Publikacije

NVO Juventas je, u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanja- CEMI i Kvir Montenegro, 01. januara 2016. godine počeo sa sprovođenjem projekta Jednak pristup pravdi u pravosudnom sistemu Crne Gore. Projekat se sprovodi uz podršku ...
Nevladine organizacije Juventas i CeMI podnijele su Inicijativu Vladi Crne Gore kojom su zatražile da uvede zabranu pušenja u javnim prostorima, čime bi se omogućila puna primjena važećeg Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih ...
Report on implementation and effects of the Strategy for Development of Social and Child Protection was created under the project "Fostering community - SPEED UP", which Juventas implemented in cooperation with the NGO SOS Phone Podgorica, and the ...
Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kamp Konik (2011-2015) i pratećim preporukama pripremila je Jelena Čolaković, ...
UČINKOVITOST SISTEMA SOCIJALNIH DAVANJA U OBEZBJEĐIVANJU MATERIJALNE PODRŠKE PORODICI je studija koju potpisuju Biljana Zeković. izvršna direktorica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja i Sreten Jakić, Ivana Vujović i Martina ...
Pravo na zdravlje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava, kako u nizu svjetski relevantnih dokumenata (deklaracije, konvencije, protokoli, povelje, itd)1, tako i u nacionalnom zakonodavstvu. Zdravlje kao osnovno ljudsko pravo neophodno je za ...
Djeca bez roditeljskog staranja do sticanja punoljetstva, odnosno najkasnije do 18. godine života, posebno su zaštićena setom nacionalnih i međunarodnih normi. Država ima obavezu da im na individualnom nivou, u okruženju najsličnijem ...
Ustav Crne Gore zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju “po bilo kom osnovu” (čl. 8) i izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu (čl. 7). Posebnom odredbom proglašena je jednakost svih lica pred zakonom, ...
Nacionalni strateški odgovor na HIV prepoznaje grupe u povećanom riziku od HIV-a koje u najvećoj mjeri predstavljaju i grupe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, s toga je u kontekstu analize efekata politika o smanjenja ...
  Opšti stav Crnogoraca prema LGBT populaciji može biti negativan. Velik broj ispitanika koji smatraju da je homoseksualnost, biseksualnost i transrodna bolest, često "neizlječiva", takođe se protive podršci pravima ove populacije. Većina ...
Brošura je dio informativnog paketa koji je 2012. godine pripremljen za mlade u okviru projekta Evropske vrijednosti za mlade. Zajedničko tržište (eng. the common market) podrazimijeva ne samo integrisanje tržišta roba, već i tržišta ...
 O izazovima i potrebi unaprjeđenja vladavine prava i borbe protiv korupcije često se govori i u Ambasadi SAD i širom Crne Gore. Tačno je da je u tom smislu izuzetno važno  sarađivati  sa policijom, sudijama i vladinim zvaničnicima, i da ...
  Reprezentativno istraživanje je u periodu od 15. maja do 05. juna 2015. putem CATI metode sproveo Juventas na uzorku od 1034 ispitanika. Upitnik su osmislili članovi Kaolicije za društvene promjene. Stavovi građana o zdravstvu, obrazovanjum ...
Studija „Primjenjivost standarda za pružanja socijalnih servisa u organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori” predstavlja analizu stanja u oblasti pružanja usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite, analizu novousvojenih kriterijuma i ...
Nezavisni izvještaj o sprovođenju mjera strategije zapošljavanja i ljudskih resursa je izrađen kako bi se procijenio stepen ispunjenosti mjera ove strategije, analizirali nastali problemi i predložile preporuke za njihovo rješavanje. To bi ...
Studija o socijalnom preduzetništvu u Crnoj Gori je izrađena kako bi na praktičan i konkretan način ponudila moguća rješenja i preporuke za regulisanje formalno-pravnog statusa socijalnih preduzeća, te da pokrene dijalog svih zainteresovanih ...
Nevladine organizacije Juventas i Akcija za ljudska prava (Human Rights Action - HRA) su od decembra 2013. godine do kraja decembra 2015. godine uz podršku Evropske unije (posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori) i ambasade Velike ...
  Studija „Uspješnija priprema učenika srednjih stručnih škola za tržište rada“ predstavlja sveobuhvatnu analizu stanja stručnog obrazovanja i efekata koji utiču na zapošljavanje mladih u Crnoj Gori. Shodno tome, cilj ove studije je ...
All European and international referent organizations and bodies strongly support harm reduction as an efficient, evidence based approach to prevention of ineffective diseases transmition and treatment of persons who use drugs. Harm reduction ...
Akcioni plan je izrađen sa ciljem da doprinese unaprijeđenju uslova za rad, obrazovanja i rehabilitacije u zatvoru, kao i poboljšanju resocijalizacije zatvorenika i zatvorenica nakon izdržane zatvorske kazne. Nacrt akcionog plana je dio ...
Prev Next

MONITORING web 1

Nevladine organizacije Juventas i Akcija za ljudska prava (Human Rights Action - HRA) su od decembra 2013. godine do kraja decembra 2015. godine uz podršku Evropske unije (posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori) i ambasade Velike Britanije u Podgorici sprovele projekat "Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprečavanje zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije".

Projekat je imao za cilj unapređenje prava osuđenih lica i sprječavanje mučenja, nečovječnog ili ponižavanjućeg postupanja ili kažnjavanja u zatvorima u Crnoj Gori i osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u promociji ljudskih prava. Cilj ovog izvještaja o monitoringu poštovanja ljudskih prava je da pokaže u kojoj mjeri je Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) primjenio preporuke Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsmana) i nevladinih organizacija.

U okviru projekta, 12. februara 2014. godine zaključen je sporazum o saradnji u projektu sa Ministarstvom pravde i ZIKS-om.

Cilj sprovedenog monitoringa i ovog izvještaja, kao jednog od njegovih rezultata, bila je prvenstveno ocjena ispunjenosti preporuka Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja (CPT) iz izvještaja o posjeti Delegacije CPT Crnoj Gori i ZIKS-u 2013. godine.

Sagledavali smo i primjenu preporuka iz izvještaja "Poštovanje ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija", monitoring tima nevladinih organizacija HRA, Centra za antidiskriminaciju "Ekvista", Centra za građansko obrazovanje i Sigurne ženske kuće iz marta 2013. godine, koje je uprava ZIKS-a tada u načelu prihvatila da ispuni. Nakon analize stanja na kraju 2015. godine dodate su i nove preporuke koje bi trebalo ispuniti u cilju poboljšanja postojećeg stanja (sve preporuke su izdvojene u posebni dio na kraju ovog izvještaja). Uzete su u obzir i preporuke Ombudsmana iz 2015. godine i Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM), koji djeluje pod okriljem Ombudsmana, iz 2014. godine, kao i Izvještaj o radu za 2015. Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Uzet je u obzir i Godišnji izvještaj 2015. koji je izradio Zavod za izvršenje krivičnih sankcija.

Individualne posjete zatvorenicima u Podgorici sprovedene su 11. i 27. decembra 2013. godine. Tokom 2014. godine, posjete su sprovedene 4. 5. 6. i 20. februara, kao i 4. i 6. juna. Posjeta zatvoru u Bijelom Polju je obavljena 9. februara. Tokom 2015. godine posjetili smo: disciplinsko odjeljenje u Podgorici (12. marta), Istražni zatvor Podgorica (30. marta), Istražni Zatvor u Bijelom Polju 14. aprila 2015. U drugom dijelu monitoring posjeta, ZIKS u Podgorici smo posjetili u periodu od 15. septembra do 18. septembra 2015. godine. Posjeta zatvoru u Bijelom Polju je obavljena 4. decembra 2015. godine. Konačno, finalna posjeta ZIKS-u Podgorici je sprovedena 18. aprila 2016. godine.

Posjete su obuhvatile Istražne zatvore u Podgorici i Bijelom Polju, Kazneno-popravni dom (KPD) u Podgorici i u okviru njega paviljone: ,,A'' (u okviru koga smo posjetili i prijemno odjeljenje zvano ,,karantin''), ,,B'', ,,C'', ,,disciplinsko odjeljenje'', ,,D'', ,,F'' (u okviru koga i Zatvor za maloljetnike) i ,,poluotvoreno'' odjeljenje kao i Ženski zatvor i Zatvor za kratke kazne u Podgorici i Bijelom Polju.

Pored obilaska organizacionih jedinica u kojima su smješteni zatvorenici, monitoring tim (MT) je obišao i zajedničke prostorije kao što su prostorije za bračne posjete, dnevne boravke, toalete i kupatila, kuhinje, dvorišta, farme, zatvorske radionice, prostorije koje koriste zaposleni i zdravstvene ambulante.

Članovi MT su mogli tokom posjete da razgovaraju sa zatvorenicima bez prisustva zaposlenih u ZIKS-u i da zasebno razgovaraju sa zaposlenima. Tokom trajanja monitoringa, o svim urgentnim nalazima i preporukama smo u kontinuitetu obavještavali direktora ZIKS-a, pa je odmah i postupljeno prema jednom broju preporuka (detaljnije u nastavku). Jedan dio informacija je prikupljen putem pisanih zahtjeva zasnovanih na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Monitoring je sproveo tim: Tea Gorjanc –Prelević, supervizor monitoringa, Mirjana Radović, Jovana Hajduković, Milica Brajković, Danilo Ajković (HRA), Ivana Vujović, Milorad Marković, Dražen Žegura, Martina Markolović, Itana Kovačević, Tijana Žegura i Jelena Čolaković (Juventas).

 

Publikaciju možete preuzeti pdfovdje