Publikacije

NVO Juventas je, u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanja- CEMI i Kvir Montenegro, 01. januara 2016. godine počeo sa sprovođenjem projekta Jednak pristup pravdi u pravosudnom sistemu Crne Gore. Projekat se sprovodi uz podršku ...
Nevladine organizacije Juventas i CeMI podnijele su Inicijativu Vladi Crne Gore kojom su zatražile da uvede zabranu pušenja u javnim prostorima, čime bi se omogućila puna primjena važećeg Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih ...
Report on implementation and effects of the Strategy for Development of Social and Child Protection was created under the project "Fostering community - SPEED UP", which Juventas implemented in cooperation with the NGO SOS Phone Podgorica, and the ...
Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kamp Konik (2011-2015) i pratećim preporukama pripremila je Jelena Čolaković, ...
UČINKOVITOST SISTEMA SOCIJALNIH DAVANJA U OBEZBJEĐIVANJU MATERIJALNE PODRŠKE PORODICI je studija koju potpisuju Biljana Zeković. izvršna direktorica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja i Sreten Jakić, Ivana Vujović i Martina ...
Pravo na zdravlje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava, kako u nizu svjetski relevantnih dokumenata (deklaracije, konvencije, protokoli, povelje, itd)1, tako i u nacionalnom zakonodavstvu. Zdravlje kao osnovno ljudsko pravo neophodno je za ...
Djeca bez roditeljskog staranja do sticanja punoljetstva, odnosno najkasnije do 18. godine života, posebno su zaštićena setom nacionalnih i međunarodnih normi. Država ima obavezu da im na individualnom nivou, u okruženju najsličnijem ...
Ustav Crne Gore zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju “po bilo kom osnovu” (čl. 8) i izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu (čl. 7). Posebnom odredbom proglašena je jednakost svih lica pred zakonom, ...
Nacionalni strateški odgovor na HIV prepoznaje grupe u povećanom riziku od HIV-a koje u najvećoj mjeri predstavljaju i grupe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, s toga je u kontekstu analize efekata politika o smanjenja ...
  Opšti stav Crnogoraca prema LGBT populaciji može biti negativan. Velik broj ispitanika koji smatraju da je homoseksualnost, biseksualnost i transrodna bolest, često "neizlječiva", takođe se protive podršci pravima ove populacije. Većina ...
Brošura je dio informativnog paketa koji je 2012. godine pripremljen za mlade u okviru projekta Evropske vrijednosti za mlade. Zajedničko tržište (eng. the common market) podrazimijeva ne samo integrisanje tržišta roba, već i tržišta ...
 O izazovima i potrebi unaprjeđenja vladavine prava i borbe protiv korupcije često se govori i u Ambasadi SAD i širom Crne Gore. Tačno je da je u tom smislu izuzetno važno  sarađivati  sa policijom, sudijama i vladinim zvaničnicima, i da ...
  Reprezentativno istraživanje je u periodu od 15. maja do 05. juna 2015. putem CATI metode sproveo Juventas na uzorku od 1034 ispitanika. Upitnik su osmislili članovi Kaolicije za društvene promjene. Stavovi građana o zdravstvu, obrazovanjum ...
Studija „Primjenjivost standarda za pružanja socijalnih servisa u organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori” predstavlja analizu stanja u oblasti pružanja usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite, analizu novousvojenih kriterijuma i ...
Nezavisni izvještaj o sprovođenju mjera strategije zapošljavanja i ljudskih resursa je izrađen kako bi se procijenio stepen ispunjenosti mjera ove strategije, analizirali nastali problemi i predložile preporuke za njihovo rješavanje. To bi ...
Studija o socijalnom preduzetništvu u Crnoj Gori je izrađena kako bi na praktičan i konkretan način ponudila moguća rješenja i preporuke za regulisanje formalno-pravnog statusa socijalnih preduzeća, te da pokrene dijalog svih zainteresovanih ...
Nevladine organizacije Juventas i Akcija za ljudska prava (Human Rights Action - HRA) su od decembra 2013. godine do kraja decembra 2015. godine uz podršku Evropske unije (posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori) i ambasade Velike ...
  Studija „Uspješnija priprema učenika srednjih stručnih škola za tržište rada“ predstavlja sveobuhvatnu analizu stanja stručnog obrazovanja i efekata koji utiču na zapošljavanje mladih u Crnoj Gori. Shodno tome, cilj ove studije je ...
All European and international referent organizations and bodies strongly support harm reduction as an efficient, evidence based approach to prevention of ineffective diseases transmition and treatment of persons who use drugs. Harm reduction ...
Akcioni plan je izrađen sa ciljem da doprinese unaprijeđenju uslova za rad, obrazovanja i rehabilitacije u zatvoru, kao i poboljšanju resocijalizacije zatvorenika i zatvorenica nakon izdržane zatvorske kazne. Nacrt akcionog plana je dio ...
Prev Next

publikacija jednak pristup pravdiNVO Juventas je, u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanja- CEMI i Kvir Montenegro, 01. januara 2016. godine počeo sa sprovođenjem projekta Jednak pristup pravdi u pravosudnom sistemu Crne Gore.

Projekat se sprovodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte (www.opensocietyfoundations.org) i za cilj ima podizanje nivoa poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Evropska komisija je u Izvještaju o napretku Crne Gore u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji navela da je u oblasti ljudskih prava ostala praznina između pravne regulative i inkorporacije standarda ljudskih prava u pravnom okviru sa jedne strane i prakse izvršnih pravosudnih organa sa druge, uključujući i praksu sudova. Ovakve okolnosti najviše utiču na određene ranjive kategorije stanovništva tako što ih direktno sprječavaju u uživanju zagarantovanih im ljudskih prava, dok Evropska komisija ističe da su ranjive grupe najviše pogođene nedostacima u oblasti zaštite i promocije ljudskih prava. Dalje se navodi da se ranjive grupe suočavaju sa različitim problemima u pravosudnom sistemu, krenuvši od nejednake dostupnosti pravdi do neadekvatnog tretmana u zatvorima i ostalim institucijama zatvorenog tipa. Nevidljivost ranjivih grupa je osnovni uzork njihove pozicije ispred pravosudnog sistema u Crnoj Gori. Njihova nevidljivost rezultira ograničenjem njihovih prava i postojanjem praksi koje krše fundamentalne principe pravičnosti i vrše diskriminaciju na osnovu nečijeg ličnog stanja.

Usljed ovih faktora, projekat je fokusiran na tri segmenta:

  1. Analiza mogućih obrazaca kršenja ljudskih prava i diskriminacije osoba sa mentalnim oboljenjima i psiho-socijalnim problemima, kao i osoba koje koriste droge, u pravosudnom sistemu Crne Gore;
  2. Analiza mogućih obrazaca neadekvatnog tretmana i diskriminacija osoba sa intelektualnim i psiho-socijalnim problema, kao i LGBT osoba u zatvorenim institucijama.
  3. Analiza mogućih obrazaca diskriminacije LGBT osoba u zatvorima.

U okviru projekta smo ispitali 80 slučajeva sudske prakse u kojima su osumnjičena, optužena ili osuđena lica sa izazovima u mentalnom zdravlju. Pored toga, sprovedeno je 17 kontrolnih posjeta Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, čiji su cilj bile utvrđivanje položaja zatvorenika sa izazovima u mentalnom zdravlju.

Pred vama se nalaze rezultati studije sastavljene od sveobuhvatne analize zakonodavnog i strateškog okvira i prakse u pravosudnom sistemu Crne Gore, sa relevantnim preporukama u ovoj oblasti.

Ovdje možete preuzeti publikaciju Jednak pristup pravdi u pravosudnom sistemu Crne Gore