Ivana Vujovic1Ivana Vujović je izvršna direktorica Juventasa. U NVO sektoru je aktivna od 1996. Član Juventasa je od 2000. godine. Od 2002. godine obavljala je funkciju programske kooridnatorke, a od 2004. do 2005. godine izvršne direktorice, dok je od 2005. do kraja 2013. funkciju predsjednice Upravnog odbora. Koordinirala je ili učestovala u realizaciji preko 100 projekata u pojedinačnom trajanju od nekoliko mjeseci do više godina.

Ivana je u periodu od novembra 2011. do decembra 2012. bila zamjenica koordinatorke državne multisketorske grupe za pisanje Nacionalnog programa protiv homofobije na bazi nacionalnog Akcionog plana protiv homofobije(Juventas 2011.). Na osnovu rezultata ove radne grupe, u aprilu naredne godine donijeta je Strategija za uanpređenje kvalieta života LGBT osoba u Crnoj Gori. Učestovala je u pisanju stretegija i akcionih planova koji su vezani za mlade, zapošljavanje, zatvorenike, HIV/AIDS.

Objavila je značajan broj publikacija i radova iz oblasti: mladi, učešće u donošenju odluka, istraživanja javnog mnjenja, homofobija, ljudska prava osjetljivih grupa, fizika jonizovanih gasova, promocija nauke.

Jelena DacicRođena 20. 11. 1982. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, društveno jezički smjer. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore završila je engleski jezik i književnost. Od 1999. godine do danas učestvovala je u aktivnostima civilnog sektora u Crnoj Gori. Tokom srednje škole i studija bila je članica Debatnog kluba „Juventas“, član redakcije časopisa „Juventas“, ali i pohađala brojne obuke iz različitih oblasti od kojih izdvajamo vršnjačku edukaciju, pisanje projekata, menadžment i prikupljanje sredstava, rodnu ravnopravnost, nenasilnu komunikaciju,

PR, razvijanje i upotrebu IEC materijala, zdrave stilove života, seksualno i reproduktivno zdravlje, prevencija HIV-a i ostalih seksualno prenosivih infekcija, savjetovanje i testiranje na HIV, ljudska prava, strateško planiranje, zastupanje i lobiranje. Organizovala je i bila predavač na brojnim obukama srednjoškolaca,
studenata, mladih u posebnom riziku i mladih sa psihofizičkim smetnjama u razvoju. Poseban aspekt njenog rada čine obuke profesionalaca iz različitih oblasti i to policijskih službenika, tužilaca i sudija, socijalnih radnika, te ljekara i ostalih zdravstvenih radnika. Članica je Nacionalne radne grupe za implementaciju TACHLE programa (Obuka o zločinima iz mržnje za organe za sprovođenje zakona), te radne grupe za praćenje poglavlja 28 Zaštita potrošača i zdravlja. Učestvovala je u sprovođenju biobihevioralnih istraživanja među muškarcima koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, zatvorenicima i seksualnim radnicama. Obavljala je funkciju nacionalnog koordinatora procesa monitoringa implementacije preporuka Savjeta
Evrope o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Koautor je brojnih izvještaja i publikacija od kojih izdvajamo: “Report on the implementation of the Council of Europe Committee of Ministers’ Recommendation CM/Rec (2010)5 on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity”, “Prison Drug Treatment Systems Overview, Montenegro country report”, “Protokol/smjernice za rad LGBT Drop in centra”, “Vodič dobre prakse za zdravstvene radnike/ce u radu sa LGBT osobama”, “Vodič dobre prakse za socijalne radnike/ce u radu sa LGBT osobama”. 
 
Trenutno je angažovana na poziciji direktorice programa za promociju i zaštitu ljudskih prava, sa posebnim akcentom na prava lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba, ali i glavnog i odgovornog urednika vebportala “http://www.montenegro-gay.me”.

Tijana ZeguraTijana Žegura je rođena 1979. godine u Podgorici.
Osnovnu i srednju školu, gimnaziju opšteg usmjerenja, završila je u Danilovgradu i dobitnik je diplome Luča. Studirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, studijski program Socijalna politika i socijalni rad.
U srednjoj školi je bila urednik školskih novina i školske radio emisije emitovane na lokalnom radiju, kao i član dramske, literarne i recitatorske sekcije, a učestvovala je i na republičkim takmičenjima iz oblasti hemije i matematike.
Od 2004. godine je aktivista civilnog sektora u Crnoj Gori, kada počinje i njen angažman u Juventasu. Jedan je od osnivača programa smanjenja zdravstvene, socijalne i kriminogene štete osoba koje imaju istoriju bolesti zavisnosti u Crnoj Gori. U ovom programu, koji uključuje direktan rad sa korisnicima droga, zatvorenicima i seksualnim radnicama, i danas radi na poziciji programskog direktora Juventasa.
Učestvovala je u izradi "Nacionalnog strateškog odgovora drogama 2008-2013. godine", a posjeduje i sertifikat za Savjetnika pri dobrovoljnom i anonimnom testiranju na HIV, izdatog od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kao koordinator dijela istraživanja učestvovala je u sprovođenju 3 nacionalne bio-bihejvioralne studije sa seksualnim radnicama, te dvije sa osobama koje injektiraju droge. Koautor je mnogobrojnih informativnih materijala koji se tiču rizičnih ponašanja osoba koje koriste droge, izdatih od Juventasa.
Dobitnik je prve nagrade Međunarodnog simpozijuma o ponašajnim obrascima u bolestima zavisnosti 2009, godine, za najuspješnijeg profesionalca mlađeg od 35 godina.
Član je Upravnog odbora Mreže Jugo-istočne Evrope za tretman opoidnih zavisnosti, kao i Međunarodnog konzorcijuma za politike o drogama za Jugo-istočnu Evropu.
Tijana je majka Jovane, Darije, Hane i Relje.
Živi i radi u Podgorici.

Marija RuzicU Juventasu je od jula 2009. godine gdje radi kao Koordinatorka omladinskog programa. Rođena je 3. jula 1985. u Nikšiću. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni rad i socijalna politika, a trenutno je magistrant na smjeru Evroatlantske integracije na istom fakultetu. Govori engleski, ruski i italijanski jezik. Uživa u radu sa mladima i njihovom osnaživanju da postanu aktivni činioci u društvu.

Ivana Zivaljevic Rođena 23. oktobra 1982. godine u Podgorici.  Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Srpski jezik i književnost.  Nakon mnogih honorarnih poslova za vrijeme studija zapošljava se u NVO sektoru i tu radi i danas.

U Juventas-u radi od oktobra 2011. godine kao finansijski menadžer.

Majka je Simone, Lazara i Dimitrija.

IMG 20140315 125931Rođena 21.12.1987.godine. U Podgorici završila osnovnu školu i  Gimnaziju „Slobodan Škerović“ , društveno-jezički smjer. Diplomirala je 2010.godine na Ekonomskom fakultetu, smjer kvantitativna ekonomija.

Tokom srednje škole i studija aktivno je učestvovala kao volonter u NVO organizacijama i svoje profesionalno iskustvo započela u civilnom sektoru. U  NVO Juventas je od oktobra 2013. godine kao pripravnik kroz program Zavoda za zapošljavanje Crne Gore „Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokom obrazovanjem“, a nakon njegovog isteka nastavila je angažman u finansijskom sektoru. Svoje znanje i iskustvo je nadogradila učestvovanjem na mnogobrojnim seminarima, konferencijama u okviru organizacije.

Takodje  aktivno učestvuje  u radu sa Romskom populacijom i nihovom integracijom, posebno mladima u okviru projekta "Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL koji žive u naselju Konik”.

Od svojih kolega priznata kao “nesuđeni socijalni radnik”. :)

Marija KovijanicMarija Radović rođena je 19.04.1988. godine. Osnovnu i srednju školu, gimnaziju opšteg smjera, završila je u Budvi i dobitnik je nagrade Luča. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalna politika i socijalni rad, 2011. godine. Trenutno je magistrant na smjeru Savremena socijalna politika i socijalni rad, na istom fakultetu.  Kao student volontirala je na konferenciji „Equality for sexual minorities“, u organizaciji Juventasa.  Posjeduje sertifikat  za  pohađanje tromjesečne Škole o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom, koji je organizovala NVO Ekvista.

U Juventasu radi od januara 2013. godine, gdje je obavila stručno osposobljavanje u trajanju od devet  mjeseci,  nakon čega je nastavila rad kao socijalni radnik na Programu smanjenja štete koji uključuje direktan rad sa korisnicima droga i seksualnim radnicama. Pohađala je obuku na temu Zločin iz mržnje koju je organizovao ODIHR. U decembru 2013. godine učestvovala je u bio-bihejvioralnoj studiji  sa osobama koje injektiraju droge.  

martina markocRođena je 26.10.1988. godine u Baru, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju ,,Niko Rolović“, društveno jezički smjer. Diplomirala je 2011. godine na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Socijalni rad i socijalna politika. Višegodišnji je volonter humanitarne nevladine organizacije Caritas u Baru, gdje je radila na organizovanju aktivnosti za djecu i mlade, stara lica i osobe sa invaliditetom.  Govori engleski i albanski jezik.

U NVO Juventas je od oktobra 2011. godine, gdje je angažovana kao program asistent u Drop in centru u okviru Programa smanjenja štete za korisnike droga i seksualne radnice, a u cilju održavanja dnevnih kontakata sa ciljanim populacijama i saradnicima i pružanja socijalne podrške, pomoći i savjetovanja. Njen angažman trenutno podrazumijeva i organizovanje i održavanje radionica u ZIKS-u u Podgorici, kao i grupno i individualno savjetovanje osoba koji se nalaze na održavanju kazne. Učestvovala je u sprovođenju 2 nacionalne bio-bihejvioralne studije, jedne sa seksualnim radnicama i jedne sa osobama koje injektiraju droge, a zatim i u sprovođenju anketnog istraživanja među osobama koje su nekada bile na izdržavanju kazne zatvora, kao i među onima koji se trenutno nalaze na izdržavanju kazne zatvora.

Svoje znanje i vještine je pospješila učestvujući na raznim treninzima i konferencijama, među kojima bi izdvojila 23. internacionalnu Harm Reduction konferenciju u Vilnusu (Jun 09-12, 2013.), kao i konferenciju pod nazivom: “Sex work and human rights conference” u Ankari tokom 2012. godine. Kao predstavnik svoje organizacije, Martina je član internacionalne mreže organizacija i individua koja se naziva YODA, a zatim i internacionalne mreže SWAN- Sex Work Advocacy Network.

Potkategorije