Ovim putem Vas obavještavamo da je 31.03.2014. godine, u 11:00h u izbjegličkom kampu Konik održan sastanak između predstavnika Zavoda za zapošljavanje i Centra za socijalni rad i romskog stanovništva navedenog kampa. Organizatori sastanka bili su NVO Juventas i međunarodna organizacija Help– Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Sastanak je organizovan u cilju boljeg informisanja  romskog stanovništva kampa Konik o pravima koje mogu ostvariti registrovanjem u Zavodu za zapošljavanje i Centru za socijalni rad, kao i radi uspostavljanja intenzivnije komunikacije romskog stanovništva i socijalnih institucija.

Pored stanovnika kampa Konik, sastanku su prisustvovali i predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Crvenog krsta Crne Gore, Pravnog centra, UNHCR-a, Green Home-a i Romskog obrazovnog fonda, dok su na sastanku govorili: g-đa Marija Stajović – koordinatorka programa u Juventasa, g-din Aleksandar Rakočević - Viši savjetnik za zapošljavanje, Biro rada Podgorica i g-đa Suzana Dabetić i g-đa Marina Medojević, socijalne radnice za referat MOP-a (prava na materijalno obezbjeđenje porodice) ispred Centar za socijalni rad Podgorica.

Sastanak je rezultirao informisanjem stanovnika kampa Konik o pravima koja mogu ostvariti registrovanjem u Zavodu za zapošljavanje, odnosno Centru za socijalni rad, kao i potrebnim procedurama koje se moraju ispuniti da bi se ta prava ostvarila. Sa druge strane, predstavnici navedenih institucija su imali priliku da se informišu o problemima sa kojima se romsko stanovništvo susreće prilikom registrovanja u navedenim institucija, ili pak, pri pribavljanju određenih dokumenata. Na taj način poboljšana je međusobna komunikacija između stanovnika kampa Konik i pomenutih institucija, što vjerujemo da će uticati na olakšavanje procedure registrovanja, kao i na samu motivaciju stanovnika kampa Konik da pribave dokumenta neophodna za ostvarivanje prava koja im nude Zavod za zapošljavanje i Centar za socijalni rad.

Održani sastanak je dio projekta "Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik”, koji se sprovodi u naselju Konik sa romskom populacijom od novembra 2012. godine. Glavni nosilac ovog projekta je HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, dok su ostali partneri na projektu pored Juventasa, Danski savjet za izbjeglice, Fond za obrazovanje Roma iz Budimpešte, Green Home i Pravni centar. Projekat je finansijski podržan od strane Delegacije Evropske unije, Vlade Crne Gore, Fonda za obrazovanje Roma iz Budimpešte, kancelarije UNHCR-a u Crnoj Gori i Danskog savjeta za izbjeglice.

 

Ovom prilikom želimo da Vas obavijestimo da je NVO Juventas raspisao konkurs za upis nove generacije Volonterskog centra, koji će započeti sa realizacijom u aprilu 2014. godine.

Volonterski centar je namijenjen srednjoškolcima iz dvanaest srednjih škola iz Podgorice i Danilovgrada u cilju pružanja neformalnog obrazovanja i mogućnosti za usvajanje znanja i razvijanje pozitivnih stavova o: zdravim stilovima života, nenasilnoj komunikaciji, načinima razrješenja konflikata, ljudskim pravima, ravnopravnosti polova, položaju mladih i mogućnostima njihove participacije u društvu, kao i mnogim drugim temama koje budu interesante našim učesnicima.

Volonterski centar će okupljati zainteresovane srednjoškolce najmanje jednom nedjeljno u večernjim časovima, a prijavljivanje traje do 31.marta 2014. godine. Prijave se mogu naći kod školskih pedagoga ili na web portalu:www.juventas.co.me.

Juventas je danas, pridružujući se grupi NVO-a napustio okrugli sto Savjeta za zaštitu od diskriminacije, izražavajući protest protiv permanetne politike ignorisanja napora, rada, i inicijativa većine NVO-a od strane Savjeta.

Odgovarajući na temu današnjeg okruglog stola, kako bi Savjet za zaštitu od diskriminacije u punom smislu mogao obavljati svoje zadatke, podsticati saradnju i jačati sopstvenu savjetodavnu ulogu, na prvom mjestu predlažemo uspostavljanje poštujućih mehanizama komunikacije sa zainteresovanim stranama i ukazujemo na važnost otvorenosti za inicijative, komentare i sugestije svih članova Savjeta, kao i onih organizacija koje nemaju svoje predstavnike u ovom tijelu.

U prethodnom periodu Juventas je iskusio brojne prepreke u komunikaciji sa Savjetom, pa, kako bi u buduće Savjet bio pristpačniji građanima zbog kojih postoji i koji snose troškove njegovog postojanja, kako bi bio pristupačniji grupama koje zastupaju diskriminisane pojedince/ke ili grupe posebno ranjive na diskriminaciju, pozivamo Savjet da razmotri mjere za unapređenje sopstvene transparentnosti i obavijesti javnost o načinima komunikacije sa istom.

Savjet za zaštitu od diskriminacije u više navrata nije odgovorio na upućene zahtjeve za slobodnim pristupom informacijama, niti je, prema našem saznanju, razmatrao inicijative upućene od strane Juventasa.

Kako Savjet na sebe preuzima i pisanje strateških dokumenata, utvrđuje implementatore, te u isto vrijeme vrši evaluaciju istih, iznimno je važno da otvori svoje radne grupe za učešće zainteresovanih strana koje imaju značajno iskustvo i kapacitete, a nemaju nužno svoje predstavnike u Savjetu. Pozivamo Savjet da pri ocjenjivanju i glasanju o prihvatanju ponuđenih dokumenata koje kreiraju radne grupe sastavljene od članova Savjeta uzme u obzir stavove svih članova Savjeta ali i stavove građana i organizacija koje nemaju svoje direktne predstavnike u Savjetu.

Pozivamo Savjet da donese pravilnik o sprečavanju sukoba interesa, kako bi ojačao legitimitet svojih odluka, kao i da se sjednice Savjeta otvore za javnost.

Pozivamo Savjet da se odrekne dosadašnjeg pristupa saradnji sa NVO-ima koji karakteriše manjak transparentnosti, te svođenje na puku protokolarnost u cilju kreiranja privida aktivne participacije građana.

Prvi crnogorski društveni centar za LGBT osobe u Crnoj Gori obilježava tri godine postojanja. Tri godine našeg rada, obilježeno je sa 4984 posjete svakodnevnim struktuiranim i nestruktuiranim aktivnostima kao i pruženim brojnim uslugama (savjetodavne, konsultativne i edukativne usluge ljekara/psihologa/vršnjaka), dok je najzanačajnija aktivnost u 2013. iskazana u nedvosmislenoj javnoj podršci i učešću u organizaciji prve nacionalne povorke ponosa “Montenegro Pride 2013”.

U prvom crnogorskom društvenom centru pružaju se definisane usluge bez zakazivanja i uputa, dok je sam dolazak dobrovoljan. Različitim programima centar je otvoren za LGBT osobe, njihove porodice i prijatelje. Centar otvara mogućnosti za LGBT osobe da zajedno izgrade inkluzivnu, dobrodošlu zajednicu u okviru okruženja u kojem žive. 

Centar predstavlja prostor koji okuplja ljude različitih interesovanja, iznjedrio je bazu još dimaničnijeg LGBT aktivizma, platformu za LGBT Strategiju koju je 2013. godine izglasala Vlada Crne Gore, više uspješnih kampanja za smanjenje homofobije, te osnažio ponosnu grupu LGBT osoba koja danas utiče na unapređenje politika usmjerenih na LGBT osobe. 

Centar predstavlja sigurno, dostupno mjesto u kojem vlada opuštena atmosfera, u kojoj se njeguje okruženje koje poštuje autonomnost i individualnost svake osobe, te međusobna tolerancija. U centru se organizuju kulturni i zabavni događaji, dok se iz centra organizuju i brojne, veoma posjećena društvena okupljanja. Centar predstavlja i mjesto gdje se, svakog radnog dana uz kafu/čaj mogu dobiti korisne informacije o zdravlju /zdravim stilovima života, ostvariti psihološka podrška, razgovarati i razmjenjivati ideje, ali i širiti mreža socijalne podrške. Posvećeni tim ljudi, svakog radnog dana od 17-21h dostupan je i na prvoj telefonskoj liniji za podršku LGBT osobama u okviru servisa nazvanog “Porodica Eldžibitijević” i to na broju 020/230-474.

Misija prvog društvenog centra za LGBT osobe je da pruži kvalitetne, odgovorne, kulturno, rodno senzitivne usluge LGBT osobama, kroz kontinuirano praćenje i unapređivanje rada u skladu sa potrebama same LGBT zajednice. Uz to posmatramo na koji način društveni, politički, ekonomski faktori utiču na kvalitet života LGBT zajednice i u skladu sa tim razvijamo programe, zagovaramo različite javne politike, ukazujemo na insitutucionalne okvire u kojima ljudska prava LGBT osoba ne bi bila samo skup neprimjenjenih zakona i strateških dokumenata.

Centar je osnovan na samom početku 2011. godine u okviru Juventasovog projekta “Zdravlje i prava”  podržanog od strane Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, a posredstvom kancelarije UNDP-a u Crnoj Gori.

Juventas jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade fondacije amfAR (The Foundation for AIDS Research), koja se dodjeljuje nevladinim organizacijama i grupama sa područja istočne i jugoistočne Evrope i centralne Azije za posebne rezultate u prevenciji HIV-a. Nagrada je ujedno i bila podrška za realizaciju konkretnih aktivnosti.

Specifični ciljevi ovog programa podrazumijevali su kreiranje podržavajuće i proaktivne sredine za GBT osobe u cilju poboljšanja dostupnosti preventivnih zdravstvenih servisa, i to kroz implementaciju informativno edukativne kampanje, ali i senzitivizaciju medicinskih radnika

Tokomimplementacije projekta sprovedene su sljedeće aktivnosti:

  • Kampanja za GMT osobe kao dopuna našim terenskim aktivnostima; Kampanja je na prvom mjestu imala za cilj promociju testiranja na HIV, te da iskomunicira poruku o neophodnosti istog. U cilju kreiranja materijala kampanje koji će biti prijemčivi našoj ciljnoj grupi, organizovana je fokus grupa sačinjena od GMT osoba, a koja je dala veoma vrijedne upute po kojima je kreiran tekst, ali i za vizuelni identitet kampanje. Kao direktni rezultat kampanje, ali i napora tima terenskih radnika preko sto osoba iz GMT zajednice iskoristilo je besplatnu uslugu testiranja na HIV. Na sljedećem linku možete pogledati materijale kampanje: [J1] 
  • Trening za medicinske radnike koji svoj posao obavljaju na jugu, sjeveru, ali i u centralnom dijelu naše zemlje.
  • Kampanja za medicinske radnike. U Crnoj Gori je stopa testiranja na HIV još uvijek veoma niska, dok sprovedena istraživanja ukazuju i na zabrinjavajuće nisku upotrebu kondoma među mladima. Juventas je, s toga, svojom kampanjom u okviru ovog projekta usmjerio svoje napore na direktnu promociju sigurnih seksualnih praksi među specifičnim grupama stanovništva, uz zagovaranje većih prava onim grupama koje su marginalizovane, koje su izložene stigmi i diskriminaciji i kojima su, posljedično kvalitetni zdravstveni servisi manje dostupni. Kreirani su posteri i razglednice koji su podijeljeni zdravstvenim institucijama širom Crne Gore. Na sljedećem linku možete pogledati materijale kampanje: [J2] 

Donator

amfAR (The Foundation for AIDS Research)

Više o amfAR-u: http://www.amfar.org/

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicama i radnicima, 17. decembar, se od 2003. godine obilježava u cijelom svijetu, posebno u državama gdje je seksualni rad ilegalan i gdje se smatra krivičnim djelom. Obilježavanjem ovog dana se skreće pažnja na zločine počinjene nad seksualnim radnicima širom svijeta, kao i potrebu za uklanjanjem stigme i diskriminacije prema ovoj vrlo ranjivoj populaciji.

Na ovaj dan, kao i prethodnih godina, Juventas se pridružio hiljadama seksualnih radnica i radnika, kao i onima koji ih podržavaju u njihovim zahtjevima da se prestane sa stigmom, diskriminacijom, zloupotrebom moći i svih ostalih manifestacija nasilja nad njima.

 U Crnoj Gori, kao i u ostatku svijeta, živi i radi veliki broj seksualnih radnica i radnika, koji svakodnevno trpe razne oblike nasilja od psihičkog i emotivnog do fizičkog i seksualnog nasilja. Veliki pečat stigme koji izaziva diskriminaciju od svih slojeva društva, čak i onih koji služe dobru svih građana naše zemlje, iz godine u godinu produbljuje jaz između ove kategorije stanovništva i državnih institucija zdravstvene i socijalne zaštite, odnosno policijskih i pravosudnih organa.

U proteklih godinu dana, Juventasove servise, koji se pružaju na nivou Crne Gore, posjetilo je približno 400 klijentkinja i klijenata koji su tražili i dobili pomoć od psihologa, psihijatra, socijalnih radnika, te upućeni nan neke od službi zdravstvene i socijalne zaštite, odnosno pribavili besplatne kondome, lubrikante i sterilni pribor za injektiranje. Servisi su otvoreni kroz projekat “Zdravlje na ulici”, koji je dio Programa podrške sprovođenju Nacionalne AIDS strategije u Crnoj Gori, koji sprovodi Ministarstvo zdravlja u Vladi Crne Gore, a pod pokroviteljstvom Nacionalne kancelarije UNDP I Globalnog Fonda za tuberkulozu, AIDS i malariju.

Napominjemo da se usljed dugogodišnje ekonomske krize broj osoba koje prodaju seksualne usluge za novac blago povećao, a da su na prvom mjestu ugrožene žene iz najnižih slojeva našeg društva, koje se većinom bore za sopstvenu i egzistenciju svojih porodica, svoje djece. Više od olivine klijentkinja i klijenata, koji su posjetili servise NVO, ima djecu predškolskog i uzrasta koji pohađa niže razrede osnovne škole, a koja činjenicom da im je neki od roditelja izložen nasilju I sama trpe nasilje.            

             Istraživanja, koja je Institut za javno zdravlje Crne Gore sprovodio u saradnji sa Juventasom (2008, 2010. i 2012.) ukazuju na nužnost planiranja i sprovođenja mjera zaštite seksulanih radnica od nasilja kojima su evidentno izložene, jačanju programa socijalne i zdravstvene zaštite, te iniciranja izmjena zakonskog okvira koji seksualni rad posmatra kao prekršajno djelo, osnosno jačanja institucionalnog okvira za bolju zaštitu prava osoba koje se bave seksulanim radom. 

Zbog svega ovog, obraćamo se državnim institucijama, medijima, ali i našem cjelokupnom društvu, da stane na kraju nasilju nad osobama koje pružaju seksualne usluge.

NVO Juventas tokom septembra 2013. godine započeo realizaciju teatarskih radionica u okviru projekta “Jačanje ličnog integriteta mladih“, koji je finansiran od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu. Projekat ima zvaničnu preporuku za realizaciju od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore, a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Atak.

Projekat ima za cilj poboljšanje ličnog integriteta mladih u Crnoj Gori uzrasta od 14-18 godina u pogledu povećanja njihove spremnosti da prijave koruptivna djela i da se ponašaju u skladu sa zakonom. Projektom je obuhvaćeno šest srednjih škola iz Podgorice, u kojima je planirano organizovanje 6 teatarskih radionica na temu korupcije u obrazovanju. Radionice su pažljivo dizajnirane od strane scenarista i reditelja, a realizuju ih profesionalni glumci uz podršku vršnjačkih edukatora. Svaka radionica se snima u cilju kreiranja individualizovanog video materiala za svaku školu, kojim se akcentuju osnovne poruke radionice i učenika/ca.

Do sada su realizovane tri teatarske radionice i to u Srednjoj elektrotehničkoj školi “Vaso Aligrudić”, Srednjoj ekonomskoj školi “Mirko Vešović” i Srednjoj građevinsko-geodetskoj školi “Ing. Marko Radević”. Svakoj od održanih radionica prisustvovalo je po 25-30 učenika/ca, koji su sjajno reagovali na ovakav neformalan način učenja kroz igru i glumu, dok su uprave uključenih škola pokazale veliku spremnost na saradnju. Korupcija kao društvena pojava koja se kosi sa pravilima etike i predstavlja  zloupotrebu javnih ovlašćenja za privatnu korist je  oštro osuđena od strane mladih, koji su poslali poruku potrebe njegovanja pravih vrijednosti kao osnovnih načela jednog društva, u cilju iskorijenjavanja korupcije na bilo kom polju.

U narednom periodu, Juventas će realizovati teatarske radionice u još tri podgoričke srednje škole, nadajući se da će biti podjednako uspješne i prihvaćene, kao i prethodne.

Ovim putem Vas obavještavamo da je 20.09.2013. godine, u 10:00h u izbjegličkom kampu Konik održan sastanak između predstavnika Uprave policije i sektor lidera iz kampa Konik, kao i stanovnika sektora A, B i C navedenog kampa. Sastanak je održan u organizaciji NVO Juventas i međunarodne organizacije Help– Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Sastanak je organizovan u cilju uspostavljanja intenzivnije saradnje između romskog stanovništva koji živi u izbjegličkom kampu na Koniku i Uprave policije, zbog potrebe ove populacije za hitrijiim rješavanjem problema vezanih za imovinske delikte, narušavanje javnog reda i mira i delikte iz oblasti stavljanja u promet psihoaktivnih supstanci. Pored stanovnika kampa Konik, sastanku su prisustvovali i predstavnici Crvenog krsta Crne Gore, Centra za socijalni rad, Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica, UNHCR-a, dok su na sastanku govorili: g-đa Ivana Vujović - predsjednica UO Juventas, g-din Predrag Savović - Načelnik Stanice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata, g-đa Biljana Knežević - Samostalni policijski komesar u Jedinici kriminalističke policije za suzbijanje maloljetničke delinkvencije, g-din Petar Marašević - Samostalni policijski komesar u grupi za borbu protiv droge Podgorica, g-din Predrag Jokić - Samostalni policijski komesar u Stanici kriminalističke policije za suzbijanje imovinskih delikata, g-din Željko Radunović, Komandir Stanice policije u naselju Konik, g-din Veljko Živković - vođa bezbjednosnog sektora, g-din Srećko Madžgalj - vođa bezbjednosnog sektora.

Ovaj sastanak je rezultirao informisanjem stanovnika kampa Konik o aktivnostima i ovlašćenjima Uprave police u kampu Konik, ali i informisanjem predstavnika Uprave policije o različitim pojedinačnim kriminalnim radnjama koje se u poslednje vrijeme dešavaju u kampu Konik. Kao rezultat poboljšane međusobne saradnje i ojačane komunikacije između stanovnika kampa Konik i Uprave policije, vjerujemo da će buduće rješavanje pomenutih problema teći brže i djelotvornije.

Održani sastanak je dio projekta "Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik”, koji se sprovodi u naselju Konik sa romskom populacijom od novembra 2012. godine. Glavni nosilac ovog projekta je HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, dok su ostali partneri na projektu pored Juventasa, Danski savjet za izbjeglice, Fond za obrazovanje Roma iz Budimpešte, Green Home i Pravni centar. Projekat je finansijski podržan od strane Delegacije Evropske unije, Vlade Crne Gore, Fonda za obrazovanje Roma iz Budimpešte, kancelarije UNHCR-a u Crnoj Gori i Danskog savjeta za izbjeglice.

Ovom prilikom Vas obavještavamo da će se 28. maja 2013. godine, u 12.00 časova u PR centru, ul. Josipa Broza 23A u Podgorici, održati konferencija za novinare povodom završetka projekta "Okupi ekipu", u organizaciji NVO Juventas.

Rezultati Juventasovog projekta "Okupi ekipu" ukazuju na postojanje omladinskog aktivizma među crnogorskim srednjoškolcima, koje je potrebno i ubuduće njegovati i podržavati.

Na konferenciji će biti predstavljene realizovane aktivnosti učenika iz četiri srednje škole u Crnoj Gori:

  • Gimnazija “30. septembar”, Rožaje
  • Srednja mješovita škola “Bećo Bašić”, Plav
  • Srednja elektrotehnička škola “Vaso Aligrudić”, Podgorica
  • Srednja mješovita škola “Danilo Kiš”, Budva

Učesnici, članovi učeničkih parlamenata svojih srednjih škola, imali su priliku da tokom devet mjeseci trajanja projekta sami osmisle, napišu i realizuju aktivnosti vezane za svoje učeničke parlamente.  Projekti su rezultirali pisanjem i štampanjem školskih novina, uređenjem školske biblioteke, kao i organizovanjem Državnog takmičenja u elektronici, podržanog od strane Ministarstva prosvjete.


Na konferenciji će govoriti:

  • Marija Ružić, koordinatorka omladinskog programa Juventas-a
  • Predstavnici učeničkih parlamenata.

 

Podgorica, 17.5.2013.

SAOPŠTENJE: Vratiti Predlog zakona na ozbiljnu doradu

Nevladine organizacije koje su inicirale Proglas protiv Predloga zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti ostaju pri stavu da je neophodno njegov tekst povući iz skupštinske procedure i vratiti na ozbiljnu doradu, a zatim organizovati i javnu raspravu.

Podržavamo amandmane koje su predložili SNP i Pozitivna Crna Gora, jer se odnose na nedostatke Predloga kojima se i mi protivimo.

Amandmani SDP koji su objavljeni na skupštinskom zasijedanju u utorak nijesu ni blizu onoga što je neophodno da bi se popravili temeljni nedostaci ovog zakona.

SDP je predložio da se poslodavcu osobe na porodiljskom odnosno roditeljskom odsustvu refundira iznos do najviše dvije prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini, a u skladu sa podacima Monstata. Iako ovaj predlog spašava one koji zarađuju do dvije prosječne plate u Crnoj Gori, a kojih je najviše, protivimo mu se iz principa, smatrajući da nijednu osobu, u ovom slučaju po pravilu ženu, ne treba dovesti u rizik kažnjavanja zbog toga što je zaslužila da ima platu veću od dvije prosječne u državi.

Uostalom, cilj koji se želi postići, tj. iznos koji bi na ovaj način bio ušteđen je minimalan i ne opravdava odustajanje od principijelnog postojećeg rješenja prema kojem se poslodavcu refundira pun iznos naknade za porodiljsko, tj. roditeljsko odsustvo.

Umjesto predloženog kažnjavanja poslodavca zbog odluke da zaposli trudnicu četiri mjeseca prije njenog porođaja (do tri mjeseca prije otvaranja porodiljskog bolovanja) tako što mu država uopšte neće refundirati naknadu zarade koju je dužan da isplaćuje trudnici prije, odnosno majci ili ocu poslije porođaja, SDP je predložio da se poslodavcu nadoknadi 30% zarade. Potpuno se protivimo i ovom predlogu, jer se i njime suzbija zapošljavanje trudnih žena u svakom slučaju, što ne bi smio biti cilj ovog zakona! Ako i postoje zloupotrebe u vidu fiktivnog zapošljavanja žena samo da bi se dobila naknada od države, onda takve zloupotrebe treba suzbijati na drugi način, jačanjem inspekcija, vladavinom prava, a ne de facto zabranom zapošljavanja trudnica i kršenjem njihovih ljudskih prava! Ovakav predlog u osnovi znači kršenje prava na rad i diskriminaciju žena. U praksi će se tako neopravdano spriječiti i zapošljavanje onih žena, koje su prije toga radile na određeno vrijeme. Iz istih razloga ne podržavamo predlog da se na bilo koji način kazne poslodavci koji zaposle trudnu ženu od 6 do 12 mjeseci prije njenog odlaska na trudničko bolovanje. Upozoravamo ponovo da će ovakva rješenja izvjesno obeshrabriti poslodavce da zapošljavaju sve mlađe žene i tako onemogućiti ostvarivanje rodne ravnopravnosti u praksi, za šta se Vlada inače zalaže, očigledno samo deklarativno.

Ne slažemo se ni sa predlogom SDP da se lična invalidnina po osnovu ”teškog invaliditeta” prevede na ”invaliditet od 70%” jer se licem sa teškim invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, smatra lice koje ima najmanje 50% invaliditeta, pa nema opravdanja za to da se ovim zakonom isključi pravo na invalidninu osobama sa invaliditetom od 50-70%, a posebno da se to pravo veže uz radnu sposobnost što je suštinski protivno definisanju invaliditeta sa aspekta ljudskih prava, tj. definicijom koja se koristi u Preambuli Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. I u tom smislu i svemu ostalom podržavamo predloge amandmana na Predlog zakona Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Savez slijepih Crne Gore.

Posebno smo zatečeni činjenicom da Socijaldemokratskoj partiji u Crnoj Gori uopšte ne smeta član 29 Predloga zakona kojim se radno sposobnim nezaposlenim roditeljima pravo na osnovnu socijalnu pomoć – materijalno obezbjeđenje – uskraćuje za 3 mjeseca godišnje! Potpuno podržavamo amandmane SNP i Pozitivne Crne Gore kojima je predloženo brisanje ovog zastrašujućeg člana kojim se podstiče siromaštvo i siva ekonomija i koji bi se posebno pogubno odrazio na djecu, koja bi u tom slučaju ostala čak i bez dječjeg dodatka!
Podržavamo u načelu predloge da iznosi socijalne pomoći prate ekonomske pokazatelje, odnosno da prate troškove života, jer se jedino tako može obezbijediti da se ti stvarni troškovi nekako podnesu. Međutim, predlog SDP-a u ovom dijelu smatramo nepotrebno komplikovanim. Osim toga zarade u Crnoj Gori bilježe pad, a i kada imaju pozitivan trend kretanja on je mnogo manji od troškova života što bi u ovom momentu značilo da iznos socijalnih davanja smanjuje. Osnove visine materijalnog obezbjeđenja treba odrediti u odnosu na apsolutnu liniju siromaštva (kao u Hrvatskoj) i/ili cijenu potrošačke korpe i obezbijediti da se usaglašavaju sa indeksom potrošačkih cijena (kao u Srbiji), odnosno troškovima života..

Podržavamo predlog HGI da se pravo na dječji dodatak proširi na svu djecu u porodici, ali i da iznos tog dodatka treba povećati, i obezbjediti da on progresivno raste za svako naredno dijete, kao npr. u Sloveniji.

Ponavljamo da nesposobnost države da spriječi i kažnjava zloupotrebe u praksi ne smije biti opravdanje za uskraćivanje prava, posebno ne ugroženih kategorija stanovništva kao što su siromašni, ili žene koje su ionako u permanentnom riziku od diskriminacije u crnogorskom patrijarhalnom društvu.

Podsjećamo i da je postojeći Predlog zakona u suprotnosti sa obavezom Crne Gore da do oktobra 2015. ispuni preporuke Komiteta Ujedinjenih nacija za zabranu diskriminacije žena, objavljenih 21. oktobra 2011. U članu 28 d) stoji da Komitet državi potpisnici preporučuje da efektivno primijeni postojeće i usvoji dodatne politike i ciljane mjere sa utvrđenim rokom za ostvarivanje postavljenih ciljeva i indikatorima, da bi se ostvarila suštunska jednakost muškaraca i žena na tržištu rada, poboljšala zaposlenost žena,uključujući žene iz RAE populacije, eliminisala profesionalna segregacija i smanjio jaz u zaradama između žena i muškaraca“.

Proglas protiv usvajanja Predloga zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti do sada je podržalo potpisima oko 7,5 hiljade građana, a sa njihovim prikupljanjem i dalje nastavljamo putem portala www.roditelji.me. Predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću predali smo do sada 6.778 potpisa uz zahtjev da o njihovom broju obavijesti poslanike u parlamentu. Tekst proglasa je do sada potpisalo oko 50 nevladinih organizacija u Crnoj Gori i Unija slobodnih sindikata.

Srdačno,
 

Akcija za ljudska prava 
Tea Gorjanc Prelević

Udruženje Roditelji
Kristina Mihailović

Centar za ženska prava
Maja Raičević

Unija slobodnih sindikata  
Srđa Keković

SOS telefon Nikšić
Nataša Međedović

ANIMA,Kotor Crne Gore
Ljupka Kovačević

Sigurna ženska kuća 
Ljiljana Raičević

Juventas
Ivana Vujović

NVO Juventas već petu godinu zaredom obilježava 17.maj, Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije.

U petak 17. maja NVO Juventas će na pres konferenciji koja će se održati u PR centru u 10h predstaviti rezultate istraživanja među učenicima/cama srednjih škola o stavovima vezanim za seksualnost, seksualnu orijentaciju i partnerske odnose.

U istraživanju je učestvovalo 1599 srednjoškolaca/ki od prvog do četvrtog razreda iz cjelokupne Crne Gore, a cilj istraživanja je bio uvid u razmišljanja mladih o seksualnosti, seksualnoj orijentaciji, partnerskim odnosima i zastupljenosti ovih tema u nastavi, odnosu prema poštovanju ljudskih prava, seksualnih manjina, kao i razumijevanje faktora koji utiču na iznijeti stav, razmišljanje i ponašanje prema različitosti.

Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Ministarstvom prosvjete Crne Gore u okviru projekta “MI UČIMO NEDISKRIMINACIJU”, podržanog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.

Pres konferenciju će otvoriti njena ekselencija Sue K. Brown, ambasadorka SAD u Podgorici.

Agendu konferencije možete preuzeti ovdje.

Juventas je u srijedu (10. aprila) pred kraj radnog vremena dobio poziv od Ministarstva za ljudska i manjinska prava da uzme učešće na završnoj raspravi o Nacrtu ''Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba“ zakazanoj za petak, 12. aprila u 11 sati.

 Juventas je, i pored brojnih propusta u organizaciji završne rasprave, najprije prihvatio poziv. Međutim, nakon veoma neprijatnih poruka koje su predstavniku Juventasa upućene od strane Ministra za ljudska i manjinska prava u četvrtak 11. aprila, postalo je jasno da je u pitanju fingiranje transparentnosti procesa u kom ne postoje osnovni uslovi koji garantuju da će konstruktivna kritika biti saslušana.

Na sastanku predstavnika Juventasa i Ministra za ljudska i manjinska prava, doživljen je nekonstruktivan, uvredljiv odnos koji je bio praćen prijetećim tonom sa porukom da će Ministarstvo uskoro podržati finalni tekst Strategije "makar ona bila najgora", a da dalji komentari usporavaju proces. Ministar je konstatovao da je iskazana zainteresovanost Juventasa za kvalitet finalnog ishoda već usporila proces i prolongirala prethodno postavljene rokove za usvajanje dokumenta, ali i zakazivanje sjednice Savjeta za zaštitu od diskriminacije.

Uzimajući ovaj stav Ministarstva u obzir, proces prikupljanja komentara, javne, a posebno završne rasprave je obesmišljen.

Važno je istaći da je Juventas jedini pozvani učesnik završne rasprave koji nema svog predstavnika u Radnoj grupi koja je finalizovala dokument, dakle jedini pozvani učesnik koji može imati različito mišljenje u odnosu na Radnu grupu. Ujedno, Juventas je jedni pozvani učesnik završne javne rasprave kome nije poslat dokument o kome će se na završnoj raspravi govoriti, iako je isti više puta zatražen kako bi se organizacija na odgovoran način pripremila za završnu raspravu o nacrtu Strategije.

Na završnu raspravu o nacrtu Strategije, zakazanu za 12. april Ministarstvo nije pozvalo druge nevladine organizacije koje su dale kritički osvrt na tekst nacrta Strategije, tokom i nakon javne rasprave organizovane 22. februara ove godine, a koje nemaju svoje predstavnike u Radnoj grupi koja je pisala finalni nacrt dokumenta. Na završnu raspravu o nacrtu Strategije nisu pozvane ni one organizacije i pojedinci koji su prisustvovali prethodnoj javnoj raspravi, a nisu imali priliku da daju komentar tokom rasprave. Na završnu raspravu o nacrtu Strategije nisu pozvani ni mediji.

Posmatrajući odnos i poruke Ministarstva u kontekstu upitnog načina organizovanja prethodne javne ali i završne rasprave o Nacrtu Strategije, očigledno je da poziv na završnu raspravu upućen Juventasu ne predstavlja čin otvorenosti, već kontinuitet zloupotrebe procesa. Ostaje bojazan i da je Ministarstvo upravo demonstriralo nov pristup selektovanja učesnika javnih rasprava sa ciljem kontrolisanog kreiranja većine koja podržava unaprijed dogovorene stavove. Odatle i dodatan motiv za reagovanjem, jer je proces finalizovanja Strategije ukazao na brojne veoma zabrinjavajuće manjkavosti u pristupu zaštiti ljudskih prava tijela koja pripadaju ovom resoru.

S toga je Juventas juče, par sati prije održavanja završne rasprave uputio pismenu inicijativu Radnoj grupi kojoj je povjeren odgovoran zadatak finalizovanja nacrta Strategije da insistira na javnosti, te organizuje završnu raspravu koja je javna i na koju su pozvane zainteresovane strane i mediji. Takođe, zatraženi su još jednom pismeni odgovori na date komentare, kao i završni tekst Nacrta Strategije kako bi organizaciji bilo omogućeno da se odredi prema njemu.

Juventas je par sati prije održavanja završne rasprave obavijestio Radnu grupu o razlozima zbog nije uzeo učešće u završnoj raspravi o nacrtu Strategije, ali i da ostaje zainteresovan za proces i učešće u raspravi koja je organizovana u skladu sa principima transparentnosti, odgovornosti, poštovanja dostojanstva ličnosti i antidiskriminacije. 

NVO Juventas je danas odbila učešće u završnoj raspravi o dokumentu pod nazivom “Strategija za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba” iz razloga netransparentnosti ovog procesa.

Juventas je prošle srijede (10. aprila) pred kraj radnog vremena dobio poziv da uzme učešće na završnoj raspravi o nacrtu ''Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba“ koja je planirana da bude održana danas, u petak, 12. aprila u 11 sati. Juventas je najprije prihvatio poziv, ali, nakon veoma neprijatnih poruka koje su Juventasu upućene na sastanku organzovanom sa Ministrom za ljudska i manjinska prava u četvrtak 11. aprila Juventas je zaključio da je u pitanju fingiranje transparentnosti procesa i da ne postoje osnovni uslovi koji garantuju da Juventasovo mišljenje bude makar saslušano na zakazanoj završnoj raspravi.

Nakon poziva za učešće u završnoj raspravi, Juventas je zatražio, ali nije dobio dokumenta koja su neophodna da bi se organizacija na odgovoran način pripremila za završnu raspravu o nacrtu Strategije:

1. Pismeni odgovor na ranije dostavljene Juventasove komentare na radnu verziju finalnog nacrta ''Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba".

2. Unaprijeđeni tekst Nacrta ''Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba" o kom će se raspravljati na sastanku.

3. Zapisnike sa svih dodadašnjih sastanaka radne grupe koja je pisala ''Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba" na osnovu nacrta "Strategije protiv homofobije i transfobije".

Na juče organizovanom sastanku sa Ministrom za ljudska i manjinska prava doživljen je nekonstruktivan, uvredljiv odnos koji je bio praćen prjetećim tonom sa porukom da će Ministarstvo uskoro podržati finalni tekst Strategije "makar ona bila najgora", a da dalji komentari usporavaju proces. Obaviješteni smo i o stavu Ministarstva da je naša zainteresovanost za kvalitet finalnog ishoda usporila proces i prolongirala prethodno postavljene rokove za usvajanje dokumenta, ali i zakazivanje sjednice Savjeta za zaštitu od diskriminacije. Uzimajući ovaj stav Ministarstva u obzir, proces prikupljanja komentara, te same javne rasprave je obesmišljen, kao i naše učešće u tom procesu, s obzirom da nam se u kontinuitetu zamjera što smo iskazali svoje mišljenje, umjesto da smo „klimnuli glavom“ ili se makar suzdržali od iznošenja svog stava. S toga, Juventas ne pristaje da bude dekor u procesu koji pati od mnogih manjkavosti na koje smo u kontinuitetu ukazivali, a za koje nemamo informaciju da su uklonjene.

Na završnu raspravu o nacrtu Strategije, zakazanu za danas nisu pozvane druge NVO koje su dale kritički osvrt na tekst nacrta Strategije, tokom i nakon javne rasprave organizovane 22. februara ove godine. Na završnu raspravu o nacrtu Strategije nisu pozvane ni one organizacije i pojedinci koji su prisustvovali prethodnoj javnoj raspravi, a nisu imali priliku da daju komentar tokom rasprave. Na završnu raspravu o nacrtu Strategije nisu pozvani ni mediji.

S obzirom da smo jedina strana koja je pozvana na završnu raspravu o nacrtu Strategije, a koja ne posjeduje dokumenta o kojima ce se raspravljati, dolazimo do zaključka da u pitanju nije dobra namjera već kontinuitet zloupotrebe procesa. Ostaje bojazan i da je u pitanju novi pristup selektovanja podobnih učesnika javnih rasprava sa ciljem kreiranja većine koja podržava unaprijed dogovorene stavove, a koji će primjenjivati Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i na proces izrade svih narednih dokumenata, što je i dodatan motiv za naše javno reagovanje.

Uzimajući u obzir uznemirujuće poruke koje su došle iz Ministarstva kao i pobrojana dokumenta koja nam nisu dostavljena, iako smo pozvani na završnu raspravu, izražavamo žaljenje zbog ovog pristupa i poziv da se proces redefiniše kako bi se omogućili jednaki uslovi za sve učesnike u procesu i zaustavila se diskriminacija LGBT osoba na bazi pripadanja određenoj organizaciji.

Juventas je danas pozivao Radnu grupu kojoj je povjeren odgovoran zadatak finalizovanja nacrta Strategije da insistira na javnosti, te organizuje završnu raspravu koja je javna i na kojoj su uključeni sve zainteresovane strane i mediji. Takođe, tražili smo jo jednom da nam se pošalju pismeni odgovori na naše komentare, kao i završni tekst kako bi mogli da se odredimo prema njemu.

Zbog svega navedenog, Juventas neće danas uzeti učešće u najavljenoj završnoj raspravi o nacrtu Strategije, ali ostaje zainteresovan za proces i učešće na novoj završnoj raspravi koja je organizovana u skladu sa principima transparentnosti, odgovornosti, poštovanja dostojanstva ličnosti i antidiskriminacije.

Juventas izrazava posvećenost ljudskim pravima i nastavlja sa aktivnostima sa ciljem unapređenja opšteg ambijenta za uživanje ljudskih prava bez diskriminacije u odnosu na bilo koje lično svojstvo.

NVO Juventas obavještava javnost da je Crnogorski portal za LGBT zajednicu www.montenegro-gay.me juče ponovo bio meta dva hakerska napada u toku svega nekoliko sati. Tokom samo 15 dana, Montenegro Gay Portal je bio meta hakerskih napada ukupno tri puta. Jučerašnji hakerski napadi za posljedicu su imali brisanje kompletnih podataka sa servera Montenegro Gay Portala.

Juče oko 18:00 sati Juventasov tim koji radi na www.montenegro-gay.me portalu je primijetio da je pristup sajtu onemogućen, te ostavljena poruka da je portal hakovan. Nekoliko sekundi poslije otvaranja portala vršena je automatska redirekcija na stranicu koja obiluje homofobičnim sadržajima.

Oko 23:00 sata, portal je bio meta ponovnog napada kada su hakeri zamijenili početnu stranicu portala sa novom fotografijom sa kosturskom glavom i ostavili poruku sa potpisom.

Podsjećamo da je www.montenegro-gay.me portal od februara 2009. godine, kada je počeo sa radom, ukupno četiri puta bio meta hakerskih napada od kojih je onaj zabilježen 2010. godine kao i jučerašnji izvršen na način da su obrisani svi podaci sa server, i 2010. godine za posljedicu imao prekid rada portala od nekoliko mjeseci usljed brisanja i oštećenja većine podataka sa servera.

Ovom prilikom napominjemo da današnji hakerski napad smatramo krivičnim djelom izazivanja i raspirivanja mržnje učinjeno sa ciljem izazivanja straha kod LGBT osoba u Crnoj Gori, kao i direktno kršenje prava na slobodu izražavanja LGBT osobama u Crnoj Gori.

Hakerski napadi će biti prijavljeni Upravi policije Crne Gore, te očekujemo da će nadležne institucije preduzeti sve mjere i radnje na uspješnom otkrivanju i sankcionisanju izvršilaca ovog krivičnog djela.

Montenegro Gay Portal će ponovo biti u funkciji tokom dana i nastaviti da bez straha, kao i tokom prethodne četiri godine, pravovremeno i objektivno obavještava crnogorsku LGBT zajednicu i javnost o svim informacijama u vezi sa ljudskim pravima LGBT osoba iz Crne Gore, regiona i svijeta.

Okrugli sto pod nazivom“Ljudska prava korisnika droga u Crnoj Gori” je finalna aktivnost koju Juventas i Centar za monitoring i istraživanja - CEMI organizuju u okviru projekta “Istraživanje slučajeva kršenja ljudskih prava korisnika droga u pravosudnom sistemu Crne Gore”. Okrugli sto će biti održan u srijedu, 20.03. 2013. u periodu od 10h do 15h u multimedijalnoj sali PR centra (Podgorica, Bulevar Josipa Broza 23/A, I sprat).

Osnovni cilj projekta “Istraživanje slučajeva kršenja ljudskih prava korisnika droga u pravosudnom sistemu Crne Gore” je smanjenje nivoa kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori. Specifični cilj projekta je da se identifikuju i istraže slučajevi kršenja ljudskih prava korisnika droga u istražnom i pravosudnom sistemu Crne Gore, sa aspekta primjene domaćih i međunarodnih standarda vođenja fer i pravičnog krivičnog postupka, kao i postupanja prema optuženima tokom istražnih radnji. Projekat je finansijski podržan od strane Insituta za otvoreno društvo iz Budimpešte.

Nevladine organizacije Juventas i CeMI su nakon sprovođenja obimnog istraživanja sprovedenog tokom 2011. i 2012. godine izradili izvještaj sa setom preporuka koje će biti predstavljene na Okruglom stolu.

Okrugli sto će u ime Vlade Crne Gore, otvoriti potpredsjednik Vlade i ministar pravde Duško Marković i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.

Agendu okruglog stola možete preuzeti ovdje.