image001

Prvi i još uvijek jedini projekat koji se bavi prevencijom od HIV/AIDS i drugih polno prenosivih bolesti u MSM zajednici u Crnoj Gori. Implementacija projekta je u toku još od 2006. godine i sastoji se u pružanju servisa za, u prosjeku, 400 korisnika godišnje.

Zdravlje i prava” je projekat koji Juventas realizuje od 1. septembra 2006. godine, u okviru programa podrške implementacije crnogorske Nacionalne strategije za HIV i AIDS Vlade Crne Gore. Projekat je podržan od strane Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkoloze i malarije i u potpunosti je usklađen sa predviđenim intervencijama definisanim pomenutom strategijom.

Projekat “Zdravlje i prava” osmišljen je u cilju promocije seksualnog zdravlja i prava među MSM populacijom (muškarci koji imaju seks sa muškarcima), ali i na jačanju kapaciteta aktivista čije je ovo polje rada. Projekat se, takođe, bazira i na stvaranju pozitivnog okruženja u crnogorskom društvu u odnosu na poštovanje ljudskih prava svih naših građana bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet.

Aktivnosti kojima pokušavamo da utičemo na opštu populaciju u Crnoj Gori i smanjimo nivo homofobije u društvu, smanjimo nivo diskriminacije MSM tj LGBT osoba, poboljšamo pristup informacijama i promociji upotrebe kondoma i lubrikanata, ali i poboljšamo dostupnost zdravstvenih službi za MSM populaciju podrazumijevaju:

  • Edukaciju mladih ljudi, aktivista, ali i profesionalaca koji rade kao pružaoci usluga
  • Kontinuirani terenski rad (podjela besplatnih kondoma, lubrikanata, ali i štampanih materijala o seksualno prenosivim infekcijama na području cijele Crne Gore)
  • Postavljanje i kontinuirani update site-a čiji je prvenstveni cilj pružanje informacija i to informacija koje će uticati na znanje kao i na stvaranje proaktivne sredine u kojoj živimo.
  • Uspostavljanje i kontinuirani rad LGBT Drop in centra. NVO Juventas je u februaru 2011. godine otvorio LGBT Drop in centar . Kako tada tako i danas Drop in centar predstavlja mjesto, gdje se stvara mogućnost za LGBT osobe da u okviru okruženja u kojem žive zajedno izgrade inkluzivnu i dobrodošlu zajednicu. Sem rada u svom okruženju LGBT Drop in centar širi svoje usluge i kroz rad na terenu i podjelu kondoma i lubrikanata odnosno prevenciju HIV/AIDS-a i ostalih polno prenosiviih infekcija, te pokretao inicijative koje se odnose na izgradnju inkluzivnog društva kroz saradnju sa različitim institucijama, organizacijama, javno zastupanje i unapređenje politika kako bi se omogućilo ostvarenje prava i očuvanje psihofizičkog zdravlja LGBT osoba. LGBT osobe koje posjećuju centar govore o istom kao o svojoj kući, te je u prethodnom periodu kreirani vizuelni identitet, ali i slogan koji ga prati („ono kao kad dođeš kući“- dat od samih korisnika usluga centra) odaje atmosferu prijatnog, bliskog i „sopstvenog“ prostora.

Profesionalci angažovani u LGBT Drop in centru kreirali su i “Protokol o radu LGBT Drop in centra” je značajan dokument koji predstavlja način funkcionisanja Drop in centra, model rada, programe i aktivnosti u okviru pojedinačnih programa, ali i daje informacije o administrativnim poslovima i prostorno tehničkim kapacitetima, opisu poslova osoba koje su zaposlene u LGBT drop in centru.

Na sljedećem linku možete pogledati publikaciju “Protokol o radu LGBT Drop in centra”: [J1] 

Donator
Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije kroz kancelariju UNDP-a u Crnoj Gori

Više informacija o Global Fondu

Više informacija o UNDP-u