Publikacije

It is necessary that the Government of Montenegro immediately starts the legal procedure for amending the in catering facilities, which in fact abolished the ban on smoking in public spaces. Law on fees for the use of tobacco products, and ...
Od trenutka kada se šira javnost susrela sa temom ljudskih prava LGBT osoba, 2003. godine, pa sve do danas, crnogorsko društvo je ostvarilo veliki napredak u cilju prihvatanja različitosti. Ovaj napredak oslikava se kroz umanjen stepen ...
On 1 January 2016, Juvetas and Centre for Monitoring and Research – CeMI and Queer Montenegro, started implementing the project Equal Access to Justice in Criminal Justice System of Montenegro. The project is implemented with the support of the ...
NVO Juventas je, u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanja- CEMI i Kvir Montenegro, 01. januara 2016. godine počeo sa sprovođenjem projekta Jednak pristup pravdi u pravosudnom sistemu Crne Gore. Projekat se sprovodi uz podršku ...
Nevladine organizacije Juventas i CeMI podnijele su Inicijativu Vladi Crne Gore kojom su zatražile da uvede zabranu pušenja u javnim prostorima, čime bi se omogućila puna primjena važećeg Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih ...
Report on implementation and effects of the Strategy for Development of Social and Child Protection was created under the project "Fostering community - SPEED UP", which Juventas implemented in cooperation with the NGO SOS Phone Podgorica, and the ...
Social and child protection provide and implement measures and programs for individuals and families with unfavorable personal or family circumstances, which include prevention, assistance in satisfying the basic existential needs and ...
Izvještaj o sprovođenju mjera Strategije za trajna rješenja pitanja koja se tiču raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na kamp Konik (2011-2015) i pratećim preporukama pripremila je Jelena Čolaković, ...
UČINKOVITOST SISTEMA SOCIJALNIH DAVANJA U OBEZBJEĐIVANJU MATERIJALNE PODRŠKE PORODICI je studija koju potpisuju Biljana Zeković. izvršna direktorica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja i Sreten Jakić, Ivana Vujović i Martina ...
  “SPEED UP (Social Policies, Entrepreneurship, Employment, Dialogue UPgrading)” project, launched in August 2014, was supported by European Commission via EU Delegation to Montenegro, and is being implemented by NGO Juventas and SOS ...
In the time of globalization, fast technical and technological and significant demographic changes characterized by the global economic crisis, the labor market is especially dynamic in the developing and transitioning countries. The problematics of ...
Pravo na zdravlje predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava, kako u nizu svjetski relevantnih dokumenata (deklaracije, konvencije, protokoli, povelje, itd)1, tako i u nacionalnom zakonodavstvu. Zdravlje kao osnovno ljudsko pravo neophodno je za ...
Djeca bez roditeljskog staranja do sticanja punoljetstva, odnosno najkasnije do 18. godine života, posebno su zaštićena setom nacionalnih i međunarodnih normi. Država ima obavezu da im na individualnom nivou, u okruženju najsličnijem ...
Ustav Crne Gore zabranjuje neposrednu i posrednu diskriminaciju “po bilo kom osnovu” (čl. 8) i izazivanje ili podsticanje mržnje ili netrpeljivosti po bilo kom osnovu (čl. 7). Posebnom odredbom proglašena je jednakost svih lica pred zakonom, ...
Nacionalni strateški odgovor na HIV prepoznaje grupe u povećanom riziku od HIV-a koje u najvećoj mjeri predstavljaju i grupe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, s toga je u kontekstu analize efekata politika o smanjenja ...
  The general attitude of Montenegrins towards LGBT population can be characterized as negative. A great number of those questioned who consider homosexuality, bisexuality and transgender a disease, often “incurable”, also oppose to ...
Brošura je dio informativnog paketa koji je 2012. godine pripremljen za mlade u okviru projekta Evropske vrijednosti za mlade. Zajedničko tržište (eng. the common market) podrazimijeva ne samo integrisanje tržišta roba, već i tržišta ...
 O izazovima i potrebi unaprjeđenja vladavine prava i borbe protiv korupcije često se govori i u Ambasadi SAD i širom Crne Gore. Tačno je da je u tom smislu izuzetno važno  sarađivati  sa policijom, sudijama i vladinim zvaničnicima, i da ...
  Reprezentativno istraživanje je u periodu od 15. maja do 05. juna 2015. putem CATI metode sproveo Juventas na uzorku od 1034 ispitanika. Upitnik su osmislili članovi Kaolicije za društvene promjene. Stavovi građana o zdravstvu, obrazovanjum ...
Studija „Primjenjivost standarda za pružanja socijalnih servisa u organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori” predstavlja analizu stanja u oblasti pružanja usluga u sistemu socijalne i dječje zaštite, analizu novousvojenih kriterijuma i ...
Prev Next

jednak tretmanOd trenutka kada se šira javnost susrela sa temom ljudskih prava LGBT osoba, 2003. godine, pa sve do danas, crnogorsko društvo je ostvarilo veliki napredak u cilju prihvatanja različitosti. Ovaj napredak oslikava se kroz umanjen stepen diskriminacije i nasilja prema LGBT osobama, znatno većem stepenu prihvatanja LGBT osoba kako u svojim porodicama, tako i u društvu, većoj edukovanosti javnosti o LGBT temama koje su postale dio diskursa kako na institucionalnom, tako i na društvenom nivou. Iako su u domenu ljudskih prava LGBT osoba u Crnoj Gori mnogi pomaci evidentni, te unaprijeđen kvalitet života LGBT osoba u crnogorskom društvu, nivo homofobije i transfobije je i dalje visok, što ukazuje na neophodnost kontinuiranog sprovođenja aktivnosti i ulaganja dodatnih napora za smanjenje diskriminacije i nasilja prema LGBT osobama. Od naročitog značaja za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba je razumijevanje položaja i potreba posebno ranjivih grupa unutar ove ranjive grupe, kao što su LGBT osobe koje su na izdržavanju kazne zatvora.

Zatvori često predstavljaju mjesta u kojima su prisutni razni oblici nasilja i diskriminacije, naročito prema osobama koje su drugačije seksualne orijentacije, rodnog identiteta i rodnog izražavanja. U ovakvoj sredini, LGBT osobe, naročito, mogu biti izložene raznim oblicima zlostavljanja, kako od strane drugih zatvorenika/ca, tako i od strane osoblja. Prema jednom istraživanju sprovedenom u Sjedninjenim Američkim Državama, više od 200 000 mladih i odraslih doživljava seksualno zlostavljanje u zatvorskim sistemima te države svake godine. Ista studija je pokazala da su „ne-heteroseksualne osobe“ u 3 puta većem riziku od doživljavanja seksualnog nasilja u zatvorskim uslovima. Takođe, ova studija je pokazala da su transrodne žene u muškim zatvorima u 13 puta većem riziku da budu seksualno zlostavljane od strane drugih zatvorenika. Ovakvi podaci prikazuju samo dio problema sa kojima se LGBT osobe susrijeću u zatvorskim sistemima.

U današnjem vremenu u kojem su ljudska prava i poštovanje ljudskih sloboda i dostojanstva prioritet, diskriminacija i nasilje koje doživljavaju najranjivije grupe ukazuje na neophodnost kreiranja jasnih protokola i standardizovanih procedura koje će na adekvatan način adresirati potrebe ovih grupa, smanjiti diskriminaciju i nasilje do njihovog samog iskorjenjivanja, te omogućiti poštujuć tretman osoba koje su lišene slobode, te su stavljene u dodatno nepovoljan položaj zbog nekog ličnog svojstva. Istraživanje sprovedeno u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ima za cilj upravo da ukaže na postojeće probleme sa kojima se LGBT osobe koje su na izdržavanju kazne zatvora susrijeću, kao i da ponudi efikasna rješenja koja će omogućiti siguran boravak LGBT osoba u zatvoru i kreiranje mogućnosti za njihovu uspješnu socijalnu reintegraciju nakon izvršenja kazne.

Publikaciju možete preuzeti ovdje .