljenije u srednjim školama, i ono će biti prisutno sve dok se ne preduzmu konkretni koraci za rješavanje ovog problema. Iz nadležnih institucija navode, već duže vremena, da je u planu rješavanje ovog problema“, navodi se u reagovanju.

Iz nevladinih organizcija ocijenili su da vidljivog napretka nema upravo iz razloga što se ne preduzimaju dovoljne radnje da se zaustavi ovaj sve više popularniji trend kod srednjoškolaca.

 „Ovim putem ponovo apelujemo i na Ministarstvo unutrašnjih poslova da u dogovoru sa Ministarstvom prosvjete u dvorišta srednjih škola vrati školske policajce. Nasilju u školama se mora pristupiti sistemski“, ističe se u reagovanju.

To, kako se pojašnjava, podrazumijeva sprovođenje programa koji vode ka boljoj atmosferi u školama, kao što je program Škola bez nasilja.

„To podrazumijeva i poboljšanje ponude vannastavnih aktivnosti, posebno u školama koje su najviše pogođene vršnjačkim nasilje, sprovođenje aktivosti sa ciljem da se svaki srednjoškolac osjeća jednako prihvaćenim“, pojašnjava se u reagovanju.

Iz nevladinih organizacija su upozorili da isključivo pribjegavanje mjeri uskraćivanja prava na školovanje onima koji su počinioci nasilja, nije u najboljem interesu djeteta i često pogoršava situaciju.

„Unija srednjoškolaca je u procesu izmjene seta obrazovnih zakona predložila da pedagoško-psihološke službe imaju obavezan rad sa onima koji su iz ma kojeg razloga izgubili status učenika. Iako predlog nije postao integralni dio zakona, nadamo se da će takva praksa u narednom periodu zaživjeti“, navodi se u reagovanju.

Udruženje Roditelji je, kako se dodaje, u istom procesu predložilo detaljan model rješavanja ovog problema, predviđenim obavezama ali i konsekvencama ukoliko se one ne poštuju, „ali je odbijen uz obrazloženje da je vršnjačko nasilje već u dovoljnoj mjeri uređeno postojećim propisima“.

„NVO Juventas je, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, izradio smjernice za stručne službe u školama, koje se tiču njihovog rada na prevenciji diskriminacije i nasilja usmjerenog ka posebnim grupama, a koje su usklađene ne samo sa relevantnim propisima iz oblasti obrazovanja, već i ratifikovanim međunarodnim preporukama“, podsjeća se u reagovanju.

Ova tema, kako su poručili, zahtijeva širok spektar aktera, ne tiče se isključivo prosvjetnih radnika.

„I roditelji, i psiholozi i ljekari i socijalni radnici i omladinski radnici treba da se uključe i preuzmu svoj dio odgovornosti, kroz kreiranje multidisciplinarnog pristupa, sa jasnim zadacima u ciljuprevencije nasilje, ali i pružanja podrške maloljetnicima koji imaju istoriju nasilnog ponašanja“, kaže se u reagovanju.

Iz grupe tri organizacije kazali su da se nadaju da će ovaj apel naići na dobronamjerno djelovanje nadležnih orgna, a sve u cilju, kako su naveli, podrške djeci i mladima koji su žrtve nedovoljno izgrađenog sistema prevencije vršnjačkog nasilja.

MARIJA STAJOVICKoordinatorka omladinskog programa NVO Juventas, Marija Stajović, izabrana je za članicu radne grupe za izradu Prijedloga akcionog plana sprovođenja Strategije razvoja stručnog obrazovanja (2018-2019).
Ministarstvo prosvjete je Stajovićevu odabralo na predlog pet nevladinih udruženja, a to su Centar za građansko obrazovanje -CGO,NVO Prima, Unija srednjoškolaca Crne Gore, Centar za monitoring i istraživanje - CeMI i NVO Juventas.

trening makedonijaPredstojeći trening predstavlja dio projekta “Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti”, podržanog od strane Evropske unije, a koji se sprovodi na području Zapadnog Balkana u trajanju od 45 mjeseci, od januara 2016. do oktobra 2019. godine. Projektom koordinira NVO Juventas, a projektni partneri su ARSIS iz Albanije, Asocijacija Margina iz Bosne i Hercegovine, HOPS iz Makedonije, NGO Labyrinth sa Kosova, Prevent iz Srbije i SHL foundation iz Njemačke. Mreža pomenutih organizacija sprovodiće aktivnosti sa ciljem doprinosa aktivnom učešću u društvenim procesima mladih sa područja Zapadnog Balkana koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti.

Trening se održava u period od 15. do 18. oktobra 2017. godine u Skoplju, Republika Makedonija.

Obuka se fokusira na zaštitu prava, osnovnih principa rada i standarda za pružanje socijalne i zdravstvene zaštite za djecu i mlade koji koriste psihoaktivne supstance, djecu i mlade koji su u sukobu sa zakonima, djecu i mlade koji dolaze iz porodica koje koriste psihoaktivne supstance ili su u sukobu sa zakonom, djecu i mlade koji žive na ulici, djecu i mlade bez roditeljskog staranja, kao i djecu i mlade Rome.

Ispred Juventasa će prisustvovati koleginice Marjana Krsmanović i Marija Milić.

Djeca koja su zatečena u prosjačenju nemaju pravo na djetinjstvo kao njihovi vršnjaci i trebalo bi da budu prioritet Ministarstva rada i socijalnog staranja, jer im nisu zaštićena osnovna ljudska prava, smatra izvršna direktorica Juventasa Ivana Vujović.

Ona je, u emisiji Crnom Gorom na Televiziji Crne Gore, kazala da ne postoje odgovarajući servisi usluge za djecu koja su zatečena u prosjačenju.

„Ovaj problem svodi se na eksploataciju s obzirom na to da djeca koja prose dobijeni novac predaju roditeljima ili osobi koja ih je navela na to. Djeca koja su zatečena u prosjačenju su djeca koja nemaju pravo na djetinjstvo na isti način na koji imaju druga djeca i njima nisu zaštićena osnovna ljudska prava“, pojasnila je Vujović.

Ona smatra da postoji velika vjerovatnoća da djeca koja su izložena prosjačenju, u budućnosti budu izložena i drugim zloupotrebama.

„Navikli smo, nažalost, da ignorišemo da smo svakoga dana suočeni sa makar jednim djetetom koje je žrtva eksploatacije, koje ne ide u školu, kome nisu dostupne usluge socijalne i zdravstvene zaštite. Djeca koja su izložena prosjačenju, kasnije vrlo često budu suočena i sa seksualnom eksploatacijom, a nekada budu i trafikovana“, istakla je Vujović.

Prema njenim riječima, sistem socijalne zaštite u Crnoj Gori se posljednjih godina unapređuje.

„Nadamo se da će ova djeca u narednom periodu biti prioritet Ministarstva rada i socijalnog staranja i da će i građani biti obaviješteni na koji način mogu da prijave eksploataciju djece kojima se krše sva prava“, poručila je Vujović.

 

 

 

 

Ministarstvo zdravlja podržalo je inicijativu o zabrani pušenja u javnim prostorima, koju su tom resoru uputile nevladine organizacije (NVO) Juventas i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), ističući da se odredbe zakona koji uređuje tu oblast moraju doslijedno primjenjivati.

NVO Juventas i CeMI ranije su podnijele Inicijativu Vladi kojom su zatražile da uvede zabranu pušenja u javnim prostorima, čime bi se, kako smatraju, omogućila puna primjena važećeg Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

Iz Ministarstva zdravlja su, kako je saopšteno iz te dvije organizacije, razmotrili njihovu inicijativu, poručujući da je nedvosmislen stav tog resora da se odredbe Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda u odnosu na zabranu pušenja na javnim mjestima “mora dosljedno primjenjivati“.

„Naime, u postupku je priprema novog zakona koji uređuje ovu oblast u cilju dalje harmonizacije sa propisima Evropske unije i Ministarstvo zdravlja će biti u čvrstom stavu za ovakvo zakonsko rješenje, u interesu zaštite zdravlja građana i primjene principa Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana“, navodi se u odgovoru koji potpisuje ministar zdravlja Kenan Hrapović.

U inicijativi se ocjenjuje da je potrebno da Vlada pokrene proceduru izmjene Zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima.

Izvršna direktorica Juventas-a, Ivana Vujović, ocijenila je da bi se time omogućila potpuna primjena Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

„Smatramo da Zakon o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima, nije trebalo da bude izglasan u ovom obliku, na šta je ukazivala i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO)“, istakla je Vujović.

U Juventasu i CeMI-ju, kako su kazali, vjeruju da će novi Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda biti prilika da se uvedu i dodatne odredbe koje za cilj imaju smanjenje izlaganja djece i odraslih štetnom uticaju divanskog dima, „koji je jedan od uzroka zabrinjavajućeg porasta malignih i kardiovaskularnih oboljenja u Crnoj Gori“.

„Nakon Ministarstva zdravlja, vjerujemo da će inicijativa dobiti podršku i od premijera, te da će se Vlada odlučno i nedvosmisleno opredijeliti za unapređenje zdravlja, odnosno inicirati u što skorijem roku ukidanje sporne odredbe Zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima“, poručila je Vujović.

U Juventasu i CeMI-ju se, kako je dodala, zahvaljuju Ministarstvu zdravlja na upućenom odgovoru, i na insistiranju na primjenama principa Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duvana, odnosno na mjerama koje dokazano vode ka zdravijem društvu.

Država nema pravo da zatvara oči nad problemima djece koja borave ili žive na ulici, poručili su iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Izvršna direktorica Juventasa Ivana Vujović upozorila je da je pitanje djece na ulici, posebno dječjeg prosjačenja, jedan od primjera drastičnih kršenja prava najranjivijih, na koje niko ne reaguje.„Posmatramo kako se djeca iskorišćavaju, zanemaruju, zloupotrebljavaju, kao nijemi svjedoci oduzimanja prava na djetinjstvo“, kazala je Vujović agenciji MINA.

Ona je podsjetila da je druga polovina 2017. godine, i da su „za nama su decenije skretanja pažnje na problem, pisanja strategija, obuka, davanja preproruka i mišljenja“.„Ova država nema pravo da zatvara oči nad problemima djece koja borave ili žive na ulici, niti druge djece za koju u ovoj zemlji ne postoje servisi podrške“, naglasila je Vujović.Prema njenim riječima, kancelarija Ombudsmana je još 2011. dala odlične preporuke za rješavanje problema dječjeg prosjačenja.„Međutim, od tada se ne bilježe značajni pomaci. Multidisciplinarni timovi ne funkcionišu u praksi. Podaci se ne prikupljaju, ne razmjenjuju, shodno tome i ne obrađuju“, navela je Vujović.Kako je kazala, iako zemlje u okruženju, često kroz partnerstva sa nevladinim sektorom, imaju dnevne centre, svratišta za djecu sa ulice, u Crnoj Gori NVO još ne mogu licencirati taj vid usluge, iako se Zakon o dječjoj i socijalnoj zaštiti bazira na principu pluralizma usluga i pružaoca usluga.

„S obzirom na preopterećenost centara za socijalni rad, uz činjenicu da je riječ o kompleksnom problemu, zasebne servise u gradovima koji bilježe najčešće pojave dječjeg projsačenja treba uspostaviti što prije“, smatra Vujović dodajući.Ona je dodala da ohrabruju ranije medijske najave da Ministarstvo rada i socijalnog staranja planira otvaranje menutih centara.

U Juventasu se, kako je kazala, nadaju i da će se sredstva za taj servis naći u budžetu Ministarstva za narednu godinu.„Apelujemo Ministarstvo da, u što skorijem roku, i prije nalaženja načina da se pomogne uspostavljanju dnevnog centra/svratišta, putem centara za socijalni rad opredijeli dežurne brojeve telefona peko kojih građani mogu prijavljivati stručnjacima slučajeve dječjeg prosjačenja“, dodala je Vujović.