Publikacije

NVO Juventas je, u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanja- CEMI i Kvir Montenegro, 01. januara 2016. godine počeo sa sprovođenjem projekta Jednak pristup pravdi u pravosudnom sistemu Crne Gore. Projekat se sprovodi uz podršku ...
Nevladine organizacije Juventas i CeMI podnijele su Inicijativu Vladi Crne Gore kojom su zatražile da uvede zabranu pušenja u javnim prostorima, čime bi se omogućila puna primjena važećeg Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih ...
Report on implementation and effects of the Strategy for Development of Social and Child Protection was created under the project "Fostering community - SPEED UP", which Juventas implemented in cooperation with the NGO SOS Phone Podgorica, and the ...
Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kamp Konik (2011-2015) i pratećim preporukama pripremila je Jelena Čolaković, ...
UČINKOVITOST SISTEMA SOCIJALNIH DAVANJA U OBEZBJEĐIVANJU MATERIJALNE PODRŠKE PORODICI je studija koju potpisuju Biljana Zeković. izvršna direktorica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja i Sreten Jakić, Ivana Vujović i Martina ...
Pravo na zdravlje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava, kako u nizu svjetski relevantnih dokumenata (deklaracije, konvencije, protokoli, povelje, itd)1, tako i u nacionalnom zakonodavstvu. Zdravlje kao osnovno ljudsko pravo neophodno je za ...
Djeca bez roditeljskog staranja do sticanja punoljetstva, odnosno najkasnije do 18. godine života, posebno su zaštićena setom nacionalnih i međunarodnih normi. Država ima obavezu da im na individualnom nivou, u okruženju najsličnijem ...
Ustav Crne Gore zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju “po bilo kom osnovu” (čl. 8) i izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu (čl. 7). Posebnom odredbom proglašena je jednakost svih lica pred zakonom, ...
Nacionalni strateški odgovor na HIV prepoznaje grupe u povećanom riziku od HIV-a koje u najvećoj mjeri predstavljaju i grupe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, s toga je u kontekstu analize efekata politika o smanjenja ...
  Opšti stav Crnogoraca prema LGBT populaciji može biti negativan. Velik broj ispitanika koji smatraju da je homoseksualnost, biseksualnost i transrodna bolest, često "neizlječiva", takođe se protive podršci pravima ove populacije. Većina ...
Brošura je dio informativnog paketa koji je 2012. godine pripremljen za mlade u okviru projekta Evropske vrijednosti za mlade. Zajedničko tržište (eng. the common market) podrazimijeva ne samo integrisanje tržišta roba, već i tržišta ...
 O izazovima i potrebi unaprjeđenja vladavine prava i borbe protiv korupcije često se govori i u Ambasadi SAD i širom Crne Gore. Tačno je da je u tom smislu izuzetno važno  sarađivati  sa policijom, sudijama i vladinim zvaničnicima, i da ...
  Reprezentativno istraživanje je u periodu od 15. maja do 05. juna 2015. putem CATI metode sproveo Juventas na uzorku od 1034 ispitanika. Upitnik su osmislili članovi Kaolicije za društvene promjene. Stavovi građana o zdravstvu, obrazovanjum ...
Studija „Primjenjivost standarda za pružanja socijalnih servisa u organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori” predstavlja analizu stanja u oblasti pružanja usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite, analizu novousvojenih kriterijuma i ...
Nezavisni izvještaj o sprovođenju mjera strategije zapošljavanja i ljudskih resursa je izrađen kako bi se procijenio stepen ispunjenosti mjera ove strategije, analizirali nastali problemi i predložile preporuke za njihovo rješavanje. To bi ...
Studija o socijalnom preduzetništvu u Crnoj Gori je izrađena kako bi na praktičan i konkretan način ponudila moguća rješenja i preporuke za regulisanje formalno-pravnog statusa socijalnih preduzeća, te da pokrene dijalog svih zainteresovanih ...
Nevladine organizacije Juventas i Akcija za ljudska prava (Human Rights Action - HRA) su od decembra 2013. godine do kraja decembra 2015. godine uz podršku Evropske unije (posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori) i ambasade Velike ...
  Studija „Uspješnija priprema učenika srednjih stručnih škola za tržište rada“ predstavlja sveobuhvatnu analizu stanja stručnog obrazovanja i efekata koji utiču na zapošljavanje mladih u Crnoj Gori. Shodno tome, cilj ove studije je ...
All European and international referent organizations and bodies strongly support harm reduction as an efficient, evidence based approach to prevention of ineffective diseases transmition and treatment of persons who use drugs. Harm reduction ...
Akcioni plan je izrađen sa ciljem da doprinese unaprijeđenju uslova za rad, obrazovanja i rehabilitacije u zatvoru, kao i poboljšanju resocijalizacije zatvorenika i zatvorenica nakon izdržane zatvorske kazne. Nacrt akcionog plana je dio ...
Prev Next

Ustav Crne Gore zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju “po bilo kom osnovu” (čl. 8) i izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu (čl. 7). Posebnom odredbom proglašena je jednakost svih lica pred zakonom, bez obzira na bilo koje lično svojstvo. (čl. 17, st. 2). 

Smjernice za postupanje stručnih službi škola u radu sa LGBT mladima usklađene su sa relevantnim i obavezujućim međunarodnim dokumentima, strategijama i preporukama. Principi koji moraju biti poštovani i na koje nas obavezuju međunarodni ugovori i opšteprihvaćena međunarodna pravila jesu da je seksualna orijentacija i rodni identitet sastavni dio ličnosti svakog čovjeka i ne smiju biti osnov za diskriminaciju i zloupotrebu. Kao primjer, pomenućemo Preporuku CM/Rec(2010)5 Komiteta Ministara Savjeta Evrope, u kojoj se nalaže zemljama članicama da preduzmu sve mjere u obrazovnim institucijama kako bi se širila tolerancija i uzajamno poštovanje. Od važnosti je što Opšti zakon o obrazovanju nedvosmisleno određuje da su građani/ke Crne Gore jednaki/e u ostvarivanju prava na obrazovanje, zabranjuje “fzičko, psihičko, i socijalno nasilje, maltretiranje i zapostavljanje, fzičko kažnjavanje, vrijeđanje, seksualno zlostavljanje djece, učenika i nastavnika i svaki drugi oblik diskriminacije”.


Diskriminaciju u obrazovanju tretira i Zakon o zabrani diskriminacije. Od strateških dokumenata važno je pomenuti Strategiju unapređenja kvaliteta života LGBT osoba koja na jasan način pruža smjernice za poboljšanje statusa, bezbjednosti i prava LGBT osoba. Akcioni plan koji prati strategiju, a koji se donosi na godišnjem nivou, predviđa realizaciju niza mjera u oblastil judskih prava LGBT osoba, obrazovanja, kulture i bezbijednosti, sprovođenja zakona, zdrastvene zaštite, medija, sporta, ekonomskog rasta, turizma i međunarodne politike. Na ovaj način Vlada je dalao dgovor na borbu protiv diskriminacije i veću vidljivost LGBT populacije i suprostavila se svim vidovima homofobije i transfobije u crnogorskom društvu. Istraživanje među srednjoškolcima/ kolkama o stavovima u vezi sa seksualnošću, seksualnom orijentacijom i partnerskim odnosima, sprovedeno 2013. godine od strane NVO Juventas, utvrdilo je visok nivo distance u odnosu na LGBT mlade osobe. Podaci su ukazali na potrebu za sistematskim, kontinuiranim i sveobuhvatnim pristupom u srednjim školama, kada je u pitanju podrška LGBT mladima u školskom okruženju.

Početni korak je edukacija stručnih službi za senzitivan, afrmativan pristup i preventivne aktivnosti učenika/ca koji će približiti ljudska prava LGBT osoba.

Publikaciju možete preuzeti ovdje: Smjernice za postupanje stručnih službi škola u radu sa LGBT mladima