image0022

Po prvi put u Crnoj Gori u okviru ovog projekta formirana je koalicija na nacionalnom nivou sa ciljem promocije ostvarivanja prava seksualnih manjina.

Aktivnosti koje su prethodile stvaranju koalicije nazvane “Zajedno za LGBT prava” podrazumijevale su:

  • Preko 90 sastanakasa nevladinim organizacijama, državnim institucijama, medijima i političkim partijama iz cijele Crne Gore u cilju regrutacije članova koalicije
  • 5 regionalnih sastanaka (Kotor, Nikšić, Bijelo Polje, Pljevlja i Berane) sa lokalnim NVO, predstavnicima lokalne samouprave, institucijama i zainteresovanim građanima

Nakon mjeseci rada na informisanju civilnog i vladinog sektora o projektu, njegovim ciljevima, ciljevima koalicije i članstvu u istoj,  danas “Zajedno za LGBT prava” okuplja 28 članova i članica, predstavnika NVO-a i institucija sistema važnih na polju unaprjeđenja ljudskih prava.

Od njenog osnivanja do kraja projekta članovi i članice koalicije učestvovale su na treningu za pisanje javnih praktičnih politika, ali i u studijskoj posjeti organizacijama i institucijama koje se bave ljudskim pravima LGBT osoba u Srbiji. Vrijedno iskustvo u ovoj oblasti, razumijevanje prava kao važnog preduslova za ostvarivanje kvalitetnijeg života lezbejske, gej, biseksualne i transrodne zajednice u Crnoj Gori kao i dodatna edukacija učinili su članove i članice koalicije „Zajedno za LGBT prava“ inspirisanim za brojna reagovanja i inicijative vezane za povrede prava i diskriminaciju.  Važno je pomenuti proaktivnu ulogu svih organizacija i institucija u kreiranju kampanje „Ni manje, ni više. Ista prava za sve!“, a posebnu pažnju iziskuje glavni produkt koalicije „Akcioni plan za borbu protiv homofobije“. Sprovođenje aktivnosti zastupanja i promjene politika vezane za LGBT prava prvi je konkretan korak preduzet u Crnoj Gori sa krajnjim ciljem poboljšanja situacije LGBT osoba na duže staze. Nacionalni akcioni plan svojim tekstom predlagao je ne samo konkretne mjere i aktivnosti kako bi došlo do smanjenja homofobije u državi, već i nosioce odgovornosti za sprovođenje istih, a samim tim i predstavljao strateški okvir za ispunjenje potreba LGBT osoba u različitim oblastima.

Važne aktivnosti koje su prethodile pisanju “Akcionog plana za borbu protiv homofobije” podrazumijevale su:

  • Okrugli sto “Ni manje ni više. Ista prava za sve.”  koji je organizovan
  • Nacionalnu konferenciju “Crna Gora-svjetlija tačka na gej mapi” koja je održana

Završna aktivnost projekta “Crna Gora-svijetla tačka na gej mapi”, ali i aktivnost koja je uslijedila nakon kreiranja finalnog drafta “Akcionog plana za borbu protiv homofobije” bila je priprema i realizacija okruglog stola nazvanog “Akcioni plan za borbu protiv homofobije”. Ovaj okrugli sto održan je 7. aprila 2011. godine, a njegov prevashodni cilj bila je diskusija i lobiranje na temu pripremljenog dokumenta.