Projekat „Unaprjeđenje kvaliteta servisa za LGBT osobe“ započeo je 1. novembra 2011. godine sa glavnim ciljem promocije i zaštite ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori. Specifični ciljevi ovog projekta uključivali su podizanje kapaciteta zaposlenih u institucijama koje su nadležne za zaštitu od diskriminacije i koje u svom radu dolaze u kontakt sa LGBT osobama, kao i podizanje kapaciteta LGBT aktivista/kinja kada je aktivizam u pitanju.

Sve aktivnosti tokom implementacije projekta bile su realizovane u saradnji sa grupom Juventasovih LGBT aktivista/kinja sa kojima je održano ukupno tri kruga konsultacija, čiji su rezultati zajedno sa rezultatima istraživanja među pružaocima usluga bili polazna osnova za kreiranje planova treninga, seminara i izradu priručnika za profesionalce.

Tokom implementacije projekta realizovane su sljedeće aktivnosti:

 1. Izrađena su 4 priručnika za rad sa LGBT osobama i to za:
 • zaposlene u Instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, sudije i tužioce
 • policiju
 • medicinske radnike/ce
 • psihologe
 1. Sprovedena je antidiskriminaciona kampanja i istraživanja o nivou homofobije i percepcije homoseksualnosti među policijskim službenicima i medicinskim radnicima. Ovdje možete pogledati materijale kampanje među policijskim službenicima i medicinskim radnicima;
 2. Sproveden je dvodnevni seminar o ljudskim pravima LGBT osoba za zaposlene u Instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore;
 3. Sproveden je dvodnevni seminar o ljudskim pravima LGBT osoba za sudije, tužioce i policajce iz sve tri regije Crne Gore;
 4. Sproveden je dvodnevni seminar o ljudskim pravima LGBT osoba za medicinske radnike/ce iz sve tri regije Crne Gore;
 5. Sproveden je dvodnevni trening za pisanje projekata za fondove Evropske unije za LGBT aktiviste/kinje;
 6. Sproveden je dvodnevni trening za strateško planiranje za LGBT aktiviste/kinje;
 7. Sproveden je dvodnevni trening u vezi sa ljudskim pravima i aktivizmom za LGBT aktiviste/kine;
 8. Sprovedena su tri kruga konsultacija sa grupom od 10 LGBt osoba, a na kraju i kampanja koju su kreirale  LGBT osobe;

Donator

British Embassy Podgorica

Više informacija o Britanskoj ambasadi Podgorica.