Juventas (ranije Omladinski kulturni centar - OKC Juventas) je nevladina organizacija osnovana 29. januara 1996. godine u Podgorici. Te godine je grupa studenata koje je finansijski pomogao Institut za otvoreno društvo Crne Gore započela rad na Omladinskom magazinu Juventas. Cilj je bio stvaranje medija rezervisanog za ideje, interesovanja i probleme mladih. Juventas je nastao iz pomenute inicijative.

Do 2000. godine organizacija je realizovala brojne projekte usmjerene na uticaj mladih na odluke koje se donose u zemlji a od značaja su za njihovu sadašnjost i budućnost. Juventas je imao svoj magazin, kratko i svoj dnevni list, svoju radio emisiju, i među mladima prepoznatu TV emisiju. U toku prve 4 godine, imao je i 2 pozorišne predstave koje su nagrađivane na festivalima. Debatni klubovi na crnogorskom i engleskom jeziku su nagrađivani na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Tako su 2001. godine članovi Juventasovog debatnog kluba, predstavljajući Crnu Goru osvojili 8. mjesto na globalnom takmičenju. Juventas je razvio mrežu volontera i realizovao druge značajne projekte iz oblasti razrješenja konflikata, dijaloga, tolerancije, kulture i medija.

Od 2001. Juventas se usmjerava na do tada zanemarenu temu u crnogorskom društvu – seksualno i reproduktivno zdravlje mladih. Već 2003. Juventas postaje član Republičke komisije za HIV. Tako je 2004. radionicama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju obuhvaćeno 30% ukupnog broja odjeljenja srednjih škola u Crnoj Gori. Do 2005. godine dolazi do značajne promijene svijesti i postupanja nadležnh institucija po pitanju promocija zdravih stilova života mladih, a Juventas sve značajniju pažnju daje pravima kategorija koje su prepoznate kao društveno marginalizovane, a kojima je i do tada pružao usluge: LGBT, zatvorenici, seksualane radnice, korisnici droga, Romi.

Od 2006. Juventas je jedan od glavnih realizatora projekata podržanih od strane Globalnog fonda za malariju, tuberkolozu i HIV/AIDS. Godišnji obuhvat korisnika programa prevencije širenja HIVa u 2014. godini je iznosio oko 1200. Program je realizovan do jula 2015.

Razvijeni su i programi podrške radu učeničkih parlamenata (od 2006), podrška omladinskom aktivizmu (od 1996), participacija mladih u donošenju odluka (od 1996), podrška povećanju mobilnosti mladih (od 2011), podrška socijalnom osnaživanju Roma (od 2005), podrška poštovanju prava LGBT osoba (od 2005), podrška ostvarivanju prava korisnika droga (od 2005), podrška pristupu pravima i servisima seksualnih radnica (od 2003), podrška mladima u riziku od socijalne isključenosti (od 2001).

Juventas pruža direktnu asistenciju, daje podršku unapređenju kvaliteta usluga, produkuje i zagovara prijedloge promjene javnih politika, razvija kapacitete donosioca odluka i pružaoca usluga, kao i ciljnih grupa sa kojima radi.