Prije početka relizacije konkretnih aktivnosti projekta "Osnaživanje kapaciteta za efektnu participaciju mladih u procesu donošenja odluka: Izgradnja kapaciteta učeničkih zajednica u Crnoj Gori", potpisani su memorandumi o saradnji sa sve četiri srednje škole koje će učestvovati u projektu.

Juventas je sa srednjom ekonomskom školom ‚‚Mirko Vešović" potpisao memorandum o zajedničkoj saradnji 02. decembra 2010. godine u Podgorici, a sa srednjom ekonomskom školom ‚‚Mirko Vešović", memorandum je potpisan 02.12.2010.godine u Podgorici.

Sa Gimnazijom ‚‚25. maj" Juventas je potpisao memorandum 10. decembra 2010. godine u Tuzima, a sa Gimnazijom ‚‚Tanasije Pejatović" 15. decembra 2010. godine u Pljevljima.

Memorandumima su definisani uslovi saradnje i obaveze oba potpisnika. Juventas i srednje škole su se obavezale na obezbjeđivanje podrške radu učeničkog parlamenta, podržavanje i razvijanje programa neformalnog obrazovanje, pružanje informacija o aktivnostima, mogućnostima i konkursima. Potpisnici su se obavezali da će u cilju realizacije zajedničkih interesa razmjenjivati informacije i iskustva. Škole su se obavezale da će njihovo djelovanje biti usmjereno u pravcu poboljšanja saradnje između uprave škole i učeničkih parlamenata. Takođe, memorandumima je istaknuto da je projekat projekta "Osnaživanje kapaciteta za efektnu participaciju mladih u procesu donošenja odluka: Izgradnja kapaciteta učeničkih zajednica u Crnoj Gori" finansiran od strane Balkanskog fonda za demokratiju.