DSC05977

Jedna od kontinuiranih aktivnosti koju sprovodimo jeste  pomoć oko ostvarivanja određenih prava iz socijalne i dječje zaštite, kao i pomoć oko registrovanja na ZZZCG. Upravo iz tog razloga u drugoj fazi projekta  nastavili smo aktivnost  povezivanja Roma sa  institucijama: sa Centrom za socijalni rad i Zavodom za zapošljavanje. Glavni cilj ove projektne aktivnosti je omogućavanje ostvarivanja određenih prava romskoj populaciji koja proizilaze iz navedenih institucija, kao što je npr. pravo na materijalno obezbjeđenje porodice (MOP) ili pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu.  Da bi se lice prijavilo za sticanje prava na MOP, potrebna je brojna dokumentacija. Pomoć i posredovanje prilikom pribavljanja potrebne dokumentacije licima RE populacije iz kampova Konik I i Konik II pružaju Juventasovi socijalni radnici, zaposleni u sklopu ovog projekta.

Cilj aktivnosti  jeste da se potrebna dokumentacija prikupi u što kraćem vremenskom periodu kako bi pomenuta lica bila u mogućnosti da ostvare pravo i time obezbjede uslove za egzistenciju svojim porodicama, što bi omogućilo njihovu punu lokalnu integraciju.

Tim sastavljen od 3 socijalna radnika tri puta nedjeljno pruža terensko socijalno savjetovanje Romima u kampu Konik. Savjetovanje je organizovano u kancelarijama u samom kampu Konik, gdje lica dolaze na razgovore sa socijalnim radnicima prilikom prvog kontakta a naredna savjetovanja se zakazuju  u zavisnosti od potrebe ili  u kancelariji  ili u privatnim kućama klijenata, kada je to više odgovarajuće za njih. Takođe, socijalni radnici uz pratnju romskog asistenta, prate klijente do različitih institucija i pružaju im svu potrebnu pomoć kako bi izvadili nedostajuća dokumenta kako bi ostvarili svoja socijalna prava.

 

DSC05082

Kada je u pitanju pravni status romskog stanovništva sa Konika, na tom polju postoji dosta problema - kako oko njihovog prijavljivanja za sticanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori, tako i oko ostvarivanja određenih prava iz socijalne zaštite. Upravo iz tog razloga u drugoj fazi projekta Juventas radi na povezivanju Roma sa socijalnim institucijama: sa Centrom za socijalni rad i Zavodom za zapošljavanje. Glavni cilj ove projektne aktivnosti je omogućavanje određenih prava romskoj populaciji koja proizilaze iz navedenih institucija, kao što je npr. pravo na materijalno obezbjeđenje porodice (MOP) ili pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu.

Tim sastavljen od 3 socijalna radnika tri puta nedjeljno pruža terensko socijalno savjetovanje Romima u kampu Konik. Savjetovanje je organizovano u kancelarijama u samom kampu Konik, a ponekad i u privatnim kućama klijenata, kada je to više odgovarajuće za njih. Takođe, socijalni radnici uz pratnju romskog asistenta, prate klijente do različitih institucija I pružaju im svu potrebnu pomoć kako bi izvadili nedostajuća dokumenta kako bi ostaviri svoja socijalna prava.

DSC05013 

U prvom tromjesečnom implementacionom periodu, savjetovanjem je obuhvaćeno 57 Roma, što broji 294 člana njihoh porodica, dok je 16 njih otpraćeno do različitih vrsta socijalnih institucija kako bi ostvarili određena prava.