SAM 4327

Projekat "Otvorena vrata" započeo je u decembru 2008. godine, finansiran je od strane Komisije za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću. Osnovni cilj projekta jeste otvaranje Drop in centra za korisnike droga i poboljšanje životnih uslova visoko rizične populacije korisnika droga koji injektiraju, kao i njihovih članova porodice. Podršku za implementaciju ovog projekta, a ujedno i za otvaranje Drop in centra, pružili su: Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Institut za javno zdravlje, Uprava Policije Crne Gore i kancelarija za prevenciju narkomanije Crne Gore.

Jedan od ciljeva projekta jeste i poboljšanje pristupa korisnika droga uslugama zdravstvene i socijalne zaštite, a u cilju kreiranja što boljih politika i intervencija u ovoj oblasti. Pored toga, promocijom servisa rehabilitacije i reintegracije, te prevencije recidiva, povećava se stepen informisanosti korisnika droga. Podjelom sterilne opreme za injektiranje smanjuje se rizik od širenja krvlju i seksualno prenosivih infekcija (HIV-a, hepatitisa C, hepatitisa B) među populacijom korisnika droga i opštom populacijom.

S toga kao glavne aktivnosti u okviru ovog projekta možemo izdvojiti: terenski rad, preventivnu edukaciju i informisanje, osnovnu medicinsku pomoć, zamjenu sterilne opreme za injektiranje droga, distribuciju besplatnih kondoma i lubrikanata, psihosocijalnu pomoć, pravnu pomoć, socijalnu pomoć, promociju i upućivanje na službe zdravstvene zaštite, sa naglaskom na institucije za tretman i rehabilitaciju, upućivanje na profesionalnu orijentaciju i relevantne službe pomoći.