Ulcinjski srednjoškolci su kao glavni problem prepoznali nedovoljnu informisanost učenika o događajima u školi i aktivnostima novoosnovanog učeničkog parlamenta. Sredstva su iskoristili za kupovanje i postavku LCD plazme u holu škole koja je iskorištena i za ostvarenje drugog cilja, a to je realizacija kampanje protiv pušenja. Kao jedan od problema koje su članovi učeničkog parlamenta prepoznali je pušenje u prostorijama škole od strane učenika, ali i profesora, koji tim daju neadekvatan primjer svojim učenicima.

Učenici su organizovali predavanja na temu štetnosti duvana i duvanskog dima u saradnji sa Domom zdravlja Ulcinj. Posebno je skrenuta pažnja na problem pasivnog pušenja kom su izloženi ostali učenici. Realizatori projekta tj. članovi učeničkog parlamenta su sami dizajnirali postere koje su postavili na vidna mjesta u školi, a koji su imali za cilj podizanje svijesti o štetnosti konzumacije cigareta. Nova TV plazma je iskorištena za prikazivanje obavještenja o predstojećim predavanjima i o redovnim sastancima učeničkog parlamenta.

Postojala je mala grupa učenika koji su bili zaduženi za praćenje realizacije projekta i proces evaluacije. Oni su primijetili da su se mnogi profesori s posebnim uvažavanjem odnosili prema njihovoj kampanji, te da je čitanje obavještenja sa TV plazme postalo sastavni dio učeničke svakodnevice.

Već duži vremenski period Gimnazija u Tuzima je imala neuslovnu i neadekvatno opremljenu svečanu salu koja nije služila svojoj namjeni. Stoga su predstavnici učeničkog parlamenta ove škole odlučili da se u okviru svog projekta posvete uređenju svečane sale i njenom opremanju.

Kompletan projekat sproveli su članovi učeničkog parlamenta. Na početku projekta održani su sastanci na kojima je napravljen detaljan plan aktivnosti, podijeljena zaduženja i zacrtani ciljevi. Uslijedila je nabavka potrebnog materijala. Posebno je važno pomenuti da su sve aktivnosti bile sprovedene direktno od strane samih učenika. Učenici su tokom svog slobodnog vremena čistili i krečili salu, postavljali zavjese, namještaj i dekorisali salu.

Prva prilika za javno prikazivanje postignutog bila je proslava Dana škole 25. maja. Za tu priliku upriličen je prigodan kulturno-zabavni program, a dodijeljene su i diplome Luča najboljim učenicima i nagrade učenicima koji su bili uspješni na opštinskim i državnim takmičenjima.

U sklopu projekta formiran je i debatni klub čiji su sastanci održavani dva puta nedjeljno. Učenici su diskutovali o temama za koje su smatrali da su značajne, inspirativne i od važnosti za srednjoškolce. Takođe, formiran je i volonterski klub čiji su članovi učestvovali u uređenju i čišćenju školskog dvorišta, farbanju školskih radionica i sađenju biljaka u školskom dvorištu. Sve ove aktivnosti izazvale su veliko interesovanje ostalih učenika i doprinijele su promociji đačkog aktivizma. Na kraju projekta sprovedena je anketa u kojoj je većina učenika istakla da je zaintresovana za učestvovanje u budućim aktivnostima učeničkog parlamenta.

Opremanjem i osposobljavanjem sale učenički parlament je dobio mjesto za održavanje redovnih sastanaka. Sa ovog mjesta će ubuduće polaziti inicijative za predstojeće jednako uspješne aktivnosti.

Glavni cilj projekta sprovedenog u Pljevljima od strane učeničkog parlamenta Gimnazije ‚‚Tanasije Pejatović'' je unaprjeđenje rada škola. Cilj je ostavren prije svega kroz nabavku i postavljanje sistema ozvučenja u školi.

Sa sistemom ozvučenja učenicima, ali i svim zaposlenim u školi omogućen je lakši pristup imformacijama. Pljevaljski gimnazijalci su osmislili čitav proces odabira ljudi, koji će upravljati ozvučenjem i koji će biti zaduženi za najavu sastanaka učeničkog parlamenta, raznih aktivnosti organizovanih od strane škole, ali i za puštanje muzike za vrijeme školskih odmora. Predstavnici parlamenta su formirali radio-stanicu svoje škole. Preko razglasa učenici su se mogli bolje upoznati sa radom učeničkog parlamenta,njihovim aktivnostima i zaduženjima.

Kako bi projekat zabilježio što bolje rezultate, njegove vođe su se pobrinule za stvaranje dobre radne atmosfere. U saradnji sa Biroom rada Pljevalja organizovena je team-building radionica sa ciljem boljeg međusobnog upoznavanja ljudi koji su radili na projektu i stvaranje timskog duha.

Pljevaljski gimnazijalci su poznati kao veoma talentovani literarni stavraoci i veliki ljubitelji umjetnosti. Stoga su organizovane večeri poezije,književne večeri a prikazane su i predstave koje su već osvojjile simpatije publike. Svi događaji su bili posjećeni.

U saradnji sa Biroom rada Pljevlja promovisan je program sezonskog zapošljavanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. U cilju prezentacije programa organizovana je javna tribina na temu profesionalne orijentacije kao i predstavljanje programa.

Na kraju projekta sprovedena je evaluacija koja je pokazala da su učenici ali i profesori i uprava škole veoma zadovoljni sprovedenim aktivnostima. Sve aktivnosti su doprinijele boljoj promociji učeničkog parlamenta i povećale su zaintresovanost ostalih učenika za uključivanje u buduće aktivnosti.

Krajem prošle školske godine učenički parlament Srednje ekonomske škole ‚‚Mirko Vešović" iz Podgorice uspješno je realizovao projekat pod nazivom "Poboljšanje informativnog sistema u školi".

Projekat je realizovan u okviru Juventasovog projekta "Osnaživanje kapaciteta za efektnu participaciju mladih u procesu donošenja odluka: Izgradnja kapaciteta učeničkih zajednica u Crnoj Gori", koji je finansiran od strane Balkanskog fonda za demokratiju. U projektu su učestvovale još tri srednje škole iz Crne Gore: Gimnazija ‚‚25. maj" iz Tuzi, SMŠ ‚‚Bratstvo i jedinstvo" iz Ulcinja i Gimnazija ‚‚Tanasije Pejatović" iz Pljevalja. Učenički parlamenti su imali zadatak da osmisle i realizuju mini projekte u svojim školama.

Osnovni cilj projekta učeničkog parlamenta Srednje ekonomske škole "Mirko Vešović" iz Podgorice je poboljšanje informativnih kapaciteta škole. Glavne aktivnosti su se odnosile na nabavku digitalne oglasne table, organizovanje radionica i sprovođenje anketa.

Na digitalnoj oglasnoj tabli prikazani su uspjesi učenika, izostanci, obavještenja o vannastavnim aktivnostima kao što su: izleti, radionice, posjete pozorištu, sudskim organima i organima lokalne samouprave, sjednice đačkog parlamenta,dodatni i dopunski časovi. Takođe, prikazane su i fotografije sa raznih takmičenja i seminara.

Članovi Parlamenta su uz pomoć uprave škole održali radionice na temu "Formiranje učeničkih tijela" i "Kako pomoći vršnjacima da unaprijede svoje školovanje". Svakog mjeseca se sprovodila anketa o načinu rada i uspješnosti projekta.

U dogovoru sa upravom škole, donesena je odluka da se ovo tijelo „renovira", odnosno da se formiraju nova tijela. Na taj način bi se više uticalo na upravu škole oko većeg uključivanja učenika u procese donošenja odluka, koje su jednako bitne kako za njih same, tako i za školu.

Na ovaj način, učenici SEŠ ‚‚Mirko Vešović" su ukazali na važnost postojanja i dobrog funkcionisanja učeničkog parlamenta u svakoj školi, što će, nadamo se, uticati na druge škole u Crnoj Gori da slijede njihov primjer.