unnamed

Projekat  “Dostupna i adekvatna zdravstvena njega za sve” započet je, od strane NVO Juventas, u septembru 2013. godine sa glavnim ciljem podrške i zaštite LGBT ljudskih prava u oblasti pružanja usluga zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

Specifični ciljevi ovog programa podrazumijevaju senzitivizaciju i podizanje kapaciteta najmanje 20 zdravstvenih radnika i 20 studenata medicine za njihov rad sa LGBT zajednicom, kao i podizanje nivoa tolerancije i razumijevanja prema LGBT osobama i pružanje korisnih informacija o pitanjima koja se tiču seksualne orijentacije i rodnog identiteta, a sve u cilju poboljšanja komunikacije i odnosa između doktora i pacijenata.

Projekat je realizovan u 2013. i 2014. godini.

Tokomimplementacije projekta sprovedene su sljedeće aktivnosti:

  • Potpisan je Memorandum o saradnji sa Ministarstvom zdravlja, a koji je rezultirao uspješnom saradnjom na polju ljudskih prava LGBT osoba u oblasti zdravlja i pružanja zdravstvenih usluga.
    • Potpisan je Memorandum o saradnji sa Medicinskim fakultetom, Univerziteta Crna Gora. Potpisivanjem ovog memoranduma o saradnji Medicinski fakultet podstiče blisku saradnju na aktivnostima koje NVO Juventas realizuje u okviru svojih projekata, a na bazi jednakosti, reciprociteta i zajedničke koristi. Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore i NVO Juventas sarađivaće na partnerskim osnovama u svim, oblastima gdje za to postoji interes, rukovodeći se načelom jednakih mogućnosti za sve.
  • Sprovedeni su trening za medicinske radnike iz sve tri regije u Crnoj Gori kao i dva treninga za studente Medicinskog fakulteta u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.Da obrađivane teme u okviru treninga predstavljaju značajan, ali i do sada slabo obrađivan segment kontinuirane medicinske edukacije i edukacije studenata medicine potvrdili su i ovi treninzi. Još jednom je konstatovano da ova i slične aktivnosti predstavljaju veoma koristan metod u cilju senzibilizacije medicinskih radnika i budućih medicinskih radnika za potrebe i zdravstvena pitanja vezana za drugačiju seksualnu orijentaciju i rodni identitet što doprinosi kvalitetnijem odnosu između ljekara i pacijenata kao i podizanju nivoa povjerenja koje LGBT osobe imaju u pružaoce zdravstvenih usluga.
  • Sprovedena je kampanja među medicinskim radnicima vezana za smanjenje nivoa homofobije/transfobije i nivoa diskriminacije prema LGBT odobama, kao i implementaciju dobre prakse u radu sa LGBT zajednicom. Materijali kampanje uključili su postere, razglednice i naljepnice, a koje su podijeljene zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore. Ovu kampanju među medicinskim radnicima podržalo je Ministarstvo zdravlja Crne Gore, stavivši i svoj logo na odštampane materijale. Na sljedećem linku možete pogledati materijale kampanje.
  • Kreirana je i usvojena Antidiskriminaciona politika na Medicinskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore. Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore je prva univerzitetska jedinica u Crnoj Gori koja je usvojila antidiskriminacionu politiku koja nedvosmisleno tretira neprikosnovenost prava na bezbjedno i ravnopravno akademsko i radno okruženje za sve studente i članove osoblja, bez obzira na bilo koje lično svojstvo, uključujući eksplicitno seksualnu orijentaciju i rodni identitet.
  • Kreirano je i treće, dopunjeno izdanje “Vodiča dobre prakse za medicinske radnike u radu sa LGBT osobama” kao i prvo izdanje na engleskom jeziku. Vodič dobre prakse nastao je kao odgovor na uvriježene stavove i predrasude prema LGBT osobama. Namijenjen je zainteresovanom medicinskom osoblju koje želi saznati nešto više o različitim seksualnim orijentacijama i rodnim identitetima – kroz istoriju pa do danas, o osnovnim pojmovima, identitetima, najčešćim predrasudama i zabludama o LGBT zajednici.

Naš cilj je podsticanje edukacije, povećanje tolerancije i razumijevanja prema ljudima koji su drugačiji i pružanje korisnih informacijakoje će doprinijeti uspješnijoj komunikaciji u odnosu ljekar/ljekarka – pacijent/pacijentkinja. Na sljedećem linku možete pogledati publikaciju: [J2] 

Donator

Embassy of the Kingdom of Netherlands in Belgrade (Matra Embassy Program funding)

Više informacija o Ambasadi Kraljevine Holandije.

 

logotipikn