image0001

Program promocije i zaštite ljudskih prava uspostavljen je sa ciljem zaštite prava onih grupa u društvu koje su u stanju najveće potrebe. Aktivnosti koje se realizuju u okviru ovog programa predstavljaju monitoring i dokumentovanje kršenja ljudskih prava, zagovaranje i lobiranje za izmjene i poboljšanje zakonodavnih regulativa. Na taj način obezbjeđuje se ostvarivanje korišćenja osnovnih ljudskih prava, kreiranje proaktivne sredine u kojoj će se pripadnici ugroženih grupa aktivno boriti za svoja prava i samostalno djelovati. Juventasov rad na zaštiti ljudskih prava podrazumijeva i aktivno uključivanje pripadnika društvenih grupa čija prava su ugrožena u sve aktivnosti koje se realizuju, kao i uključivanje šire društvene zajednice i saradnju sa državnim institucijama, sa ciljem postizanja što kvalitetnijih rješenja.

Trenutno aktivni projekti:

1. Step up

2. Zdravlje i prava

3. Crna Gora svijetla tačka na gej mapi

4. Dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava korisnika droga

5. Monitoring implementacije preporuka Savjeta Evrope o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu.

6. Unapredjenje kvaliteta servisa za LGBT osobe


Realizovani projekti:

Crna Gora svijetla tačka na gej mapi