za prezentaciju

Nevladine organizacije “Juventas” i “Akcija za ljudska prava” (HRA) već nekoliko godina unazad realizuju projekte usmjerene na unapređenje ljudskih prava, sprečavanje torture i zlostavljanja, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i tretmane odvikavanja od droga u zatvorskom sistemu.

Kroz zajedničku saradnju “Juventasa”, kao nosica projekta, i “HRA”, kao saradnika na projektu, od decembra 2013. godine, započeta je realizacija programa “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, a partner na projektu je Ministarstvo pravde. Takođe, Sporazumi o saradnji potpisani su i sa ZIKS-om, Ministarstvom zdravlja, Zavodom za zapošljavanje, Centrom za stručno obrazovanje i Centrom za socijalni rad.

Opšti ciljevi projekta se odnose na (1) unapređenje prava osuđenih lica i sprečavanje torture, nečovječnog ili ponižavanjućeg postupanja ili kažnjavanja u zatvorima u Crnoj Gori; (2) osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u promociji ljudskih prava.

Fokus projekta, tj. poseban ciljje uvođenje održivih mehanizama rehabilitacije i resocijalizacije za lica na izdržavanju zatvorske kazne, koji se ogledaju kroz unapređenje obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kao i radnog angažmana i kasnijeg zapošljavanja.

Realizacija projekta obuhvata više grupa aktivnosti koje će biti predstavljene sljedećim rezultatima:

R1: Prikupljanje i analiza osnovnih indikatora- analiza potreba;

R2: Razvoj Akcionog plana reforme programa rehabilitacije i resocijalizacije za zatvorenike/ce;

R3: Uvođenje novih usluga u zatvore dodjelom mini-grantova nevladinim organizacijama, kao podrška u realizaciji prve godine Akcionog plana;

R4: Praćenje izvještaja nevladinih organizacija o monitoring realizacije preporuka CPT-a, Ombudsmana i nevladinih organizacija ka Upravi Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija”.

Implementacijom planiranih aktivnosti doprinijeće se bržem i efikasnijem sprovođenju preporuka međunarodnih ekspertskih tijela (CAT i CPT) za Crnu Goru. Takođe, ovim putem će se prikupljati primjeri dobre uporedne prakse sa ciljem izgradnje ili povećanja održivih usluga koji se odnose na rad, edukaciju i rehabilitaciju u zatvorima, te učvrstitit uloga organizacija građanskog društva u unapređenju ljudskih prava u zatvorima kroz kontinuirano praćenje i pružanje obrazovnih programa, radnu terapiju i radni angažman.

Projekat je finansiran od strane Evropske Unije (EU), a planirano je da bude realizovan do oktobra 2015. godine.
 

logotipi z