naslovna

U periodu od juna do decembra 2015. godine, “Centar za ženska prava“ realizovao je projekat „Radionice za unapređenje procesa resocijalizacije osoba ženskog pola koje su na izdržavanju zatvorske kazne u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija", koji je dio projekta Usmjeravanje zatvora ka zajednici- sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

U okviru projekta, realizovana su dva tipa radionica:

Psihološke radionice su edukativno-terapijske prirode i imaju za cilj da kod učesnica razviju empatičke vještine i da ih obuče da sa drugima komuniciraju na asertivan način. Ovladavanje asertivnom komunikacijom učesnicima radionica će omogućiti da poštuju same sebe, da znaju kako da saniraju stres, vjeruju u mogućnost konstruktivnog razrješenja konfikta i da se snalaze u konfliktu, da se ne boje da iskažu svoje neslaganje, da razvijaju veći stepen odgovornosti, čak i u teškim situacijama, da imaju više povjerenja u sebe i druge. Kroz ove radionice steći će uvid u to koji fenomeni utiču na svaku komunikaciju što će nadalje doprinijeti unaprjeđenju empatičkih vještina koje su neophodne da bi se bolje razumjeli drugi, njihovo ponašanje, osjećanja i potrebe, ali i da bi se razumjela sopstvena ponašanja i izbori. Radionice su kreirane po konceptima Transakcione analize.

Program je obuhvatao 19 radionica na kojima su obrađivane sledeće teme: vrste komunikacije; tehnike i vještine asertivne komunikacije ("ja" poruke, asertivno neslaganje, primanje kritike, asertivno upućivanje kritike, davanje komplimenta ili pohvale, primanje komplimenta ili pohvale); konstruktivno razrješenje konflikta; struktura ličnosti (iz ugla Transakcione analize); prepoznavanje sopstvenih emocija i emocija drugih; njihov uticaj na komunikaciju; komunikacija objašnjena kroz transakcije i vrste transakcija; analiza transakcija; životne pozicije. Teme su obrađivane kroz interakciju sa polaznicama, pri čemu su korištene razne psihološke tehnike (brainstorming, igre uloga, lični radovi). Instruktorka psihološki radionica bila je psihološkinja Centra za ženska prava Ana Jaredić.

Kreativne radionice su takođe edukativno-terapijske prirode i imaju za cilj osnaživanje polaznica kroz kreativni rad i njihovo savladavanje osnova zanatske vještine u svrhu ostvarivanja uslova za finansijsku nezavisnost nakon odsluživanja zatvorske kazne. Aktivnosti predviđene radionicom predviđaju osnove slikanja i crtanja u cilju usvajanja znanja o praktičnoj primjeni teorije boja kao i obuku za rad u tehnici dekupaža koja je zbog lakoće savladavanja i ekonomske dostupnosti materijala pogodna za osobe različitog materijalnog statusa i različitog stepena kreativnosti. Na izložbi organizovanoj nakon završetka radionica predstavljeni su najbolji radovi nastali na radionicama. Prva faza radionica obuhvatala je crtanje mrtve prirode, zatim slikanje mrtve prirode i motiva iz istorije savremene umjetnost, dok je druga faza podrazumjevalaobučavanje osnova tehnike dekupaža. Radionice su sprovodile jednom nedeljno u trajanju od 4h i to u prostorijama ZIKS-a.Instruktorka kreativnih radionica bila je slikarka Tanja Markuš.

Od ukupno 25 osoba, koliko ih se u trenutku započinjanja radionica nalazilo u ženskom odjeljenju ZIKS-a, 14 osoba je bilo zainteresovano za pohađanje psiholoških, a 19 osoba za pohađanje kreativnih radionica, od čega je svega 9 završilo kompletnu obuku.

Učestvovanjem u psihološkim i kreativnim radionicama osuđenice su imale priliku da rade na izgrađivanju samopouzdanja i samopoštovanja (karakteristike ličnosti koje često stradaju prilikom izdržavanja zatvorske kazne), razvijanju komunikacionih i socijalnih vještina, unapređenju kvaliteta međusobnih odnosa kao i odnosa sa članovima svojih porodica, savlađivanju vještina rada u grupi, usavršavanju u kreativnim i zanatskim vještinama. Sticanje ovih sposobnosti ima direktan uticaj na stepen kvaliteta njihove resocijalizacije i obezbjeđivanje ekonomskih sredstava za staranje o sebi nakon odsluženja zatvorske kazne.

kreativna radionica

 

U sklopu projekta je održana izložba radova sa kreativnih radionica “Unlocking art” u dvorcu Petrovića 26. decembra 2015. godine, gdje je ujedno distribuiran i katalog koji je sadržao sve relevantne informaciju o cjelokupnom projektu.

 

fotografije sa izlozbe