U okviru regionalnog projekta „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“ koji finansira Evropska unija, u utorak 20.12.2016. godine, u prostorijama PR Centra, održan je okrugli sto na kojem su predstavljeni rezultati prve godine projekta u Crnoj Gori i rezultati istraživanja koje je sproveo projektni tim.

Tokom okruglog stola održani su uvodni panel „Predstavljanje nalaza istraživanja, kao i aktivnosti koje se implementiraju prema sektorima a koje su namijenjene prvenstveno djeci i mladima u riziku od socijalne isključenosti“, kao i još dva panela „Mladi u riziku – izazovi i odgovori“ i „Predstavljanje rezultata radnih grupa i diskusija“.

Okruglom stolu je prisustvovalo dvadesetak učesnika iz svih gradova Crne Gore.

Događaj su otvorili Ivana Vujović, izvršna direktorica Juventasa, Tijana Žegura, programska direktorica Juventasa, Miguel Magro Gomez, predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Benjamin Perks, šef kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori. Na uvodnom panelu predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Ministarstva rada i socijalnog staranja uputili su prisutne u aktivnosti koje se sprovode unutar svakog od sektora, a koje su namijenjene prvenstveno djeci i mladima u riziku od socijalne isključenosti. Okruglom stolu su prisustvovali i predstavnici civilnog sektora i državnih institucija koji su bili dio istraživanja koje je Juventas sproveo na ovu temu.

Izvršna direktorica Juventasa, IvanaVujović, kazala je da je Crna Gora danas zemlja u kojoj su mnogi stanovnici pogođeni siromaštvom, a servisi podrške koji su potrebni najosjetljivijim kategorijama, još uvijek nisu dovoljno ojačani.

Direktorica programa za smanjenje štete u Juventasu, Tijana Žegura, ukazala je da u Crnoj Gori ne postoji zdravstvena ustanova koja liječi maloljetnika koji koriste psihoaktivne supstance, niti odgovarajuće ustanove socijalne zaštite za ovu grupu djece i mladih, koji su najčešće, prepušteni isključivo brizi svojih porodica.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Bendžamin Perks, ocijenio je da, ako reforme u oblastima koje se tiču mladih i dalje budu spore, Crna Gora će sve više zaostajati iza ostalih evropskih zemalja i omladina u ovoj državi neće imati iste životne standarde i mogućnosti kao što je to u ostatku Evrope.

Predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Miguel Magro Gomez, kazao da će osnovne koristi projekta biti usmjerene ka djeci i mladima koji su u riziku od socijalne isključenosti, a koji su podijeljeni u šest kategorija – djeca koja su u konfliktu sa zakonom, djeca koja su napustila roditeljsko staranje, djeca koja koriste droge, djeca koja žive na ulici i djeca iz disfunkcionalnih familija, kao i na djecu koja dolaze iz RE populacije.

Na okruglom stolu su takođe predstavljeni nalazi istraživanja koje je sprovedeno među svim subjektima u Crnoj Gori koji se bave donošenjem politika i pružanjem usluga mladima u riziku od socijalne isključenosti, kao i nacrt studije koja je urađena u saradnji sa projektnim partnerima.

Završni dio okruglog stola bio je obilježen komentarima prisutnih koji su pružili povratne informacije i mišljenje o predstavljenim rezultatima istraživanja.

Projekat „Osnaživanje mladih u riziku od socijalne isključenosti“, koji se sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, započeo je u januaru 2016. godine, a trajaće do septembra 2019. godine. On obuvata partnere iz šest zemalja Zapadnog Balkana, i to: ARSIS (Albanija), Asocijacija Margina (Bosna i Hercegovina), HOPS (Makedonija), NVO Labyrinth (Kosovo), Prevent (Srbija), kao i Fondaciju SHL (Njemačka). Ciljne grupe projekta jesu djeca i mladi ljudi koji su svrstani u 6 kategorija: djeca i mladi bez roditeljskog staranja, djeca i mladi Romi, djeca i mladi u sukobu sa zakonom, djeca i mladi sa ulice, djeca i mladi koji koriste psihoaktivne supstance i djeca i mladi koji žive u porodicama sa istorijom sukoba sa zakonom i/ili bolesti zavisnosti.

Juventas je u petak 15. februara 2013. godine održao pres koneferenciju povodom projekata namijenjenim korisnicima droga u aktivnoj fazi drogiranja. Tokom 2012 godine Juventas je pružio usluge za 596 korisnika droga, a distribuirano je 10.534 sterilnih igala. U kontaktu sa korisnicima pružene su brojne profesionalne usluge socijalih radnika, psihologa, ljekara i terenskih radnika. Oformljena je grupa za samopomoć osobama koje imaju Hepatitis C i kreiran je vodič za osobe koje imaju Hepatitis C.

Na pres konferenciji su predsjednica Upravnog odbora Juventas-a Ivana Vujović i Tijana Pavićević, programska direktorica programa smanjenja štete predstavile rezultate projekta "Korak naprijed"- podržanog kroz Komsiju za raspodijelu dijela prihoda od igara za sreću, te "Otvorena vrata" podržanog od strane Globalnog fonda za AIDS malariju i tuberkolozu podsredstvom Kancelarije fonda ujedinjenih nacija za razvoj - UNDP. Pomenuti projekti predstavljaju direktnu implementaciju dijela Nacionalnog strateškog odgovora na HIV/AIDS u Crnoj Gori 2010-2014. godine.