IVANA VUJOVIĆ

 

Ivana Vujović je izvršna direktorica Juventasa. U NVO sektoru je aktivna od 1996. Član Juventasa je od 2000. godine. Od 2002. godine obavljala je funkciju programske kooridnatorke, a od 2004. do 2005. godine izvršne direktorice, dok je od 2005. do kraja 2013. funkciju predsjednice Upravnog odbora. Koordinirala je ili učestovala u realizaciji preko 100 projekata u pojedinačnom trajanju od nekoliko mjeseci do više godina.

Ivana je u periodu od novembra 2011. do decembra 2012. bila zamjenica koordinatorke državne multisketorske grupe za pisanje Nacionalnog programa protiv homofobije na bazi nacionalnog Akcionog plana protiv homofobije(Juventas 2011.). Na osnovu rezultata ove radne grupe, u aprilu naredne godine donijeta je Strategija za uanpređenje kvalieta života LGBT osoba u Crnoj Gori. Učestovala je u pisanju stretegija i akcionih planova koji su vezani za mlade, zapošljavanje, zatvorenike, HIV/AIDS.

Objavila je značajan broj publikacija i radova iz oblasti: mladi, učešće u donošenju odluka, istraživanja javnog mnjenja, homofobija, ljudska prava osjetljivih grupa, fizika jonizovanih gasova, promocija nauke.

 

JELENA ČOLAKOVIĆ

 

Rođena 20. 11. 1982. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, društveno jezički smjer. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore završila je engleski jezik i književnost. Od 1999. godine do danas učestvovala je u aktivnostima civilnog sektora u Crnoj Gori. Tokom srednje škole i studija bila je članica Debatnog kluba „Juventas“, član redakcije časopisa „Juventas“, ali i pohađala brojne obuke iz različitih oblasti od kojih izdvajamo vršnjačku edukaciju, pisanje projekata, menadžment i prikupljanje sredstava, rodnu ravnopravnost, nenasilnu komunikaciju, PR, razvijanje i upotrebu IEC materijala, zdrave stilove života, seksualno i reproduktivno zdravlje, prevencija HIV-a i ostalih seksualno prenosivih infekcija, savjetovanje i testiranje na HIV, ljudska prava, strateško planiranje, zastupanje i lobiranje. Organizovala je i bila predavač na brojnim obukama srednjoškolaca, studenata, mladih u posebnom riziku i mladih sa psihofizičkim smetnjama u razvoju. Poseban aspekt njenog rada čine obuke profesionalaca iz različitih oblasti i to policijskih službenika, tužilaca i sudija, socijalnih radnika, te ljekara i ostalih zdravstvenih radnika. Članica je Nacionalne radne grupe za implementaciju TACHLE programa (Obuka o zločinima iz mržnje za organe za sprovođenje zakona), te radne grupe za praćenje poglavlja 28 Zaštita potrošača i zdravlja. Učestvovala je u sprovođenju biobihevioralnih istraživanja među muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, zatvorenicima i seksualnim radnicama. Obavljala je funkciju nacionalnog koordinatora procesa monitoringa implementacije preporuka Savjeta Evrope o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Koautor je brojnih izvještaja i publikacija od kojih izdvajamo: “Report on the implementation of the Council of Europe Committee of Ministers’ Recommendation CM/Rec (2010)5 on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity”, “Prison Drug Treatment Systems Overview, Montenegro country report”, “Protokol/smjernice za rad LGBT Drop in centra”, “Vodič dobre prakse za zdravstvene radnike/ce u radu sa LGBT osobama”, “Vodič dobre prakse za socijalne radnike/ce u radu sa LGBT osobama”. 

Trenutno je angažovana na poziciji direktorice programa za promociju i zaštitu ljudskih prava, sa posebnim akcentom na prava lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba, ali i glavnog i odgovornog urednika vebportala “http://www.montenegro-gay.me”.

 

MARIJA STAJOVIĆ 

 

U Juventasu je od jula 2009. godine gdje radi kao Koordinatorka omladinskog programa. Rođena je 3. jula 1985. u Nikšiću. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni rad i socijalna politika, a trenutno je magistrant na smjeru Evroatlantske integracije na istom fakultetu. Govori engleski, ruski i italijanski jezik. Uživa u radu sa mladima i njihovom osnaživanju da postanu aktivni činioci u društvu.

 

MARIJA MILIĆ

 

Marija Milić (rođ.Mijović), je rođena 06.10.1989.godine. Osnovnu školu zavrsila u Ulcinju, a Gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici. 

Završila je specijalističke studije na Fakultetu Političkih nauka u Podgorici, i dobila diplomu socijalne radnice.

U NVO Juventas je došla preko Vladinog programa za stručno osposobljavanje visokoškolaca. Trenutno obavlja funkciju koordinatorke programima smanjenja štete u okviru postojećeg Drop-in centra za korisnike droga. Članica je DPNSEE, YODA, EHRA. Učestvovala je u 5 ciklusu Harm reduction academy.

Prethodno radno iskustvo je takođe vezano za NVO Juventas, gdje je u periodu od 2009-2011. godine gdje je angažovana kao program asistent u Drop in centru u okviru Programa smanjenja štete za korisnike droga i seksualne radnice, radi dnevnih kontakata sa ciljanim populacijama, kao i pružanja socijalne podrške, pomoći i savjetovanja klijenata koji posjećuju pomenuti centar, kao i onih na terenu.

Prisustvovala je i učestvovala na brojnim seminarima, konferencijama i treninzima koji su uključivali proširenje znanja o korisnicima, njihovim potrebama, socijalnim servisima i sličnim temama.

Majka je dva divna dječaka Matije i Lazara, koji imaju 4 i 1 godinu.

 

MARIJA RADOVIĆ

 

Marija Kovijanic

Marija Radović je rođena 19.04.1988. godine. Osnovnu i srednju školu, gimnaziju opšteg smjera, završila je u Budvi i dobitnik je nagrade Luča. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalna politika i socijalni rad, 2011. godine. Trenutno je magistrant na smjeru Savremena socijalna politika i socijalni rad, na istom fakultetu.  Kao student volontirala je na konferenciji „Equality for sexual minorities“, u organizaciji Juventasa.  Posjeduje sertifikat  za  pohađanje tromjesečne Škole o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom, koji je organizovala NVO Ekvista.

U Juventasu radi od januara 2013. godine, gdje je obavila stručno osposobljavanje u trajanju od devet  mjeseci, nakon čega je nastavila rad kao socijalni radnik, tj. koordinatorka na Programu smanjenja štete koji uključuje direktan rad sa korisnicima droga i seksualnim radnicama. Pohađala je obuku na temu Zločin iz mržnje koju je organizovao ODIHR. U decembru 2013. godine učestvovala je u bio-bihejvioralnoj studiji  sa osobama koje injektiraju droge.  

Majka je dvoje djece. 

 

MARJANA KRSMANOVIĆ

 

Rođena 21.12.1987.godine. U Podgorici završila osnovnu školu i  Gimnaziju „Slobodan Škerović“, društveno-jezički smjer. Diplomirala je 2010.godine na Ekonomskom fakultetu, smjer kvantitativna ekonomija.

Tokom srednje škole i studija aktivno je učestvovala kao volonter u NVO organizacijama i svoje profesionalno iskustvo započela u civilnom sektoru. U  NVO Juventas je od oktobra 2013. godine kao pripravnik kroz program Zavoda za zapošljavanje Crne Gore „Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokom obrazovanjem“, a nakon njegovog isteka nastavila je angažman u finansijskom sektoru. Svoje znanje i iskustvo je nadogradila učestvovanjem na mnogobrojnim seminarima, konferencijama u okviru organizacije.

Takodje  aktivno učestvuje  u radu sa Romskom populacijom i nihovom integracijom, posebno mladima u okviru projekta "Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik”.

Od svojih kolega priznata kao “nesuđeni socijalni radnik”. :)

 

MARIJANA DAŠIĆ RAKOČEVIĆ

 

Marijana je rođena 28. jula 1982. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu. Diplomirala je Francuski jezik i književnost na Filizofskom fakultetu u Nikšiću. 

U NVO Juventas je zaposlena na poziciji Office Managerke od maja 2017. godine. 

Tokom svog rada u Juventasu je prisustvovala brojnim obukama, seminarima i treninzima na kojima je proširila svoja znanja i vještine.

Njene ljubavi su joga i reiki, čijim se praktikovanjem bavi godina. Takođe, radi kao instruktor joge i reiki praktičar. U slobodno vrijeme voli da bude u kontaktu sa prirodom i u društvu dragih osoba.

 

NINA ŠĆEPANOVIĆ

 

Nina je rođena 29.08.1994. godine u Nikšiću.           

Osnovnu i srednju školu završila je u Budvi. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni rad i socijalna politika, a trenutno je magistrant na smjeru Savremena socijalna politika i socijalni rad, na istom fakultetu. Takođe, tokom studiranja provela je jedan semestar na studenskoj razmjeni u Slovačkoj.

Tokom srednje škole i studija bavila se volonterizmom, a između ostalog bila je i član volonterskog centra NVO Juventas-a, gdje je kao srednjoškolka učestovala na različitim seminarima.

U Juventasu svoj angažman započinje od decembra 2017.godine kao stažista, nakon čega je nastavila rad kao socijalna radnica, angažovana na Omladinskom programu. U okviru organizacije, tokom svog angažmana prisustvovala je na raznim obukama, seminarima i treninzima.

Slobodno vrijeme najviše voli da iskoristi na putovanja.

 

JOVAN DAŠIĆ

Rođen je 15.06.1995 u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Student je na Medicinskom fakultetu – odsjek stomatologija, Univerziteta Crne Gore. Tokom srednje škole bio je urednik časopisa “In Medias Res”, osnivač i urednik web sajta JU Stručne medicinske Škole i organizator više akcija dobrovoljnih davanja krvi.

Jedan je od osnivača Crnogorskog Udruženja Studenata Stomatologije (MDSA), gdje obavlja funkciju predsjednika parlamenta.

Od 2010. godine do danas učestvovao je u aktivnostima civilnog sektora u Crnoj Gori. Za vrijeme svog rada u civilnom sektoru pohađao je brojne obuke od kojih izdvajamo: vršnjačke edukacije, omladinski aktivizam, zdravih stilova života, seksualnog i reproduktivnog zdravlja, prevencije HIV-a i drugih polno prenosivih infekcija, ljudskih prava, promovisanju i zaštiti prava osoba koje koriste droge, rada sa LGBT osobama, zastupanja i lobiranja u zdravstvu, rada sa mladima u riziku od socijalne isključenosti, monitoringa i implementacije zakona, rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja, demokratizacije, evropskih integracija, retorike i liderstva. Organizovao je i bio predavač na brojnim obukama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, prevenciji alkoholizma i radu sa osobama sa intelektualnim poteškoćama.

Zagovornik je prevencije pušenja, kontrole duvana i ilegalne trgovine duvanom. Predstavnik je Juventasa u Koaliciji Smoke Free Partnership - Brisel, Belgija. Javnim zastupanjem Juventasa i Centra za monitoring i istraživanje, u oblasti unapređenja zdravstvenih politika, jedan je od kreatora predloga amandmana, kojima se uticalo na sadržaj zakona o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda (2018).

Autor i koautor je više izvještaja, publikacija i stručnih radova, od kojih izdvajamo: “Izvještaj o mapiranju populacionih savjetovališta koje nude usluge mladima u Crnoj Gori”, “Inicijativa za ponovno uvođenje zabrane pušenja na javnim prostorima” “Priručnik o seksualnom i reproduktivnom zdravlju za vršnjačke edukatore”,  “Značaj zubno-stomatoloških tehničara u promociji oralnog zdravlja”, “Patohistologija razvoja zuba”.

U Juventasu je angažovan na poziciji stažiste i saradnika na javno-zdravstvenim programima od juna 2017. godine.

Potkategorije