Mreža za zaštitu djece od nasilja uticaće na primjenu i usklađivanje zakonodavnih propisa i stručne prakse u Crnoj Gori sa evropskim i međunarodnim standardima, a četvorodnevna obuka, kojoj su članica te Mreže prisustvovale, omogućila im je, kako je saopšteno, jačanje kapaciteta.

Obuka je održana u Petrovcu, u okviru projekta Unaprjeđenje zaštite djece u Dječjem domu Mladost  i djece korisnika odabranih NVO u Crnoj Gori, koji je podržao UNICEF Crne Gore.

Socijalna radnica u NVO Juventas, Nina Šćepanović, kazala je da članice Mreže aktivno rade na jačanju kapaciteta, na razvoju informacija, kao i na prenošenju znanja u određenim oblastima zavisno od aspekta djelovanja tih organizacija.

„Na ovom četvorodnevnom treningu smo se okupili kako bi jačali kapacitete članica ove Mreže i kako bi kreirali Inicijative za dalji razvoj i održivost same mreže“, rekla je Šćepanović.

Ona je istakla da je Mreža za zaštitu djece od nasilja prva mreža takvog tipa u Crnoj Gori.

„Glavni cilj ove Mreže je zaštita djece od svih oblika i svih vrsta nasilja, kao i stvaranje bezbijednog i sigurnog okružena za svu djecu, njihov razvoj i kvalitetan život“, navela je Šćepanović.

Socijalna radnica u Udruženju Roditelji, Katarina Čarapić, kazala je da to Udruženje pruža besplatnu podršku roditeljima i starateljima u Crnoj Gori putem anonimne SOS roditeljske linije, a koja doprinosi, kako je ocijenila, sprječavanju i smanjenju kažnjavanja djece.

„Linija je obezbijedila mjesto gdje će moći da se posavjetuju o svim pitanjima u oblasti vaspitanja djece, poboljšanju njihovih roditeljskih kompetencija i komunikacije sa djecom, a sve u cilju prevencije nasilja“, pojasnila je Čarapić.

Ona je kazala da je četvorodnevni trening doprinio daljem radu kojim će, kako je kazala, Udruženje nastojati da pruži podršku svim roditeljima koji zatraže pomoć.

„Uzimajući u obzir važnost ove Mreže, vjerujem u uspješnost njenog daljeg funkcionisanja i nakon završetka projekta, obzirom da su naše kompetencije i znanje itekako unaprijeđene i to treba iskoristiti na kvalitetan način“, istakla je Čarapić.

Psihološkinja u NVO SOS telefon za djece i žene žrtve nasilja Podgorica, Nikolina Boljević, kazala je da je ta NVO u prethodnih godinu, prošla veliki broj edukacija i seminara, koji su im pomogli u daljoj realizaciji projekta i razvoju Mreže.

„Obuke su doprinijele produbljivanju našeg znanja na temu prevencije i zaštite djece od nasilja, kao i svih oblika zanemaivanja. Takođe su doprinijele jačanju kapaciteta unutar organizacija, kao razmjeni iskustava između organizacija članica Mreža, a sve u cilju obezbjeđivanja što kvalitetnijeg i bezbijednijeg okruženja za samo dijete, što je ujedno i cilj Mreže“, ocijenila je Boljević.

Edukatorka i ekspertkinja za pitanja zlostavljanja i zanemarivanja djece, Lidija Milanović, navela je da je formiranje Mreže važan trenutak, jer podrazumijeva, kako je pojasnila, primjenu i usklađivanje zakonodavnih propisa i stručne prakse sa evropskim i međunarodnim standardima.

„Konvencija o pravima djeteta, preporuke Savjeta Evrope i ostali propisi i prakse su ključni mehanizmi koji omogućavaju zaštitu prava djece u svim aspektima njihovog odrastanja. Mi smo se, na ovom seminaru, fokusirali na zaštitu djece od zlostavljanja i zanermarivanja, kao jedan od najvažnijih oblika zaštite života i zdravlja djece“, kazala je Milanović.

Ona je istakla da razvoj Mreže treba da omogući da se organizacije članice fokusiraju na problem djece, obzirom da u Mreži, kako je pojasnila, postoje organizacije koje se bave nasiljem nad ženama i kojima su djeca u drugom fokusu.

„Ovom obukom smo predvidjeli da se unaprijedi poznavanje razvoja djece, mehanizma djelovanja traume, kako zlostavljanje i zanemarivanje djeluje na razvoj djece, koje su to posljedice i da prepoznamo faktore nasilja nad djecom, jer su oni vezani i za društveni sistem, lokalne zajednice, porodicu i za samo djete“, rekla je Milanović.

Ona je kazala da je drugi dio obuke bio usmjeren na mogućnosti djelovanja Mreže na razvoj politika i praksi, kao i na definisanje ciljeva zagovaranja.

Kako je navela, utisak predstavnika NVO na obuci je da je zakonodavstvo u Crnoj Gori relativno usklađeno sa evropskim propisima i raznim preporukama, ali da nedostaje primjena istih.

„To je jedan od problema na kojima će Mreža sigurno morati da radi, kao i da sagleda koji su to uslovi i zašto se usvojena zakonska dokumenta i donijeti propisi ne primjenjuju“, rekla je Milanović.

Ona je kazala da se fizičko nasilje nad djecom relativno lako prepoznaje, a da je neophodno podsticati edukaciju i kompetencije stručnih lica o emocionalnom i seksualnom nasilju.

„Jedan od važnih faktora, kako su učesnici obuke naveli, jeste i razvoj kompetencije stručnjaka koji rade sa djecom za prepoznavanja nasilja nad djecom, pogotovu u pogledu emocionalnog i seksualnog nasilja, koja se najteže otkrivaju“, istakla je Milanović.

Mrežu čini osam organizacija: Udruženje Roditelji, Centar za romske inicijative, SOS Nikšić, SOS Podgorica, Nacionalno udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, Defendologija, Centar za ženska prava i Juventas, koji i koordinira radom Mreže.

 

 

Oktobar je važan mjesec za interpolne i transrodne osobe. Dok se 22. oktobar obilježava kao Međunarodni dan depatologizacije trans identiteta, 26. oktobar je Međunarodni dan podizanja svijesti o interpolnim osobama. U vremenu kada su naši identiteti i tijela i dalje patologizovani, podižemo glas ukazujući na probleme sa kojima se susrijećemo, zbog dugogodišnje štete koja je nanijeta našim zajednicama, upravo samom patologizacijom.

U julu 2018. godine, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je u procesu revizije Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-11), izbrisala cijelo poglavlje koje je kategorizovalo trans identitete u oblast mentalnih poremećaja. Ova promjena je napravila presedan u načinu na koji medicinska struka gleda transrodne osobe, te poslala snažnu poruku koja ima za cilj da smanji diskriminaciju i stigmu sa kojom se susrijećemo prilikom pristupa zdravstvenim uslugama, naročito onima koje su usmjerene na mentalno zdravlje.

Međutim, uprkos brojnim naporima interpolnih aktivista_kinja, SZO je odbila da depatologizuje interpolne osobe, ostavljajući varijacije u polnim karakteristikama obilježene kao poremećaje. Promjena koja je od ključnog značaja za kvalitet života interpolnih osoba, nije se desila niti nakon urgiranja UN-ovih tijela za zaštitu ljudskih prava 2009, niti Rezolucije Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope koja je pozvala zemlje članice da ukinu medicinske intervencije nad interpolnim osobama. Ovakav stav medicinske struke donosi ogromnu štetu interpolnim osobama.

Operacije „normalizacije pola“ se sprovode nad interpolnim bebama već više od 70 godina, često u tajnosti, bez obavještavanja roditelja o tome. Čak i onda kada su roditelji obaviješteni, pod pritiskom da njihovo dijete uklope u rodne norme, ovakve operacije se dešavaju, ostavljajući trajne posljedice na tijela i živote interpolnih osoba. U posljednjih nekoliko decenija, mnoge interpolne osobe su nakon godina života provedenih u sramu i strahu, progovorile, dijeljeći iskustva puna bola, koja govore o posljedicama poput seksualne disfunkcije, neplodnosti, konstantnih bolova, pripisivanja roda koji ne osjećaju kao svoj, te življenja u stigmi, skrivanju zbog različitog tijela, trauma koje su povezane sa narušenim tjelesnim integritetom. Sva ova iskustva rezultat su zdravstveno neindikovanih medicinskih intervencija koje su imale za cilj isključivo da uklope tijela interpolnih beba u društvene rodne norme.

Danas, kad interpolna zajednica raste, kada interpolne osobe govore u svoje ime, zahtijevamo da naša tijela i naši umovi ne budu patologizovani. Zahtijevamo da nas društvo ne tjera u kutije i okove koje je samo sebi nametnulo, a naročito da to ne radi medicinska struka koja je položila zakletvu čija je osnova – Ne naškodi! Mi, interpolne i transrodne osobe slavimo različitost svojih tijela i identiteta, te odbijamo dvije ponuđene opcije i vjerujemo da smo mnogo više od binarnog shvatanja roda i tijela.

Povodom Dana svijesti o interpolnim osobama, pozivamo sve koji_e se zalažu za ljudska prava, te poštovanje i dostojanstven tretman svih osoba u društvu – ujedinimo se u borbi protiv opresivnih mehanizama koji nam onemogućavaju da postojimo onakvi_e kakvi_e jesmo. Pozivamo medicinske stručnjake_inje da zauzmu jasan stav koji radi u najboljem interesu onih koje štite, a koji je zasnovan na informisanom pristanku, te poštovanju tjelesnog integriteta i naših identiteta. Danas podižemo svijest o interpolnim osobama i apelujemo na preduzimanje konkretnih radnji kako bi se zaustavilo kršenje našeg prava na sopstveni život!

Trans Mreža Balkan

InterAct

XY Spectrum

Asocijacija Spektra

Trans Aid

LGBTIQ Asocijacija „Queer Montenegro“

NVO „Juventas“

Dugine Obitelji

Da se zna

Sarajevski otvoreni centar

Zagreb Pride

LORI

Egal

 

NVO Juventas je dobio produzenje sertifikata za ISO: 9001 za 2019. godinu 15.oktobra 2018.godine.

Kroz proces revizorske provjere , sistem menadžmenta pokazao je potpunu usaglašenost sa zahtevima i procesima  uspostavljenim kroz ISO standard u oblastima -Pružanje usluga u oblasti direktne podrške osobama u riziku od socijalne isključenosti i socijalno isključenima i standardizacije tih usluga. 

Jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva, institucija i medija. Istraživanje, kreiranje politika i zastupanje.  

 

U periodu od septembra do januara tekuće godine, NVO Juventas će sprovoditi pružanje psihosocijalne podrške osuđenim licima sa istorijom korišćenja psihoaktivnih supstanci. Aktivnosti su dio projekta „Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica u Crnoj Gori“ koji u našoj zemlji implementira Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, a koji finansira Savjet Evrope i Evropska Unija.  Podrška se sprovodi kroz grupni rad sa osuđenim licima, a psihosocijalnu podršku pružaju psihoterapeutkinja Tatijana Đurišić i socijalna radnica Marija Radović.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je jačanje kompencija osuđenih lica u cilju unaprijeđenja šansi za uspješnu reintegraciju u društvo nakon izlaska. Posebna pažnja je usmjerena na unaprijeđenje njihovih znanja i vještina u odnosu na sledeće teme: krvlju i seksualno prenosive infekcije, liječenje bolesti zavisnosti, predoziranje, zdravstvena zaštita, prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, zapošljavanje i drugih značajnih tema.

 

Milić Marija, koordinatorka programa direktne asistencije za osobe koje koriste droge, i Vujović Mladen, vršnjački radnik Nvo Juventasa, danas su u sklopu projekta „Zdravi stilovi života“ posjetili školu Savo Pejanović, i učenicima 6 i 7 razreda, kao i zainteresovanim nastavnicima, održali radionice na temu „Prevencija narkomanije“.

Djaci 6 i 7 razreda su imali priliku da čuju sve o bolesti zavisnosti, vrstama psihoaktivnih supstanci, značaju odabira pravih izbora i načinima kako da kažu „NE“ ukoliko se nađu u situaciji da im neko ponudi psihoaktivne supstance. Takođe, imali su priliku da čuju načine na koje psihoaktivne supstance utiču na organizam, koje sve posljedice mogu ostaviti, kao i istinitu priču o dječaku koji je na nagovor društva počeo da koristi psihoaktivne supstance. Učenici su aktivnim učešćem u radionicama dali svoj doprinos i impute predavačima o tome šta ih brine u toku odrastanja, a da je vezano za bolesti zavisnosti.

Ovo je samo jedna od nekoliko osnovnih škola u kojima će zaposljeni Nvo Juventasa održavati edukativne radionice ovog tipa u toku mjeseca oktobra.

 

Koalicija Saradnjom do cilja, koju čini 100 NVO, poziva Ministarstvo javne uprave da hitno objavi poziv za kofinansiranje projekata i programa NVO finansiranih iz fondova EU, i time ispuni svoju zakonsku obavezu.

Vlada Crne Gore je donijela Uredbu o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa podržanih iz fondova Evropske unije, koja je objavljena u Službenom listu CG broj 64/2018.

Podsjećamo, Vlada je bila u obavezi da ovu Uredbu  donese još u januaru ove godine, ali je to učinila sa zakašnjenjem od punih osam mjeseci. To ne smije biti razlog da se poziv za kofinansiranje projekata u ovoj godini ne objavi, odnosno da se u ovoj godini ne izvrši zakonska obaveza. Korisnici projekata i programa NVO ne smiju trpjeti štetu zbog neažurnosti Vlade u izvršavanju  svojih poslova.

Očekujemo da MJU u hitnom roku objavi poziv, kako bi se postupak kofinansiranja projekata i programa finansiranih iz fondova EU okončao do kraja kalendarske godine.

Ukoliko se poziv ne objavi, bićemo uvjereni da je Vlada sa jasnom namjerom odlagala donošenje Uredbe, kako u ovoj godini ne bi dodijelila sredstva za ovu svrhu, te na taj način otežala realizaciju projekata, a time i  rad nevladinih organizacija.

S obzirom na to da je riječ o projektima EU, Koalicija NVO Saradnjom do cilja  će o ovom zahtjevu, kao i do sada obavijestiti Delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori.

Koalicija NVO Saradnjom do cilja trenutno okuplja 100 nevladinih organizacija iz čitave Crne Gore i predstavlja najveću organizovanu koaliciju NVO u Crnoj Gori.

 

Ana Novaković, predsjednica Upravnog odbora

 

 

 

Rezultat referenduma u Rumuniji pokazao je da građani ne podržavaju nazadne politike po pitanju ljudskih prava, a Crna Gora je na dobrom putu da kreira poštujuće okruženje za sve, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet smatraju u nevladinoj organizaciji (NVO) Juventas.

Građani Ruminije su se, na dvodnevnom referendumu koji je održan proteklog vikenda, izjašnjavali o prihvatanju ustavnog amandmana prema kojem bi brak bio definisan kao zajednica muškarca i žene, umjesto zajednice supružnika, ali referendum nije uspio, jer je izašlo samo 20,4 odsto građana, a odziv od 30 odsto je bio uslov da bi bio validan.

Programska direktorica u NVO Juventas, Jelena Čolaković, kazala je u izjavi za PR Centar, da bi sve države trebalo da idu ka tome da organizuju referendume, kako bi se unaprijedio zakonodavni okvir, a ne da bi se, kako je kazala, unazadila državna politika po pitanju ljudskih prava.

„Rezultat referenduma u Rumuniji sam posmatrala kao nešto što je ohrabrujuće u moru konzervativnih politika, koje sada, sve više dobijaju maha. To je ipak država Evropske unije (EU) i od te Unije očekujemo maksimum u kontekstu standarda, koje zagovara. A vjerujem da će Crna Gora na tome putu biti samo bolja i da neće imati ovakve vrste ispada“, rekla je Čolaković.

Rezultat referenduma je, kako je kazala, pokazao da građani Rumunije ne vjeruju slijepo konzertvativnim i nazadnim politikama i da, kako je dodala, za sebe i pripadnike LGBT zajednice žele bolji život.

„Ohrabrujuća je poruka da je narod rekao „ne“ konzervativnoj i nazadnoj politici, koja je pokušala da progura nešto što bi bilo ogroman korak unazad“, istakla je Čolaković.

Prema njenim riječima, referendum je organizovan pošto-poto, trajao je dva dana i za njega je bio propisan minimalni cenzus od 30 odsto.

„Ali i pored svega toga, narod Rumunije je pokazao da zna da razmišlja svojom glavom, što uvijek očekujem od građana bilo koje države. Narod Rumunije je vidio koliko diskriminacija košta. U ovom konkretnom slučaju, kompletan proces je koštao 40 miliona, kako bi politika bila retrogradnija i kako bi unazadila ljudska prava u konkretnoj zemlji“, navela je Čolaković.

Crna Gora se, kako je ocijenila, nalazi na putu koji ide ka unaprjeđenju ljudskih prava.

„Vodimo računa o tome kakve zakone donosimo. Vodimo računa da u njima svi građani Crne Gore prepoznaju mehanizam, koji ih štiti, koji može za njih da znači bolje. Vjerujem da će građani u Crnoj Gori biti ti koji će podržati kompletno unaprijeđenje i da ćemo u narednom periodu moći da kažemo da živimo u državi, koja je srećnija i u kojoj su svi njeni građani podjednako tretirani i zaštićeni“, kazala je Čolaković.

Kada je riječ o pravima LGBT osoba u Crnoj Gori je, kako smatra, potrebno još raditi na njihovom unaprjeđenju. 

„Do kraja godine nas očekuju značajnije zakonodavne promjene. Vjerujemo da u narednom periodu itekako ima mjesta za poboljšanje. Vjerujemo da sada imamo adekvatne partnere, da smo svi na istoj talasnoj dužini. Govorim o nacionalnim institucijama i organizacijama, koje učestvuju u cijelom procesu, ali i o lokalnim samoupravama, koje će tokom ove i naredne godine raditi na tome da kreiraju poštujuće okruženje za sve građane, bez obzira na seksualnu orijentaciju i rodni identitet“, navela je Čolaković.

U narednom periodu će, kako je najavila, u pet opština u Crnoj Gori, biti urađeni akcioni planovi koji se vezuju za borbu protiv homofobije i transfobije.

„Na taj način ćemo, polako, djelovati lokalno, a misliti i na sveopšti nacionlani kontekst“, rekla je Čolaković.

 

 

 

27. i 28. septembra 2018. godine u Budvi održana je radionica o jačnju sistema monitoringa i evaluacije (Monitoring and evaluation system strenghtening- MESS). Ovo je jedna od nekoliko radionica planiranih prvom fazom tehničke podrške Vlade Francuske 5% Inicijative u izradi plana za monitoring i evaluciju zasnovanog na Nacionalnoj strategiji za borbu protiv HIV/AIDSa 2015-2020, kao i jačanja kapaciteta za monitoring i evaluciju Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDSa 2015-2020.

Zaposleni u Nvo Juventas su, zajedno sa članovima Nacionalnog koordinišućeg tijela CCM i članovima Nacionalne komisije za AIDS, predstavnicima Ministarstva Zdravlja i Nevladinog sektora, imali priliku da od konsultanta Inge Oleksy saznaju više o osnaživanju sistema monitoringa i evaluacije.

Tokom dvodnevne obuke, učesnici su upoznati sa 12 funkcionalnih komponenti plana za monitoring i evaluaciju i aktivno su učestvovali dajući svoj doprinos formiranju adekvatnog plana za monitoring i evaluaciju, koji će na kraju planirane druge faze biti ravijen, dok će treća faza obuhvatati jačanje kapaciteta za monitoring i evaluaciju Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDSa 2015-2020.

Učesnici seminara su tokom dva dana kroz rad u grupama i podjelu na Vladin i nevladin sektor, dali svoja mišljenja i izrazili potrebe u svih 12 komponenti koje su uključivale: organizacione strukture monitoringa i evaluacije vezane za HIV; ljudske kapacitete; partnerstva za planiranje, koordinaciju i upravljanje sistemom monitoringa i evaluacije; nacionalnom, multisektorskom planu monitoringa i evaluacije vezanom za HIV; godišnjem, kalkulisanom nacionalnom planu za HIV; komunikaciju, zastupanje i kulturu vezana za HIV; nacionalne i subnacionalne baze podataka o HIV-u; rutinski monitoring HIV programa, istraživanja i nadzor;  reviziju podataka; evaluaciju HIV-a i agende istraživanja, kao i širenje i korišćenje podataka.

Prisutvom ovoj, ali i ostalim fazama obuke, NVO Juventas svojim aktivnim doprinosom nastavlja da pruža podršku daljem razvoju sistema monitoringa i evaluacije nad HIV-om.

 

 

 

 

TENDER ZA SPOVOĐENJE ISTRAŽIVANJA U OKVIRU PROJEKTA

„INTEGRISANI I SISTEMSKI PRISTUP POBOLJŠANJU KVALIETETA ŽIVOTA LGBT OSOBA U CRNOJ GORI”

 

Raspisujemo poziv/tender za sprovođenje istraživanja u okviru projekta“Integrisani i sistemski pristup poboljšanju kvalieteta života LGBT osoba u Crnoj Gori”, broj ugovora 2017/394-013 koji je finansiran u okviru EIDHR programa.

Uz ovaj poziv Vam dostavljamo opis, kao i dodatne uslove neophodne za sprovođenje istaživanja pomenutog projekta.

Opis:

U okviru projekta ““Integrisani i sistemski pristup poboljšanju kvalieteta života LGBT osoba u Crnoj Gori” koji sprovode NVO Juventas i LGBTIQ asocijacija KVIR MONTENEGRO, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, NVO Juventas sprovodi istraživanje o stavovima opšte populacije koji se odnose na seksualnu orijentaciju, rodni identitet i društvene vrijednosti, sa posebnim fokusom na nalaze iz pet opština (Podgorica, Kolašin, Bijelo Polje, Mojkovac i Kotor)  koje su direktno uključene u implementaciju programa i diseminaciju rezultata.

Ciljevi istraživanja  predviđeni ovim projektom su: 

  • Utvrđivanje stavova opšte zajednice u odnosu na seksualne orijentacije drugačije od heteroseksualne i rodne identitete drugačije od cisrodnog[1]
  • Utvrđivanje vrijednosti koje crnogorska opšta zajednica smatra da su dio crnogorskog konteksta/bića, te koje većina građana smatra da su važne

Predloženo istraživanje je potrebno da bude kvalitativnog tipa, kako bi podaci prikupljeni kroz istraživanje dali mjerljivu sliku onih aspekata koje želimo ispitati, a za potrebe istraživanja treba kreirati upitnik koji će se sprovoditi u direktnom kontaktu sa ispitanikom (face to face).

Za potrebe istraživanja potrebmo je definisati reprezentativan uzorak veličine najmanje 800 ispitanika.

Potrebno je obučiti anketare i sprovesti israživanje na definisanom reprezentativnom istraživanju. Zatim je potrebno kreirati elektronsku bazu podataka sa svim podacima prikupljenim u istraživanju, statistički obraditi sve podatke i izraditi izvještaj u wordu i ppt formatu.

  1. Tehnički uslovi:

Naziv usluge:

METODOLOGIJA

Specifikacija

Izrada detaljne metodologije

Predloženo istraživanje je kvalitativnog tipa . Potrebno je kreirati reprezentativan uzorak.

Kreiranje upitnika[2]

 

Potrebno je kreirati upitnik ( face to face)

Sprovođenje istraživanja[3]

Opisati način sprovođenja istraživanja

Unos podataka

Podatke je potrebno unujeti u za tu priliku kreiranu SPSS bazu podataka

Obrada i kontrola podataka[4]

Logička i statistička

 

Izrada izvještaja

U word ppt i pdf formatu na crnogorskom jeziku

Prezentacija rezultata

Projektnim partnerima, medijima, laičkoj i stručnoj javnosti, domaćim i međunarodnim stejkholderima (kao npr. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Minsitarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i drugim relevantnim institucijama, Evropska komisija, Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Savjetu evrope, ERA mreža, ILGA Europe, TGEU, i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama i institucijama)

  1. Dodatni uslovi

 

Pravilo nacionalnosti

Na javnim nabavkama (tenderskoj proceduri) kojima se traži vršenje usluge finansirane od sredstva Evropske Unije, pravo učešća imaju fizička i pravna lica koja potiču iz prihvatljivih zemalja na osnovu Član 19 Regulative Savjeta 1085/2006:

-           Zemlje koje su korisnice ove regulative:  Albanija, Bosna i Herzegovina, Makedonija, Kosovo Crna Gora, Srbija, Turska.

-           Članice EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska Češka republika, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugall, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Šoanija, Švedska.

-           Zemlje Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (ENPI): Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldova, Maroko, Palestinska samouprava Zapadne obale i pojasa Gaze, Ruska federacija, Sirija, Tunis, Ukrajina.

-           Zemlje iz evropske ekonomske oblasti (EEA): Island, Lihtenštajn, Norveška.

Oslobađanje od PDV-a

Sredstva Evropske Unije od strane Vlade Crne Gore oslobođena su plaćanja PDV-a. U slučaju da izaberemo Vašu ponudu, faktura će biti oslobođena i plaćena bez PDV-a, dok ćete Vi dobiti potvrdu da je faktura oslobođena od PDV-a, od strane nadležnog tijela.

Navedena cijena treba da bude bez PDV-a.  Cijena ponude je fiksna i nije podložna reviziji. Pošto se radi o projektu finansiranom iz sredstava EU, za iznose preko 50 eura vrši se oslobađanje od plaćanja PDV-a.

Vaša ponuda mora da sadrži dokumente koji su dostavljeni uz ponudu:

  • Opšte informacije o ponuđaču (Aneks 1)
  • Informacije o računu ponuđača (popunjava i pecatira banka) (Aneks 2)
  • Izjava o zadovoljavanju eliminatornih uslova poziva (Aneks 3)
  • Rješenje o registraciji
  • Tehnička ponuda u skladu sa Tabelom A) Tehnički uslovi
  • Finansijska ponuda

Prema gore navedenom zahtjevu ponuđač može dostaviti ponudu lično ili poštom 31.10.2018. godine do 16:00 časova na dolje navedenu adresu, sa naznakama i informacijama:

Ime naručioca: NVO Juventas

Naznaka: Prijava za tender za sprovođenje istraživanja, projekat Integrisani i sistemski pristup poboljšanju kvalieteta života LGBT osoba u Crnoj Gori

Naznaku: Ne otvarati prije početka tenderske evaluacije.

Ponuda se dostavlja u jednoj koverti, unutar koje mora da su odvojene tehnička ponuda (u jednoj manjoj koverti) i finansijska ponuda (u jednoj manjoj koverti), na adresu:

Ul. Omladinskih brigada 6, 81000 Podgorica, Crna Gora

Ovdje možete preuzeti dokumentaciju za TENDER ZA SPOVOĐENJE ISTRAŽIVANJA

 

Od 23. do 25. septembra u Skoplju održan je trodnevni sastanak regionalne mreže „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“. Reginoalnu mrežu čine nezavisne istraživačke organizacije i istraživači/ce iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Nakon veoma uspješne regionalne konferencije održane u junu u Beogradu, članovi mreže su na trodnevnim sastancima imali prilike da evaluiraju uspjesnost protekle konferencije i rade na planiranju daljih koraka u radu. Uspješno su dogovarani dalji koraci mreže čiji je cilj uticanje na ključne izazove sa kojima se suočava država blagostanja, kao i definisanje potencijalnih budućih pravaca reformi država blagostanja na Zapadnom Balkanu.

Svakako, cilj samog postojanja mreže i svih njenih aktivnosti je osmišljavanje ideja i pronalaženje načina na koji istraživači/ce u društvenim naukama mogu podržati kreotore/ke politika u stvaranju socijalne politike koja će biti održiva i usmjerena na potrebe socijalno ugroženih grupa.

 

NVO Juventas je jedna od nevladinih organizacija koja se aktivno uključila u javnu raspravu o Nacrtu zakona o mladima sa ciljem da svojim komentarima doprinese izradi što kvalitetnijeg zakonskog teksta.

Ministarstvo sporta je, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave, pripremilo Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu zakona o mladima u kojem su sumirani svi komentari, primjedbe i sugestije dobijeni u toku javne rasprave, sa preciziranjem onih primjedbi koje su prihvaćene kao i razloga za one koje su odbijene.

NVO Juventas je dostavila Ministarstvu sporta 15 prijedloga amandmana i komentara na Nacrt zakona o mladima i ukazala na članove zakona koji nepovoljno djeluju na aktivizam mladih i njihovo učešće u procesima donošenja odluka.

Ministarstvo sporta je prihvatilo prijedloge NVO Juventas-a kojim se predlaže brisanje pojedinih odredbi predloženog zakona poput tih da se “organizacija može osnovati ako ima obezbijeđen prostor za administrativno poslovanje organizacije” - što ne stimuliše mlade ljude da se bave omladinskom politikom, zatim da član organa omladinske organizacije ne može biti lice koje je član organa druge omladinske organizacije ili član druge omladinske organizacije - što ne podstiče mlade ljude da budu aktivni na raznim poljima i rade kako na ličnom razvoju, tako i razvoju zajednice.

Dodatno, prihvaćen je i prijedlog kojim se predlaže brisanje odredbe kojom se nalaže da će se Omladinska organizacija izbrisati iz registra po službenoj dužnosti ako: ne obavlja aktivnosti duže od jedne godine; i ako u toku godine ne sprovede najmanje jedan omladinski projekat, što ne podstiče i djeluje demotivišuće na mlade ljude.

Takođe, izmjenama pomenutog zakona predloženo je da članove Savjeta za mlade u opštini čine najmanje dva predstavnika omladinskih organizacija, što će doprinijeti da lokalni omladinski organi bolje prepoznaju potrebe mladih u svojoj opštini i ispune svoje nadležnosti koje su im propisane ovim i drugim aktima.

Dalje, komentari koji su upućeni od strane NVO Juventas-a odnosili su se na preusko definisanje omladinske politike gdje organizacije za mlade, neformalne grupe mladih nisu prepoznate kao one koje sprovode omladinsku politiku, kao i preciznije definisanje omladinskih servisa, odnosno omladinskog centra i omladinskog kluba.

Takođe, prihvaćenim prijedlozima se predviđaju pozitivne promjene koje se tiču smanjenja ograničenja za mlade u pogledu registrovanja omladinske organizacije, sufinansiranja projekata omladinskih organizacija, uslova za obavljanje omladinskog rada kao i upravljanja omladinskim servisom, budući da Zakon treba da podstiče i uključi mlade ljude u procese donošenja odluka.

 

NVO Juventas će i u budućnosti nastaviti da ostvaruje saradnju sa predstavnicima državnih institucija u cilju izrade kvalitetnijih zakona i razvoja politika koje doprinose poboljšanju položaja mladih.

 

 

 

Podgorica, PR pres servis – Vlade država u Jugoistočnoj Evropi bi trebalo da pruže veću finansijsku podršku nevladinim organizacijama (NVO) koje sprovodeprograme smanjenja štete, a u tom cilju je važno da same organizacije izgrade kapacitete budžetskog zagovaranja u svojim državama.

To je ocijenjeno na prvom danu trodnevnog treninga koji organizuju NVO Juventas i Mreža za politiku droga u jugoistočnoj Evropi (DPNSEE), u okviru projekta Zagovaranje i nadgledanje/praćenje budžeta u zemljama jugoistočne Evrope, koji su podržali Fondacija otvoreno društvo i Evroazijski savez za smanjenje štete.

Koordinatorka Programa direktne asistencije za socijalno ugrožene kategorije ljudi u NVO Juventas, Marija Radović, kazala je da je ta organizacija jedna od 22 članice Mreže od 2015. godine, od kada i formalno mreža postoji.

„Mislim da je za organizaciju vrlo važno što je dio Mreže, jer je naš cilj da otvorenim i konstruktivnim dijalogom sa drugim organizacijama, pronađemo načine za kreiranje javne politike o drogama,  koja će se zasnivati na poštovanju ljudskih prava, socijalne inkluzije i poštovanju javnog zdravlja“, navela je Radović.

Prema njenim riječima, organizacije koje sprovode programe smanjenja štete u Crnoj Gori se suočavaju sa određenim problemima.

„Prije svega, godinama je predstavljao problem neprepoznavanje značaja sprovođenja programa smanjena štete, čiji je cilj prevencija krvlju seksualno prenosivih infekcija“, navela je Radović.

Ona je kazala da su se NVO suočavale sa problemom i 2015. godine kada se Globalni fond, koji je godinama finansirao ovaj program smanjena štete, povukao iz Crne Gore, u smislu da je na Crnu Goru bio red da preuzme finansiranje tih programa.

 „Međutim, to je išlo teže. Postigli smo napredak, jer je država ipak prepoznala značaj svih servisa koje pružamo socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, i u jednom trenutku preko projekata Ministarstva zdravlja, uspjeli smo da održimo naše servise. Ali, ta podrška treba biti mnogo veća. Svakako radimo na zagovaranju toga i nadamo se da će značaj biti prepoznat u budućnosti“, kazala je Radović.

Predstavnik organizacije HOPS iz Makedonije, Vlatko Dekov, smatra da organizacije koje rade na području Balkana ne rade puno po pitanju budžeta, monitoringa i zagovaranja.

„To je veoma važno za nas, kao nevladine organizacije, kao dodatna vrijednost našeg svakodnevnog rada zato što na taj način možemo da vidimo kako naše države kreiraju budžet, kako se taj budžet troši i da li se troši prema namjeni za koju je napravljen, da li postoje konkretne budžetske stavke koje se ne troše u određenom periodu, sa jedinstvenim ciljem da nađemo finansijska sredstva koja bi bila bolje potrošena u interesu svih građana, a posebno za finansiranje nevladinih organizacija koje pružaju usluge marginalizovanim zajednicama“, istakao je Dekov.

On je ocijenio da države Balkana još uvijek nisu toliko bogate da finansiraju sve programe koje sprovode nevladine organizacije.

Dekov je ocijenio da je jedan od glavnih razloga održavanja treninga taj da se NVO više usmjere prema budžetskom zagvoranju u svojim državama.

„Budžetskim zagovaranjem NVO mogu da postignu više toga. Prvo, da pomognu državi da uvidi kako ona troši novac – da li troši onako kako je planirano. Drugo, da nađu novac koji je značajan za finansiranje drugih programa. Treće, da se uvidi realnost finansiranja programa koji su fokusirani prema marginalizovanim zajednicama u državi“, pojasnio je Dekov.

On je rekao da je najvažnije da NVO, koje pružaju servise prema marginalizovanim zajednicama, mogu da programe finansiraju od budžeta Vlade ili nekog relevantnog Ministarstva.

Predstavnik organizacije Emancipacija, solidarnost i jednakost (ESE) Darko Antik, kazao je da je glavni cilj trodnevnog treninga da organizacije, koje rade implementaciju programa za smanjenje štete, kreiraju plan budžetskog zagovaranja, i aktivnosti koje će, kako je naveo, da doprinesu tome da država preuzme odgovornost za finansiranje programa za smanjenje štete.

On je rekao da je Makedonija započela da izdavaja novac iz budžeta za finansiranje programa za smanjenje štete, od prošle godine.

„Iznos novca koji se izdvaja iz budžeta države je minimalan da bi ovi programi uspjeli da se implementiraju u Makedoniji. Razlog zbog kojeg je država preuzela finansiranje ovih organizacija rezultirao je zajedničkim radovim svih organizacija“, naveo je Antik.

 

Nevladina organizacija (NVO) Juventas raspisala je poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za dodjelu malih grantova kao podršku implementaciji projekata organizacija civilnog društva, koji doprinose socijalnoj inkluziji djece i mladih u riziku u Crnoj Gori, a koji će biti otvoren do 22. oktobra.

Poziv je raspisan u okviru regionalnog projekta Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti kojim koordinira NVO Juventas koordinira, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Koordinatorka programa u NVO Juventas, Maja Marković, kazala je da je isti poziv otvoren u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Srbiji.

„Za sve države važe isti uslovi koji su propisani pozivom. Ukupna finansijska podrška dostupna kroz ovaj poziv je 210 hiljada eura, odnosno 35 hiljada kada se ovo podijeli na šest država“, rekla je Marković u PR Centru.

Prema njenim riječima, specifični ciljevi poziva su jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave mladima u riziku, uspostavljanje održavanja i unaprijeđenja postojećih servisa za mlade u riziku, kao i, kako je navela, poboljšanje postojećih ili uspostavljanje novih politika i praksi na lokalnom odnosno na nacionalnom nivou.

„Kada su u pitanju oblasti i teme koje su dostupne za finansiranje, to su obrazovanje, zdravlje, zapošljavanje, bezbjednost, jednakost i pristup pravdi, kao i socijalna inkluzija i zaštita“, navela je Marković.

Ona je pojasnila da se u vodiču, koji je dostupan na sajtu ARYSEN mreže i Juventasa, detaljno nalaze sve teme, navodeći da su to samo neki od prijedloga.

 „Kada se radi o kriterijumima koji aplikanti treba da ispune – organizacije koje žele da se prijave na poziv moraju biti registrovane kao neprofitne organizacije, u skladu sa domaćom legislativom najmanje godinu prije objavljivanja poziva“, navela je Marković.

Kako je pojasnila, organizacije moraju imati sjedište u Crnoj Gori, i prethodne godine treba da su imale budžet između deset hiljada i 100 hiljada eura.

„Individualnci, političke partije, međunarodne organizacije, vladine institucije i religijske organizacije se ne mogu prijaviti na ovaj poziv. Projekti moraju biti implementuirani u državi u kojoj organizacija djeluje – u Crnoj Gori. Projekti treba da traju od četiri do sedam mjeseci i planirano je da period implementacije bude od novembra do juna“, kazala je Marković.

Jedna organizacija se, kako je navela, može pojaviti u samo jednoj aplikaciji, kao aplikant ili kao partner.

„Maksimalna finansijska podrška po jednom projektu je deset hiljada eura, s tim što organizacija ne može tražiti više od 90 odsto ukupnog iznosa projekta“, precizirala je Marković.

Ona je kazala da je na sajtu Juventasa detaljno objašnjena procedura apliciranja i aplikacioni paket koji je potrebno dostaviti, a aplikacije je, kako je istakla, potrebno dostaviti na mail adresu i na adresu Juventasa.

„Rok za podnošenje aplikacija je 22. oktobar, a zainteresovani pitanja mogu postavljati do 8. oktobra“, zaključila je Marković.

Asistentkinja na projektima u NVO Juventas, Nina Šćepanović, pojasnila je da je ta organizacija koordinator regionalnog projekta Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti, koji sprovodi uz podršku Evropske unije od januara 2016. do okotobra 2019.godine.

Projektni partneri su, kako je navela, organizacije iz šest država sa Zapadnog Balkana - ARSIS iz Albanije, Asocijacija Margina iz Bosne i Hercegovine, HOPS iz Makedonije, Lavirint sa Kosova, Prevent iz Srbije i Fondacija SHL iz  Njemačke.

„Ova grupa NVO, koja ima dugogodišnje iskustvo u pružanju podrške mladim koji su u riziku od socijalne isključenosti, okupila se sa ciljem unaprijeđenja politika i prakse, kako vladinih, tako i nevladinih organizacija, i sa ciljem da doprinese aktivnom učešću mladih u društvenim procesima sa podričja Zapadnog Balkana, naročito onih koji su u najvećem riziku od socijalne isključenosti“, pojasnila je Šćepanović.

Ona je kazala da su mladi, naročito oni koji su u riziku - djeca i mladi bez roditeljskog staranja, djeca i mladi sa ulice, Romi, djeca i mladi koji koriste psihoaktivne supstance ili su u sokobu sa zakonom, kao i djeca i mladi koji žive u porodicama koji imaju problem sa zakonom ili sa istorijom korišćenja psihoaktivnih supstanci, najznačajniji korisnici, odnosno ciljna grupa ovog projekta.

„Opšti cilj projekta je pružanje doprinosa postizanju socijalne inkluzije za većinu mladih u riziku na regionalnom nivou, i to kroz jačanje kapaciteta civilnog sektora kroz postizanje bolje saradnje kako na nacionalnom tako i na regionalnom nivou, i kroz aktivnosti koje se tiču zastupanja“, navela je Šćepanović.

Ona je kazala da se specifični cilj akcije odnosi na pružanje podrške i jednakom pristupu obrazovanju, zaposlenju pravosuđu i drugim povezanimn oblastima za većinu mladih u riziku sa područja Zapadnog Balkana.

 

 

 

 

 

Poštovana g-đo Pribilović,

Obraćamo Vam se povodom naših saznanja da će,  na osnovu Mišljenja Ministarstva javne uprave, ostala ministarstva koja dodjeljuju sredstva nevladinim organizacijama u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore, broj 37/2017"), u različitim oblastima, po automtizmu uskraćivati podršku projektima koji su dijelom finansirani kroz fondove Evropske unije. Molimo Vas, da nam u što skorijem roku, pisanim putem odgovorite, da li su saznanja do kojih smo došli tačna.

U odnosu na pisani odgovor Ministarstva na ovaj upit, Koalicija će se oko ovog  pitanja jasno odrediti. Ipak, s obzirom na to da ovakve informacije već postoje, cijenimo svrsishodnim da ukažemo na nekoliko činjenica.

Prva je ta  što se u  konkursima ministarstava u njihovom osnovnom i definišućem tekstu, propisuju uslovi koje je potrebno ispuniti kako bi projekti bili finansirani, ali ni na jednom mjestu  nije propisano ili  naglašeno da se neće podržavati projekti koji su dijelom finansirani sredstvima Evropske Unije. U slučaju da su saznanja o kojima govorimo ispravna, to bi značilo da je došlo do  naknadno utvrđenog uslova koji  nije bio preciziran konkursom, čime se narušava zakonitost i ispravnost procedura i kompletnog procesa do sada.  Ovaj postupak regulisan je Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa, a projekti koji su podržani od strane EU u najvećem broju slučajeva upravo su iz oblasti od javnog interesa, u skladu sa našim zakonodavstvom.

Takođe, nameće se logično pitanje- zašto bi se ovaj naknadni uslov odnosio samo na projekte podržane kroz fondove EU, a ne i na projekte podržane od strane drugih donatora? Ukoliko nije tako, molimo vas da nam potvrdite da se svi projekti i programi koji podrazumijevaju djelimično finansiranje iz drugih fondova takođe eliminišu po automatizmu.

Važna okolnost za ovo pitanje je i ta što još uvijek nije donešena Uredba o kofinansiranju projekata EU za domaće nevladine organizacije, iako je ta ovabeza trebalo da bude završena u januaru tekuće godine, a u skladu sa kojom bi EU projekti mogli biti kofinansirani. Upravo zbog toga što ova mogućnost ne postoji u ovoj godini, nameće se razlog više da EU projekti mogu biti podržani putem konkursa ministarstava, odnosno ocijenjivani  od strane evaluatora, u skladu sa uspostavljenom procedurom. Nakon usvajanja Uredbe, ova dva procesa bi trebalo jasno odvojiti.

 

Stoga, u iščekivanju Vašeg odgovora, izražavamo očekivanje da ove informacije ipak nijesu tačne, jer bi kompletna procedura dodjele sredstava sa nivoa ministarstava bila dovedena u pitanje. Ovom prilikom Vas molimo da nam u odgovoru, u slučaju potvrde ovih navoda, ukažete na utemeljenje takve odluke u važećim zakonskim i podzakonskim aktima, uključujući uslove konkursa koji definišu stav Ministarstva javne uprave po ovom pitanju.

 

S poštovanjem,

Ana Novaković

Predsjednica Upravnog odbora

 

 

U Crnoj Gori abortus godišnje obavi oko 1,4 hiljade žena, a u više od 70 odsto slučajeva riječ je o namjernim prekidima trudnoće, zbog čega je važno obezbijediti dostupnost savremenih oblika kontracepcije svim ženama, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas.

Saradnik na javno-zdravstvenim projektima u NVO Juventas, Jovan Dašić, je povodom 26. septembra Svjetskog dana kontracepcije, kazao da je upotreba modernih oblika kontracepcije, kao i svijest o seksualno prenosivim bolestima kao što je HIV/AIDS veoma niska.

“Izvještaj komiteta Ujedinjenih nacija za eliminisanje svih formi diskriminacije nad ženama (CEDAW) navodi kao jedan od problema sa kojim se žene u Crnoj Gori suočavaju neadekvatan pristup kontracepciji i mjerama unapređenja seksualnog i reporduktivnog zdravlja”, rekao je Dašić u izjavi za PR Centar.

On je ukazao da žene nerado traže medicinsku pomoć u slučajevima oboljenja genitalnog trakta, kada im je potrebno savjetovanje u odnosu na kontracepciju i u slučajevima kada su žrtve seksualnog ili fizičkog nasilja.

“Kako bi mogle da donesu ispravnu odluku o bezbjednim i pouzdanim kontraceptivnim mjerama, žene treba da budu obavještene o kontraceptivnim sredstvima i njihovoj upotrebi, kao i da im bude garantovana edukacija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, te na raspolaganje stavljena pristupačna savjetovališta za planiranje porodice”, rekao je Dašić.

On je kazao da se muškarci, takođe rijetko savjetuju o kontracepciji, polno prenosivim infekcijama i planiranju porodice.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), kako je naveo Dašić, 33 miliona neplaniranih trudnoća se dogodi zbog neuspješne kontracepcije ili njene nepravilne upotrebe.

„Zbog toga je važno da mladi budu u dovoljnoj mjeri informisani o različitim kontraceptivnim metodama“, ocijenio je Dašić.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori, svake godine, abortus obavi više od 1,4 hiljade žena, a u više od 70 odsto slučajeva, kako je istakao, riječ je o namjernim prekidima trudnoće.

„Crna Gora se obavezala da će smanjiti stopu prekida trudnoće i unaprijediti kvalitet usluga vezanih za prekid trudnoće, koje su uslovljene medicinskim indikacijama, kao dijela usluga oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kroz Strategiju očuvanja i unapređenja reproduktivnog i seksualnog zdravlja 2013 – 2020“, kazao je Dašić.

On je rekao da se ukupan broj abortusa veoma smanjio u regionima gdje je efektivna kontracepcija dostupna i široko korištena.

„Ali se i dalje ovaj metod pojavljuje u značajnom postotku kao metod planiranja porodice sa svim posljedicama i rizicima za reproduktivno zdravlje žene“, ukazao je Dašić.

On je istakao da je važno obezbijediti dostupnost savremenih oblika kontracepcije svim ženama i djevojkama, „besplatno ako je neophodno” kao i, kako je dodao, podići svijest o sprječavanju neželjene trudnoće i polno prenosivih bolesti, uključujući HIV/AIDS.

“Bar neki oblici moderne kontracepcije moraju biti besplatni i ženama mora biti data puna mogućnost izbora”, ocijenio je Dašić.

CEDAW, kako je podsjetio, navodi i da se mora osigurati integracija seksualnog i reproduktivnog zdravlja u školske kurikulume gdje će se, kako je dodao, poseba pažnja posvetiti prevenciji maloljetničkih trudnoća, seksualno prenosivih bolesti, ali i patrijahalnih koncepata koji vode ka rodno uslovljenom nasilju.

“Zbog toga ponovo ističemo da predmet Zdravi stilovi života treba uvesti kao obavezan, ili bar dostupan svim učenicima osnovnih i srednjih škola”, kazao je Dašić.