naslovna

Međunarodna konferencija “Usmjeravanje zatvora ka zajednici” održana je u Budvi, 15. i 16. aprila 2014. godine. Metodologija Konferencije obuhvatala je uvodnu sesiju i sedam panel diskusija o različitim oblastima života u zatvorima.

Panel diskusije su pokrile sledeće oblasti: sprečavanje zlostavljanja i prevenciju nasilja u zatvoru, radni tretman i mogućnosti zapošljavanja nakon puštanja, tretman: obrazovanje i stručne obuke u zatvoru (prvi dan konferencije); zdravlje, tretman korisnika droga - organizovanje, usluge i finansiranje, sveobuhvatni tretman: psiho-socijalne podrške (savjetovanje i psihoterapija), posredovanje, podrška porodicama, rekreativne i kreativne aktivnosti u zatvorima, usluge pripreme prije otpuštanja i usluge na slobodi.

Međunarodna konferencija je otvorena pozdravnim govorima gospođe Slavice Rabranović, pomoć nice ministra pravde i direktorice Direkcije za izvršenje krivičnih sankcija, gospodina Andre Lis, šefa za saradnju, Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Miljana Perović a, direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, IvanE Vujović, izvršne direktorice NVO Juventas, Danilo Ajković, asistenta na projektu iz NVO Akcija za ljudska prava.

Međunarodna konferencija okupila je 11 međunarodnih eksperata (neke iz zemalja EU) i 19 stručnjaka iz relevantnih institucija (Ministarstvo pravde, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, Centar za stručno obrazovanje, Centar za socijalni rad Podgorica, Institut za javno zdravlje, Agencija za zapošljavanje Crne Gore), kao i 11 profesionalaca iz 5 NVO (Juventas, HRA, Anonimni narkomani, SOS Podgorica i ATAK).

Rezultat realizovane međunarodne konferencije su stručni članci i prezentacije servisa i aktivnosti koji se sprovode u radu sa zatvorenicima, koji su prezentovani u ovoj publikaciji. Kao posebno značajan rezultat ističemo i zaključke i preporuke sa konferencije koji su bili osnova za izradu petogodišnjeg Akcionog plana za unapređenje položaja lica lišenih slobode i podrške nakon otpusta, a koji su prezentovani na kraju ove publikacije.

Publikaciju “Usmjeravanje zatvora ka zajednici” možete preuzeti pdfovdje.

U Budvi će 15. i 16. aprila 2014. godine, u hotelu “Maestral”, biti održana međunarodna konferencija „Usmjeravanje zatvora ka zajednici“, koja se organizuje u sklopu projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, koji od decembra prethodne godine sprovode NVO “Juventas“ i „Akcija za ljudska prava“.

Ciljevi konferencije su:

  • Jačanje kapaciteta najmanje 30 profesionalaca/ki iz Crne Gore iz date oblasti

  • Upoznavanje sa primjerima efikasne prakse u regionu i državama Evropske Unije

  • Razvoj mreže institucija sistema i organizacija civilnog društva, koji će raditi na razvoju Akcionog plana za reformu programa za rehabilitaciju i resocijalizaciju zatvorenika/ca

Konferencija će pokriti sljedeće teme:

  • Sprečavanje zlostavljanja i nasilja (uključujući i nasilje među licima na izdržavanju kazne zatvora) u zatvorima

  • Radni tretman/angažman u zatvorima

  • Obrazovanje i profesionalni razvoj/stručna usavršavanja u zatvorima

  • Zdravstvena zaštita i tretman bolesti zavisnosti- organizacija, usluge i finansiranje

  • Sveobuhvatni tretman: psiho-socijalna podrška, savjetovanje i psihoterapija, obuka za kontrolu bijesa, medijacija, podrška porodicama, sportske i kreativne (umjetničke) aktivnosti u okviru zatvora

  • Usluge za pripremu za izlazak iz zatvora i usluge pomoći/podrške po izlasku iz zatvora

Međunarodna konferencija će okupiti predstavnike/ce državnih institucija, međunarodne eksperte/kinje i predstavnike/ce nevladinih organizacija kako bi govorili, učili i diskutovali o primjerima dobre, uporedne prakse u pogledu radnog angažmana, sveobuhvatnog tretmana i obrazovanja u zatvorima, uključujući i pritvorenike.

Prezentacije (u vidu teksta) sa konferencije, rezultati istraživanja dobijeni od strane projektnog tima, uz zaključke i preporuke sa konferencije, biće publikovani u vidu zbornika i distribuirani. 

picturecontract


POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PODGORICA

28. aprila 2014. godine potpisan je Sporazum o saradnji između NVO “Juventas” i  “Akcija za ljudska prava” sa JU Centar za socijalni rad za opštine Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Kolašin, po osnovu koga će biti uspostavljena međusobna saradnja na projektu „Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije“.

Sporazum su potpisale direktorice „Juventasa“ Ivana Vujović, „Akcije za ljudska prava“, Tea Gorjanc-Prelević i JU Centar za socijalni rad-Podgorica, Ana Stijepović.

Navedenim Sporazumom definisano je uključivanje predstavnika/ca Centra za socijalni rad u radnu grupu čiji će zadatak biti izrada Nacrta Akcionog plana za reformu programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika, te učešće u daljim aktivnostima projekta. 

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA CENTROM ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

U srijedu, 05. marta 2014. godine, u Podgorici NVO “Juventas” i “Akcija za ljudska prava” potpisale su Sporazum o saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, čime je planirana zajednička saradnja na projektu “Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”.

U ime navedenih organizacija sporazum su potpisali Ivana Vujović, izvršna direktorica NVO “Juventas”, Mirijana Buljan, programska direktorica NVO “Akcija za ljudska prava”, i direktor Centra za stručno obrazvanje, Duško Rajković.

Potpisivanjem ovog sporazuma  predstavnik/ca Centra za stručno obrazovanje će prisustvovati međunarodnoj konferenciji „Usmjeravanje zatvora ka zajednici“ i biti uključen/a u rad radne grupe za izradu Nacrta Akcionog plana za reformu programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika, a čije aktivnosti će se odnositi na sprječavanje zlostavljanja i torture u zatvoru, radnog angažovanja zatvorenika/ca, pitanje zdravstvene zaštite i obrazovanja, te procesa resocijalizacije po otpustu iz zatvora.


POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SAZAVODOM ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE

U cilju uspješnog sprovođenja projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, nosioci projekta, NVO “Juventas” i “Akcija za ljudska prava”, potpisali su Sporazum o saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore.

Sporazum o saradnji su potpisale gđa Vukica Jelić, direktorka Zavoda za zapošljavanje, gđa Ivana Vujović, izvršna direktorka NVO “Juventas”, i gđa Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorka NVO “Akcija za ljudska prava”.

Potpisivanjem ovog sporazuma učinjen je prvi korak u cilju unapređenja saradnje državnih institucija i civilnog sektora, te unapređenju sistema rehabilitacije i resocijalizacije zatvorenika. Takođe, definisano je da će predstavnik/ca Zavoda za zapošljavanje Crne Gore učestvovati na međunarodnoj konferenciji “Usmjeravanje zatvora ka zajednici” i biti uključen/a u rad radne grupe sa zadatkom izrade Nacrta Akcionog plana za reformu programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika.

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA JU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE

Predstavnice NVO “Juventas” i “Akcija za ljudska prava”, gđa Ivana Vujović (izvršna direktorka) i gđa Tea Gorjanc-Prelević (izvršna direktorka), potpisale su Sporazum o saradnji sa direktorom JU Institut za javno zdravlje, doc. dr Bobanom Mugošom.

Sporazum o saradnji u cilju uspješnog sprovođenja projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprječavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” potpisan je 04. aprila 2014. godine, u Podgorici.

Ovim je biliže definisano polje međusobne saradnje u okviru navedenog projekta, tako da  prestavnik/ca JU Instituta za javno zdravlje učestvuje na međunarodnoj konferenciji “Usmjeravanje zatvora ka zajednici” i uključi se u rad radne grupe za izradu Nacrta Akcionog plana za reformu programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika/ca, u čijem su sastavu i predstavnici/e državnih institucija i NVOa.

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA MINISTARSTVOM ZDRAVLJA

Višegodišnja uspješna saradnja Ministarstva zdravlja i NVO “Juventas” zvanično je nastavaljena potpisivanjem Sporazuma o saradnji. 

U okrviru opšteg sporazuma o saradnji, protpisan je aneks ugovora, koji se odnosi na projekat  “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, a prestavnik/ca Ministarstva zdravalja će učestovovati u radu radne grupe za izaradu Nacrta Akcionog plana za reform programa resocijalizacije i rehabilitacije zatvorenika/ca .

Sporazum je potpisan od strane gdina Miodraga Radulovića, ministra zdravlja, i gđe Ivane Vujović, predsjednice Upravnog odbora NVO “Juventas”. 

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA ZAVODOM ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

sporazum

U decembru 2013. godine NVO Juventas je započeo realizaciju projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” u partnerstvu sa NVO “Akcija za ljudska prava”. Planirano je da projekat bude realizovan do oktobra 2015. godine.

U srijedu, 12.februara 2014. godine, Ministarstvo pravde i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) zvanično su podržali ovaj projekat potpisivanjem sporazuma o saradnji sa nosiocima aktivnosti (NVO “Juventas” i NVO “Akcija za ljudska prava”). Time je nastavljena višegodišnja uspješna saradnja. Potpisanim Sporazumom o saradnji definisani su koraci ka uspješnom sprovođenju datog projekta koji je podržala Evropska Unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Sveobuhvatni cilj projekta projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” je unapređenje zaštite od mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u Crnoj Gori, te će se implementacijom planiranih aktivnosti doprinijeti bržem i efikasnijem sprovođenju preporuka međunarodnih ekspertskih tijela (CAT i CPT) za Crnu Goru. Takođe, program obuhvata unapređenje saradnje državnih institucija i civilnog sektora sa ciljem poštovanja ljudskih prava osoba koja borave u zatvorskom sistemu. Sa ciljem obezbjeđenja efektivne resocijalizacije nakon otpusta iz zatvora, kao i prevencije nasilja i zlostavljanja u samim zatvorima i obezbjeđivanja adekvatanog institucionalnog odgovora na potrebe bivših zatvorenika/ca, planirane aktivnosti usmjerenu su i na proširenje mogućnosti za radno angažovanje lica na izdržavanju kazne zatvora povećanjem pristupa formalnom i neformalnom obrazovanju i adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti sa posebnim naglaskom na rehabilitaciji korisnika droga.

za prezentaciju

Nevladine organizacije “Juventas” i “Akcija za ljudska prava” (HRA) već nekoliko godina unazad realizuju projekte usmjerene na unapređenje ljudskih prava, sprečavanje torture i zlostavljanja, unapređenje sistema zdravstvene zaštite i tretmane odvikavanja od droga u zatvorskom sistemu.

Kroz zajedničku saradnju “Juventasa”, kao nosica projekta, i “HRA”, kao saradnika na projektu, od decembra 2013. godine, započeta je realizacija programa “Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije”, a partner na projektu je Ministarstvo pravde. Takođe, Sporazumi o saradnji potpisani su i sa ZIKS-om, Ministarstvom zdravlja, Zavodom za zapošljavanje, Centrom za stručno obrazovanje i Centrom za socijalni rad.

Opšti ciljevi projekta se odnose na (1) unapređenje prava osuđenih lica i sprečavanje torture, nečovječnog ili ponižavanjućeg postupanja ili kažnjavanja u zatvorima u Crnoj Gori; (2) osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u promociji ljudskih prava.

Fokus projekta, tj. poseban ciljje uvođenje održivih mehanizama rehabilitacije i resocijalizacije za lica na izdržavanju zatvorske kazne, koji se ogledaju kroz unapređenje obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kao i radnog angažmana i kasnijeg zapošljavanja.

Realizacija projekta obuhvata više grupa aktivnosti koje će biti predstavljene sljedećim rezultatima:

R1: Prikupljanje i analiza osnovnih indikatora- analiza potreba;

R2: Razvoj Akcionog plana reforme programa rehabilitacije i resocijalizacije za zatvorenike/ce;

R3: Uvođenje novih usluga u zatvore dodjelom mini-grantova nevladinim organizacijama, kao podrška u realizaciji prve godine Akcionog plana;

R4: Praćenje izvještaja nevladinih organizacija o monitoring realizacije preporuka CPT-a, Ombudsmana i nevladinih organizacija ka Upravi Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija”.

Implementacijom planiranih aktivnosti doprinijeće se bržem i efikasnijem sprovođenju preporuka međunarodnih ekspertskih tijela (CAT i CPT) za Crnu Goru. Takođe, ovim putem će se prikupljati primjeri dobre uporedne prakse sa ciljem izgradnje ili povećanja održivih usluga koji se odnose na rad, edukaciju i rehabilitaciju u zatvorima, te učvrstitit uloga organizacija građanskog društva u unapređenju ljudskih prava u zatvorima kroz kontinuirano praćenje i pružanje obrazovnih programa, radnu terapiju i radni angažman.

Projekat je finansiran od strane Evropske Unije (EU), a planirano je da bude realizovan do oktobra 2015. godine.
 

logotipi z

Potkategorije